Matthew 4

Fei Manimaniaa Jesus

(Mark 1:12, 13; Luke 4:1-13)

I dii, fei Spiriti na noduginaa Jesus fawelei abaa wawawau rama'a ba nei manimania mei hani'u. Nenee fei i fabao laloo gunaroa pa'aniaa arewaa ma poi, ina bao. Mei manimania na nomai a'ana ma na ware, “Nabaa yoi Na'uu mei Haidaa, ware a'a eni mugoo ba ronei filoginaa faraa pidaua.”

Jesus na ware, “Rona ne'idigia ba: ‘Ei rama'a, lomi ro'aa gutalao a'a ei faraa pidaua ua, ma'uaa a'a minaa ei warea noranamai haba'umuu mei Haidaa.’”

I dii, mei hani'u na noduginaa hia a'a fei baua gufu na apunai ma na fa'ufalarainia pafoo fei sidesidee fei humuu mei Haidaa. Ina ware, “Nabaa yoi Na'uu mei Haidaa, fapasinaa yoi pu. Uaa rona ne'idigia:

“‘I ware a'a ei alo'alona
ba ronei hadumio
ma ro'aa poronaa yoi pafea a'a ei panii ro'odu
ba nepalo mugoo nei'aa bi'a'ainaa pinemu.’”
Jesus na warenaa a'ana, “Ana na ne'idii: ‘Apuna manimaniaa mei Fasu, mei Haidaniamu.’”

I didiai, mei hani'u na noduginaa hia a'a hepalo tarea maugeni ma fama'aia minaa ei gufuu ei hapara a'a feni ano ma ei fananamaiaa ro'ou. Ina ware, “Minaa e'eni a fanio nabaa o fa'unaa du'umu ma losuinau.”

10 Jesus na warefania, “Faraua a'au, Satan! Uaa na ne'idii ba ‘Losuinaa mei Fasu, mei Haidaniamu ma biginenegi'uaia.’”

11 I dii, mei hani'u na di'ininia ma ei alo'alo, rona nomai a'ana ma hadumia.

Jesus fipowe Fa'una'anaa fei U'uga

(Mark 1:14, 15; Luke 4:14, 15)

12 I'a guainia Jesus ba rona aunaa John humuu bobo'aia, na hadiwe'inaa Galilee. 13 Na di'ininaa Nazareth ma aunu, reguta Capernaum, yei papaa fei ranu fawelei Zebulun ma Naphtali— 14 ba i fafa'uainaa ei idii wareia mei mamama'a Isaiah:

15 “Fei malalaa Zebulun ma fei malalaa Naphtali,
fei tala dinaa agi i papaa Jordan
ma fei gufu Galilee, fei gufuu ei Gentile—
16 ei rama'a rona guta laloo fei roromaa,
rona fanunupa'aa hepalo baua we'ai;
ma a'a ei rona guta i malalaa fei hanunuu fei ma'ea,
fei we'ai na arewa.”
17 A'a fei au fei ma nolao, Jesus nawe u'u'u, “Filoginaa naranaraa hamu'ou, uaa fei haparaiaa mei Haidaa na rafi'i.”

Fei Harofana ei Rawarawa Otalai Nenera

(Mark 1:16-20; Luke 5:1-11)

18 Ei fi talailao piyee Agii Galilee, Jesus na fanunupa'aa laguei filofui, Simon, mei rona roroinia Peter ma mei lofuna Andrew. Lagu'ei sumai lepo laloo fei agi, uaa lagua dia'agi. 19 Na ware Jesus, “Nomai. Nenerau ma a feroinaa hamugua tonaa rama'a ale'ei hamuna'o to nia.” 20 Ana ei ua, lagunadii augaa ei lepoo lagua ma nenegia.

21 I'a nodilao, na fanunupa'aa helaguidiai filofui, James ma John. Lagua, na'uu Zebedee. Lagua laloo fei wa a'a mei amaa lagua Zebedee ma lagu'ei hinu'aa ei lepoo lagua. Jesus na harofaa lagua 22 ma ana ei ua, laguna di'ininaa fei wa mawe mei amaa lagua ma nenegia.

Jesus na Farawaninaa ei Funua

(Luke 6:17-19)

23 Jesus na tatalai yei Galilee ma feroi laloo ei synagogue ro'ou, na u'ugaa fei rawani'a warea wagii fei haparaia ma na fapedugaa minaa ei mau funua ma ei hafelo'aa unuu ei rama'a. 24 Fei u'ugana namina talaipedunaa Syria ma ei rama'a, rona duginamii a'ana minaa ei rona funu a'a watauda mau funua, ei naminapa'aa fi'i unuu ro'ou, ei rona wadu'aa ro'ou ei pigea, ei rona'o memeroi mawe ei na ma'e unuu ro'ou ma ina farawaninaa ro'ou. 25 Hefi'a baua gupuu rama'a, noramiaa ro'ou, Galilee, Decapolis,
4:25 Hanuna warea Greek baHefua Gufu
Jerusalem, Judea ma ei gufu fipepei Jordan, rona nenegia.

Copyright information for `WUV