Revelation of John 11

Helagui Umuia

Hemea na fanau hepalo tatapai ale'ei manumanuu wawarei puduu malaa manumanu ma na warefanau, “Re tapainaa malaa fei humuu mei Haidaa ma fei tawahafi na apunai ma wareinaa ei losuia lalona. Ma'uaa, fei malalaa humuu i ano; onei'aa tapainia uaa na udenaa a'a ei Gentile. Ropowe tatalai pafoo fei gufu apuna laloo gunaroa pa'ania ma guai puda. Ma a fani faufau a'a laguei umuiaa umuu ma laguwe wareaa ei diware'auga laloo hefa pufaba'a ma enu pu'u ma oloroa pa'ania arewaa ma susuu lagua ale'ei susuu ei rona faloloa'i. Laguei, ana siguapaloei haihai olive ma guapaloei ude'udee we'ai yei ma'aa mei Fasuu feni malagufu. Nabaa nemea ba i fafeloaa lagua, i lele'amai poaa lagua hafi ma pisi'onomaa ei bidibidii unuu lagua. Fei mau ma'ea ale'ei i tonia mei ba i fafeloaa lagua. Na pa'i faufau lagua ba lagu'aa fawi'aa fei pumanugawe lomi i pa'i maunu a'a fei au laguna wareaa ei diware'auga ma ana pa'i faufau lagua ba lagu'aa filoginaa namo fei agi ma fagianainaa feni malagufu a'a minaa ei mau funua ana ale'ei nunumiaa lagua.

Ena laguna fapedugaa u'ugaa lagua, fei manulelele na wala'anamai a'a fei walaloa lomi ia'iana ba i fanima'aa lagua ma na fugoinaa lagua ma fo'afama'eaa lagua. Ei hudi unuu lagua na haino ua wagii fei talaa fei baua gufu, fei rona roroihanunuinia ba Sodom ma Egypt, fawelei ana rona fatawaiaa mei Fasuu ro'ou. Laloo oduai ma hesuwi arewaa ei rama'a, noramiaa ro'ou a'a minaa ei rama'a, ei pai rama'a, minaa ei wareagufu ma ei baua gufu ma ro'aa u'igoaa hudi unuu lagua ma lomi ro'aa uga ba ro'aa i'ifinaa lagua. 10 Ei rama'aa malagufu ro'aa ni'eni'e wagii fei lagii lagua ma hamamani, fifanii fanaa ro'ou, uaa laguei mamama'a laguei, lagunado'o fanima'aa ei rona guta yeni malagufu.

11 Ma'uaa, nenee oduai ma hesuwi arewaa fei fawewenii harenuaa mei Haidaa na wadu'aa lagua ma laguna asi'a'unaa pinee lagua ma ronamina ma'aurerere ei rona fanunuaa lagua. 12 Ma lagunawe guainaa hepalo baua lao noramiana pafea na warenaa a'a lagua ba, “Nomai yeni pafea.” Ma laguna dinaa pafea wagii hepalo papalei ma rona ufanunulao ei bidibidii unuu lagua.

13 Ana a'a fei au fei, namina rerefabauana fei malagufu ma hepalo a'a hefua wagii minaa ei manumanu laloo fei baua gufu na wata'o'o. Ma oloromfua pufaba'a rama'a, rona ma'e wagii fei rereaa fei malagufu. Ma ei dufuu rama'a, rona ma'aufafelo ma fani honua a'a mei Haidaniaa fei gufuu pafea.

14 Fei faguaiaa fagianaa na nodigilao; lomi i madii ma iwe nomai fei fa'oduaiaa fagianaa.

Fei Fa'olorompaloaa Maniwa

15 Mei fa'oloromeaiaa alo'alo na hugufaa fei maniwana ma hefi'a baua lao i pafea na ware:

“Fei haparaiaa feni ano
nawe oanaa haparaiaa mei Fasuu o'ou
mawe mei Christ,
ma ipowe oanaa hapara ranimai ranimai.”
16 Ma ei enu pa'ania ma gunaroa forafora mina mina, ei rona guta pafoo ei gutanaa ro'ou gutaa hapara i ma'aa mei Haidaa, rona fapasi'o'o'ui ma losuinaa mei Haidaa 17 ma rona ware,

“Hai'oufi ware ‘ta’ a'amu mena Fasu, mena Faufau Haidaa,
yoi mena oifi oa eni ma mina,
uaa onawe tonaa fei baua faufaumu
ma fa'asi'anaa fei haparaiamu.
18 Ei baua gufu, rona siba;
ma fei sibamu na nomai.
Na nodigimai fei au ba o'aa dududuaa ei ma'ea,
ma pono'aa ei nafimu, ei mamama'a,
ma ei apunaiamu ma ei rona fahonuaa fei haramu,
fipuinaa ei rona pa'i haraa ro'ou ma ei lomi—
ma ana ba o'aa fagianainaa
ei rona fagianainaa feni malagufu.”
19 Ma fei humuu mei Haidaa i pafea na gigi ma i laloo humuna una fanunupa'aa fei bao fei fi'ugaiana. Ma na a'egime'aimai fei usida ma na meme'ai fei hugugu ma parara ma na rerere fei malagufu ma na ropa ei we'ia manumanu ale'ei mugoo.

Copyright information for `WUV