Revelation of John 12

Mei Pifine ma fei Dragon

Ma na arewamai i pafea hepalo baua hilala i fananawalaiaa puda: hemea pifine na lalawainaa fei halo ma na ude i haroo pinena fei puda ma tao tabana ei hefua ma guapalo pi'u. Ina wareu ma aifabauana a'a fei fi'ina hamatee ba i wanini. Ma hepalodiai hilala na arewamai i pafea: hepalo baua roa dragon na pa'i olorompalo tabana ma hefua waduu taba ma olorompalo tao ei tabana. Fei wawana na rosiminaa hepalo a'a odumanu wagii minaa ei pi'u pafea ma nafa'inaa ro'ou i malagufu. Fei dragon na u i ma'aa mei pifine, mei ba i wanini ba i pisi'onomaa mei baduu ena na a waninimai. Ina waninaa hemea na'u wawane, mei ba i haparainaa minaa ei baua gufu a'a fei o, pa'afina iron. Ma mei baduu hemea na poronaa pafea a'a mei Haidaa ma a'a fei gutanana, fei gutaa haparaiana. Mei pifine na adigupenaa fawelei lomi haihai o guana a'a fei gutanana, fei pagi'augaa mei Haidaa, mei ba i wagi'inia laloo hefa pufaba'a ma enu pu'u ma oloroa pa'ania arewaa.

Ma na pa'i fifo'aia i gufu pafea. Michael mawe ei alo'alona na fifo'ai a'a fei dragon ma ei alo'alona. Ma'uaa lomi ronamina faufau lalau ma rona pasidi'ininaa fei gutanaa ro'ou i pafea. Fei baua dragon, rona bainafa'inia pu—fei wa'a mina mina, harana mei hani'u o Satan, mei i susuaninaa minaa feni malagufu. Rona bainafa'inia pu fipuinaa ei alo'alona.

10 Ma una guainaa hefaa baua lao i pafea na ware ba:

“E'eni nawe nomai fei tela'ana,
fei faufau ma fei haparaiaa mei Haidaniaa o'ou,
ma fei foraforaa mei Christ.
Uaa mei i ware ba rona tata ei lofuu o'ou,
mei i ware ale'ei i pudaa mei Haidaa arewaa ma poi,
rona bainafa'inia pu.
11 Rona fugoinia
wagii fei namoo fei Na'uu Sipsipi
ma wagii fei u'ugaa ro'ou;
lomi ronamina haguaa ei fawewenii ro'ou
ba ro'aa ma'auputoto a'a fei ma'ea.
12 Si'ei, hamonei ni'eni'e, hamu'ou ena haroo pafea
ma hamu'ou ena hamona guta wagina!
Ma'uaa, a'a fei malagufu ma fei agi, hamuna fagiana,
uaa mei hani'u na upunaree a'a hamugua.
Inamina siba,
uaa ina aida ba fei auna na gu.”
13 I'a fanunupa'ia fei dragon ba rona bainafa'inia malagufu, ina teteaa mei pifine, mei na waniniaa mei baduu wawane. 14 Rona fanaa mei pifine guapaloei pau manuaa ba nei fidunaa a'a fei gutana, fei na pagi'audii fawelei lomi haihai o guana ba hefi'a ro'ado'o oma'aia laloo fei au, ei au ma hesuwi au ma i tauhafo panii fei wa'a. 15 Ma na mumunisiminaa watauda ranuu poana fei wa'a ba i nuguitonaa mei pifine a'a fei wanii ununa. 16 Ma'uaa fei malagufu na hadumaa mei pifine mei hamatee na hawainaa poana ma hunumaa fei ranu, fei mumunisimiaa fei dragon i poana. 17 Ma fei dragon namina siba a'a mei pifine ma na asi'aa ba i fifo'ai a'a ei dufuu na'una—ei rona neneraa ei wareaa mei Haidaa ma panarofaa fei u'ugaa Jesus.

Copyright information for `WUV