Romans 14

Ei Pududuu ma ei Faufaua

Fanunufarawani a'a mei lomi napa'aa we'i naranarana ma apuna hararasinia ma fiharei a'a ei manumanu lomi na arewa. Fei we'iaa naranaraa hemea rama'a, na ugainia ba i hanaiaa minaa ei manumanu, ma'uaa hemea rama'a, lomi na we'i naranarana, i hanana ua ei manumanu i habe pe'ihape. Mei i hanaiaa minaa ei manumanu nei'aa fanunufafelo a'a mei lomi i hanaiaa minaa ei manumanu ma mei lomi i hanaiaa minaa ei manumanu nei'aa hararasinaa mei i hanaiaa minaa ei manumanu, uaa hia na rawani pudaa mei Haidaa. Yoi hini ba o'aa fanunufafelo a'a mei nafii hemeadiai? A'a mei fasuna ua, i ufalarai, o i pasi. Ma iwe ufalarai uaa mei Fasu na hawia ba i fa'ufalarainia.

Hemea rama'a i nara ba hepalo arewaa na apunaidiai laraa hefi'adiai arewaa; hemea na nara ba minaa ei arewaa, fimina'ei ua. Hememea nei'aa hamamagua fei naranarana. Mei i nara ba hepalo arewaa na ude u'ugai na bigi'ia ba manumanuu mei Fasu. Mei na hana pigio na bigi'ia ba manumanuu mei Fasu, uaa ina ware ‘ta’ a'a mei Haidaa ma mei lomi i hanaia, na bigi'ia ba manumanuu mei Fasu ma ina ware ‘ta’ a'a mei Haidaa. Uaa lomi hemea o'ou ba i guta anaia o ma'e anaia. Nabaa o bigi'aa hepalo manumanu, onei bigi'ia ba manumanuu mei Fasu ma nabaa o ma'e, ana manumanuu mei Fasu. Si'ei, nabaa o'ou gutana o ma'ea, manumanuu mei Fasu.

Sifei, fei hanuna ba Christ na ma'e ma hadiwe'imai ba i tohadiwe'idinaa fei harenuana. Ba hia, Fasuu ei ma'ea mawe ei rona gutaguta. 10 Ma yoi, tani o fanunufafelo a'a mei lofumu? Ma tani o fafeloaa mei hamugua ma aunaa hia pu? Uaa, minaa o'ou, owe ufalarai i ma'aa fei gutanaa mei Haidaa na fadududu. 11 Rona ne'inia ba:

“‘Hamona aidafarawani ba una oa ma ana,
hamonei aida ba minaa ei rama'a,
ropowe fa'unaa du'uu ro'ou i igoau;
minaa ei rama'a, ropowe ware ba Yau Haidaa.’”
12 Si'ei, hememea o'ou, ipowe u i ma'aa mei Haidaa ma warefania batanai ei maumauna.

13 Si'ei, onei'aa bigidinaa fei finarafafeloia. Agia, hamonei narafarawani ba onei'aa augaa ei alabe'a, lawaraa fei talaa mei lofumu. 14 Yau hemea na oafipui a'a mei Fasu Jesus ma naminapa'aa aidama'a ba lomi hepalo du'ua
14:14 O,manumanu
na hafelo anaia. Ma'uaa, nabaa hemea na nara ba hepalo manumanu na hafelo, te, a'ana na hafelo.
15 Nabaa mei lofumu i naranara watauda a'a tamanu ona hanaia, fai lomi ona haguia. A'a tamanu ei hanamu, apuna fafeloaa mei lofumu, mei i ma'e a'ana Christ. 16 Tamanu ona nara ba na rawani, hefi'adiai ronei'aa warefafeloio wagina. 17 Uaa fei haparaiaa mei Haidaa, abaa a'a ei ona hanaia o hunumia, ma'uaa fei wanewanea, fei gutafarawania ma fei ni'eni'ea a'a fei Spiriti Apuna, 18 uaa mei i bigi'aa fei bigi'aa Christ ale'ei na fani'eni'eaa mei Haidaa. Ma ei rama'a, rona aida ba na wanewane.

19 Si'ei, onei bigi'aa ei i noduginaa o'ou a'a fei gutafarawania ma fei na farawaninaa o'ou. 20 Apuna fafeloaa fei bigi'aa mei Haidaa a'a ei du'ua. Minaa ei du'ua na rawani, ma'uaa, lomi na rawani ba hemea i hanaiaa ei i fa'alabe'aa hemeadiai. 21 Na rawani ba onei'aa hana pigio, o hunu wine, o bigi'aa hepalodiai manumanu i fapasiaa mei lofumu.

22 Si'ei, tamanu naramu a'a ei manumanu ei, oto'uaia a'amu ma mei Haidaa. Na pa'i hawegiana mei lomi i fafeloaa anaia a'a tamanu na bigi'ia. 23 Ma'uaa mei i hamamagua naranarana a'a ei na hanaia, na todigaa hafelo'ana, uaa ei hanaiana abaa wagii fei narafawe'ia ma tamanu abaa noranamai wagii fei narafawe'ia, na hafelo.

Copyright information for `WUV