Revelation of John 13

Ma fei dragon na
13:1 Hefi'a ne'ia baMa yau na
ufalarai yei piye.

Fei Manulelele na Wala'amai Agi

Ma una fanunupa'aa hepalo manulelele fi lele'amai agi. Ina pa'i hefua waduu tabana ma olorompalo tabana ma hefua tao, hepalo pafoo hepapalo wadu ma pafoo hepapalo tabana na pa'i hepalo hara na warefafeloaa mei Haidaa.
Maumau fei manulelele fanunupa'au ale'ei leopard, ma'uaa pinena ale'ei bear ma poana ale'ei lion. Fei dragon na fanaa fei manulelele fei faufauna, fei gutanana, gutaa hapara ma fei baua forafora. Hepalo ei tabaa fei manulelele na pa'i baua dibaa loralora, dibaa wadu, fei anaa i fama'eia, ma'uaa na mafo fei loralorana. Ma minaa feni ano, ronamina maduofo ma neneraa fei manulelele. Ei rama'a, rona losuinaa fei dragon uaa ina fanaa fei forafora a'a fei manulelele ma ana rona losuinia ma i'igai, “Hini i ale'ei fei manulelele? Hini i fifo'aipa'i a'ana?”

Hemea na fani poaa fei manulelele ba nei warefa'agu'agui, warefafeloaa mei Haidaa ma fa'asi'anaa fei foraforana laloo gunaroa pa'ania ma guai puda. Ina warefafeloaa mei Haidaa, fei harana, fei gufuna mawe ei rona guta i gufu pafea. Ina pa'i fei faufau ba i fifo'ai a'a ei apunaiaa mei Haidaa ma muainaa ro'ou. Ma na tonaa fei forafora a'a minaa ei pai, gufu, rama'a u'ugai wareagufu ma baua gufu. Minaa ei rama'aa malagufu ro'aa losuinaa fei manulelele—minaa ei lomi haraa ro'ou laloo fei bu'uu harenua, fei bu'uu fei Na'uu Sipsipi, fei rona fo'afama'eia wagii fei mamaraiamii feni malagufu.
13:8 O,laloo fei bu'u, fei na ude a'a fei mamaraiamii feni malagufu, fei bu'uu harenuaa, fei hapee fei Na'uu Sipsipi rona fo'afama'eia.


Hini na pa'i adiana nei guai.

10 Nabaa nemea ba ro'aa fawadu'ainia bobo'aia,
ipowe wadu'ai.
Nabaa nemea ma'ema'enaa wadu,
13:10 Hefi'a ne'ia baNabaa nemea i fo'afama'enaa wadu

fei wadu i fo'afama'eia.
Wagii fei, ei apunaiaa mei Haidaa, ronei apitai ma oafagugu.

Na Wala'amai Malagufu fei Manulelele

11 Ma una fanunupa'aa hepalodiai manulelele fi lele'amai a'a feni malagufu. Ina pa'i guapalo wadu tabana ale'ei na'uu sipsipi, ma'uaa na wareware ale'ei dragon. 12 Ina tonaa fei foraforaa fei rawarawa manulelele ba haduhaduna ma ware ba minaa ei rama'aa malagufu nei losuinaa fei rawarawa manulelele, fei nawe mafo fei loralorana, fei anaa i fama'eia. 13 Ma ina bigi'aa ei baua hilalaa foigia ma ana na fapasiaree fei hafi pafea dinaree pu i pudaa ei rama'a. 14 Si'ei ba ina bigi'aa ei hilala a'a ei faufau fei rawarawa manulelele, ina sifi'aa ei rama'aa malagufu. Ina ware ba ronei fa'ufalarainaa hepalo ale'ei haduo, hepalo ba i fani honua a'a fei manulelele, fei na paugia fei wadu ma'uaa ana fi guta. 15 Ina tonaa fei faufau ba i fani faweweni a'a fei haduoo fei rawarawa manulelele ba i warepa'i ma ware ba hini lomi i losuinaa fei haduo, nei ma'e. 16 Ana ina ware ba hememea nei tonaa fei lala i panina pepei ma'au o pafoo rawana, minaa ei rona pa'i haraa ro'ou, o lo'e, na pa'i watauda manumanu, o lo'e, rona humuwai, o lo'e. 17 Ma lomi nemea ba i pono o alo manumanu nabaa lomi na pa'i fei lala, fei na pa'i haraa fei manulelele o fei puduu wawarei fei harana.

18 Sifeni feni ba onei pa'i fei apa'ifarawania. Hini na pa'i apa'ana nei wareinaa fei wareiaa fei manulelele, uaa fei, wawarei fei wareiaa hemea rama'a. Fei wareiana, 666.

Copyright information for `WUV