Revelation of John 7

144,000 Rona Tama'aidii

Nenee fei, na fanunupa'aa gunaroei alo'alo rona ufalarai a'a obaoei walasusuu feni malagufu, rona utofa'ainaa obaoei lalarenaa fei malagufu ba ro'aa pauninaa fei lalarena ba nei'aa agifaa fei malagufu o fei agi o hepalo haihai. I dii, una fanunupa'aa hemeadiai alo'alo fi norai raudei ana halo ma i a'ana fei banabanaa mei Haidaa, mei fi oalao. Ina haropararainaa a'a gunaroei alo'alo, ei rona pa'i fei faufau ba ro'aa fagianainaa fei malagufu ma fei agi ma ware ba: “Apuna fagianainaa fei malagufu o fei agi o ei haihai nopa'aloo fei ba hai'ouna au tamatama pafoo rawaa ei nafii mei Haidaniaa hai'ou.” Ma una guainaa fei puduu ei rona tama'aidii: 144,000 noramiaa ro'ou a'a minaa ei pai Israel.

 • A'a fei pai Judah 12,000 na tonaa fei lala,
 • a'a fei pai Reuben 12,000,
 • a'a fei pai Gad 12,000,
 • a'a fei pai Asher 12,000,
 • a'a fei pai Naphtali 12,000,
 • a'a fei pai Manasseh 12,000,
 • a'a fei pai Simeon 12,000,
 • a'a fei pai Levi 12,000,
 • a'a fei pai Issachar 12,000,
 • a'a fei pai Zebulun 12,000, a'a fei pai Joseph 12,000, a'a fei pai Benjamin 12,000.

  Fei Baua Gupuu Rama'a, Susuu Ro'ou Po'iaa

  Nenee fei, una fanunu ma yei i pudau na pai hepalo baua gupuu rama'a lomi hemea ba i wareipa'ia. Noramiaa ro'ou a'a minaa ei baua gufu, pai, maumau rama'a ma wareagufu ma rona u i ma'aa fei Na'uu Sipsipi. Susuu ro'ou po'iaa ua ma rona panarofaa ei habaa haihai i panii ro'ou. 10 Ma rona harofabauanai ba:

  “Fei tela'ana, manumanuu fei Na'uu Sipsipi
  mawe mei Haidaniaa o'ou,
  mei fi guta pafoo fei gutanaa hapara.”
  11 Minaa ei alo'alo, rona ufaweloinaa fei gutanaa hapara ma ei forafora mawe ei gunaroa manumanu, ei rona fawewenai. Rona fapasi'o'o'uinaa pu i ma'aa fei gutanaa hapara ma losuinaa mei Haidaa, 12 ma rona ware:

  “Amen!
  Udugia ma hawera
  ma apa'a ma warea ‘ta’ ma honua
  ma faufaua
  i dinaa a'a mei Haidaniaa o'ou
  ranimai, ranimai. Amen!”
  13 Ma hemea ei forafora na i'iginau, “Ei susuu ro'ou po'iaa—ro'ou hini ma noramiaa ro'ou hitani?”

  14 Una ware, “Mena bauana, ona aidadii.”

  Ma ina ware, “E'ena, ena ronado'o tonaa fei baua haperaraia; rona fesufapo'inaa ei susuu ro'ou wagii fei namoo fei Na'uu Sipsipi.
  15 Si'ei,

  “Ro'aa u i ma'aa fei gutanaa haparaa mei Haidaa
  ba ro'aa paniaa panina arewaa ma poi laloo fei humuna;
  ma mei fi guta pafoo fei gutanaa hapara
  i hawainaa ro'ou a'a fei palena.
  16 Lomidiai ba ro'aa bao ma sigigi.
  Lomi ba i famaguhaguaa ro'ou fei halo,
  o ne'a manumanu na babai.
  17 Uaa fei Na'uu Sipsipi i memewaa fei gutanaa hapara
  i oanaa oma'ama'aa ro'ou;
  i noduginaa ro'ou a'a fei ranuu harenua.
  Ma mei Haidaa, i huguaa minaa ei ranuu pudaa ro'ou.”
  Copyright information for `WUV