Matthew 6

Fani a'a ei Lomi Rona Pa'i

“Hamonei'aa bigi'aa ei rawani'a bigi'aa hamu'ou i pudaa rama'a ba ro fanunuia. Nabaa hamona bigi'ia, lomi ba hamo'aa pa'i pono'aa hamu'ou a'a mei Amaa hamu'ou pafea.

“Si'ei, nabaa ona fani a'a ei lomi rona pa'i, apuna warefa'aiaa ei rama'a a'a ei maniwa, ale'ei rona'o bigi'ia ei ware'oni laloo ei synagogue ma yei ma'aa tala ba ei rama'a ronei fani ma'aua a'a ro'ou. A warefa'uai a'a hamu'ou ba rona todigaa minaa ei pono'aa ro'ou ena rona tenaa ro'ou ei rama'a. Ma'uaa ena ona fani a'a ei lomi rona pa'i, apuna fa'aiaa fei panimu pepei mauwi ba tamanu ei bigi'aa fei panimu pepei ma'au ma ei fanamu i ude'opa'ai. Ma mei Amamu, mei i fanunupa'aa ei bigi'opaiamu, iwe fani pono'amu.

Lafulafua

(Luke 11:2-4)

“Ena hamona lafulafu, apuna bigi'ia ale'ei ena ware'oni, uaa rona nunuminia ba ro'aa ufalarai ma lafulafu laloo fei synagogue ma i ma'aa tala ba ei rama'a, ro'aa fanunupa'aa ro'ou. A warefa'uai a'a hamu'ou ba rona todigaa minaa ei pono'aa ro'ou. Ma'uaa ena hamona'o lafulafu, wadu'inaa humuu hamu'ou, fare'aa fei gigei ma lafulafunaa a'a mei Amaa hamu'ou, mei lomi hamo'aa fanunupa'ia. Ma mei Amaa hamu'ou, mei i fanunupa'aa ei bigi'opa'aiaa hamu'ou, iwe fani pono'aa hamu'ou. Ma ena hamona'o lafulafu, apuna bababau'u ua ale'ei ei rama'aa roromaa, uaa rona nara ba i guaipa'aa ro'ou a'a ei watauda wareaa ro'ou. Apuna neneraa ei maumau ro'ou, uaa hamotawe i'iginia ma mei Amaa hamu'ou na apa'idigaa ei nunumiaa hamu'ou.

“Si'ei ba ei mau lafulafuaa hamu'ou nei ale'eni feni ba:

“‘Mena Amaa hai'ou pafea,
fei haramu na honua,
10 fei haparaiamu nei nomai,
ei nunumiamu, hai'ou bigi'ia yeni malagufu, ana ale'ei rona'o bigi'ia yena gufu pafea.
11 Fani hanaa hai'ou wagieni
ma laloo minaa ena hepapalo arewaa.
12 Futoaa ei hafelo'aa hai'ou,
ana ale'ei hai'ouna'o futoaa hafelo'aa ei rona fahafelo a'a hai'ou.
13 Onei'aa duginaa hai'ou a'a ei manimania,
ma'uaa dugitata'ainaa hai'ou a'a mei hafelo'a.’
6:13 O,hai'ou a'a ei hafelo'a; hefi'a ne'ia ba /uaa ona pa'i fei haparaia ma fei faufau ma fei hawera ranimai ranimai. Amen.

14 Uaa, nabaa hamu'ou futoaa ei hafelo'a ena rama'a, ena rona bigifahafelo a'a hamu'ou, mei Amaa hamu'ou pafea, ana i futoaa ei hafelo'aa hamu'ou. 15 Ma'uaa, nabaa lomi hamo'aa futoaa ei hafelo'aa ena rama'a, ei rona bigifahafelo a'a hamu'ou, mei Amaa hamu'ou pafea, ana lomi i futoaa ei hafelo'aa hamu'ou.

Fabaoa

16 “Ena hamona fabao, apuna fanunufaloloa'i ale'ei fei mau bigi'aa ena ware'oni, uaa rona'o fanunufaloloa'i ba ei rama'a, ronei fanunu'apa'ia ba ro'ei fabao ei. A warefa'uai a'a hamu'ou ba rona todigaa minaa ei pono'aa ro'ou. 17 Ma'uaa ena hamona fabao, igi pao tabaa hamu'ou ma rapu'aa pudaa hamu'ou 18 ba ei rama'a, lomi ro'aa fanunu'apa'ia ba hamo'ei fabao ma'uaa, unaa mei Amaa hamu'ou, mei lomi hamona fanunupa'ia; ma mei Amaa hamu'ou, mei na fanunupa'aa ei bigi'opa'aiaa hamu'ou, iwe fani pono'aa hamu'ou.

Ei Pa'aa Rawani'a Manumanu i Pafea

(Luke 12:33, 34)

19 “Apuna auma'aa ei pa'aa rawani'a manumanumu yeni malagufu, yeni na pa'i pugo'a ma po'ai i fafeloia ma ei fafanao ro'aa wadu'ai ma topa'ainia. 20 Ma'uaa auma'aiaa ei pa'aa rawani'a manumanumu yei gufu pafea, uaa lomi na pa'i pugo'a ma po'ai i fafeloia ma lomi na pa'i fafanao ba ro'aa wadu'ai ma topa'ai. 21 Uaa hitani ei augamu ei pa'aa rawani'a manumanumu, ana na ude yena fena naranaramu.

Fei We'ai fei Unu

(Luke 11:34-36)

22 “Fei puda, we'ai fei unu. Nabaa fei pudamu na rawani, minaa fei unumu, ana imina we'a. 23 Ma'uaa, nabaa fei pudamu na hafelo, minaa fei unumu, ana imina roroma. Si'ei ba, nabaa fei we'ai a'amu na roro, iminapa'aa rorofafelo!

Mei Haidaa ma ei Manumanu

(Luke 16:13)

24 “Lomi nemea i nafii a'a helagui fasu. Nabaa ale'ei, i fabidibidinaa ununa nemea ma haguaa nemea, o i bigifawe'i a'a nemea ma narafafelo a'a nemea. Lomi na hawia ba o nafii a'a minaa lagua—mei Haidaa ma fei Mugoo Po'i.

Apuna Naranara Watauda

(Luke 12:22-31)

25 “Si'ei, u'ei warefanaa hamu'ou, apuna naranara watauda a'a fei gutanaa hamu'ou ale'ei ba hamo'aa hana o hunumaa tamanu; o, a'a ei unuu hamu'ou ba hamo'aa rafe tamanu. Haa, fei gutanaa hamu'ou, manumanuu du'ua ua? Ma ei unuu hamu'ou, manumanuu lawalawa ua? 26 Fanununaa ei manufifidau; lomi rona faro, o hufu, o auma'a i laloo leaa ro'ou, ma'uaa mei Amaa hamu'ou pafea na faguaa ro'ou. A'a ba fei gutanaa hamu'ou baua manumanu laraa fei gutanaa ro'ou? 27 Nemea hamu'ou ana i famalapa'ia gutanana wagii fei ba i naranara watauda?
6:27 O,ana i famalaiaa anaia ale'ei hepalodiai cubit


28 “Hamatani hamomina naranara watauda a'a ei lawalawaa hamu'ou? Fanununaa ei lily fei ano ba batanai ro'ei habe. Lomi rona bigifatemu o tawitawi. 29 Ma'uaa u'ei warefanaa hamu'ou ba Solomon a'a ei watauda rawani'a hawerana, lomi na lawalawai ale'ei ei manumanu ei. 30 Nabaa mei Haidaa na fani hawera a'a ei guanaa feni ano, ei yeni wagieni ma narani hanaa fei hafi, haa, lomi ba i fanidiai hawera a'a hamu'ou ena lomi na we'i naranaraa hamu'ou? 31 Hee, apuna naranara watauda ma ware ale'ei ba, ‘O'aa hanaiaa tamanu?’, o ‘O'aa hunumaa tamanu?’, o ‘O'aa haweginaa tamanu?’ 32 Uaa ei rama'aa roromaa, rona ponineneraa minaa ei manumanu ei ma mei Amaa hamu'ou pafea na aidadii ba hamonei pa'i ei manumanu ei. 33 Ma'uaa do'o labarainaa fei haparaiana ma fei wanewaneana ma minaa ei manumanu i pafoimai a'a hamu'ou. 34 Si'ei, apuna naranara wataudanaa fei narani, uaa ei awataa fei narani, manumanuu narani. Ei awataa laloo hepalo arewaa, ana hawii fei arewaa fei.

Copyright information for `WUV