Philemon 1

Yau Paul, hemea bobo'aia uaa Christ Jesus mawe Timothy, mei lofuu agua i a'au.

Feni ne'ia i dinaa a'amu Philemon, mena pa'aa tafii hai'ou, mena rarafii bigibigi'a.
Copyright information for `WUV