Romans 6

Ona Ma'e a'a ei Hafelo'a ma Werawera a'a Christ

O ware batanai—o bigi'uaialao ei hafelo'a ba fei rawani'a nei bauanaidiai? Pa'aa lo'e! Ona ma'edii a'a ei hafelo'a; hee, o'aa gutabatanaidilao wagina? Haa, lomi hamona aida ba minaa o'ou eni ona pudugufai a'a Christ Jesus, ona pudugufaifipui a'a fei ma'eana? Si'ei, ona ma'e ma i'ifaifipui a'ana wagii fei pudugufaia ba ana ale'ei Christ na asi'aa a'a fei ma'ea fininaa fei haweraa mei Ama ma o'ou anaa, o'aa guta a'a fei manufau harenua.

Ma nabaa ona panafipui a'ana a'a fei ma'eana, napa'aa fa'ua ba o'aa panafipui a'ana wagii fei asi'anana. Uaa, ona aida ba fei maumau o'ou mina na fatawafipui a'ana ba ei hafelo'aa hudi unu nei pa'ai wagina ba
6:6 O,hudi unu nei peduno'oa ba
lomidiai o'aa humuwai a'a ei hafelo—
uaa hini na ma'e na ala a'a ei hafelo'a.

Ma nabaa ona ma'efipui a'a Christ, ona aida ba opowe oafipui a'ana. Uaa ona aida ba hamatee Christ na asi'aa a'a fei ma'ea, lomi ba i ma'ediai. Fei ma'ea, lomi na fai famamoia. 10 Fei ma'ea, fei ina ma'e wagina, ina ma'e ba i fapedugaa ei hafelo'a hepoa ua ma lomidiai; ma'uaa fei harenua, fei hia na pa'i, na oafipui a'a mei Haidaa.

11 Ana ale'ei, hamonei nara ba hamona ma'edii a'a ei hafelo'a, ma'uaa hamona pa'i harenua a'a mei Haidaa uaa Christ Jesus. 12 Si'ei, a'a ei hafelo'a, apuna fafeloaa ei unuu hamu'ou, ei hudi unuu ma'ea ba hamo'aa neneraa ei hafelo'a nunumiaa ei unuu hamu'ou. 13 Apuna fanaa ei hudi unuu hamu'ou a'a ei hafelo'a ba o biginaa ei hafelo'a wagina, ma'uaa hamonei fanaa ana hamu'ou a'a mei Haidaa, ale'ena ei rona wala'aa a'a fei ma'ea ma oa a'a ei rona werawera; ma hamonei fanaa ei unuu hamu'ou a'ana ba i biginaa ei wanewanea. 14 Uaa ei hafelo'a, lomi i famamoaa hamu'ou uaa abaa hamu'ou panii fei law, uaa hamu'ou panii fei rawani'a.

Humuwaa fei Wanewanea

15 Tamanu naranaraa hamu'ou? O bigi'aa ei hafelo'a uaa abaa o'ou panii fei law, ma'uaa o'ou panii fei rawani'a? Pa'aa lomi! 16 Haa, lomi hamona apa'ia ba nabaa hamona ugainaa hemea ba hamu'ou humuwana, hamu'ou humuwaa mena hamona guainia? Nabaa hamu'ou humuwaa ei hafelo'a, i notonaa hamu'ou a'a fei ma'ea. Nabaa hamu'ou humuwaa fei guaiawarea, i fani harenua a'a hamu'ou. 17 Ma'uaa pa'aa ware ‘ta’ a'a mei Haidaa ba hamonado'o humuwai a'a ei hafelo'a, ma'uaa hamonawemina guaipa'aa fei mau feferoi, fei na ude panii hamu'ou. 18 Hamona ala a'a ei hafelo'a ma humuwai a'a fei wanewanea.

19 A ware ale'ei mau wareaa rama'a, uaa hamona rafilele a'a ei unuu hamu'ou, ana ale'ei mina, ei hamona'aida fanaa ei unuu hamu'ou a'a ei lomi na fafa'arai ba ei hafelo'a i nogipelao, ale'ei ba hamu'ou humuwai wagina. Si'ei, e'eni hamonei fanaa ei unuu hamu'ou a'a fei wanewanea, fei i notonaa hamu'ou a'a tamanu ina fafa'arai ba hamu'ou humuwai wagina. 20 Ei hamu'ou humuwai a'a ei hafelo'a, hamona ala a'a fei famamoaa fei wanewanea. 21 Tamanu rawani'ana hamo'aa tonia e'eni wagii ei bigi'aa hamu'ou na famamafa mina? Ei manumanu ei, pono'ana, ma'ea. 22 Ma'uaa, si'ei ba hamona ala a'a ei hafelo'a e'eni ma hamonawe humuwai a'a mei Haidaa, fei fua wagina, fafa'araia ma i dinaa a'a fei harenua lomi i pedutoo. 23 Uaa pono'aa ei hafelo'a, ma'ea. Ma'uaa fei fanaa mei Haidaa, harenua lomi i pedutoo, fei i norai a'a
6:23 O,wagii
Christ Jesus, mei Fasuu o'ou.

Copyright information for `WUV