Revelation of John 5

Fei Holobenaa ma fei Na'uu Sipsipi

Ma unawe fanunupa'ia ba raudei ma'au, panii mei fi guta pafoo fei gutanaa hapara na pa'i ale'ei holobenaa ma mina guapepei na pa'i ne'ia ma na fapananaa olorompalo banabana. Ma una fanunupa'aa hemea faufau alo'alo fi warefabauanai, “Hini na awata ale'ei ba i gigi'aa ei banabanana ma ufugaa fei holobenaa?” Ma'uaa lomi hemea i pafea o i malagufu, o haroo malagufu ba i ufugaa fei holobenaa o fanunu lalona. Unamina ai'aifawe'i, uaa lomi rona labagipa'aa hemea na awata ale'ei ba i ufugaa fei holobenaa o fanunu lalona. I dii, hemea ei forafora mina mina na warenamii a'au, “Apuna ai'ai! Ma'a, fei lion maroaa ei pai Judah, fei Waraa David, na mua. Hia na awata ba i ufugaa fei holobenaa ma ei olorompalo banabanana.”

Ma unawe fanunupa'aa hepalo Na'uu Sipsipi, fanunuana ale'ei ba rona moro'ia, na ufalarai i memewaa fei gutanaa hapara, fei rona faweloinia ei gunaroa manumanu mawe ei forafora. Na pa'i olorompalo waduu tabana ma olorompalo pudana, haduoo ei olorompalo spiritii
5:6 O,haduoo fei Spiriti na pa'i olorompalo maumauna, Spiritii
mei Haidaa, ei na alonaa ro'ou tadiwe'aiaa fei malagufu.
Inamii tonaa fei holobenaa i raudei ma'au panii mei fi guta pafoo fei gutanaa hapara. I'a todigia, ei gunaroa manumanu, ei rona fawewenai mawe ei enu pa'ania ma gunaroa forafora mina mina, rona fapasi i ma'aa fei Na'uu Sipsipi. Hememea na pa'i harp ma rona utabeaa ei lopi, pa'afina gold ma na pepesu a'a ei dufaa hagu, haduoo ei lafulafuaa ei apunaiaa mei Haidaa. Ma rona laugaa hepalo manufau lauga:

“Yoi, ona awata ba o'aa tonaa fei holobenaa
ma gigi'aa ei banabana,
uaa rona fo'afama'edigio,
ma wagii fei namomu ona ponohadiwe'inaa ei rama'a
noramiaa ro'ou a'a minaa ei pai rama'a, minaa ei wareagufu, minaa ei mau rama'a ma minaa ei baua gufu
ba na'uu mei Haidaa.
10 Ona nunuminia ba ro'ou ale'ei rama'aa fei haparaia
ma ale'ei bauaniaa humuu mei Haidaa,
ba ronei bigi haroo mei Haidaniaa o'ou
ma tonaa fei hapara yeni malagufu.”
11 Ma una fanunulao ma guainaa lao ei watauda alo'alo puduu ro'ou pufaba'a pufaba'a ma watauda pufaba'adiai. Rona faweloinaa fei gutanaa hapara ma ei gunaroa manumanu ma ei forafora. 12 Rona laugifabauanai ba,

“Na awata fei Na'uu Sipsipi, fei rona fo'afama'eia
ba i tonaa fei forafora ma ei rawani'a manumanu
ma apa'a ma faufau
ma honua ma hawera ma udugia!”
13 Ma una guainaa minaa ei manumanu pafea ma i malagufu ma haroo malagufu ma pafoo fei agi ma ei i ude i laloo e'ei, rona laugi ba:

“I a'a mei fi guta pafoo fei gutanaa hapara ma a'a fei Na'uu Sipsipi
i ude fei udugia ma honua ma hawera ma faufau
ranimai ranimai!”
14 Ei gunaroa manumanu, ei rona fawewenai, rona ware, “Amen,” ma ei forafora, rona fapasinaa pu ma uduginia.

Copyright information for `WUV