Genesis 24

Aisek mate Lebeka mate

1A꞉iblahamtapo mo-totoyemala ikadepe halaiyo. Epalati Godtapo A꞉iblahamta halomhalale koko hapuloma dulu dla sikemte gademhalemdiyo. 2Alila haleta A꞉iblahamtapo ya꞉ oko so dokopala oplami sisilapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ solotama, wa꞉tapo na꞉ maseyemala Aisekta a꞉ya halowe totamtelepo depame. Epedeme wa꞉tapo ya꞉ta a꞉ya halowe totamtamama Keinan a꞉ya tlo natipo sempulala depame Pepele dimo mate ta꞉lamo mate omhallalo God hi tle yu itiyapo himine. 4Adipalati, na꞉ solotama, wa꞉tapo tame na꞉ta ka꞉yapa haluwa mo dla na꞉ asiya dulu dla a꞉ya hale natipo sempulupo depame,” diyo.

5Epalati asiyama ya꞉ oko oplamita epo atlaiyo, “A꞉ya eta mo hema na꞉ mate puluwe allipiye, na꞉ ma asiyama wa꞉ maseyemala tlo medla semtapa꞉?” diyo.

6Amasiyama A꞉iblahamta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Hao! Na꞉ maseyemalaye mo edla posemtlowa. 7Adipalati, Pepele dimo omhallalo Godtapo na꞉ asiyadulo dulu tle na꞉ye sempuame Keinan mo iye na꞉ mamadulo watle ikadepe hamilowe yu atluwapo. Epedeme God etapo ya꞉ banakaka oplamiye tane dlepe, wa꞉ gadlepo depame. Epalati wa꞉tapo edla tame ya꞉ta gadle tle na꞉ maseyemalata a꞉ya halowe api dinapoloweye ka꞉pi ellepe. 8Amasiyama a꞉ya ipilalo etapo wa꞉ mate puluwe dla posolotamalalo wekelepiye, epalati wa꞉ wa꞉ta God hi tle na꞉ maseyemala ya꞉llu sempuluwe dla mowolo yu itiyapo himi koko itle alikili dla woyamelepe. Amasiyama epapele tlope wa꞉tapo na꞉ maseyemala tlo mo edla posemtlowa,” diyo. 9Epalati A꞉iblaham ya꞉ oko oplamitapo God hi tle yu itiyapo himimama epo atlaiyo, “Na꞉ wa꞉ta na꞉ watle atlale yu e dolumolowama,” diyo.

10Epalati A꞉iblaham ya꞉ oko oplamitapo ka꞉ka꞉dle alisisi hapuloma kokopame ka꞉mol aliya 10 dla hatitipo taiyo. Ya꞉ tamama Alam Nahalaim mo dla tame heyupo ma A꞉iblaham ya꞉ ei Naholta hallalo mo dla taiyo. 11Ya꞉ tame tamila꞉la mo edla woyapame mo alikili dla yú kolomale dla hedlati ka꞉mol aliyata medla hedepo hutiyemyaiyo. Amasiyama oloma eye mo edla ha꞉ha꞉lalo wola꞉ta yú tilimala pumulumdiyo.

12Epapedeme ya꞉tapo inoma sumama epo atlaiyo, “Lod, na꞉ dokopala oplami A꞉iblaham ya꞉ God, wa꞉ta A꞉iblaham dla bokotiyapo malahala koko nati-imama na꞉ watle Aisek ya꞉lluye wata nati-ine. 13Adipalati, na꞉ yú kolomale mateka꞉pi hema poloma. Epedeme ipilatalo hapulomata hema yú tilimala pumullupe. 14Na꞉ epalati yia꞉ watle yú dallowama. Epalati ipilalo hale antapo na꞉ watle yú tipo hamipame ma na꞉ ka꞉mol aliya dla yú ilimelepiye, na꞉ epalati edla malanatilowepo, wa꞉ta Aisek ya꞉llu saleye. Epapedeme kokota woloma ipo ka꞉pi ellepiye, na꞉ etle malanatilowepo, wa꞉ta na꞉ dokopala oplami A꞉iblaham dla bokotiyapo malamale himhalaye,” diyo.

15Ya꞉ ala inoma sumpollati ipilalo hale Lebekata yú tiliwedeme eto hampula natiyo. Ya꞉ye A꞉iblaham ya꞉ ei Nahol yami Betuwel yotiyo. Amasiyama ya꞉ awaye Milkayo. 16A꞉ya ipilalo iye pta ka꞉piyo, epame ya꞉ oplami koko yeliyeiyo. Epeleye ya꞉ta puame yú kolomale dla yú tipo hetaiyo.

17Epalati A꞉iblaham ya꞉ oko oplamita ya꞉ natipame ya꞉ hala dla hapele puame epo atlaiyo, “Notumala namkale, na꞉ yú sikemte ta꞉ma, na꞉ yú hamine,” diyo.

18Epalati asiyama ya꞉ta yú tipo halale metlo ya꞉ dla haiyemama epo atlaiyo, “A, yú dene,” diyo. Epalati ya꞉tapo yúye deiyo.

19Ya꞉ta yú depo gudlati a꞉ya ipilalota ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ wa꞉ ka꞉mol aliya mape yú tipo ilimolowama,” diyo. 20Epame ya꞉tapo ka꞉mol aliyata yú dloweye aliyata yú dlalo ita dla yú tilipo puame sisimamaiyo. 21Amasiyama A꞉iblaham ya꞉ oko oplamita woloma polomama a꞉yata koko hamsela꞉ tlo ompolaiyo, ya꞉ta halowe kokoye Godta mo-dinapota꞉ depo malanatilowedeme.

22Ka꞉mol aliyata yú dlopo gudlati A꞉iblaham ya꞉ oko oplamita gold ewalata ka꞉pi dinapele yiyeleye ya꞉ mu opokoko dla guludepame ma gold ewalata ka꞉pi tili seipase patotoye ya꞉ do dla didiyemeliyo. 23Epo halemama ya꞉ watle epo atlaiyo, “Namkale notumala, wa꞉ a hiye anata꞉? Epame wa꞉ a aya dulu dla alupoli elema꞉, na꞉tapo na꞉ mate pumulale so iwolo mate tame hutiyeloweye?” diyo.

24Epalati asiyama a꞉ya ipilalota epo atlaiyo, “Na꞉ aye Nahol yami Betuwelpo, epalati na꞉ awaye Milkapo,” diyo. 25Epame ma epo atlaiyo, “Yao ka꞉dena, dia꞉ dla ka꞉mol aliyata dlowe dayaye me-hutiyema. Epame wua꞉ta hutiyelowe aya alupoli ma me-elema,” diyo.

26Epalati oko oplamita God mila꞉pi tle alumata akukumpolomama epo atlaiyo, 27“Lod, na꞉ dokopala oplami A꞉iblaham ya꞉ God, na꞉ wa꞉ dla siyema. Adipalati, wa꞉tapo na꞉ dokopala oplami A꞉iblaham dla yu itiyapo himili e dolumama na꞉ye woloma sempuame ya꞉ asiyadulo ikadepe dla woyamalepo,” diyo.

28Epame Lebekata ilame kukulumtame ya꞉ aya dulu dla ha꞉ha꞉ so dla koko iye atlamaiyo. 29Epalati Lebeka ya꞉ bapa Labantapo Lebekata didiyepo puale gold alisisi tlapame epo A꞉iblaham ya꞉ oko oplamita Lebeka watle atlale yuye dalepame oplami eye salataiyo. Ya꞉ tame natilati oplami etapo ya꞉ ka꞉mol aliya mate yú kolomale mateka꞉pi dla hallati natiyo. 31Epalati ya꞉ watle epo atlaiyo, “A namkale, Godta wa꞉ye gaduwapo. Epele tlope wa꞉ adipapalati alikili hema halema꞉? Na꞉ mate aya dla puane. Adipalati, na꞉tapo wua꞉ta hutiyelowe aya mate epo wua꞉ ka꞉mol aliyata hutiyelowe aya mate ma-dinapopo pua,” diyo.

32Epalati A꞉iblaham ya꞉ oko oplamitapo ya꞉ mate tame aya dulu dla tuwaiyo. Epame Laban ya꞉ opata ka꞉mol aliya tama di dla hutiyele alisisiye alikili dla hatitipame yia꞉ye daya ilimaiyo. Epame A꞉iblaham ya꞉ oko oplami mate epo ya꞉ mate pumulale so mate dla yú tipo hamiyo, yia꞉tapo yia꞉ hete howahalomelepo depame. 33Epame Labantapo yia꞉ watle daya halopo pulati A꞉iblaham ya꞉ oko oplamitapo epo atlaiyo, “Na꞉ yipta daya podlowa. Amasiyama na꞉ta puale koko tatle atlepo gudepame daya dlowepo,” diyo. Epalati Labanta epo atlaiyo, “Yao, atlane,” diyo.

34Epalati ya꞉ta epo atlaiyo, “Na꞉ye A꞉iblaham ya꞉ oko oplamipo. 35 Godtapo A꞉iblahamye sikemte gademhallati ya꞉tapo wata oloma hema alisisi sikemte pasatale oplami halapo. Epo Godta ya꞉ dla sipi aliya mate epo gaut aliya mate epame bulumkiyawa aliya mate epame mani mate epo ya꞉ oko so opa mate wola꞉ mate epo ka꞉mol aliya mate epo donki aliya mate hapuloma hapiwapo. 36A꞉iblaham ya꞉lluye ma alluyemala ikadepe halemama maseyemala hamalati A꞉iblahamtapo maseyemala e watle ya꞉ alisisi hapuloma halopiwapo. 37Epame ya꞉ta a꞉ya halowe koko dla ma na꞉ watle epo atluwa, ‘Wa꞉tapo na꞉ maseyemalata a꞉ya haloweye Keinan mo a꞉yaye sempulala depame God hi tle yu itiyapo himine. 38Amasiyama wa꞉ na꞉ a ya꞉ asiyadulo dla tame na꞉ maseyemala Aisek ya꞉llu natipo sempuane,’ duwa. 39Epalati asiyama na꞉ta ya꞉ dla epo atluwa, ‘A꞉ya ipilalo eta na꞉ mate puluwe allipiye, na꞉ adipapopa꞉?’ duwa. 40Epalati asiyama ya꞉ta epo atluwa, ‘Na꞉ta mikadepe dlalo Godtapo ya꞉ banakaka oplamiye wa꞉ mate tane dlepe, wa꞉ gadlepo depame. Epalati wa꞉tapo na꞉ maseyemala Aisek ya꞉lluye na꞉ opa ikadepe dulu dla natilipe. 41Epedeme wa꞉ tame na꞉ opa dla woyamalati yia꞉ta wa꞉ watle na꞉ maseyemala ya꞉lluye hamame iliwe allipiye, mowolo yu itiyapo himi koko hema pase sikemte pomalamolowa,’ duwa.

42Epalati na꞉tapo wata yú kolomale dla puame polomama God dla epo inoma sumale yu atla, ‘Lod, na꞉ dokopala oplami A꞉iblaham ya꞉ God, na꞉ wa꞉ dla otele yu himima, wa꞉tapo Aisek ya꞉lluye na꞉ watle nati-ilipo depame. 43Epedeme a꞉ya ipilalota yú tila pulati na꞉tapo ya꞉ watle yú dallowepo. 44Epalati ya꞉tapo na꞉ watle yú tipo hamipame na꞉ ka꞉mol aliya ma yú ilimelepiye, na꞉ epalati malamolowepo, a꞉ya ipilalo eye na꞉ dokopala oplami yami Aisek ya꞉llupo,’ de.

45Na꞉ ala woloma me-inoma sumpollati Lebekata pakasiyamalalo ya꞉ eto hame medla pua. Ya꞉ yú kolomale dulu dla tulume yú tipo matlati na꞉ta ya꞉ watle epo atla, ‘Namkale na꞉ yú hamine,’ de. 46Epalati ya꞉tapo ya꞉ eto maka꞉ di dla polaleye na꞉ watle haiyemama, yú i tlo dene de. Epame ma ya꞉tapo na꞉ ka꞉mol aliya ma yú ilimili de. Epapedeme na꞉ yú e ma-de, epo na꞉ ka꞉mol aliya mape yú me-ilima. 47Epame na꞉ta ya꞉ watle, wa꞉ a anata꞉ dlati ya꞉ta epo atla, ‘Na꞉ aye Nahol yami Betuwelpo, epalati na꞉ awaye Milkapo,’ de. Epalati na꞉tapo gold ewalata mita꞉pele yiyeleta ya꞉ mu opokoko dla guludepame ma gold seipase mape ya꞉ do dla didiyemele. 48Epame na꞉tapo alumata akukulumpolomama na꞉ dokopala oplami A꞉iblaham ya꞉ God dla siyele yu hami. Adipalati, ya꞉tapo api duka dla na꞉ye sempuwapo, na꞉tapo na꞉ dokopala oplami yami ya꞉lluye woloma ya꞉ opa ikadepe dulu dla natilipo depame. 49Epapedeme namkadulo, wua꞉ adipo malama꞉? Wua꞉ na꞉ dokopala oplamita atlale yuye ka꞉dena dema꞉? Wua꞉ dla yu hale ellepiye, na꞉ atlaiya. Epalati asiyama na꞉ta koko haloweye woloma momalamolowepo,” diyo.

50Epalati Laban mate Betuwel mate koko i dalepame epo atlaiyo, “Koko iye God tle puapo. Epedeme dia꞉ dla koko hale atlowe hawa. 51Epedeme wa꞉ Lebeka iye me-semtane. Adipalati, ka꞉dena, ya꞉tapo Godta dinapele koko dolumama wa꞉ dokopala oplami yami haloweye,” diyo.

52Epalati A꞉iblaham ya꞉ oko oplamita yia꞉ yu e dalepame alumata akukulumpolomama ya꞉ mila꞉pita ta꞉la dla gudemama God dla siyele ta꞉diyo. 53Epame goldta mimita꞉pele alisisi mate epo silbata mimita꞉pele alisisi mate epo kapala alisisi mate Lebeka dla halopiyo. Epame namkale dle alisisi opi ka꞉ka꞉dle halopame Lebeka ya꞉ wai watle epo ya꞉ bapa watle dla halopiyo. 54Koko ita gudlati yia꞉ta hapulomatapo daya dlopo aya medla hutiyeiyo. Yia꞉ epo utulalati sillipame A꞉iblaham ya꞉ oko oplamita epo atlaiyo, “Di ma ilame na꞉ dokopala oplami hala dla mo-tlowe ka꞉deta꞉?” diyo.

55Amasiyama Lebeka ya꞉ wai mate epo ya꞉ bapa mateta epo atlaiyo, “Hao, wua꞉ aseka dia꞉ mate alila 10 epapele ha꞉ha꞉po gudepame tamalaiya,” diyo. 56Amasiyama A꞉iblaham ya꞉ oko oplamita epo atlaiyo, “Wua꞉ na꞉ hammiya. Godta na꞉ta puwa kokoye ma-ka꞉depo dinapopo meluwapo. Epedeme na꞉ ka꞉dena, na꞉ dokopala oplami hala dla ma ilame tloweye,” diyo.

57Epalati Lebeka ya꞉ wai mate epo ya꞉ bapa mateta epo atlaiyo, “Di aseka amseyemala sisilapame ya꞉ta solotamale koko atla dallowa,” diyo. 58Yia꞉ epame Lebekaye sisilapame ya꞉ watle atlanatiyo, “Wa꞉ oplami i mate tlowe solotama꞉?” diyo.

Epalati asiyama Lebekata epo atlaiyo, “Yao, na꞉ ya꞉ mate mo-tlowe solotama,” diyo.

59Epalati yia꞉tapo Lebekaye ya꞉ nomopi mate opa ewolo mate taiya diyo. 60Epalati yia꞉tapo Lebeka yilo inoma sumama epo atlaiyo, “Wa꞉ opa hapuloma yia꞉ wai hallepe. Epame wa꞉ awadulotapo yia꞉ dla opahale dlalo soye posalemha꞉ha꞉lepe,” diyo.

61Epame Lebeka mate epo ya꞉ gadlalo ipilatalo mate ka꞉mol aliya di dla yia꞉ alisisi mate hetame tamalemama A꞉iblaham ya꞉ oko oplami mate taiyo.

62Alila oloma edla Aisektapo Bel Lahai Loi mo saliyome ma Negeb mo dla tame halaiyo. 63Ya꞉ edla halemama tamila꞉la haleta isikimi mo haliyamale dla holomsela꞉la taiyo. Epo holomsela꞉mama natilati ka꞉mol aliyata pumulla natiyo. 64Amasiyama Lebeka mape pateka꞉mu tle Aisek natipame ka꞉mol aliya di tle ta꞉la dla pestatuluiyo. 65Epame A꞉iblaham ya꞉ oko oplami watle epo atlaiyo, “Oplami e anta di natilowedeme ta꞉la api pumhalema꞉?” diyo.

Epalati asiyama A꞉iblaham ya꞉ oko oplamita epo atlaiyo, “Oplami eye na꞉ dokopala oplami Aisekta puapo,” diyo. Epalati Lebekata tluka hapame ya꞉ mila꞉pi bopudiyo.

66Yia꞉ tame Aisekye umpo oko oplamitapo ya꞉ watle ya꞉ta tame koko hauwa hapulomaye esemaiyo. 67Epame Aisekta Lebekaye seme ya꞉ wai Selata halale aya dla semtaiyo. Epame yia꞉ta madipatata ma-halomaiyo. Epame oloma edla Aisekta ya꞉llu Lebeka dla sikemte malamale himmama asiyama ya꞉ waita powale koko dla dupa kolle pase himiyo.

Copyright information for `XLA