Revelation of John 21

Manufau Jerusalem

Ma una fanunupa'aa hepalo manufau pumanugawe ma malagufu, uaa fei rawarawa pumanugawe ma malagufu na apa'ai ma fai lomi agi. Una fanunupa'aa fei Gufu Apuna, fei manufau Jerusalem fi nogio pu noranamai pafea a'a mei Haidaa ma na hawegidii ale'ei hemea fananamai pifinee lalaia i nomai a'a mei harona. Ma una guainaa hepalo baua lao na nomai a'a fei gutanaa hapara ma ware, “Eni fei gufuu mei Haidaa i oa a'a ei rama'a ma i oafipui a'a ro'ou. Ro'aa oanaa rama'a gufuna. Ma mei Haidaa i oanaa Haidaniaa ro'ou. I huguaa ranu pudaa minaa ro'ou. Fai lomi ma'ea o faloloa'ia o ai'aiga o fi'ia, uaa fei watanai maumau mina, na falogidigilao.”

Mei fi guta wagii fei gutanaa hapara na ware ba, “U'ei famanufaunaa minaa ei manumanu!” Ma ina ware ba, “Ne'i'augaa feni, uaa eni warea, inapa'aa rawani ma fa'uai.”

Ina warenaa a'au ba: “Ina pedu. Yau fei Alpha ma fei Omega, fei Rawarawa ma fei Pedupedu. Hini na sigigi, a fani numana lomi pono'ana a'a fei ranuu harenua. Hini i mua ipowe tonaa minaa e'eni manumanu e'eni ma yau a oanaa Haidaniana ma hia, i oanaa na'uu. Ma'uaa ei mama'auhafelo, ei abaa narafawe'ia, ei hafelo'a, ei rona fo'afama'e, ei fitatafipa'aia, ei rona bigi'aa ei siafa, ei rona losuinaa ei haidaa sifisifi mawe minaa ei sifisifi—gutanaa ro'ou i wagii fei hafi na gu'agu'a fininaa babaiaa mugoo. Sifei, fei faguapoaa ma'ea.”

Hemea ei oloromea alo'alo, mei na pa'i olorompalo lopi, ei na pepesu a'a ei olorompalo a'apoo mau funua hafelo namii ware a'au, “Nomai, a fama'aio mei pifinee lalai, mei haroo fei Na'uu Sipsipi.” 10 Ma a'a fei Spiriti ina poronaa yau a'a hefaa baua tarea maugeni ma fama'au fei baua gufu apuna, Jerusalem fi nogio noramiana i pafea a'a mei Haidaa. 11 Ina we'a a'a fei haweraa mei Haidaa ma fei agimena ale'ei hepalo pa'aa rawani'a mugoo ale'ei jasper, namina malewa ale'ei crystal. 12 Ina pa'i hepalo baua tarea nono ma hefua ma guapalo poaa fanefane wagina ma hefua ma helagui alo'alo a'a hepapalo poana. Fei ne'ia wagii ei poaa fanefane, ei haraa ei hefua ma guai pai Israel. 13 Odumanu poaa fanefane i pepei rai, odumanu i pepei oala, odumanu i pepei hara'uu ma odumanu i pepei hafaa. 14 Fei nonoo fei baua gufu na pa'i hefua ma guapalo fasu'ufufugoi ma pafoo hepapalo na pa'i ei haraa ei hefua ma helagui apostle fei Na'uu Sipsipi.

15 Mei alo'alo, mei na fiwarewarei a'au, na pa'i hepalo mau o, pa'afina gold ba i tapainaa puduu malaa fei gufu, ei poaa fanefanena ma ei nonona. 16 Fei baua gufu na pa'i obao nonona ma malaa hepapalo nonona na fimina'ei—manafana ma malana na fimina'ei ua. Mei alo'alo na tapainaa fei malaa fei gufu ma puduu fei malana ale'ei 12,000 stadia
21:16 Ale'ena 2,200 kilometres
ma fei manafana ma tarena ana ale'ei.
17 Ina tapainaa fei nono ma fei pi'oduana
21:17 O,tarena
ale'ei 144 cubit
21:17 Ale'ena 65 metres
—ale'ei fei tatapai rama'a, fei i tapaina mei alo'alo.
18 Fei pa'afii fei nono, pa'aa jasper ma fei baua gufu, gold ua—lomi ma'idadiai manumanu wagina ma na ramarama ua. 19 Ei fasu'ufufugoi ei nonoo fei baua gufu, rona haweginaa watauda ei maumau rawani'a mugoo. Fei rawarawa fasu'ufufugoi, jasper, fei faguaiana, sapphire, fei fa'oduaiana, chalcedony, fei fa'obaoana, emerald, 20 fei fahaipaniana, sardonyx, fei fa'oloroana carnelian, fei olorompaloana, chrysolite, fei fafainaroana, beryl, fei fafaimpaloana, topaz, fei fahefuana, chrysoprase, fei fahefuamapaloana, jacinth ma fei fahefua ma guapaloana, amethyst.
21:20 Hefi'a ei mugoo, lomi rona pa'aa aida ba batanai ei maumau ro'ou.
21 Ei hefua ma guapalo poaa fanefane, pa'afii ro'ou, pearl. Hepapalo poaa fanefane, minaa pearl ua. Fei baua talaa fei baua gufu fei, minaa gold ua ma na ramarama.

22 Lomi una fanunupa'aa hepalo humuu mei Haidaa laloo fei baua gufu fei, uaa mei Fasu, mei Faufau Haidaa ma fei Na'uu Sipsipi, lagua ale'ei fei humuna. 23 Lomi bigi'aa fei halo, o fei puda a'a fei baua gufu fei ba lagunei fawe'ainia, uaa fei haweraa mei Haidaa na fawe'ainia ma fei Na'uu Sipsipi ale'ei we'ai lalona. 24 Ei rama'aa ei gufu rona talai a'a fei we'aina ma ei haparaa fei malagufu rowe wadu'ainaa lalona fininaa ei haweraa ro'ou. 25 Lomi ba iwe fare'i ei poaa fanefanena, uaa lomi i pa'i poi yei. 26 Ei rama'aa ei baua gufu, rowe wadu'ia fininaa ei hawera ma honuaa ro'ou. 27 Lomi iwe pa'i hepalo loloaa manumanu i wadu'ia. Ana lomi i wadu'ia nemea i bigi'aa ei maumau famamafaa, o sifisifi'a, ma'uaa, uniaa ei na pa'i haraa ro'ou laloo fei bu'uu harenuaa fei Na'uu Sipsipi.

Copyright information for `WUV