Romans 12

Fanaa Ana O'ou a'a fei Bigi'ana

Hamatee fei faloloa'iaa mei Haidaa, a i'igifawe'i a'a hamu'ou ena lofuu, ba hamonei fani'uaiaa ei hudi unuu hamu'ou ei hamo'ei guta ba fei fanaa hamu'ou nei apunai a'a mei Haidaa ma fani'eni'eia wagina—sifei, fei bigi'aa fei spiritii hamu'ou
12:1 O,sifei, fei na fibo'ii a'a hamu'ou
ba hamo'aa losuinia wagina.
Apuna nenegidiaa fei maumau feni ano, ma'uaa hamonei filoginaa maumau hamu'ou wagii fei famanufauaa fei naranaraa hamu'ou. Hamo'aa bigidigaa fei, te, na hawia ba hamu'ou fanunupa'aa fei nunumiaa mei Haidaa, fei na rawani ma fafa'arai, fei ina ni'eni'e wagina.

Uaa a'a fei rawani'a, fei ina fanau, a warefanaa minaa hamu'ou ba hamonei'aa nara ba hamona pafeai, ma'uaa hamonei narama'aia ba hamu'ou, rama'a batanai, ale'ei na fipupuduinaa fei we'iaa naranara, fei mei Haidaa na fanaa hamu'ou. Ana ale'ei, hememea o'ou, na pa'i hepalo ua pa'afina ma watauda maroana ma ei bigi'aa ei maroana, lomi na fimina'ei ma a'a Christ ana ale'ei—o'ou watauda, ma'uaa hepalo ua pa'afina ma hememea maroana nei oafipui. Ona pa'i u'ugai fana, ana ale'ei na puduaa tamanu ei rawani'a fana a'a o'ou. Nabaa fei fana a'a hemea ba neidii wareaa ei ba i nomai hinene, ana inei puduaa
12:6 O,ponineneraa
fei we'iaa naranarana.
Nabaa fei tonana ba nei hadumaa ei rama'a, inei hadumaa ro'ou; nabaa hia feroia, inei feroi; nabaa hia, ba i fawe'iaa naranaraa ei rama'a, inei fawe'ia; nabaa hia, ba i fanihaduma a'a ei rama'a, inei fanifa'a'a ua; nabaa hia famamoa, inei bigifawe'i; nabaa hia ba i faloloa'inaa hefi'a, inei bigiwiwiwidi ua.

Fei Hagua

Fei haguaa hamu'ou neipa'aa fa'ua. Fabidinaa unuu hamu'ou a'a tamanu na hafelo. Panarofaa tamanu na rawani. 10 Hamonei firawanii ale'ei fei fihaguiaa ei filofui. Aunaa hememeadiai i pa'udu. 11 Hamonei refurefu ma fei spiritii hamu'ou nei unuwenuwe ei hamu'ou neneraa mei Fasu. 12 Hamonei ni'eni'e a'a fei o'onaia unu, ofasi'ia a'a fei au hafelo'a ma hamonei wewea lafulafua. 13 Fani ua a'a ei apunaia, ei lomi rona pa'i manumanu. Hamonei fapala'ai taufagutanaa rama'a.

14 Haweginaa ei rona haperararaiaa hamu'ou; hawegi'uaiaa ro'ou ma apuna umuaa ro'ou. 15 Hamonei ni'eni'efipui a'a ei rona ni'eni'e; hamonei ai'aifipui a'a ei rona ai'ai. 16 Gutafirawanii a'a hememea. Apuna mamagugua, ma'uaa hamonei gutafipui a'a ei lomi haraa ro'ou.
12:16 O,ma'uaa hamonei bigi'aa ei na fawawaroro
Apuna aunaa hamu'ou pafea.

17 Apuna bigifafelo a'a nemea ba ina fafelo a'a hamu'ou. Hamonei fanunuma'aiaa ei bigi'aa hamu'ou ba nei rawani i pudaa minaa ei rama'a. 18 Nabaa na ma'atalaa, hamonei gutafarawani a'a minaa ei rama'a. 19 Apuna fania ale'ei hia na fafelo a'a hamu'ou, ena tafiu, ma'uaa rawa'a'afinia a'a fei sibaa mei Haidaa, uaa rona ne'inia ba: mei Fasu na ware, “Fei ba a fananamuinia, manumanuu; yau, a fawanewaneia.” 20 Agia:

“Nabaa na bao mei bidibidii unuu hamu'ou, faguia;
nabaa na sigigi, fani numana.
Nabaa hamo'aa bigi'ia ale'ei,
fei bigi'aa hamu'ou ana ale'ei ba hamona augaa ei bafuu hafi i tabana.”
21 Ei hafelo'a, inei'aa muainio, ma'uaa onei muainaa ei hafelo'a.

Copyright information for `WUV