Revelation of John 4

Fei Gutanaa Hapara i Gufu Pafea

Nenee fei, una fanunu ma i ma'au na gigi hepalo gigei i gufu pafea. Fei lao, fei nado'o guainia fama'a ei i ware a'au ale'ei maniwa na ware ba, “Nomai yeni pafea ma a fama'aio tamanu ba i nomai nenee fei.” Ana ei na pasiau fei Spiriti ma i ma'au na guta hemea pafoo fei gutanaa hapara i gufu pafea. Ma mei i guta yei, fei mau fanunuana ale'ei jasper ma carnelian. Hepalo pua'oo, maumauna ale'ei emerald, na faweloinaa fei gutanaa hapara. Enu pa'ania ma obaodiai gutanaa hapara na faweloinaa fei gutanaa hapara fei ma enu pa'ania ma gunaroa forafora mina mina, rona guta wagii ro'ou. Na po'i susuu ro'ou ma pafoo tabaa ro'ou na pa'i tao, pa'afina gold. A'a fei gutanaa hapara na a'egime'aimai fei usida, hugugu ma parara. I ma'aa fei gutanaa hapara olorompalo we'ai na weguwegu. E'ei, ei olorompalo spiritii
4:5 O,E'ei, fei Spiriti na pa'i olorompalo maumauna, Spiritii
mei Haidaa.
Ana i ma'aa fei gutanaa hapara na fafanunu ale'ei fei ma'eaa fei agi na pao ua, namina po'i malewa.

I memewana, papaa fei gutanaa hapara na pa'i gunaroa manumanu rona fawewenai ma namina watauda ei pudaa ro'ou, ma'a ma mugi.
Fei rawarawa manumanu, fanunuana ale'ei lion, fei fahelaguiana ale'ei buduma'ao, fei fa'o'oduiana, pudana ale'ei rama'a ma fei fagunaroana ale'ei hepalo manuaa na fidufidu. Hepapalo a'a obaoei, na pa'i oloroa pau ma namina pepesu ei puda i hudi ununa, haroo pauna anaa. Arewaa ma poi lomi rona fafaa warea ba:

“Apunai, apunai, apunai mei Fasu, mei Faufau Haidaa, mei na oa mina, mei fi oa eni, mei ba i nomai.”

Ei gunaroa manumanu ei, rona fawewenai. Ma rona fani hawera, honua ma warea ‘ta’ a'a mei fi guta pafoo fei gutanaa hapara, mei i oalao ranimai, ranimai. 10 Ei ro'aa bigi'aa fei, ei enu pa'ania ma gunaroa forafora mina mina, rona fapasi i ma'aa mei na guta a'a fei gutanaa hapara ma losuinaa mei fi oalao ranimai ranimai. Rona augaa ei tao ro'ou i ma'ana ma ware:

11 “Yoi, onamina awata, mena Fasuu hai'ou, mena Haidaniaa hai'ou,
ba o tonaa hawera ma honua ma faufau,
uaa ona famamaraiaa minaa ei manumanu,
ma a'a ei nunumiamu rona mamara
ma ude.”
Copyright information for `WUV