Acts 7

Stibenta yu pato atlale

1Epalati aiyalma aya dokopala oplamita Stiben watle epo atlaiyo, “Opata wa꞉ watle atlamyale koko iye ikadepeta꞉?” diyo.

2Stiben asiyama dokopala so watle atlemama ipo atlaiyo, “Bapadulo epo adulo, wua꞉ na꞉ yu daliya. Di pato Godta di mama A꞉iblaham watle woyamuwapo, ya꞉ ala Halan mo dla potlalo Mesopotamiya mo dla hallati. 3Epedeme Godta A꞉iblaham watle epo atluwapo, ‘Wa꞉ mo mate wa꞉ opa mate melepame na꞉ta wa꞉ watle mo nati-iliwe dla tane,’ duwapo. 4Epalati A꞉iblahamta Mesopotamiya meleme ma Halan mo dla halla tauwapo. Epapeleye A꞉iblaham ya꞉ ata polati Godta A꞉iblahamye ma wata wua꞉ta ha꞉ha꞉ mo hema sempuwapo. 5God epame A꞉iblaham watle mo hema ta꞉la hale pohamina. Amasiyama Godta A꞉iblaham mate yu itiyamale me-himiwapo, ya꞉ mate epo ya꞉ mamadulo mateta alotle ta꞉la i haloweye. A꞉iblaham ya꞉ ala maseyemala pohimilalo hallati yu i himiwapo.

6Epame matle Godta ya꞉ watle epo atluwapo, ‘Wa꞉ mamadulota asepe so some mo hale dla tame ha꞉ha꞉lepe. Epalati mo sota yia꞉ye asiyama pa꞉le oko pato dla hatitimelepe. Epalati yia꞉tapo wotiyalle dulu dla ha꞉ha꞉mama 400 sokomoko polollepe. 7Amasiyama na꞉ta wa꞉ mamadulo watle wotiyalle hapimha꞉ha꞉ so watle asiyama wotiyalle hamilowepo. Epalati wa꞉ mamadulota mo e melepame ma hema puame na꞉ dla siyele hapimha꞉ha꞉lepe,’ duwapo.

8Epame Godta A꞉iblaham mate yu itiyapo himimama epo atluwapo, ‘Na꞉tapo wa꞉ mate epo wa꞉ mamadulo mate wua꞉ God halemama wua꞉ mateka꞉pi dla hallowepo. Epalati asiyama wua꞉ta na꞉ dla mikadepe dle koko nati-imama wa꞉ mate epo wa꞉ akimlala mate epo wa꞉ mamadulo hapuloma alotle ha꞉ha꞉lowe so mate kapala kotimha꞉ha꞉lepe,’ duwapo. Epedeme A꞉iblahamta maseyemala Aisek hampame alila 8 pololepo hallati kapala kestauwapo. Epame alotle A꞉iblaham yami Aisekta maseyemala Yokob hampame ya꞉ kapala ma kestauwapo. Epame alotle Yokob mape ya꞉ akimlala 12 ma kapala kotimuwapo. Epeleye Yokob ya꞉ akimlala 12 ewolotapo di elele 12 sitali ha꞉ha꞉po.

9Epapeleye Yokob ya꞉ akimlala iwolota yia꞉ ei Yosep sikemte elemduwapo. Epammama yia꞉ta yia꞉ ei Yosepye Isip so watle semtlepo depame asiyama mate hamame iwapo, ya꞉tapo edla tame asiyama pa꞉le oko pato dla hallepo depame. 10Amasiyama Godta ya꞉ mate halemama wotiyalle koko dulu dla ya꞉ sikemte gademduwapo. Epame Godta Yosep watle ka꞉dle malamale pato hamiwapo. Epeleye Isip so dokopala oplamita koko i natipame Yosep sikemte solotamduwapo. Epammama ya꞉ watle epo atluwapo, ‘Wa꞉tapo na꞉ isili tle oko hamhalemama Isip mo pato wa꞉ta omhallepe. Epame na꞉ aya mape omhallepe,’ duwapo.

11Epame Isip mo mate Keinan mo mate edla sali silaple patota elemama dayata pa꞉uwapo. Epalati opa edla ha꞉ha꞉le soye dayata pa꞉lati wotiyalle dulu dla ha꞉ha꞉uwapo. Epame di mamadulo mape daya dimi ha꞉ha꞉uwapo. 12Amasiyama Yokobta Isip dla daya elale dalepame ya꞉ akimlalaye taiya duwapo, daya halepo depame. Epalati yia꞉ta tame daya halopo pumuluwapo. 13Yia꞉ daya halopo pumulaleye mo-pokadlati matle Isip dla daya halomala tamaluwapo. Yia꞉ tame daya halowedeme ha꞉ha꞉lati Yosepta ya꞉ bapadulo watle ya꞉ koko botomastauwapo. Epalati Isip so dokopala oplami mape Yosep ya꞉ asiyadulo koko daluwapo. 14Epalati Yosepta yu hamiwapo, ya꞉ a Yokob mate epo ya꞉ asiyadulo mate puame Isip mo dla ha꞉ha꞉lepo depame. Epela dalepame yia꞉ta hapuloma 75 sota pumuluwapo. 15Epedeme Yokobta Isip mo dla tame halemama ya꞉ mate ya꞉ akimlala mate medla paliwapo. 16Alotle yia꞉ta pallati yia꞉ motoye Sekem mo dla hatiliwedeme halopo tauwapo. Epedeme popliyele ta꞉la iye amka꞉yapa A꞉iblahamta Hamol ya꞉ akimlala watle asiyama mate hauwapo.

17Alotle Godta A꞉iblaham watle ta꞉la hamilowe yu itiyamale himilita ma-teteka꞉mpulati di mamadulo Isip mo dla ha꞉ha꞉le sota ma-pasatamtauwapo. 18Epalati dokopala oplami amko Yosep koko yeliyeleta Isip mo omhaluwapo. 19Dokopala oplami ita di mamadulo sikemte alimama yia꞉ dla elemale mate wotiyalle hapimhaluwapo. Epammama ya꞉ yu itiyamale tle di mamadulo yia꞉ owayimlalaye pallipo depame hohopo tame moku dla hatitimduwapo.

20Epamha꞉ha꞉le oloma edla a꞉ya hale owayemala ka꞉pi hamuwapo, ya꞉ hiye Moses. Amasiyama mama dapahatlope dulu dla Mosesye hemele ya꞉ a aya dulu dla ya꞉ wai mate haluwapo. 21Epame mama dapahatlope mo-pokadlati moku dla himiwapo. Epalati Isip dokopala oplami yotita ya꞉ natipo hampame ya꞉ maseyemala depo nomopi iwapo. 22Epalati Mosesta ta꞉lati Isip sota ya꞉ye sukulu malamale ka꞉dle imuwapo. Epame ya꞉ta yukamale mate epo motota koko halë mate itiyamale pato halemduwapo.

23Epame Mosesta 40 sokomoko halale oloma dla ya꞉ solotamuwapo, tame ya꞉ opa Isalael so natilowedeme. 24Ya꞉ tamama natilati Isip oplami haleta Isalael oplami haleye yumhalla natipame ya꞉ta asiyama Isip oplami tlo yumuwapo. 25Epame Mosesta epo malamduwapo, ‘Na꞉ta Isalael soye wotiyalle dulu tle alikili a꞉ma eleme woyamelepe,’ demduwapo. Amasiyama Isalael soye koko e pomalaha꞉ha꞉na. 26Ma alila haleta Isalael so opa dapiyamteta nalatimha꞉ha꞉lati natipame yia꞉ hohomolowedeme tuwame epo atluwapo, ‘Namkadulo, wua꞉ adipalati nalatimha꞉ha꞉ma꞉? Wua꞉ mo hatlope sopo,’ duwapo. 27Epalati oplami hale ya꞉mkale yumhalaleta Moses polokodemama epo atluwapo, ‘Wa꞉ di dokopala oplamita꞉? Eta di humatlaye. Wa꞉ Isip oplami hale tatla yumuwapo. Epedeme wa꞉ na꞉ ma yumula puo?’ duwapo. 29Epalati Mosesta yu i dalepame wota꞉mama Isip mo tle ma Midiya mo dla teletauwapo. Epame Midiya mo dla asepe oplami some halemama a꞉ya hapo akimlala dapiyamte hatitimuwapo.

30Moses Midiya mo dla tame sokomoko 40 pololepo halemama matle Sainai tamali kikiwi isili dla tame sela꞉mama natilati dali upa asiyale dulu dla dlapata ullumhalla natipo sikemte yeluwapo. Amasiyama dlapa dulu edla God ya꞉ banakakata haluwapo. Epapeleye Moses ya꞉ solotamuwapo, dlapaye kulume tuwame natilowedeme. Ya꞉ epo tumhallati Lodta ya꞉ watle epo atluwapo, 32‘Na꞉ye wa꞉ mamadulo A꞉iblaham epo Aisek epo Yokob yia꞉ Godpo,’ duwapo. Epalati Mosesta wota꞉le mate esesalalimama matle ponatina. 33Epalati Lodta ya꞉ watle ma epo atluwapo, ‘Ta꞉la wa꞉ta halaye aiyalmapo. Epedeme wa꞉ hete alisisi uptimane. 34Na꞉ na꞉ opata Isip mo dla wotiyalle hamha꞉ha꞉ye ma-natiwa. Epame yia꞉ta wotiyalle dulu dla ha꞉ha꞉mama a꞉lemha꞉ha꞉uwaye ma-daluwa. Epalati yia꞉ eleme Isip mo tle alikili a꞉ma woyamolowedeme mala. Epedeme na꞉ wata wa꞉ye Isip mo dla ma ilamtane dema.’

35Epedeme Moses iye ka꞉yapa Isalael sota allimama, ‘Wa꞉ pta di dokopala oplamita꞉?’ duwapo. Epeleye Godta Moses hatlo me-iye mo-sauwapo, ya꞉tapo Isalael so dokopala oplami halemama yia꞉ye wotiyalle dulu tle alikili a꞉ma eleme woyamelepo depame. Epapedeme dali upa asiyale dulu dla dlapata hamdemhalemama Godta ya꞉ banakaka oplami tle koko i atluwapo. 36Epedeme Mosesta ya꞉ opa Isip mo tle eleme woyamolowedeme ulugiyemale koko patoto Isip mo dla epo Omteka꞉pele Kaula dla halomuwapo. Epame ya꞉ opa Isalael so eleme Isip mo tle alikili dla woyamuwapo. Epo ya꞉tapo dalupa dulu dla ya꞉ opa eleme sokomoko 40 dulu dla sela꞉mama ulugiyemale koko patoto opi halomsela꞉uwapo.

37Epedeme Moses hatlo me-ita ya꞉ opa Isalael so watle epo atluwapo, ‘Godta wua꞉ yilo wua꞉ dulu tle ya꞉ yu molo atlalo oplami hale na꞉ sepele hulumelepe,’ duwapo. 38Epame Moses hatlo me-ita di mamadulo mate dalupa dulu dla sela꞉uwapo. Ya꞉ epame Sainai tamali di dla hetame hallati Lod ya꞉ banakakata ya꞉ mate yukamhalemama ya꞉ watle pasakalo yu hapiwapo. Epalati ya꞉tapo ma di watle hapiwapo.

39Amasiyama di mamadulota Moses allimama ya꞉ yu dla posalladena. Epame yia꞉ solotamuwapo, Isip mo dla ma ilame tlowedeme. 40Epammama Moses ala tamali di dla me-hallati opata Moses ya꞉ bapa A꞉lon watle epo atlamyeuwapo, ‘Mosesta dia꞉ye Isip mo tle elempuwapo. Amasiyama di podimalamana, ya꞉ hadima tauwo? Epedeme wa꞉ di elemtlowe godye mita꞉pene,’ demyeuwapo. 41Epapele tle Isalael sota biskapa god aliya sepele yia꞉ dota mita꞉puwapo. Epo yia꞉ta biskapa god mita꞉ple mogudlati sisiyele pato mate ya꞉ hi di dla ta꞉demama daya douwapo. Epame ya꞉ dla siyele hamimama aliya halo poyuwapo. 42Epalati Godta koko i natipame alimama yia꞉ tle kostauwapo. Epapele dulu dla yia꞉ta omapla di dla popa꞉ alisisi tamili epapele mate epo sali epapele mate dla god some yia꞉ dla sisiyemha꞉ha꞉lati Godta yia꞉ye pohumatlana. Epedeme God tle yu hapame molo atlalo oplami haleta koko hema ipo atluwapo,

‘Isalael so, wua꞉ daliya.
Wua꞉ dalupa dulu dla sokomoko 40 dulu dla siyamama
na꞉ watle namkale dle alisisi mate epo aliya mate poyupo halopimduwa?
Hao. Wua꞉ na꞉ dla pohapimdena.
Amasiyama wua꞉ biskapa god dla hapimduwapo.
43Epame wua꞉ aiyalma aya tlukata halëye momka꞉tipo siyamduwapo.
Epo wua꞉ta aya dulu edla siyele ta꞉demduwaye, na꞉ dla pa-amdena.
Amasiyama wua꞉ta dota mimita꞉ple biskapa god Molok mate Lepan mate dla ammduwapo.
Epedeme na꞉tapo wua꞉ye wua꞉ mo ikadepe tle ma mo pateka꞉mu Babilon seme a꞉ma dla dodolomsallowepo,’ duwapo.
44Epedeme aiyalma aya tlukata halë iye Godta Moses watle hane duwapo. Epalati opata God yu tle dolumama aya e hauwapo. Epame di mamadulota dalupa dulu dla aiyalma aya i hamsiyamama ‘Godta dia꞉ mate halema,’ demduwapo. 45Epame alotle ma Yosuwata di mamadulo eleme mo i hala pumama aiyalma aya e mate hampuwapo. Epalati Godta di mamadulo gademama mo so hapulomaye mo itle alikili dla posaluwapo. Epo yia꞉ta mo hema aiyalma aya tlukata halë e mate hame ha꞉ha꞉mama Deibidi oloma dla puame umuwapo. 46Epame Godta Deibidiye sikemte bokotiyapo malamhaluwapo. Epalati Deibidita aiyalma aya amko haloweye God watle dalla natiwapo. 47Amasiyama aya amko ikadepeye ya꞉ta pohana. Ya꞉ maseyemala Solomonta hauwapo.

48Epapele tlope di pato Godye opata dota halë aya dla pohalasemde. Epedeme God tle yu hapame molo atlalo oplamita God koko dla epo atluwapo,

49‘Pepele dimoye na꞉ta polomama ompollalo mopo.
Epame ta꞉lamo patoye na꞉ heteta kellepo pollalo mopo.
Epedeme wua꞉ta na꞉ aya halowe ka꞉deta꞉?
Epame wua꞉ dla itiyamale elema꞉, na꞉ta hedepo pollowe mo dinapoloweye?
50Amasiyama wua꞉ malamaiya,
koko hapulomaye na꞉ta mimita꞉puwapo,’ duwapo.”
51Stiben ya꞉ yu mosukulu dla ma dokopala so watle epo atluwapo, “Wua꞉ dupa kokalalimale sopo. Epedeme wua꞉ dupa dulu dla mikadepe dle hawapo. Epame God yu dallowe dla molo hihimomale sopo. Epedeme wua꞉ mamadulota Hela꞉dle Sokota imale allimama hamastauwaye, wua꞉ ma mepammama Hela꞉dle Sokota imale allimama hamastapo. 52Epame wua꞉ mamadulota Hela꞉dle Sokota imale allimama God tle yu hapame molo atlalo so opa hapulomaye wotiyalle hapiwapo. Epammama God tle yu hapame molo atlalo so opita atlemama ‘Ka꞉dle Oplami Kelisoye alotle pulupe,’ dlati wua꞉ mamadulota opa ewoloye mo-potimuwapo. Epapele dulu dla Ka꞉dle Oplami Kelisoye mo-puwapo. Amasiyama wua꞉ta ya꞉ye elemama ya꞉ yumuluwedeme yu ka꞉depame mo-yumuwapo. 53Epo wua꞉tapo God ya꞉ banakaka sota Godta aiyalma hatitimale wua꞉ watle hapilati wua꞉ta e podolumalalo hamastauwapo.”

Stiben yumili

54Epalati dokopala sota Stiben yu dalepame sikemte siyalasiyalademama yia꞉ a꞉pe tetekelalimyaiyo. 55Epapalati Stibenta Hela꞉dle Sokota pasatlati Pepele di dla natitepo Godta hela꞉dle dulu dla Yesuta ya꞉ A dowala tiyama dla halla natiyo. 56Epalati dokopala so watle epo atlaiyo, “Natiya. Na꞉ Pepele dimo kokolomaye gowalastepo ellati Opa Yamita God dowala tiyama dla halla natima,” diyo.

57Epalati yia꞉ta hapulomata sikemte siyalasiyaladepame Stiben yu dla dalla allimama molo hihimapo puame yu teta꞉le mate Stiben hamaiyo. 58Epo yia꞉tapo Stibenye mo dulu tle hamame tame pamelepo ewalata kelemolowe kotiyamaiyo. Epapalati Stiben koko dla mala-atlamyale sota yia꞉ ma ewalata Stibenye kelemolowedeme yia꞉ kapumale tlukaye uptipame oplami hale ya꞉ hi Sol demde hete sitali dla kolumaiyo. 59Epame opa hapulomata ya꞉ watle ewalata me-kelemha꞉ha꞉lati Stibenta inoma sumama epo atlaiyo, “Lod Yesu, na꞉ sokoye hamane,” diyo. 60Epame yia꞉ta Stibenye ala me-ewalata kelemha꞉ha꞉lati ya꞉tapo ta꞉la dla teyume alumata kellepo polomama yu teta꞉le mate epo atlaiyo, “Lod, opa iwolo yia꞉ batalimale iye howahapo hiyostane,” diyo. Stiben yu i atlepame powaiyo.

Copyright information for `XLA