Revelation of John 18

Na Pasi Babylon

Nenee fei, una fanunupa'aa hemeadiai alo'alo fi nogio pafea. Na bauanai foraforana ma feni ano namina we'a a'a fei agimee ununa. Ina harofabauana ba:

“Na pasi! Na pasi fei Baua Gufu Babylon!
Hia nawe oanaa humuu ei pigea
ma pale a'a minaa ei hafelo'a
18:2 Warea Greekminaa ei loloaa
spiriti,
mawe watauda ei mau loloaa spiriti
mawe ei hafelo'a manufifidau.
Uaa minaa ei baua gufu, rona hunudigaa
fei poapoa wine wagii ei fiharoharoiana.
Ei haparaa feni ano, rona fiharoharoifipui a'ana,
ma ei rama'a rona alo'alo ma ponopono a'a feni ano,
rona pa'i watauda manumanu wagii ei watauda manumanuna.”
Ma una guainaa hepalodiai lao noramiana pafea na ware ba:

“Wala'amai a'ana, ena gufuu,
ba lomi hamo'aa tonaa
ei hafelo'ana ma ei fagianana;
uaa ei hafelo'ana namina dupunaa i gufu pafea ma mei Haidaa na nonominaa ei bigifatatana.
Fani a'ana ana ale'ei hia na fani;
fani faguapoai lagina a'a tamanu na bigi'ia.
Fani faguapoai numana a'a fei ana barana.
Fani fi'ia ma faloloa'ia a'ana
ana ale'ei fei hawera ma rawani'a ina tonia ana unaia.
I laloo naranarana na famamagugui,
‘Yau na guta ale'ei pifine hapara;
yau abaa ma'esuabea,
ma lomi ba awe aiwawasusu.’
Si'ei, laloo heai ua arewaa ei hafelo'ana iwe fua'onia:
ma'ea, aiwawasusu ma mouabiabia.
Fei hafi i gu'afamatalaia,
uaa na pa'i faufauna mei i dududuia,
mei Fasu, mei hia Haidaa.
“Ena rona fanunupa'aa fei haguna ei haparaa feni ano, ei rona fiharoharoifipui a'ana ma tofipui a'ana ei rawani'a manumanuna, ro'aa ai'aigia ma aiwawasusu. 10 Ro'aa ma'aufafelo a'a fei fagianana ma ro'aa ufaraua ma mewai ba:

“‘Fagiana! Fagiana, yoi fena baua gufu,
yoi Babylon, fena faufau baua gufu!
Laloo heai ua hour ma ona tonaa fagianamu!’
11 “Ei rama'aa alo'aloa ma ponopono'a a'a feni ano, ro'awe ai'aigia ma aiwawasusu uaa lomi nemea na fai ponodinaa ei manumanuu ro'ou— 12 ei manumanu gold, silver, mau rawani mugoo, ei pearl; ei waduduu linen, purple, silk ma roa lawalawa; minaa ei mau haihai citron, ei manumanu ivory, rawani'a haihai, bronze, iron ma marble; 13 cinnamon ma spice, dufaa pao, myrrh ma frankincense, wine, pao olive, fei palaua na bauana pono'ana, wheat, buduma'ao ma sipsipi; hosi ma pale na pa'i welona; ma ei hudi unuu rama'a ma spiriti ro'ou.

14 “Ro'awe ware ba, ‘Ei nunumiamu fua na apa'ai a'amu. Minaa ei manumanumu ma haweramu na apa'ai, fai lomi owe pa'ia.’ 15 Ei rama'a rona aloaa ei manumanu ei ma to mugoo po'i a'a mei pifine mei, ro'aa ufaraua ma ma'aufafelo a'a fei fagianana. Ro'aa ai'ai ma aiwawasusu 16 ma mewai ba:

“‘Fagiana! Fagiana yoi fena baua gufu,
fena ona susuinaa fei linen na bauana pono'ana, purple, roa,
agimana ale'ei gold, ei rawani'a mugoo ma ei pearl!
17 Laloo heai ua hour ei watauda manumanu
nawemina hafelopa'ai!’
“Minaa ei rapi'a i agi ma minaa ei rona taletale pafoo ei baua wa mawe minaa ei dia'agi, ro'awe ufaraua.
18 Ena rona fanunupa'aa fei haguna, ro'awe ware, ‘Haa, na pa'i gufu namina rawani ale'ei mina?’ 19 Ro'awe larosimai piye pafoo tabaa ro'ou fininaa ai'aiga ma aiwawasusua ma mewai ba:

“‘Fagiana! Fagiana, yoi fena baua gufu fena,
i a'amu minaa ei baua wa agi,
rona to mugoo po'ii ro'ou!
Laloo heai ua hour ona tonaa fagianamu!
20 Onei ni'eni'e wagii fei fagianana, fena gufu pafea!
Ni'eni'e ena apunaiaa mei Haidaa
ma ena apostle mawe ena mamama'a!
Mei Haidaa na dududuia wagii fei bigi'ana a'a hamu'ou.’”
21 I dii, hemea faufau alo'alo na poro'aa fei baua mugoo lala'ana ale'ei hepalo baua na'ana'a ma bainafa'inaa agi ma ware ba:

“A'a fei mau ba'ananarai pani
ro'awe siminaa pu fei baua gufu Babylon
ma fai lomi o'aa fanunupa'idinia.
22 Ei laugaa ei hafugaa harp, ei rama'aa lalauga,
ei hugufaa flute ma maniwa,
fai lomi o'aa guaipa'idinaa ro'ou.
Lomidiai ba nemea bigibigi'a
i bigi i lalomu.
Fai lomi o'aa guaipa'idinaa
roiaa hai.
23 Fai lomidiai i we'a
ei we'ai i a'amu.
Fai lomidiai ba o'aa guaipa'idinaa
lao ei wawane ma pifine lalaia.
Ei rama'a alo'aloa ma ponopono'a a'amu mina,
ronamina mua a'a feni ano.
A'a ei maumau puala ona pa'i,
minaa ei baua gufu na pasi wagina.
24 A'a mei pifine mei, na pa'i fei namoo ei mamama'a
ma ei apunaiaa mei Haidaa,
mawe minaa ei fo'afama'eaa hefi'a yeni malagufu.”
Copyright information for `WUV