Revelation of John 19

Hallelujah

Nenee fei, una guainaa fei meme'ii unuu hefaa baua gupuu rama'a i gufu pafea ba:

“Hallelujah!
Fei tela'ana ma hawera ma faufau,
manumanuu mei Haidaniaa o'ou,
uaa na fa'uai ma wanewane ei dududuana.
Ina fafagianainaa mei pa'aa pifinee tala,
mei na fafeloaa feni ano a'a ei fiharoharoipa'aiana.
Mei Haidaa na fani lagina uaa a'a fei namoo ei nafina.”
Ma rona mewaidiai ba:

“Hallelujah!
Na lele'ata'amai fei hagu
a'a mei pifine mei ma dinaa pafea ranimai ranimai.”
Ei enu pa'ania ma gunaroa forafora mina mina mawe ei gunaroa manumanu na pa'i fawewenii ro'ou, rona fapasinaa pu ma losuinaa mei Haidaa, mei fi guta pafoo fei gutanaa hapara. Ma rona mewaiware ba:

“Amen, Hallelujah!”
Ma hepalo lao noranamai a'a fei gutanaa hapara na ware ba:

“Uduginaa mei Haidaniaa o'ou,
minaa hamu'ou ena nafina,
hamu'ou ena hamona ma'auia,
hamu'ou ena na pa'i baua haraa hamu'ou
ma hamu'ou ena lomi!”
Ma una guainaa hefaa baua gupuu rama'a, ale'ei pasiaa mamaua ma parara ma rona mewaiware ba:

“Hallelujah!
Uaa mei Fasu, mei Haidaniaa o'ou,
mei Faufaua fi haparai.
Onei ni'eni'e ma wiwiwidi
ma uduginia!
Uaa fei lalaiaa fei Na'uu Sipsipi na nodigimai ma mei harona na hawegidii.
Rona haweginaa mei harona
a'a fei linen bauana pono'ana,
fei rona pagifarawaninia,
fei na agime ma po'i.”
(Fei linen fei, na haduoinaa ei wanewane bigi'aa ei apunaiaa mei Haidaa.)

Ma mei alo'alo na warenaa a'au ba, “Ne'i ale'ei ba: ‘Na pa'i hawegiaa ro'ou, ei ina lala'aa ro'ou ba ronei nomai a'a fei hananaa fei Na'uu Sipsipi!’” Ma na warediai ba, “E'eni, eni fa'uaia wareaa mei Haidaa.”

10 A'a fei una fapasi i pinena ba a losuinia. Ma'uaa ina warenaa a'au ba, “Apuna bigi'aa fei! Yau ana hemea nafi ale'ei yoi ma ei lofumu, ei rona panarofaa fei u'ugaa Jesus. Losuinaa mei Haidaa! Uaa fei u'ugaa Jesus, sifei fei spiritii fei diware'auga.”

Mei Rapi'aa fei Po'iaa Hosi

11 Una fanunupa'aa fei gufu pafea na gigi ma i ma'au na pa'i hepalo po'iaa hosi, mei rapi'a pafona, rona roroinia ba Oafagugu ma Fa'ua. A'a fei wanewanea, i fadududu ma fa'asi'anaa fifo'aia. 12 Guei pudana ale'ei weguweguaa hafi ma pafoo tabana na pa'i watauda tao. Ina ne'i haraa ununa, fei lomi hemea na apa'ia, ana unaia. 13 Ina hawegi a'a hefaa hawaa ugu, fei na pa'i namo wagina ma fei harana, fei Wareaa mei Haidaa. 14 Ei rama'aa fo'aa i pafea, rona nenegia pafoo ei po'iaa hosi ma susuu ro'ou, ei linen bauana pono'ana, ei na po'i malewa. 15 Na lele'amai poana fei wararoa wadu, fei ba i fagianainaa ei baua gufu. “I famamoaa ro'ou fininaa fei o hapara, pa'afina iron.” Ina hapuninaa fei fofoo wine, fei na haduoinaa fei sibaa mei Faufau Haidaa. 16 Pafo fei hawaa uguna ma fei hafauna na ne'i fei hara:

HAPARAA EI HAPARA MA FASUU EI FASU.

17 Ma una fanunupa'aa hemea alo'alo na u laloo fei halo ma na mewaifabauana a'a minaa ei manufidufidu, ei roi fifidau haroo pafea ba, “Nomai, figupui ba o'aa guta wagii fei baua hananaa mei Haidaa 18 ba hamonei hanaiaa ei pigioo ei hapara, bauaniaa fo'aa, faufau rama'a, ei hosi ma ei rapi'aa ro'ou ma pigioo minaa ei rama'a, humuwa ma abaa humuwa, ei rona pa'i baua haraa ro'ou ma ei lomi.”

19 Ma una fanunupa'aa fei manulelele ma ei haparaa feni malagufu ma ei fo'aa ro'ou, rona figupui ba ro'aa fifo'ai a'a mei rapi'a pafoo fei hosi mawe ei fo'aa i a'ana. 20 Ma'uaa rona patarofaa fei manulelele fipuinaa mei sifisifi mamama'a, mei nado'o bigi'aa ei hilalaa foigia ba i hadumaa fei manulelele. A'a ei hilala ei, ina sifi'aa ei rona tonaa fei lalaa fei manulelele ma losuinaa fei haduona. Ana lagu'ei fawewenai ma rona siminaa lagua pu a'a fei hafi, fei fi gu'agu'a ma na pa'i babaiaa mugoo wagina. 21 Rona paugifama'enaa ei dufuu ro'ou wagii fei wadu, fei i lele'amai poaa mei rapi'a pafoo fei hosi ma minaa ei manufidufidu, rona hanafamagu a'a ei pigioo ro'ou.

Copyright information for `WUV