a31:13Yen 28:18-22

Genesis 31

Yokobta Laban tle teletale

1Epedeme Laban ya꞉ akimlalatapo Yokob koko dla yu ipo balemyaiyo, “Ya꞉tapo di ata omhaluwa aliyaye ma ya꞉ta hohomama ya꞉skamu ya꞉ye alisisi pasatale oplami depo halapo,” demyaiyo. Epalati Yokobta yia꞉ta yu balemyaleye me-daliyo. 2Epame Labanta ya꞉ watle elle himhala koko ma me-malanatiyo.

3Epalati Godtapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ ma ilame wa꞉ mo ikadepe dla tane. Epapalati na꞉tapo wa꞉ mate hallowepo,” diyo.

4Epapele dalepame Yokobtapo ya꞉ wola꞉ dapiyamteye ya꞉ta aliya omhallalo mo dla pulupo depame yia꞉ye sisilamaiyo. 5Epame yia꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ wata mo-malanatima, wua꞉ atapo na꞉ dla elle himhala kokoye. Amasiyama dulu edla na꞉ a Aisek ya꞉ Godtapo na꞉ mate halemama wua꞉ atapo na꞉ watle wotiyalle pohamimdena. Epapedeme wua꞉ mo-wua꞉malamana, na꞉tapo wua꞉ a oko pato hamhaluwaye. Epapele tlope ya꞉tapo na꞉ dla isikimi mala-atlale koko hamama na꞉ oko asiyamaye alila opi dla meyelope de epo ma alila opi dla meyelope de demhaluwapo. 8Epammama ya꞉ta atlemama, ‘Wa꞉ oko asiyamaye aliyata yimlala usulumama popokalalimale siyapo usullati wa꞉tapo hohoma demhallepe,’ dlati aliyatapo yimlala usulumama mepo popokalalimale siyapo tlo usulumduwapo. Epame matle wua꞉ ata atlemama, ‘Wa꞉ aliya yimlala dudulalimale usullati hohoma demhallepe,’ dlati aliyatapo mepo dudulalimale siyapo tlo usulumduwapo. 9Epapele koko tle Godtapo wua꞉ a aliya hapulomaye ma na꞉ watle hohopo iwapo.

10Epapeleye aliyatapo hoholomtlowe alilata pulati na꞉ milamalo natimama ipo natiwa. Aliya hapulomata hoholomyale oloma edla isikimi aliya pate dudulalimale mate epo popokalalimale mate tlo hoholomyela natiwa. 11Epalati milamalo natili dulu edla God ya꞉ banakaka oplamitapo na꞉ watle epo atluwa, ‘Yokob.’ Epapalati na꞉ asiyama epo atluwa, ‘Yao, na꞉ me-dalemelema,’ duwa. 12Epalati ya꞉ta epo atluwa, ‘Wa꞉ natima꞉, isikimi aliya pate dudulli mate epame popokalalimale mateta hoholomyapo. Adipalati, na꞉tapo Labanta wa꞉ dla batalimale koko hapuloma halomhaluwaye me-natiwa. 13Epapedeme na꞉ye wa꞉ta duka dla puame Betel mo dla ellati wa꞉ dla malame woyamuwa Godpo. Wa꞉tapo mo edla ewalaye oloma hitomeleme dakopala ewala di dla sipame na꞉ dla yu itiyapo himiwapo. Epedeme wa꞉ Laban mate halaye memelepame ma-hapele wa꞉ mo ikadepe dla ilamtane,’ duwa.” a 

14Epapeleye Leisol mate epo Liya mate Yokobta yia꞉ watle atlamale yu dla ka꞉pi demama epo atlaiyo, “Di ata polati dita ya꞉ tle alisisi halomoloweye hawa. 15Epame ya꞉tapo dia꞉ye elele meyelope so some omhalemama wa꞉ta di halomama ya꞉ watle asiyama pato himiwaye e isikimi mo-dosomuwapo. 16Epedeme Godtapo alisisi hapulomaye di a tle mo-kokolahapame ma watapo dia꞉ mate epo di akimlala mate dla hapiwapo. Epapedeme wa꞉ Godta atlamale yu e dalemama dolumane,” diyo.

17Epedeme Yokobye ya꞉ doko Labanye po-atlalo hemele mo-tlowedeme ma-dinapiyo. Amasiyama alila oloma eye Labantapo ya꞉ aliya halo dlaloye ketlemhalla taiyo. Epalati yoti Leisoltapo mo-tlowedeme sela꞉mama hemele hetame ya꞉ a Laban aya dla biskapa god dlopi dota mimita꞉peleye halomaiyo. Epame Yokobtapo ya꞉ wola꞉ dapiyamte mate epo ya꞉ yimlala mate ka꞉mol aliya di dla ipila꞉pame ya꞉ a Aisekta hala mo Keinan dla ilame ma-tamalaiyo. Yia꞉ tamalemama yia꞉ alisisi hapuloma mate aliya halo hapuloma mateye eleme tamalaiyo. Yia꞉ tame Yupalates aloma patoye ulupame ma Giliyad mo dla hetamalaiyo.

Labanta Yokob hamolowedeme alotle dodolomtale

22Epedeme alila dapahatlope mo-pololepo hallati alotle Labantapo toko ipo natitepo Yokobta ma-tale halla natiyo. 23Epalati ya꞉ta koko i natipame ya꞉ asiyadulo elepame alila 7 dulu dla Yokobta tale alotle dodolomtamalaiyo. Epapeleye yia꞉ tame Yokobye Giliyad mo dla kimpo halla natiyo. 24Epalati yia꞉ mape seme mateka꞉pi medla kimpo hutiyeiyo. Epalati utula꞉la oloma edla Godtapo milamalo malame Laban watle epo atlaiyo, “Wa꞉ Yokob watle koko atlamolowedemeye woloma malapo atlamelepe,” diyo.

26Epalati Labantapo tame Yokob umpame ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ adipalati na꞉ye mala-atlepame na꞉ utukakaye hemele opahale sota hohopo tamdiye epapele some hohopo puwa? 27Epedeme wa꞉tapo na꞉ watle woloma wa꞉ta alikili a꞉ma woyama kokoye atlematiye, na꞉ eta wa꞉ mate woloma daya dele pato himpame wua꞉ye sala sale mate alikili a꞉ma woyamaiya dlemla. 28Epame wa꞉ta epo hemele tale koko tle na꞉tapo na꞉ mamadulo dla epo na꞉ utukaka dapiyamte dla namkale dle yu atlepame pohuhulamana. Epapele koko tle wa꞉ye batalimale koko pato ma-hauwapo. 29Epapedeme na꞉ dla itiyamale elapo, wa꞉ye batalipo hamastloweye. Amasiyama wa꞉ a ya꞉ Godtapo wata utula꞉la milamalo malame na꞉ dla epo atla, ‘Wa꞉ Yokob dla koko atlamolowedeme woloma malapo atlamane,’ de. 30Epedeme na꞉ malama, wa꞉ta wa꞉ a hala dla tlowedeme sikemte malamale pato himhaluwaye. Amasiyama wa꞉ adipalati na꞉ god dlopi dota mimita꞉pele mate uhalopo puwa?” diyo.

31Amasiyama Yokobtapo ya꞉llu Leisolta biskapa god dlopi dota mimita꞉peleye hemele uhalopo puale kokoye woloma pomalamalalo Laban watle epo atlaiyo, “Na꞉ puluwedeme wa꞉ye po-atlana. Adipalati, na꞉ta malamaleta wa꞉tapo wa꞉ utukakaye ma ilame elemalala duwa. Epedeme dia꞉ dulu dla oplami haletapo wa꞉ god dlopi dota mimita꞉pele halopo puale hallepiye, ka꞉dena oplami etlo polowe dla himiloweye. Epapedeme wa꞉ na꞉ asiyadulo mila꞉pi tle wa꞉ alisisi totapame natipo halopo tane,” diyo.

33Epalati Labantapo ya꞉ biskapa dlopi dota mimita꞉pele godye totamtame Yokobta ellalo dla tuwame totama, epo ma Liyata ellalo dla tuwame totama, epame ma tuwame Liya mate epo Leisol mate yia꞉ gadlalo wola꞉ta hutiyelalo dla tuwame totama diyo. Amasiyama ya꞉ ponatiyo. Epalati ma mosukulu dla Leisolta ellalo dla totamala tuwaiyo. 34Amasiyama biskapa dlopi dota mimita꞉pele god eye Leisoltapo duli dulu dla hatipame ka꞉mol aliya dimsisi di dla himpame di tle polaiyo. Epapele koko tle Labantapo Leisolta ellalo mo dla tuwame totamalati ponatilalo wekiyo.

35Epame Leisoltapo ya꞉ a Laban watle epo atlaiyo, “A, na꞉ta ka꞉mol aliya di tle alikili a꞉ma potullalo pola koko dla wa꞉ na꞉ dla ase sikemte siyalademiya. Adipalati, na꞉ye na꞉ toto koko natipo poloma,” diyo. Epapalati Labantapo kimna꞉ya duluye sikemte totamaiyo, amasiyama ya꞉ ponatiyo.

36Epalati Yokobtapo sikemte siyalademama ya꞉ doko Laban watle epo atlaiyo, “Wa꞉ apa batalimaleye na꞉ dla natima꞉? Epame wa꞉ na꞉ apa aiyalmaye hauwokokomalati wa꞉tapo na꞉ye dodolompuo? 37Adipalati, wa꞉ta na꞉ alisisi hapuloma dulu dla totapame natili kokoye na꞉ asiyadulo mate epo wa꞉ asiyadulo mate yia꞉ mila꞉pi tle hatitimane. Epalati edla anta ikadepe koko hata꞉-e depo natilowepo.

38Epedeme na꞉tapo sokomoko 20 dulu dla wa꞉ oko patoye ma-hamhaluwapo. Epapele dulu dla wa꞉ aliya halota yimlala usulumtale oloma edla aliya yemala haletapo popowana. Epame na꞉tapo wa꞉ aliya halo dulu dla aliya haleye poyummdena. 39Epame alila opita moko esemalatapo wa꞉ aliya hale yumulati ma asiyama na꞉tapo na꞉ aliya tlo wa꞉ watle hamame imduwapo. Epame wa꞉ aliya haletapo haodle hallati na꞉ watle asiyama wa꞉ta himine demduwapo. 40Epammhalemama sali patotapo na꞉ dla yumduwapo, epame utula꞉la kapumale patotapo pulati woloma pe-elemdena. 41Epame na꞉tapo sokomoko 20 dulu dla wa꞉ oko hamhalemama asiyama pa꞉le oko halalo oplami some haluwapo. Epapele dulu dla sokomoko 7 semeye Liya halowedeme wa꞉ oko hamhaluwapo, epame ma sokomoko 7 semeye Leisol halowedeme wa꞉ oko hamhaluwapo. Epame ma mosukulu sokomoko 6 ipiye wa꞉ aliya halo opiye hohomolowedeme oko pato hamhaluwapo. Amasiyama epapele tlope wa꞉tapo alila hapuloma dulu dla na꞉ oko asiyamaye meyelope meyelope demhaluwapo, woloma hatlo dla pohamimhalana. 42Amasiyama na꞉ a Aisek mate epo na꞉ mama A꞉iblaham mate yia꞉ Godtapo na꞉ mate haluwapo. Epapele koko tle wa꞉tapo na꞉ye alisisi dimi po-tane dena. Amasiyama Godtapo wa꞉ta na꞉ dla elle himhalemama koko hamhaluwa mate epo na꞉ta wa꞉ yilo oko pato hamhaluwa mate natipame wata utula꞉la wa꞉ dla woyapame wa꞉ye molo atlalepo,” diyo.

Laban mate Yokob mate yu itiyapo himili

43Epalati Labantapo Yokob watle epo atlaiyo, “Liya mate epo Leisol mateye na꞉ utukakapo, epame yia꞉ yimlalaye nolëpo, epame aliya halo e ma nolëpo. Epapele dulu dla koko hapuloma wa꞉ta hema natiye, eye ikadepe nolëpo. Amasiyama na꞉ na꞉ utukaka mate epo yia꞉ yimlala mate ma ilame hohomolowedeme yu hale po-atlowa. 44Epapedeme ka꞉dena, dita madipatatapo sadle halowedeme yu itiyapo himimama ewalaye hatlo kolumolowa,” diyo.

45Epalati Yokobtapo ewala pato hatlo tatle hapame oloma hitomeleme pameliyo. 46Epame ya꞉ asiyadulo watle epo atlaiyo, “Ewala opi halopame yimkata mateka꞉pi dla alupo kolupo pameliya,” diyo. Epalati yia꞉tapo ewala halopame yimkata alupo kolupo pamelepame ma yimkata Laban mate ewala kolumale mateka꞉pi dla popa꞉mama daya deiyo. 47Epame Labantapo Yokob watle epo atlaiyo, “Ewala kolumale itapo wa꞉ mate na꞉ mate sadle halowedeme yu itiyapo himi iye nati-imama apelepe,” diyo. Epapele koko tle Labantapo ewala kolumale e ya꞉ hiye semama Yegal Sahaduta
31:47-48 Hi dapiyamte yia꞉ dulu kokoye ewala kolumale itapo dia꞉ye imelepe demama apopo.
diyo. Amasiyama Yokobta ma ewala kolumale hatlo metlo semama Galed* diyo.

49Epame Labanta ma epo atlaiyo, “Dita madipatata duka gladepame me-ya꞉ mo dla ta ta dlepiye, Godtapo dia꞉ye di tle omhallepe,” diyo. Epapeleye ewala kolumale hatlo meye ma opata semama Mispa
31:49 Mispa hi ya꞉ dulu kokoye omhalema demama apopo.
diyo.
50Epame Labantapo ma epo atlaiyo, “Wa꞉ta adipammama na꞉ utukaka dla wotiyalle hamipame ma a꞉ya hale halepiye, wa꞉ malamelepe, Godta dia꞉ye me-omhalapo. 51Epedeme ewala pato oloma hitomeleme pamelle i mate epo ewala hatlo kolumale i matetapo wa꞉ mate epo na꞉ mate sadle halowedeme yu itiyapo himiliye malamama apelepe. Epedeme na꞉ta wa꞉ watle wotiyalle hamilowedeme ewala kolumale eye pohotlatlowa, epame wa꞉ mape na꞉ watle wotiyalle hamilowedeme ewala kolumale eye pohotlapuluwa. 53Epapedeme wa꞉ mama A꞉iblaham mate epo na꞉ mama Nahol mate yia꞉ Godtapo dia꞉ dulu dla koko gladlalo hallepe,” diyo. Epalati Yokobtapo ya꞉ a Aisek ya꞉ God hi tle yu itiyapo himili iye dolumhallowepo depame solotamale himiyo.

54Epame Yokobtapo tamali di dla God hi di dla ta꞉demama aliya halo yumpame God watle hamiyo. Epo ya꞉ asiyadulo watle daya dla puaiya diyo. Epapeleye yia꞉ daya depame tamali di medla hutiyeiyo.

55Epame utulalati ikadepe Labantapo ya꞉ utukaka dapiyamte mate epo ya꞉ mamadulo mate dla namkale dle yu atlepame yia꞉ye huhulapo gudepo ma ya꞉ mo dla ilame taiyo.

Copyright information for `XLA