Romans 15

O'ou, eni na we'i naranaraa o'ou nei fawiwi'ainaa ei na adudu ei naranaraa ro'ou ma abaa fani'eni'eaa ana o'ou. Hememea o'ou nei fani'eni'eaa mei gufuna ba i farawaninia ma fawe'ia. Uaa Christ ana lomi na fani'eni'eaa anaia, ma'uaa ana ale'ei fei ne'aia: “Ei warefafeloa, ei rona wareia a'amu, na pasinaa pafou.” Uaa minaa ei manumanu rona ne'inia mina, rona ne'inia ba i feroinaa o'ou ba wagii fei apitaia ma fei fa'unuwenuweaa fei Bu'u Apuna, o'aa pa'i o'onaia unu.

Ma nunumiau ba mei Haidaa, mei i fa'una'anaa naranaraa hamu'ou ba fei mau spiritii hamu'ou ale'ei ba hamo'aa apitaifipui, ei hamo'aa neneraa Christ Jesus ba a'a hepalo ua naranara ma hepalo ua umu, hamo'aa uduginaa mei Haidaa, mei Amaa mei Fasuu o'ou, Jesus Christ.

Hamonei taufagutanaa ana hamu'ou, ana ale'ei Christ na fagutanaa hamu'ou si'ei ba mei Haidaa i to udugiana wagina. Uaa a warefanaa hamu'ou ba Christ na fanafinaa anaia a'a ei Jew
15:8 Warea Greek ba,ei moro'a
ba i bigi'aa tamanu mei Haidaa na fa'unainia a'a ei ama mina
ba ei Gentile, ro'aa uduginaa mei Haidaa uaa fei faloloa'iana, ale'ei rona ne'inia:

“Si'ei, a uduginio dupuaa ei Gentile;
a laugaa ei lauga a'a fei haramu.”
10 Na warediai ba:

“Hamu'ou ena Gentile, hamonei ni'eni'efipui a'a ei rama'aa gufuna.”
11 Ma na warediai,

“Minaa hamu'ou ena Gentile, uduginaa mei Fasu
ma minaa hamu'ou ena rama'a nei laugi'uduginia.”
12 Ma na warediai Isaiah,

“Fei Waraa Jesse, iwe nusu,
hemei i asi'aa ba i famamoaa ei baua gufu;
ei Gentile iwe o'onai unuu ro'ou a'ana.”
13 Nunumiau ba mei Haidaniaa fei o'onaia unu, neimina fani ni'eni'ea ma gutafarawania a'a hamu'ou, ei hamona aunaa naranaraa hamu'ou a'ana ba hamu'ou ale'ei hepalo pe'i na mere'esu'esu a'a fei o'onaia unu, fei na nofininamii fei faufau fei Spiriti Apuna.

Paul mei Bigibigi'a yei a'a ei Gentile

14 Ena lofuu, unapa'aa aida ba ana hamu'ou namina rawani, namina bauanai apa'aa hamu'ou ma na hawiaa hamu'ou feroiaa ana hamu'ou. 15 Una ne'ifawe'i wagii hefi'a manumanu ba a fanonomidinaa hamu'ou hamatee na fanau fei rawani'a fanaa mei Haidaa 16 ba unei bigi'aa fei bigi'aa Christ Jesus a'a ei Gentile wagii fei bigi'aa ei bauaniaa humuu mei Haidaa ba unei u'ugaa fei rawani'a wareaa mei Haidaa ba ei Gentile, ro'ou ale'ei fana a'a mei Haidaa ba i apunainaa ro'ou fei Spiriti Apuna.

17 Si'ei ba a'a Christ Jesus, una upe'upei wagii fei bigi'au a'a mei Haidaa. 18 Lomi a wareaa hepalo manumanu, ma'uaa ana ei bigi'aa Christ a'au, fei a unifanaa ei Gentile ba ronei guainaa mei Haidaa wagii ei una wareia ma bigi'ia, 19 wagii fei faufau ei hilala ma ei foigia a'a fei faufau fei Spiriti. Si'ei, yei Jerusalem ma nopa'alao yei Illyricum, unamina warepedugaa fei rawani'a wareaa Christ. 20 Mina ranimai, nunumiau ba unei u'ugaa fei rawani'a wareaa Christ fawelei rotaa apa'aa Christ ba lomi a fadufadu pafoo fei bigi'aa hemeadiai. 21 Ma'uaa ana ale'ei fei ne'aia:

“Ei lomi rona guainaa fei u'ugana, rowe ma'apa'ia
ma ei lomi rona u guguai, iwe arewa a'a ro'ou.”
22 Sifei fei pa'afina ba nafane'o lawagi fei talau ba a nomai a'a hamu'ou.

Fei Naranaraa Paul ba i Dinaa Rome

23 Hamatee lomidiai bigi'au faweleni ma hamatee ude nunumiau watauda igisimasi ba a ma'a hamu'ou, 24 una nara ba a bigi'ia ena una dinaa Spain. Nunumiau ba a ma'a hamu'ou ena una nowau yena ma ba hamonei hadumau a'a fena tatalaiau yena ma ba o'ou do'o gutawiwiwidi ma'ida. 25 Ma'uaa e'eni, a dinaa Jerusalem ba ado'o hadumaa ei apunaiaa mei Haidaa yei. 26 Uaa ei Macedonia ma ei Achaia, rona ni'eni'e hamatee rona fani haduma a'a ei apunaiaa mei Haidaa yei Jerusalem, ei lomi rona pa'i manumanu. 27 Rona ni'eni'e ba rona bigi'ia ma ana fa'ua ba ronei bigi'ia. Uaa nabaa ei Gentile, rona to ei hawegiaa fei spiriti a'a ei Jew, ana na rawani ba ronei hadumaa ei Jew a'a ei manumanuu malagufu. 28 Si'ei, ena na bigidigaa feni bigi'a feni ma na aidadii ba rona todigaa fei fua fei, yau a dinaa Spain ma ena na tatalailao, awedo'o ma'a hamu'ou. 29 Una aida ba ena na nomai a'a hamu'ou, awe nofininamii minaa ei hawegiaa Christ.

30 A warefawe'i a'a hamu'ou ena lofuu, a'a mei Fasuu o'ou Jesus Christ ma wagii fei haguaa fei Spiriti ba hamonei oafipui a'au ma lafulafunaa a'a mei Haidaa ba nei hadumau wagii fei ote'oteiau. 31 Lafulafu ba unei tela a'a ei abaa narafawe'ia yei Judea ma ba fei bigi'au i Jerusalem nei rawani i pudaa ei apunaiaa mei Haidaa yei 32 ba a'a fei nunumiaa mei Haidaa, yau a noni'eni'emai ma gutafipui a'a hamu'ou ma gutafawenai. 33 Mei Haidaniaa fei gutafarawania i oafipui a'a minaa hamu'ou. Amen.

Copyright information for `WUV