Romans 2

Fei Dududuaa mei Haidaa na Wanewane

Si'ei, nabaa ona nara ba hefi'a na hafelo, lomi i pa'i tala ba o ware ba ona rawani, uaa a'a tamanu ona nara ba rona bigifafelo wagina, ana ona fafeloaa anaio, uaa ei manumanu ei, ana ona bigi'ia. Ma ona aida ba fei pa'afii fei dududuaa mei Haidaa a'a ei rona bigi'aa ei manumanu ei, na neneraa tamanu na wanewane. Yoi rama'a ua. Tani o nara ba rona bigifafelo, ma'uaa ei manumanu ei, ana ona bigi'ia—haa, ei naramu ba o ponipa'ainaa fei dududuaa mei Haidaa? O, ona nara ba aba baua manumanu ei rawani'ana, o fei walaloaa sibana, o fei ofasi'ana ma lomi ona apa'ia ba fei rawani'aa mei Haidaa fi nodugio a'a fei filogiaa naranara?

Ma'uaa, si'ei ba namina waiwai tabamu ma lomi ona filoginaa ei naranaramu, oi fa'apoi'uaiaa fei fagianamu a'a fei arewaa sibaa mei Haidaa ena na arewamai fama'aiaa fei wanewane dududuana. Mei Haidaa, “iwe fanaa hememea ana ale'ei tamanu ina bigi'ia.” A'a ei rona'aida nunumai ba ro'aa labaginaa fei hawera, fei honua ma fei ba lomi ro ma'etoo, mei Haidaa ipowe fanaa ro'ou fei harenua lomi i pedutoo. Ma'uaa a'a ei rona nara'uaiaa ana ro'ou ma ofadugaa fei fa'uaia ma neneraa ei hafelo, rowe tonaa fei dududuana ma fei sibana. I pa'i gutafafeloa ma fi'ia naranara a'a hememea rama'a na bigi'aa ei hafelo'a; do'o rawarawa a'a ei Jew ma hinene, ei Gentile; 10 ma'uaa hini i bigi'aa ei rawani'a, iwe tonaa fei hawerana, honua ma gutafarawania; do'o rawarawa a'a ei Jew ma hinene, ei Gentile. 11 Uaa mei Haidaa, lo'e na pa'i papa'aa ununa.

12 Minaa ei rona bigi'aa ei hafelo'a ma lomi rona pa'i fei law, fa'ua lomi rona pa'i fei law, ma'uaa ana rowe ma'e. Ma minaa ei rona pa'i fei law, ana iwe dududuaa ro'ou fei law. 13 Uaa abaa ena rona guainaa fei law, ena rona wanewane pudaa mei Haidaa, ma'uaa ena rona neneraa fei law, iwe ware ba rona wanewane. 14 (Hi'i, ei Gentile lomi rona pa'i fei law, ma'uaa nabaa rona bigi'uanaa ei naranaraa ro'ou ma ei bigi'aa ro'ou na neneraa fei law, fa'ua ba lomi rona pa'i fei law, ma'uaa rona fanunupa'aa tamanu na rawani ba ro'aa bigi'ia, 15 uaa rona fama'aia ba tamanu fei i neneraa fei law na ne'idii laloo iaa ro'ou ma ei naranaraa ro'ou, ina fama'aiaa ro'ou ma warefanaa ro'ou ba ei bigi'aa ro'ou, na tata, o na wanewane.) 16 Ma ei manumanu ei, iwe nomai a'a fei arewaa i umuinaa mei Haidaa Jesus Christ ei na dududuaa ei opa'aiaa naranaraa ei rama'a. Ma fei, iwe bigi'ia ana ale'ei fei nafane wareia laloo fei rawani'a wareau.

Ei Jew ma fei Law

17 Ma yoi, nabaa ona ware ba yoi hemea Jew ma nara ba o neneraa fei law ma ona mamagugu ba ona rawani pudaa mei Haidaa 18 ma nabaa ona apa'aa fei nunumiana ma aida ba tamanu na wanewane, uaa ina feroinio fei law 19 ma nabaa ona nara ba yoi hemea talaidugaa ei pudawerai, ale'ena ramai ena ro'ou dupuaa fei roromaa, 20 ba yoi hemea feroiaa ei poapoa, hemea feroiaa ei baduu pusu'o ua, hamatee ona pa'i fei law ma lalona na pa'i apa'a ma fa'uaia 21 ma yoi, mena ona feroinaa hefi'a—haa, lomi ona feroinaa ana yoi? Ma yoi mena, ona u'u ba hefi'adiai, ronei'aa fafanao—haa, lomi ona fafanao? 22 Yoi, mena ona ware ba ei rama'a, ronei'aa fiharoharoipa'ai—haa, lomi ona bigi'ia? Ma yoi, mena ona bidibidi unumu a'a ei haidaa sifisifi—haa, lomi ona losuinaa hefi'a haidaa sifisifi? 23 Yoi, mena ona mamagugu a'a fei law—haa, lomi ona bigifafelo i pudaa mei Haidaa ei ona barafeaa fei law? 24 Ale'ei ei ne'aia: “Ei Gentile, rona fafeloaa fei haraa mei Haidaa, uaa fafaiaa hamu'odu.”
2:24 Ezekiel 36:22


25 Fei moro'aa hudii wawanei na pa'i hanuna nabaa ona neneraa fei law, ma'uaa nabaa ona barafeaa fei law, yoi, ale'ena lomi ona moro'aa hudii wawaneimu. 26 Nabaa ena lomi rona moro'aa hudii wawanei ma rona neneraa fei law, tawi'aa ro'ou ale'ena ena rona moro'aa hudii wawanei? 27 Mei lomi napa'aa moro'aa hudii wawaneina, ma'uaa na neneraa fei law, fei maumauna na fama'aia ba ona tata. Yoi na pa'i fei ne'aia ma moro'aa hudii wawanei, ma'uaa ona
2:27 O,wawanei, ma'uaa a'a fei ne'ia ona
hafelo uaa ona barafeaa fei law.

28 Nabaa nemea na moro'aa hudii wawaneina, a'a ba hanuna ba hia Jew. Ma fei pa'aa moro'aa hudii wawanei, abaa manumanuu augu, hamatee manumanuu laloo ia. 29 Agia, hemea rama'a, hia Jew i laloo iana; ma fei moro'aa hudii wawanei, manumanuu laloo iana, bigi'aa fei Spiriti, a'a ba manumanuu fei ne'aia. Ei rama'a ale'ei, mei Haidaa, i uduginaa ro'ou ma abaa udugiaa rama'a.

Copyright information for `WUV