Romans 9

Fei Nunumiaa mei Haidaa

Yau na oafipui a'a Christ ma a warefa'uai—lomi ba a warefasifi ma laloo fei naranarau fipuinaa fei Spiriti Apuna, ana na uga ba fa'ua— namina faloloa'i ma na fi'i naranarau. Uaa nunumiau ba yau ma ei lofuu, hai'ou'aa filoginaa ei gutanaa hai'ou ale'ei ba yau, na hafelo i pudaa mei Haidaa ma lomi na pa'i Christ ma ei pa'aa gufuu, ronei pa'i Christ, ei Israel. Uaa ei rama'a ei, ba ro'ou na'uu mei Haidaa, ba ro tonaa fei haweraa mei Haidaa, ei fi'ugaia, fei law, fei losuia ma ei difa'unaia. Noramiaa ro'ou a'a ei ama mina ma Christ hia pai ro'ou ma ana hia Haidaniaa minaa ei manumanu ma o'aa uduginia ranimai ranimai!
9:5 O,Christ, mei hia na pafeiainaa minaa ei. Uduginaa mei Haidaa ranimai ranimai! O,Christ. Mei Haidaa, mei na pafeiainaa minaa ei nei to udugia ranimai ranimai!
Amen.

Abaa ale'ei ba fei wareaa mei Haidaa na pasi. Uaa minaa ei pai Israel, a'a ba minaa ro'ou Israel. Ma nabaa ro'ou paina, a'a ba minaa ro'ou, pa'aa na'uu Abraham. Agia, hamatee na udedii fei ne'ia ba, “A'a Isaac, owe pa'i paimu.” Si'ei, a'a ba ei na'u waniniaa rama'a, ro'ou pa'aa na'uu mei Haidaa, ma'uaa ei na'uu fei difa'unaiaa mei Haidaa, ro'ou, pai Abraham. Uaa inadii warefa'unai ale'ei: “A'a fei pa'aa au, a hadiwe'imai ma Sarah, iwe pa'i hemea baduu wawane.”

10 Ma hepalodiai, laguei na'uu Rebekah, mei amaa lagua, hemea ua, Isaac, mei ana amaa o'ou. 11 Ma'uaa laguei wataa, ei lagutaa wanini, o bigi'aa hepalo rawani'a o hafelo'a manumanu—si'ei ba mei Haidaa i bigi'aa ei nunumiana 12 ma a'a ba i nofipuimai a'a ei bigi'aa ei rama'a, uaa hia mei rafeia—ina warenaa a'a mei pifine ba, “Mei uma'ua, hia, nafii mei umugina.” 13 Ana ale'ei fei ne'aia: “Jacob, una haguia, ma'uaa Esau, na bidibidi unuu a'ana.”

14 Si'ei, o ware batanai wagina? Ba mei Haidaa, lomi na wanewane? Pa'aa lomi! 15 Uaa ina warenaa a'a Moses ba,

“Yau, a faloloa'inaa hini una nunuminia
ma farawaninaa hini una nunuminia.”
16 Si'ei, mei Haidaa na rafeinaa hemea rama'a uaa fei faloloa'iana ma a'a ba i rafeinia uaa fei nunumia o bigi'aa mei rama'a mei. 17 Uaa fei Bu'u Apuna na warenaa a'a Pharaoh: “Una fa'ufalarainio a'a fei bigi'a ba a fama'aiaa fei faufauu a'amu ba fei harau nei ba'a i tadiwe'aiaa feni malagufu.” 18 Si'ei, mei Haidaa i faloloa'inaa mei nunumiana ma i fawaiwainaa tabaa mei abaa nunumiana.

19 Narau ba hemea hamu'ou i warenaa a'au ba, “Nabaa ale'ei, tani ei ba mei Haidaa i aunaa unuu o'ou? Uaa hini o'ou i faharea a'a fei nunumiana?” 20 Ma'uaa yoi hini ba o warefani a'a mei Haidaa? “Mei famamara'uamaia, ana i warenaa a'a mei i famamaraia ba, ‘Tani o'aa bigi'au ale'eni?’” 21 Mei tafitafi'a, lomi ba i tafi'aa ei nunumiana? Hefi'a hapena na pa'i baua bigi'ana ma hefi'a, lomi.

22 Mei Haidaa na nunuminia ba i fama'aa fei sibana ma faufauna, ma'uaa ina apitainaa fei sibana a'a tamanu nadii augia ba i biguguia. 23 Ma ina bigi'aa fei ba i fama'aa fei baua rawani'ana a'a ei na faloloa'inaa ro'ou, ei nadii augia ba ro'aa tonaa fei hawerana. 24 Ma ana ina bigi'aa fei a'a o'ou eni rafeiana ma abaa noramiaa o'ou a'a ei Jew ua, ma'uaa a'a ei Gentile anaa. 25 Ana ale'ei, ei wareana a'a fei ne'aiaa Hosea:

“Ena abaa gufuu, a ware ba ro'ou, rama'aa gufuu;
ma mei pifine abaa ha'eu, a ware ba ha'eu,”
26 ma,

“Iwe nomai ana yei, fawelei rona guainaa fei warea ba,
‘Hamu'ou, abaa gufuu,’
ropowe guainia ba ro'ou, ‘na'uu mei Haidaa, mei i oalao.’”
27 Isaiah na ai'aigaa ei Israel ba:

“Fa'ua ba fei puduu ei Israel ale'ei fei puduu ei piye i didipisii,
ma'uaa hememea ua i tela.
28 Uaa mei Fasu iwepa'aa bigi'aa
fei dududuana a'a feni malagufu ma imina tale ma i ha'iai.”
29 Ale'ei nadii wareia Isaiah:

“Nabaa mei Fasu, mei Faufaua,
lomi i augaa hefi'a dufuu pai o'ou,
ana o'aa ale'ei Sodom ma Gomorrah.”

Lomi na We'i fei Naranaraa ei Israel

30 O ware batanai a'a fei? Ei Gentile lomi rona labaginaa tamanu na wanewane, ma'uaa rona pa'aa fei wanewanea, fei na nofininamii fei we'iaa naranara; 31 ma'uaa ei Israel, ei rona neneraa fei law ba ro'aa wanewane, lomi rona tonia. 32 Tani ipo'o biyei? Hamatee fei lalabagiaa ro'ou, abaa a'a fei we'iaa naranara, ma'uaa ale'ei manumanu ba ro tonia a'a ei bigi'aa ro'ou. Rona alabe a'a fei “mugoo alabe'a.” 33 Ale'ei fei ne'aia:

“Ma'aia, yei Zion una augaa hepalo mugoo i fa'alabe'aa ei rama'a,
hepalo na'a i fapasiaa ro'ou,
ma hini i augaa naranarana a'ana, lomi iwe oanaa fei mamafaa.”
Copyright information for `WUV