Acts 3

Pitata akoloyale oplami ka꞉dle

1Alila haleta tamila꞉la halemtlati Pita mate Yon mate Yu so aiyalma aya dla inoma sumala hetamalaiyo. 2Yia꞉ hetame natilati akoloyale oplamiye kokoloma tala hale, ya꞉ hi ka꞉pi kokoloma demdiye, edla polla natiyo. Oplami iye ya꞉yata hammama mepo akoloyale hamaiyo. Epeleye alila hapuloma ya꞉mkadulota ya꞉ye hohopo hetame kokoloma tala hema pamelemdiyo. Epalati ya꞉tapo edla polomama opata aiyalma aya dla hetamha꞉ha꞉lati yia꞉ watle mani otompolomdiyo. 3Ya꞉ edla otompolomama natilati Pita mate Yon mate aya dulu dla tulati yia꞉ watle mani otiyo. 4Epalati Pita mate Yon mate ya꞉ watle omha꞉ha꞉mama Pitata epo atlaiyo, “Di watle natine,” diyo. 5Epalati ya꞉ta malamaleta semte ya꞉ watle mani hamilowedeme ha꞉ha꞉mama ammapo depame yia꞉ watle natiyo.

6Amasiyama Pitata ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ dla mani hawa. Amasiyama na꞉ isikimi na꞉ dla ela alisisi tlo wa꞉ watle hamilowepo. Epedeme na꞉ Yesu Keliso Nasalet oplami hi tle wa꞉ye atlema, sila꞉tipo tane,” diyo. 7Ya꞉ epo halemama akoloyale oplamiye dowala do dla hamame halemama ya꞉ ta꞉dlati ya꞉ heteta ma-ka꞉diyo. 8Ya꞉ heteta ma-ka꞉dlati sila꞉tipo sela꞉mama Pita wolo mate aiyalma aya dla tuwaiyo. Ya꞉ aiyalma aya dla tuwame puputukolemsela꞉mama God dla siyele ta꞉demsela꞉iyo.

9Opa hapuloma akoloyale oplamita sela꞉mama God dla siyele ta꞉demsela꞉la natipo yiyeliyo. Epo yiskamu epo atlamyaiyo, “Oplami iye akoloyale oplami kokoloma tala dla polomama mani otompolomduwa ipo. Amasiyama ya꞉ adipo sila꞉time sela꞉mama ipapele koko hamsela꞉ma꞉?” demyaiyo.

Pitata aiyalma aya dla yu atlale

11Akoloyale oplami ala Pita mate Yon mate dla poposila꞉lipo Solomon potopali dla siyamala natipame opa hapulomata yiyelepame yia꞉ hala dla ullumpumulaiyo.

12Amasiyama Pitata opa hapuloma i natipame yia꞉ watle epo atlaiyo, “Isalael so, wua꞉ adipalati dia꞉ dla omha꞉ha꞉mama sikemte momalama꞉? Adipalati, oplami iye dita itiyamale mate epo dita ka꞉ka꞉depo ha꞉ha꞉le tle poka꞉depo sela꞉sema. 13Amasiyama di mamadulo A꞉iblaham mate epo Aisek mate epo Yokob mate yia꞉ Godtapo ya꞉ oko oplami Yesu watle itiyamale pato ma-hamipame ya꞉ hi di dla ta꞉duwapo. Amasiyama wua꞉tapo ya꞉ye yumulupo depame Yu so dokopala so dla homeluwapo. Epame ya꞉ koko gladlowedeme Paelet dla hamamtlati Paelettapo atlemama, ‘na꞉ ya꞉ dla batalimale koko hale ponatisema,’ dlati wua꞉tapo mepapele Yesuye me-alliwapo. 14Amasiyama Yesu ya꞉ye ka꞉dle batalimale pa꞉le oplamipo. Epapele tlope wua꞉tapo ya꞉ye allimama ma ya꞉mkale yumulalo oplami Balabas tlo Paelet watle amtuwale aya tle alikili dla hamame woyamane duwapo. 15Epedeme wua꞉ Yesu opa pasakalo hallowe dla elemtlalo oplamiye wua꞉ta mo-yumuwapo. Amasiyama Godta ya꞉ye powale tle pasakalo dla ma-ta꞉duwapo. Epedeme di bidulo ya꞉ta powale tle sila꞉timsela꞉lati natiwa koko eye atlamsiyamapo. 16Epapedeme Yesu e ya꞉ hi dla mikadepe dle koko tle akoloyale oplami iye ka꞉dlepo. Epapele dulu dla wua꞉ta hapuloma mo-wua꞉malamana, oplami iye ka꞉yapa akoloyale haluwapo. Amasiyama di Yesu hi dla mikadepe depame wua꞉ta nati oplami iye ka꞉dlepo.”

17Epame Pitata opa hapuloma alumale dla ma epo atlaiyo, “Namkadulo, na꞉malamana, wua꞉ta wua꞉ dokopala so mate God Yami Yesu yeitamama ya꞉ dla koko hauwaye. 18Amasiyama Godta ya꞉ yu hapo molo atlamalalo so ka꞉yapa ha꞉ha꞉uwa tle Yami Kelisota wotiyalle haloweye ma-atluwapo. Epapedeme yu eta wata mikadepe depo. 19Epedeme wua꞉ malamale meyelope depame wua꞉ bobtalimale tle God dla heheletimaiya. Epalati Godta wua꞉ bobtalimaleye hiyotipo wellipe. Epame wua꞉ watle itiyamale amko hamilipe. 20Epame Yami Yesu, ya꞉ta sale Kelisoye wua꞉ dla tulune dlepe. 21Amasiyama wata alila oloma iye Yesu aseka Pepele di dla hallepe. Ya꞉ ala Pepele di dla me-hallati Godta koko hapuloma ma amko dlati edla mallepe. Epedeme Godta ya꞉ tle yu hapame molo atlamalalo so ka꞉yapa ha꞉ha꞉le tle koko iye ma-atlamuwapo. 22Epedeme Mosesta God yu buka dla epo atluwapo,

‘Godta wua꞉ yilo wua꞉ dulu tle ya꞉ yu molo atlalo oplami hale, na꞉ sepele hulumelepe.
Epalati wua꞉ta ya꞉ta koko hapuloma atlamale dla salladepo siyamelepe.
23Amasiyama oplami hale antapo ya꞉ yu dalepame posalladlalo sela꞉lepiye,
oplami eye God ya꞉ opa alumale dulu tle alikili a꞉ma woyapame polope,’ duwapo.
24God tle yu hapame molo atlalo oplami Sa꞉muwel mate epo God tle yu hapame molo atlamalalo so opi Sa꞉muwel ko tle ha꞉ha꞉leta wata oloma hema wowoyamolowe kokoye ma-atlamuwapo. 25Epedeme Godta wua꞉ mamadulo mate epo ya꞉ yu molo atlalo so ka꞉yapa ha꞉ha꞉uwa mate yu itiyamale hatitimale eye, wuolepo. Adipalati, ya꞉ A꞉iblaham watle epo atluwapo,

‘Wa꞉ mamadulo hale tle na꞉tapo opa hapuloma ta꞉lamo dla ha꞉ha꞉ so watle siyele hamilowepo,’ duwapo.
26Epapedeme Godta ya꞉ta hulumale oko oplami Yesuye wua꞉ watle tane duwapo, wua꞉ tatle yu ka꞉dle dallepo depame. Epame wua꞉tapo ya꞉ta gadle tle wua꞉ta malamale meyelope depame wua꞉ bobtalimale tle heheletimelepo depo.”

Copyright information for `XLA