Romans 11

Ei Dufuu Israel

Si'ei a i'igai ale'ei ba: Haa, mei Haidaa na ofadugaa ei rama'a gufuna? Pa'aa lomi! Yau, ana Israel, hemea pai Abraham, a'a fei maroaa Benjamin. Mei Haidaa lomi na ofadugaa ei rama'aa gufuna, ei nadii rafeinaa ro'ou. Lomi hamona aida tamanu na wareia fei Bu'u Apuna laloo fei u'ugaa Elijah—batanai i i'iginaa mei Haidaa ba nei fafeloaa Israel? Ina ware, “Mena Fasu, rona fo'afama'eaa ei mamama'a ma bi'o'oaa ei tawahafi na apunai; unaa yau dufu; ma ba ro'aa fo'afama'eau.” Ma tamanu ei wareaa mei Haidaa a'ana? “Unadii augaa oloromeai pufaba'a, ei lo'e rona fa'unaa du'uu ro'ou a'a Baal.” Ma, ana ale'ei, a'a fei au e'eni, na pa'i dufuu rama'a, ei na rafeinaa ro'ou fei rawani'ana. Uaa manumanuu fei rawani'ana ma abaa manumanu bigi'aa rama'a. Uaa, nabaa na hawiaa ei bigi'aa rama'a, te, lomi hanuu fei rawani'ana.
11:6 Hefi'a ne'ia ba,lomi hanuu fei rawani'aa mei Haidaa. Ma'uaa nabaa a'a fei bigi'a, te abaa a'a fei rawani'aa mei Haidaa. Nabaa ale'ei rawani'a, fei bigi'a abaa fai bigi'a.


Tani ei? Fei ronamina nunuminia ma lalabaginia ei Israel, lomi rona tonia, ma'uaa ei ina rafeinaa ro'ou, rona tonia. Ei rawarawa, namina waiwai tabaa ro'ou, ale'ei fei ne'aia:

“Mei Haidaa na fanaa ro'ou hepalo spiritii poapoa,
ma puda ba lomi ro'aa fanunupa'i
ma adia ba lomi ro'aa guaipa'i
nopa'amii wagieni.”
Ma David na ware:

“Fei tawaa ro'ou, i oanaa ale'ei fahumamani,
ale'ei waofahabehabe ma ale'ei alabe'a. Ma fei, aree ro'ou.
10 Ei pudaa ro'ou nei roro ba lomi ro'aa fanunupa'i
ma ei uguu ro'ou nei hawi no'oa.”

Ei Rara, Rona Fabana'ia a'a Hepalodiai Haihai

11 Hepalodiai, a i'igai ba: rona pasi'alabe ale'ei ba lomi ro'aa asi'adiai? Pa'aa lomi! Ma'uaa a'a ei barafeaa ro'ou, fei tala ba ro'aa tela na dinaa a'a ei Gentile ba i fapunepuneaa ei Israel. 12 Ma'uaa nabaa hanuna sifei ba ei barafeaa ro'ou na fani tala a'a minaa ei rama'aa malagufu, ma tamanu ina pa'ai a'a ro'ou, hanuna sifei ba ei Gentile ro'aa pa'i talaa ro'ou, nabaa ale'ei, te fei hawegiaa ei Israel ipowe bauanaidiai ei ropowe tela!

13 A warefanaa hamu'ou ena Gentile. Uaa yau apostle a'a ei Gentile, a bigifawe'i a'a fei bigi'au, 14 uaa na nara ba a fa'una'anaa punepunea a'a ei rama'aa gufuu ma fatela'anaa hefi'a ro'ou. 15 Uaa nabaa fei ofadugaa ro'ou i fawanewaneaa feni malagufu, te, nabaa ro'aa ugainia—haa, naraa hamu'ou ba lomi ro'aa filoginaa fei ma'ea ama'anaa fei harenua? 16 Ma fei rawarawa faraa pidaua ba ro fanaa mei Fasu, nabaa hesuwi fei na apunai, minaa fei na apunai; ana ale'ei nabaa ei waraa hepalo haihai na apunai, ei rarana ana na apunai.

17 Hefi'a ei rara, ina fa'arafepasiaa ro'ou ma hamu'ou, ale'ei hepalo nusuu ei olive podu rona fabana'ia a'a hepalo haihai dupuaa hefi'a olive na udedii. Ma e'eni hamu'ou ale'ei ei rara, ei rona hunumaa fei ranu fei waraa fei pa'aa olive. 18 Si'ei, apuna famamagugua a'a ei rara ei. Nabaa hamo'aa bigi'ia, hamonei narama'aia ba a'a ba hamu'ou ena hamona urofaa fei wara, ma'uaa fei wara, fei i urofaa hamu'ou. 19 Hamowe ware ba, “Na fa'arafepasiaa hefi'a rara ba i fabana'au wagina.” 20 Fa'ua, ma'uaa ina fa'arafepasiaa ro'ou uaa rona ofadugia ma hamona u hamatee na we'i naranaraa hamu'ou. Apuna poronaa hamu'ou pafea, ma'uaa hamonei mama'au. 21 Uaa, nabaa mei Haidaa, lomi na'o panarofaa ei pa'aa rara, ana lomi ba i'o panarofaa hamu'ou.

22 Si'ei, hamonei narama'aiaa fei rawani'a ma fei sibaa mei Haidaa: fei sibana a'a ei rona pasi ma'uaa fei rawani'ana a'a hamu'ou, nabaa hamona oafagugu a'a fei rawani'ana. Nabaa lomi, i balaisiminaa hamu'ou. 23 Ma nabaa lomi rona'u ofadugia, iwe fabana'aa ro'ou, uaa mei Haidaa i fabanapa'idinaa ro'ou. 24 Uaa nabaa inado'o balaitonaa hamu'ou a'a fei olive podu, fei na waiwai, ma'uaa ina fabana'aa hamu'ou a'a hepalo olive hape, ina madutadiai nabaa i fabana'aa ei raraa ei pa'aa haihai olive, ei ronado'o nomai a'ana.

Minaa ei Israel, Ro'awe Tela

25 Ena lofuu nunumiau ba hamonei'aa poapoai a'a feni manumanu na ude'opa'ai o fa'upe'upei ba hamonamina pa'i apa'aa hamu'ou, uaa na waiwaidii tabaa ei Israel nopa'aloo fei pa'aa puduu ei Gentile rona tela. 26 Ma si'ei, minaa ei Israel, ro'awe tela, ale'ei na wareia fei ne'aia:

“Mei fa'u'unaia i norai Zion
ma filoginaa ei hafelo'aa Jacob,
ei lomi na neneraa maumau mei Haidaa.
27 Ma sifei, fei fi'ugaiau a'a
11:27 O,fei fi'ugaiau ba a bigi'ia a'a
ro'ou ei a fapedugaa ei hafelo'aa ro'ou.”
11:27 Isaiah 27:9

28 Na bidibidi unuu hamu'ou a'a ro'ou uaa fei rawani'a warea; ma'uaa a'a fei rafeia, ina haguaa ro'ou uaa ei ama mina, 29 uaa fei fanaa mei Haidaa ma fei rafeiana, lomi ba i filogii. 30 Hamonado'o barafeaa mei Haidaa ma e'eni hamona tonaa fei faloloa'iana, uaa ei barafeaa ro'ou. 31 Ana ale'ei, e'eni rona barafeia ba ana ronei tonaa fei faloloa'iaa mei Haidaa a'a fei rawani'ana, fei na fanaa hamu'ou. 32 Uaa mei Haidaa na bobo'ainaa minaa ei barafea ba i faloloa'inaa minaa ro'ou.

Uduginaa mei Fasu

33 Oo, naminapa'aa walalo ma bauana fei naranara ma fei apa'aa mei Haidaa!
Lomi hemea ba i labaraipa'aa fei naranarana.
Ma ei talana, lomi ba o nenegipa'ia!
34 “Hini na apa'aa fei naranaraa mei Fasu?
O, hini na aweinia?”
35 “Hini na fani manumanu a'a mei Haidaa
ba inei hodi'ia?”
36 Uaa minaa ei manumanu, noramiaa ro'ou a'ana
ma minaa ei manumanu i dinaa a'ana
ma minaa ei manumanu i nomai uaa hia.
I a'ana i oa fei hawera ranimai! Amen.
Copyright information for `WUV