Romans 10

Ena lofuu, fei nunumiau ma fei lafulafuau a'a mei Haidaa sifei ba ei Israel, ronei tela. Uaa a u'ugaa ro'ou ba rona refurefu a'a mei Haidaa, ma'uaa ei refurefuaa ro'ou, fei fasuna abaa a'a fei apa'a. Hamatee lomi rona apa'aa fei wanewanea, fei noramiana a'a mei Haidaa ma si'ei ba roi labagi'uaia a'a ei naranaraa ro'ou, lomi rona fafefenaa a'a fei wanewaneaa mei Haidaa. Christ, mei na fafa'uainaa fei law ba nei pa'i wanewanea a'a minaa ei rona narafawe'i.

Moses na ne'i ba fei wanewanea a'a fei law ale'ei: “Hini i neneraa eni manumanu eni, i oa wagina.” Ma'uaa fei wanewanea, fei i nofininamii we'iaa naranara, na ware ba, “Apuna naranara laloo iamu ba, ‘Hini i dinaa pafea?’” (ba i fa'upuaree Christ pu) “o, ‘Hini i upunaa fei walaloa?’” (ba i fa'asi'anamii Christ a'a fei ma'ea). Ma'uaa ina ware batanai? “Fei warea na rafi'i a'amu; ina ude umumu ma laloo iamu,” fei warea ba onei narafawe'i, fei oi u'ugia: Ba nabaa o warenaa umumu ba “Jesus hia Fasu,” ma na we'i fei naranaramu ba mei Haidaa na fa'asi'ania a'a fei ma'ea, te, opowe tela. 10 Uaa wagii fei naranaramu, ona narafawe'i ma wanewane wagina ma a'a fei umumu ona wareia ma ona tela wagina. 11 Ale'ei i ware fei Bu'u Apuna, “Hini i augaa fei naranarana i a'ana, lomi iwe oanaa fei mamafaa.” 12 Uaa lomi na u'ugai ei Jew ma ei Gentile—hemea ua Fasuu ro'ou ma hia, Fasuu minaa ro'ou ma namina haweginaa minaa ei rona lala'ia, 13 uaa, “Hini i lala'aa fei haraa mei Fasu, ipowe tela.”

14 Batanai ba ro'aa lala'aa mei lomi rona narafawe'i a'ana? Ma batanai ba ro'aa narafawe'i a'a mei rotawe guainaa u'ugana? Ma batanai ei ba ro'aa guainaa u'ugana nabaa lomi nemea i u'ufanaa ro'ou? 15 Ma batanai ba nemea i u'ugia nabaa hefi'a, lomi rona aloia? Ale'ei fei ne'aia, “Namina fananamai pinee ei rona talaitonaa fei rawani'a warea!”

16 Ma'uaa abaa minaa ei Israel, rona tonaa fei rawani'a warea. Uaa Isaiah na ware ba, “Mena Fasu, hini na guaipa'aa fei u'ugaa hai'ou?” 17 Si'ei, fei we'iaa naranara i nomai a'a fei guaipa'aa ro'ou fei u'uga ma fei u'uga, guaiaa ro'ou a'a fei wareaa Christ. 18 Ma'uaa a i'igai: Lomi rona guainia? Hi'i, rona guainia:

“Ei lao ro'ou, namina aununaa tadiwe'aiaa malagufu,
ei wareaa ro'ou namina talepedunaa feni ano.”
19 A i'igidiai: Lomi na arewa a'a ei Israel? Fama'a, na ware Moses,

“A fapunepuneaa hamu'ou a'a ei gufu lomi rona pa'i haraa ro'ou;
a fasibaiaa hamu'ou a'a hepalo gufu, lomi apa'aa ro'ou.”
20 Ma Isaiah na warefawe'i ba,

“Rona bapa'au, ei abaa roi labaginau;
una fa'arewa a'a ei abaa rona lala'au.”
21 Ma'uaa ina u'ugaa ei Israel ale'ei,

“Mina fei arewaa una arereifanaa gueni paniu a'a ei barafea, ei waiwai tabaa.”
Copyright information for `WUV