Romans 8

Fei Harenua a'a fei Spiriti

Si'ei, e'eni, lomi i pa'i fagianaa a'a ei rona oafipui a'a Christ Jesus.
8:1 Hefi'a we ne'ia baJesus, mei lomi na tatalai wagii fei hafelo'a maumau ma'uaa wagii fei Spiriti.
Uaa, a'a Christ Jesus, fei maumau fei Spiriti, fei i fani harenua, na alarau a'a fei maumau ei hafelo'a ma fei ma'ea. Uaa, tamanu lomi na hawia ba i bigi'ia fei law hamatee na fafafauia fei maumau ei hafelo'a,
8:3 O,fei nunumiaa unu; vv. 4, 5, 8, 9, 12 ma 13 anaa
mei Haidaa na bigi'ia a'a fei aloanarai mei Na'una fininaa hudi unu, ana ale'ei ei hafelo'a rama'a, ei rona pa'i hudi unuu ro'ou. Ma hia, ale'ei hepalo fana ba i siminaa ei hafelo'a. Ma si'ei, i dududuaa ei hafelo'a, ei na oa tapuu ei hafelo'a rama'a
8:3 O,oa tapuu ei nunumiaa unu
ba i fawanewaneia a'a o'ou tamanu na ware fei law ba onei pono'ia. Ina bigi'ia a'a ei lomi rona neneraa ei maumau hafelo'a, ma'uaa rona neneraa fei Spiriti.

Ei rona neneraa fei maumau hafelo'a, rona augaa ei naranaraa ro'ou a'a tamanu na nunuminia fei maumau hafelo'a; ma'uaa ei rona neneraa fei Spiriti, rona augaa ei naranaraa ro'ou a'a tamanu na nunuminia fei Spiriti. Fei naranaraa ei hafelo'a rama'a,
8:6 O,Fei naranaraa wagii ei nunumiaa unu
ma'ea, ma'uaa fei naranara i famamoia fei Spiriti na pa'i harenua ma gutafarawania;
fei hafelo'a naranara
8:7 O,fei naranaraa wagii ei nunumiaa unu
na siba a'a mei Haidaa. Lomi i guaipa'aa fei law mei Haidaa ma ana lomi i hawia ba i guaipa'ia.
Ei na famamoaa ro'ou fei maumau hafelo, lomi ro'aa fani'eni'eaa mei Haidaa.

Ma'uaa abaa na famamoaa hamu'ou fei maumau hafelo'a, uaa hefei Spiriti—nabaa fei Spiritii mei Haidaa na oa laloo iaa hamu'odu. Ma mei lomi na pa'i fei Spiritii Christ, abaa hia maroaa Christ. 10 Ma'uaa nabaa Christ, i laloo iaa hamu'ou, fei hudi unuu hamu'ou na ma'e wagii ei hafelo'a, ma'uaa ei spiritii hamu'ou na pa'i harenua wagii fei wanewanea. 11 Ma nabaa fei Spiritii mei i fa'asi'anaa Jesus a'a fei ma'ea na oa laloo iaa hamu'ou, mei i fa'asi'anaa Christ wagii fei ma'ea ana i fani harenua a'a fei hudi unuu hamu'ou uaa fei Spiritina, fei na oafipui a'a hamu'ou.

12 Si'ei, ena lofuu, ona pa'i hepalo bigi'a ba onei bigi'ia, ma'uaa a'a ba bigi'a wagii fei maumau hafelo'a ba onei nenegia. 13 Uaa, nabaa hamo'aa neneraa fei maumau hafelo'a, hamopa'aa ma'e; ma'uaa nabaa a'a fei Spiriti, hamo'aa fama'eaa ei hafelo'a bigi'aa fei hudi unu, hamowe pa'i harenua, 14 uaa ena rona neneraa fei Spiritii mei Haidaa, ro'ou, na'una. 15 Uaa fei Spiriti tonaa hamu'ou abaa na fahumuwaidinaa hamu'ou wagii fei mama'aua, ma'uaa fei spiriti ba hamu'ou na'una.
8:15 O,taweana
Ma i a'ana, ona harofia ba “Abba, O'ama.”
16 Fei Spiriti ana unaia na u'ufanaa fei spiritii o'ou ba o'ou, na'uu mei Haidaa. 17 Ma nabaa o'ou na'u, te, opowe tonaa manumanu ro tonia ei na'uu mei Haidaa, ana ale'ei fei na tonia Christ ba nabaa o'aa tonaa ei fi'ina, ana o to fei hawerana.

Fei Hawera i Nomai Hinene

18 Yau na nara ba ei fi'iaa o'ou e'eni, lomi o hawawagipa'ia a'a fei hawera iwe fama'aiaa o'ou. 19 Minaa ei famamarana, rona oma'a fininaa o'onaia unu nopa'aloo fei ba i uniaa ei na'uu mei Haidaa. 20 Uaa minaa ei bigi'aa panina, na nanamuinia ba lomi hanuu ro'ou. Ma a'a ba nunumiaa ro'ou ale'ei, ma'uaa nunumiaa mei i augia ba i fa'o'onainaa unuu ro'ou 21 ba ro'aa ala a'a fei maroroa ma tonaa fei rawani'a gutanaa ei na'uu mei Haidaa.

22 Ona aida ba minaa ei bigi'aa panina, rona ai'ai nopa'amii e'eni ana ale'ei fei fi'iaa hemea pifine ba i wanini. 23 Ma abaa si'ei ua, hamatee ana o'ou, o'ou ena na tonaa fei rawarawa fuaa fei Spiriti, ana ona ai'ai laloo iaa o'ou, eni oi oma'aia ba i taweaa o'ou ale'ena na'una a'a fei ponohadiwe'ia ei hudi unuu o'ou. 24 Uaa, wagii feni o'onaia unu ona tela. Ma'uaa fei o'onaia unu ona fanunupa'ia, abaa pa'aa o'onaia unu. Hini i o'onai ununa a'a tamanu na pa'idii? 25 Ma'uaa nabaa na o'onai unuu o'ou a'a tamanu otawe pa'i, te, onei oma'a fininaa ofasi'ia.

26 Ana ale'ei, fei Spiriti na hadumaa o'ou a'a ei rafileleaa o'ou. Lomi ona aida ba o'aa lafulafunaa tamanu, ma'uaa ba i hadumaa o'ou fei Spiriti, ana unaia na umuinaa o'ou fininaa ai'aiga, uaa lomi paolaa warea ba o warepa'ia. 27 Ma mei na aida ei naranaraa o'ou, na apa'aa fei naranaraa fei Spiriti, uaa ba i hadumaa o'ou, fei Spiriti na umuinaa ei apunai rama'a ale'ei nunumiaa mei Haidaa.

Onapa'aa Muadiai

28 Ma ona aida ba a'a minaa ei manumanu, mei Haidaa i bigi'aa ei rawani'a a'a ei rona haguia,
8:28 Hefi'a ne'ia ba,Ma o'ouna aida ba minaa ei manumanu i farawaninaa ei rona haguaa mei Haidaa
ei
8:28 O,ma biginaa ei rona haguia ba fa'a'asi'aa tamanu ina rawani—a'a ei
ina lala'aa ro'ou a'a ei nunumiana.
29 Uaa ei rama'a, ei inadii apa'idigaa ro'ou, ana a'a ro'ou inadii augia ba ronei neneraa fei maumau mei Na'una ba hia, ale'ei uma'ua dupuaa watauda filofui. 30 Ma a'a e'ei, inadii bigi'ia ba ro'aa batanai ma ana na lala'aa ro'ou. Ei ina lala'aa ro'ou, ana ina fawanewaneaa ro'ou; ei ina fawanewaneaa ro'ou, ana ina fanaa fei hawerana a'a ro'ou.

31 Ma si'ei, o'aa ware batanai a'a fei? Nabaa mei Haidaa, hia a'a o'ou, hini ba i papa'aa o'ou? 32 Mei lomi na utofe'ainaa mei Na'una, ana simei mei i fani'uaia a'a minaa o'ou—ana iwepa'aa fanaa o'ou minaa ei manumanu a'ana, lomi pono'ana. 33 Hini i ware ba rona tata ei rafeiaa mei Haidaa? Mei Haidaa, ana hia fawanewanea. 34 Hini ba i dududuaa o'ou? Christ Jesus, mei na ma'e ma asi'aa, ifi guta pepei ma'au mei Haidaa ma ana fi umuinaa o'ou. 35 Hini ba i bitaweaa o'ou a'a fei haguaa Christ? Tamanu i bitaweaa o'ou? Ei hafelo'a? Ei awataa? Ei haperaraia? Fei mouabiabia? Fei ba lomi lawalawa? Ei manumanu hafelo? Fei wadu? 36 Ana ale'ei fei ne'aia:

Hamatee yoi, hai'ouna oa i ma'aa fei ma'ea minaa ei arewaa;
hai'ou ale'ei ei sipsipi, ei ba ro'aa fo'afama'eaa ro'ou.”
37 Lomi. A'a minaa ei manumanu ei, onapa'aa muadiai uaa mei na haguaa o'ou. 38 Uaa unaminapa'aa aida ba eni manumanu ale'eni ma'ea, harenua, ei alo'alo, ei pigea,
8:38 O,ei forafora i pafea
ei manumanu e'eni, o hinene, o hepalo manumanu na pa'i forafora,
39 ei tarea manumanu o walaloaa manumanu, o hepalodiai manumanu a'a minaa ei bigi'aa panina, lomi na hawia ba i bitaweaa o'ou a'a fei haguaa mei Haidaa, fei a'a Christ Jesus, mei Fasuu o'ou.

Copyright information for `WUV