Romans 7

Hepalo Warea Hanunu wagii fei Lalaia

Ena lofuu, haa—lomi hamona aida ba fei law i famamoaa hemea nopa'aloo fei ma'eana (uaa, u'ei warenaa a'a ena rona apa'aa fei law)? A fa'arewaia ale'ei ba wagii fei law, nabaa hemea pifine na pa'i harona, inei gutafipui a'a mei harona nopa'aloo fei ma'eana, ma'uaa nabaa mei haroo mei pifine na ma'e, ina ala a'a fei law lalaia. Si'ei, nabaa ina lalainaa hemeadiai wawane, ei ana fi werawera harona, rona ware ba hia, na fiharoharoipa'ai. Ma'uaa nabaa ina ma'e mei harona, hia na ala a'a fei law lalaia ma a'a ba ina fiharoharoipa'ai nabaa ina lalainaa hemeadiai wawane.

Si'ei, ena lofuu, ana hamona ma'edii a'a fei law uaa fei hudi unuu Christ ba hamonei oafipui a'a hemeadiai—mei na asi'aa a'a fei ma'ea ba onei fuaa a'a mei Haidaa. Uaa ei i famamoaa o'ou fei maumau hafelo'a, fei law na fa'asi'anaa fei hafelo'a maumau o'ou,
7:5 O,fei nunumiaa unuu o'ou; v. 25 anaa
hee, ona tonaa fei fuaa fei ma'ea.
Ma'uaa e'eni, nabaa o ma'e a'a ei na o panarofaa o'ou mina, ona ala a'a fei law ba o neneraa fei manufau talaa fei Spiriti ma a'a ba ale'ei fei watanai talaa fei law.

Ote'otei a'a ei Hafelo'a

O ware batanai? Hafelo'a fei law? Pa'aa lomi! Nabaa lomi fei law, lomi a apa'ia tamanu na hafelo. Uaa lomi ba a apa'aa hanuu fei nanamaia nabaa lomi na ware fei law ba, “Apuna nanamai.” Ma'uaa a'a fei law, ei hafelo'a na fani tala ba i fanoramiaa watauda mau nanamaia a'au. Uaa, nabaa lomi law, na ma'e ei hafelo'a. Mina, ei lomi law bana'aa po'o sifei, ma'uaa ipowe nomai fei law, ei hafelo'a na asi'aa ma yau na ma'e. 10 Una fanunupa'ia ba ana fei law ua, fei ba i fani harenua, pa'aa sifei fei i fanoramiaa fei ma'ea. 11 Uaa a'a fei law, ei hafelo'a na fani tala ba i sifi'au ma ana fei law na fama'eau. 12 Si'ei, fei law na apunai ma ei warea wagina. Ina wanewane ma rawani.

13 Nabaa ale'ei, hanuna ba fei na rawani i fani ma'ea a'au? Pa'aa lomi! Ma'uaa ba unei fanunu'apa'aa ei na hafelo, una to ma'ea wagii fei law, fei na rawani ba wagina, o aida ba ei hafelo'a napa'aa hafelo.

14 Ona aida ba fei law, manumanuu spiriti; ma'uaa yau, lomi na pa'i fei maumau spiriti. Yau na oa ua ale'ei humuwa a'a ei hafelo'a. 15 Ei unei'aa bigi'ia, lomi na aida ba tani afane bigi'uaia. Uaa, tamanu a nunuminia ba a bigi'ia, lomi na bigi'ia. Ma'uaa ei lomi na nunuminia ba a bigi'ia, una bigi'ia. 16 Ma nabaa a bigi'aa tamanu lomi na nunuminia, una uga ba fei law, ina rawani. 17 Hee, abaa yau una bigi'ia, ma'uaa ei hafelo'a, ei na oa laloo iau. 18 Una aida ba lomi hepalo rawani'a manumanu na oa laloo fei hafelo'a naranarau.
7:18 O,fei nunumiaa unuu
Uaa, nunumiau ba a bigi'aa ei rawani'a, ma'uaa lomi na bigi'ia.
19 Uaa, fei bigi'au, abaa fei rawani'a ale'ei nunumiau; agia, ei hafelo'a, ei lomi na nunuminia—una'aida bigi'uaia. 20 Ma nabaa a bigi'aa ei lomi na nunuminia, a'a ba yau na bigi'ia, uaa, bigi'aa ei hafelo'a laloo iau.

21 Si'ei, una fanunupa'ia ba fei maumau bigi'a i ale'ei: Ei una nunuminia ba a bigi'aa ei rawani'a, ei hafelo'a ana na oafipui a'au. 22 Uaa laloo iau, na ni'eni'e a'a fei law mei Haidaa; 23 ma'uaa una fanunupa'aa hefaa maumaudiai fi bigi unuu ma fiforainaa fei naranarau ma fafaiau ba una bobo'ai a'a fei maumau ei hafelo'a, ei na biginaa unuu. 24 Yau, namina faloloa'i! Hini i hadumau a'a feni hudi unuu ma'ea? 25 A ware ‘ta’ a'a mei Haidaa—uaa Jesus Christ, mei Fasuu o'ou!

Si'ei, a'a fei naranarau, yau hemea humuwa a'a fei law mei Haidaa, ma'uaa a'a fei hafelo'a maumau, yau humuwa a'a fei law ei hafelo'a.

Copyright information for `WUV