Matthew 7

Fanunufarapa a'a Hefi'a

(Luke 6:37, 38,41,42)

“Apuna fanunufarapa a'a hefi'a, o mei Haidaa ana i fanunufarapa a'amu. Uaa batanai fafanunuamu a'a hefi'a, ana owe tonia ale'ei ei mau bigi'amu—nabaa puduu fanamu watauda o ma'ida, ana watauda o ma'ida i hadiwe'imai a'amu.

“Tani o fanunuaa ei bareuaa pudaa mei lofumu ma lomi ona narapa'aa fei hewagu i pudamu? Tani o ware a'a mei lofumu ale'ei ba, ‘Yau, ba a suagisuminaa ei bareuaa pudamu,’ ma ana ona pa'i hewagu i pudamu? Yoi, mena ware'oni, oneido'o tosiminaa fei baua haihai pudamu ma owe fanunufarawani ba o'aa huguaa pudaa mei lofumu.

“Apuna fanaa ei ponoto ei manumanu na apunai, uaa ro'aa momo'imai ma tadudigedigeo; ma apuna siminaa ei hapemu pearl a'a ei moimoi, uaa, ona bigi'ia ale'ei, ro'aa hapuninia haroo pinee ro'ou.

I'igai, Labarai, Faba'aba'a a'a fei Gigei

(Luke 11:9-13)

“I'igai ma hamowe to; labarai ma hamowe labagipa'i; faba'aba'a a'a fei gigei ma iwe gigi a'a hamu'ou. Uaa hini i i'igai, i to; mei i labarai, i pa'i; ma mei i faba'aba'a a'a fei gigei, i gigi a'ana.

“Nabaa mei na'u i i'igainaa fei faraa pidaua, hini hamu'ou i fania hepalo mugoo? 10 O nabaa i i'igainaa hepalo nia, i fania hepalo wa'a? 11 Fa'ua ba hamona hafelo ma'uaa, hamona'aida fani rawani'a manumanu a'a ei na'uu hamu'ou. Ma nabaa ale'ei, mei Amaa hamu'ou pafea imina fanidiai watauda rawani'a manumanu a'a ei rona i'iginia! 12 Si'ei, wagii minaa ei manumanu, hamonei bigi'ia a'a ei rama'a ana ale'ei hamona nunuminia ba ronei bigi'ia a'a hamu'ou, uaa hefeni, feni pa'aa hanuu fei Law ma ei Mamama'a.

Guapaloei Pusu'o ma Lareaa Gigei

(Luke 13:24)

13 “Wadu'ai a'a fei pusu'o gigei. Uaa, na lare fei gigei wagii fei baua tala i dinaa ma'ea ma watauda, rona wadu'ai lalona. 14 Ma'uaa na pusu'oroi fei gigei wagii fei migigii tala i dinaa fawelei na pa'i harenua ma hefi'a ua na labagipa'ia.

Fei Haihai ma ei Fuana

(Luke 6:43, 44)

15 “Wagi'inaa hamu'ou a'a ei mamama'a sifisifi. Uaa, rona nomai a'a hamu'ou, maumau ro'ou ale'ei sipsipi ma'uaa, pa'aa maumau ro'ou ale'ei ponotoo podu. 16 A'a ei fuaa ro'ou, hamo'aa fanunu'apa'aa ro'ou. Ei rama'a, rona'o hufu'aa ei hanamoo, o ei nasi dupuaa ei wowo'ii na hogia ununa? 17 Ana ale'ei, minaa ei rawani'a haihai na pa'i rawani'a fuaa ro'ou ma'uaa, ei hafelo'a haihai, lomi na pa'i rawani'a fuaa ro'ou. 18 Hepalo rawani'a haihai, lomi ba i pa'i hafelo'a fuana ma hepalo hafelo'a haihai, lomi ba i pa'i rawani'a fuana. 19 Tamanu fei haihai lomi na pa'i rawani'a fuana, rowe reresiminaa hafi. 20 Si'ei ba a'a ei fuaa ro'ou, hamowe fanunu'apa'aa ro'ou.

Lomi Una u Apa'io

(Luke 13:25-27)

21 “A'a ba minaa ei rona ware a'au ba, ‘Mena Fasu, mena Fasu,’ ba ro'aa wadu'ainaa laloo fei haparaia pafea ma'uaa, ana uniaa mei i bigi'aa fei nunumiaa mei Amau i pafea. 22 A'a fei arewaa fei, watauda ro'aa warenaa a'au ba, ‘Mena Fasu, mena Fasu, haa, lomi hai'ouna'odii ware'au a'a fei haramu ale'ei ei mamama'a ma abaa hai'ouna'o fawala'anaa watauda pigea ma bigi'aa watauda foigia a'a fei haramu?’ 23 Ma a warefa'arewa a'a ro'ou ba, ‘Lomi una apa'aa hamu'ou. Di'ininau, hamu'ou ena hamona'u bigi'aa ei hafelo'a!’

Laguei Poapoa ma Ano'ano Fadufadua

(Luke 6:47-49)

24 “Si'ei, hini i guainaa eni wareau ma biginenegia, tawi'ana ale'ei mei rama'a na pa'i apa'ana, mei na faduaa fei humuna pafoo na'a. 25 Na ropa fei maunu, na mere fei lamalamana ma fei lalarena na agifanima'aiaa fei humu; ma'uaa lomi na worosi uaa fei fasu'ufufugoina na ude pafoo na'a. 26 Ma'uaa hini i guainaa eni wareau ma lomi na biginenegia, tawi'ana ale'ei mei lomi na pa'i apa'ana, mei na faduaa fei humuna pafoo piye. 27 Na ropa fei maunu, na mere fei lamalamana, fei lalarena na agifanima'aiaa fei humu ma na pasimeme'ainaa pu.”

28 I'a warepedugaa ei manumanu ei Jesus, fei gupuu rama'a, namina nanawala pudaa ro'ou a'a ei feroiana 29 uaa, ina feroi ale'ei hemea na pa'i foraforana ma abaa ale'ei ei feroiaa law.

Copyright information for `WUV