Revelation of John 6

Ei Banabana

A fanunulao, fei Na'uu Sipsipi fi gigi'aa fei rawarawa banabana a'a ei olorompalo. Ma una guainaa hemea ei gunaroa manumanu, ei rona fawewenai, fei laona ale'ei parara ma na ware ba, “Nomai!” Una fanunu ma na pa'i hepalo po'iaa hosi! Mei pafona na pa'i hio ma na tonaa fei taona ma asi'aponilao ale'ei hemea ba iree mua.

I'a gigi'aa fei faguapaloaa banabana fei Na'uu Sipsipi, una guainaa fei faguapaloaa manumanu, fei na fawewenai, ina ware ba, “Nomai!” Ma hepalodiai hosi na nomai, maumauna ale'ei fei hafi na ro. Ma mei pafona na tonaa fei faufau ba i fapedugaa fei gutafarawania ma fafifo'ainaa ei rama'a i malagufu. Ma na tonaa fei baua wadu.

I'a gigi'aa fei fa'odumanuaa banabana fei Na'uu Sipsipi, una guainaa fei fa'o'oduiaa manumanu na ware ba “Nomai!” Una fanunu ma yei i pudau hepalo hararapa'o hosi! Mei pafona na panarofaa hepalo manumanu ba i wareinaa rarabaa ei manumanu. Ma una guainaa fei ale'ei lao na waremai i dupuaa ei gunaroa manumanu, ei rona fawewenai, “Hepalo choinix
6:6 Ale'ena heai litre
wheat wagii fei bigi'aa heai arewaa,
6:6 Fei mugoo po'idenariusale'ei pono'aa fei bigi'aa heai arewaa.
oduai litre barley wagii fei bigi'aa heai arewaa
6:6 Ana ale'ei 6:6b
ma apuna fafeloaa fei pao ma fei wine!”

I'a gigi'aa fei fa'obaoaa banabana fei Na'uu Sipsipi, una guainaa fei fagunaroaa manumanu na ware ba “Nomai!” Una fanunu ma yei i pudau hepalo alaweraa hosi! Mei pafona, harana Ma'ea, ma Hades fi nofararafi'imai nenena. Mei Haidaa na fanaa lagua fei faufau a'a henono a'a obao feni malagufu ba lagunei fo'afama'enaa ro'ou wadu, mouabiabia, funua ma ei manulelelee podu feni malagufu.

I'a gigi'aa fei fahaipaniaa banabana, una fanunupa'ia ba i haroo fei tawahafi na apunai na ude ei fawewenii ei rona fo'afama'eaa ro'ou hefi'a hamatee fei wareaa mei Haidaa ma fei u'ugaa ro'ou wagina. 10 Rona haropararaimai ba, “Mena Hapara Fasu, mena ona fafa'arai ma fa'uai nahaiga ba o'aa dududuaa ei rama'aa fei malagufu ma fawanewaneaa fei namoo hai'ou?” 11 I dii, hememea ro'ou na tonaa hepapalo po'iaa susu ma hemea na warefanaa ro'ou ba ronei fawiwi'a ma'ida nopa'aloo fei ba na poponai fei puduu ei rarafii ro'ou nafi ma lofu, ei ba ro'aa fo'afama'eaa ro'ou hefi'a.

12 Una fanunulao ma ina ufugaa fei fa'oloroaa banabana. Ma namina rerere fei malagufu. Fei halo na filoginaa hararapa'o ale'ei susuu faloloa'ia, bigi'aa ro'ou hugoo memee ma minaa fei puda na filoginaa roa, ale'ei namo 13 ma ei pi'u haroo pafea na pasinaa malagufu, ale'ei fei fua na marapasi nabaa na pa'i baua lalarena. 14 Fei pumanugawe na folarai ale'ei holobenaa ne'ia ma minaa ei maugeni ma gufu na afuedi'ininaa ei pa'aa udeaa ro'ou.

15 Ma ei haparaa fei malagufu, ei na'uu hapara, ei bauaniaa fo'aa, ei na pa'i watauda manumanu, ei faufaua, minaa ei humuwa ma minaa ei abaa humuwa, rona opa'ai i laloo ei walefoaa ei na'a ma dupuaa ei na'ana'a. 16 Rona warefawe'i a'a ei maugeni ma ei na'ana'a ba, “Pasi pafoo hai'ou ma opa'ainaa hai'ou a'a fei pudaa mei fi guta pafoo fei gutanaa hapara mawe fei sibaa fei Na'uu Sipsipi! 17 Uaa fei baua arewaa sibaa lagua nawe nomai ma hini i ufalaraipa'i?”

Copyright information for `WUV