Luke 11

Yesuta inoma sumolowe koko imale

(Ma꞉t 6:9-13, 7:7-11)

1Alila haleta Yesu mo hale dla tame inoma sumhalepo gudlati ya꞉ alotle tlalo so oplami haleta epo atlaiyo, “Lod, Yonta ya꞉ alotle tlalo so dla inoma sumolowe imsela꞉uwaye, epammama wa꞉ ma dia꞉ye inoma sumolowe koko imane,” diyo.

2Epalati Yesuta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ inoma sumama ipo atellepe,

A, hatlo wa꞉ hita alila hapuloma dulu dla aiyalma depo hallepe.
Epame di solotama, wa꞉ mo kokota pulupo depame.
3Epame alila hapuloma dulu dla dita dlowe alisisiye halopimhalane.
4Epame di bobtalimaleye hihiyotipo woweline.
Adipalati, di mape diamkadulota dia꞉ dla batalimale koko halomde hapulomaye wowelimdepo.
Epame dia꞉ye elemala natili kokalle dla elemtaiya demiya.”
5Yesu inoma sumale yu i imhalepo gudepame ma yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ yu hale iye malamaiya. Asepe oplami haletapo utula꞉la dukuslopi dla wa꞉ aya dla pulupe. Amasiyama wa꞉ dla ya꞉ daya iliwe hawa hallati wa꞉ mo dulu dla wa꞉ amkale hala dla daya hala telepe. Wa꞉ tame wa꞉ amkale aya kokoloma dla heyulumhalemama epo atellepe, ‘Namkale, asepe oplami haleta na꞉ aya dla pua, amasiyama na꞉ dla ya꞉ gadlowe daya hawa. Epedeme na꞉ wa꞉ hala dla daya hala pua,’ dlepe.

7Epalati wa꞉ amkale aya dulu dla elata epo atellepe, ‘Wa꞉ ma ilame tane. Adipalati, na꞉ mate na꞉ yimlala mate kokolomaye ma-himomeleme hutiyema. Epedeme na꞉ sila꞉time wa꞉ dla alisisi hale pohamilowa,’ dlepe. 8Amasiyama na꞉ wua꞉ dla ikadepe koko atlema. Ya꞉ta wa꞉ye isikimi namkale depame sila꞉time alisisi pohalopiliwa. Amasiyama wa꞉ta kokoloma dla me-heyulumhalemama otomhallepiye, eta ya꞉tapo sila꞉time wa꞉ dla alisisi halopilipe.

9Epapedeme na꞉ wua꞉ dla atlema, wua꞉ atlanatiya. Epelepiye, wua꞉ dla hapilipe. Epame wua꞉ totamaiya. Epelepiye, wua꞉ natilipe. Epame wua꞉ kokoloma dla heyulumaiya. Epelepiye, kokolomaye wua꞉ dla gowaladlepe. 10Adipalati, atlanatilalo oplamitapo koko halepe. Epame totamalalo oplamitapo koko natilipe. Epame kokoloma dla heyulumalalo oplami watle kokolomaye gowaladlepe.

11Epapedeme adulo wua꞉ daliya. Oplami antapo ya꞉ maseyemalata amalo yilo amalati ya꞉ watle wa꞉ha꞉le hamimdi? 12Epame ya꞉tapo temoko yilo amalati wa꞉ ya꞉ watle kalepateyewala hamimdi? 13Wua꞉ batalimale so tlope, wua꞉malamana, wua꞉ yimlala dla ka꞉ka꞉dle alisisi tlo halopiliweye. Epapedeme dimalamana, A God Pepele di dla halatapo ya꞉ dla otele himha꞉ha꞉lalo so dla Hela꞉dle Soko isikimi me-hapimhalapo.”

Yesu mate Belsebul mate

(Ma꞉t 12:22-30, Maka 3:20-27)

14Alila hale Yesuta yu pa꞉le oplami dupa dulu tle bataliyaye alikili dla dodolomaiyo. Epame bataliyata oplami dulu tle alikili dla ulatlati yu pa꞉le oplamita ma yukamaiyo. Epalati opa hapulomata koko i natipame sikemte yiyeliyo. 15Amasiyama opa opita epo atlamyaiyo, “Yesuye Belsebulta itiyamale tle bataliya yimlalaye alikili dla dodolomsalemsela꞉ma. Adipalati, Belsebulye bataliya yimlala yia꞉ dokopala oplamipo,” demyaiyo. 16Epalati opa opitapo Yesuta itiyamale hamsela꞉ye ikadepe God tle malata꞉ depame ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ pepele di tle ulugiyemale kokoye di watle nati-ine,” diyo.

17Amasiyama Yesu yia꞉ta malamaleye momalanatipame yia꞉ watle epo atlaiyo, “Mo hatlope sotapo yiskamu yia꞉ dulu dla duka gladepame opahale dlepiye, mo eye pohallowa, batalimelepe. Epame asiya hatlope sota yiskamu yia꞉ dulu dla duka gladepame opahale dlepiye, asiya ewoloye poha꞉ha꞉lowa, batalimelepe. 18Epapedeme Saitentapo ya꞉skamu ya꞉ alumale dulu dla duka gladepame opahale demha꞉ha꞉lepiye, adipammama ya꞉ mo kokota kokó elepa꞉? Batalimelepe. Adipalati, wua꞉ta na꞉ye Belsebulta itiyamale mate bataliyaye alikili dla dodolomsalemsela꞉ma dlati koko iye wua꞉ dla atlema. 19Amasiyama na꞉ta bataliya yimlalaye alikili dla dodolomsalemsela꞉ itiyamale iye ikadepe Belsebulta itiyamale tle amsela꞉ma dlepiye, ame mo-wua꞉ opata bataliya yimlala alikili dla dodolomsalemsiyamaye itiyamale adi tle hapo siyamama amma꞉? Epedeme yia꞉tapo wua꞉ta na꞉ dla atlamyaleye pomikadepe dlowa. 20Amasiyama na꞉tapo Godta itiyamale tle bataliya yimlalaye alikili dla dodolomsalemsela꞉ma dlepiye, God ya꞉ mo kokotapo wua꞉ dla mo-puapo.

21Epapedeme itiyamale oplamita ya꞉ to mate epo ya꞉ uma mate halopo ya꞉ aya omhallepiye, ya꞉ aya dla hutiye alisisiye upohalomolowa. 22Amasiyama ma oplami hale sikemte itiyamaleta pulupiye, ya꞉tapo aya omhallaloye hopolopame ya꞉ to mate ya꞉ uma mate kokolahalepe. Epame aya dulu dla hetame ya꞉ alisisi hapuloma halopame ma opa opi watle alemelepe.

23Epapedeme oplami antapo na꞉ tiyama tle pohallalo wekelepiye, ya꞉ye na꞉ mate opahale demhalapo. Epame oplami antapo na꞉ mate opaye God hala dla pe-elempulalo wekelepiye, ya꞉tapo opaye God tle ma alikili dla dodolomsalemhalapo.”

Bataliyata ma ilame puluwe koko

(Ma꞉t 12:43-45)

24“Epedeme bataliyata oplami tle alikili dla ulatelepiye, ya꞉ tame dalupa dulu dla ya꞉ta hedlowe moye totamsela꞉lepe. Ya꞉ epo totamsela꞉mama ya꞉ta hedlowe mo ponatilalo wekelati ma ya꞉skamu epo atellepe, ‘Na꞉ na꞉ta haluwa aya dla ma ilame tali,’ dlepe. 25Ya꞉ epo puame natili dla ayata woloma hakaka towalipo hallati natilipe. 26Epalati ya꞉ ma tame bataliya yimlala opi 7 sikemte i-itiyamale tlo elempuame aya edla hallepe. Epapelepiye, oplami itapo ya꞉ta ka꞉yapa haluwaye memelepame ma sikemte batalipo hallepe.”

Anawolota sisiyele mate ha꞉ha꞉ma꞉?

27Yesu koko iye opa dla atlemhallati a꞉ya haleta opa alumale dulu tle yu teta꞉le mate epo atlaiyo, “Ka꞉dena, Godtapo a꞉ya wa꞉ hampame wa꞉ imsela꞉uwa dla siyele hamilowe ka꞉pi,” diyo.

28Amasiyama Yesuta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Hao, namkale, koko pe-epo elasema. Opa anawolotapo God yu dalepame salladepo siyama꞉, ewolo dla Godtapo siyele hapimhalapo,” diyo.

Opata ulugiyemale koko natilowe solotamale

(Ma꞉t 12:38-42)

29Opata Yesu hala dla puame alumalati Yesuta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wata oloma hema ha꞉ha꞉ so opaye pta bobtalimana. Epame yia꞉ ma God kokoye pokoko desemde. Epammama yia꞉ isikimi ulugiyemale koko tlo tlamha꞉ha꞉lowedeme na꞉ watle atlamha꞉ha꞉po. Amasiyama na꞉ yia꞉ dla ulugiyemale koko hale ponati-iliwa. Isikimi Yona koko tlo yia꞉ watle nati-iliwepo. 30Adipalati, Godta Yona dla koko hauwatapo Niniba so dla imuwapo, ya꞉ta ikadepe Yonaye tane duwa kokoye. Epapedeme Opa Yami dla koko woyamolowe mape wata oloma hema ha꞉ha꞉ so watle imelepe, Godtapo ikadepe ya꞉ye tane duwa kokoye.”

31Epame koko gladle oloma dla Siba mo dokopala a꞉ya mape wua꞉ mate koko gladle dla halemama wua꞉ kokoye gladepo wua꞉ye batalimale so dlepe. Adipalati, ya꞉tapo mo pateka꞉mu tle pato oplami Solomonta imale koko dalla puwapo. Amasiyama na꞉ta Solomonye tla꞉mtame halapo. Epapele tlope wua꞉tapo na꞉ yuye dalla allipo. 32Epedeme Niniba sotapo koko gladle oloma dla wua꞉ mate ha꞉ha꞉mama wua꞉ kokoye gladepo wua꞉ye batalimale so dlepe. Adipalati, Yonata God yuye yia꞉ dla hampulati yia꞉tapo yia꞉ bobtalimale tle ma-heheletimuwapo. Amasiyama na꞉tapo Yonaye tla꞉mtame halapo. Epapele tlope na꞉ta God yuye wua꞉ dla hampulati wua꞉ta dalepame wua꞉ bobtalimale tle poheheletimana.

Di moto dla inomata hela꞉dle halapo

(Ma꞉t 5:15, 6:22-23)

33“Oplamitapo tuloma otopame hemele pohimisemde, epame kawapota pobopudesemde. Hao. Ya꞉ tuloma otopame haliyamale dla pamelemdepo, opatapo aya dulu dla matimama hela꞉dle natilipo depame. 34Epapedeme wa꞉ moto pato dulu dla wa꞉ inomatapo tuloma some halapo. Epedeme wa꞉ inomata ka꞉depo hallepiye, wa꞉ moto patota hela꞉dle dulu dla hallepe. Amasiyama wa꞉ inomata batalimelepiye, wa꞉ moto patoye amtuwale dulu dla hallepe. 35Epapedeme wolomape! Wa꞉ moto dla hela꞉dle halata amtuwa demiya. 36Epedeme wa꞉ moto dla hela꞉dle patota halemama amtuwale hale hawa hallepiye, wa꞉ motoye tulomata hela꞉dle dulu dla hala sepelepe.”

Yesuta Pa꞉lisi so mate epo aiyalma imalalo so mate dla sikemte atlamale

(Ma꞉t 23:1-36, Maka 12:38-40)

37Yesu yu atlemhalepo gudlati Pa꞉lisi oplami haletapo ya꞉ seme ya꞉ aya dla daya dla taiyo. Epalati Yesuta ya꞉ mate tame daya dlowedeme polaiyo. 38Pa꞉lisi oplamitapo Yesuta Yu so toto koko dolumama daya dlowedeme do pohowahalalo wekelati natipame sikemte yelepo momalamaiyo.

39Amasiyama Lodta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Pa꞉lisi so wua꞉ye isikimi mo-wua꞉ kapo mate epo palita mate alikili tlo sikemte howahalomama asiyama dulu tlo pohowahalalo wekemdiye, wua꞉ ma epapele some ha꞉ha꞉po. Adipalati, wua꞉tapo kapala alikili tlo howahalomdepo. Amasiyama wua꞉ dupa duluye batalimale koko mate epame alisisi solotamolowe koko mateta sikemte poposatilipo hutiyepo. 40Wua꞉ dokopala pa꞉talo sopo. Adipalati, Godtapo alikili mate epo dulu mate mimita꞉puwapo. 41Epapedeme wua꞉ palita dulu dla hutiye mate epo kapo dulu dla hutiye mate atali so watle halopiya. Wua꞉ta epamha꞉ha꞉lepiye, eta wua꞉ye kapala di tle epo dupa dulu tle ullu pa꞉talo so depo ha꞉ha꞉lepe.

42Ka꞉e, Pa꞉lisi so, wua꞉ wolomape! Adipalati, wua꞉tapo God dla namkale dle alisisi hapimama mala mate epo sosoko mate epo alisisi opi yimka꞉sikili mate woloma kolumale 10 dulu dla kolumale hatlope God watle hapi demha꞉ha꞉mama asiyama aiyalma hatitimale dulu dla koko patoto hutiye halomolowe tlo wowelimdepo. Eye atali so gadlowe koko mate epo God malamolowe koko matepo. Epapedeme wua꞉ God dla alisisi halopimha꞉ha꞉mama koko patoto dapiyamte i ma halomha꞉ha꞉iya.

43Ka꞉e, Pa꞉lisi so, wua꞉ wolomape! Adipalati, opata wua꞉ natilipo depame inoma sumalalo aya dla hetame itapu dla popa꞉lowe tlo solotamdepo. Epame api duka dla opata wua꞉ dla heodepame namkale dle yu atlati wua꞉ sikemte solotamdepo.

44Ka꞉e, Pa꞉lisi so, wua꞉ wolomape! Adipalati, wua꞉ye wabasi some ha꞉ha꞉po. Opata wabasi pomalanatilalo di metle me-siyamde, wua꞉ epapele some ha꞉ha꞉po.”

45Epalati aiyalma imalalo oplami haleta Yesu watle epo atlaiyo, “Imalalo oplami, wa꞉ta Pa꞉lisi so dla bobtalimale so dleta dia꞉ dla ma siyaladle hami,” diyo.

46Epalati Yesutapo ma aiyalma imalalo so watle epo atlaiyo, “Ka꞉e, aiyalma imalalo so, wua꞉ wolomape! Adipalati, wua꞉ta aiyalma imale kokotapo opa dla upiyele pato hapimdepo. Amasiyama wua꞉tapo yia꞉ye gademama upiyele ipi eye ma muwolo pohasemde.

47Ka꞉e, aiyalma imalalo so, wua꞉ wolomape! Adipalati, wua꞉ta God tle yu hapame molo atlamalalo so hatili wabasi di tle aya yimlala halopame ka꞉pi dinamha꞉ha꞉po. Amasiyama wua꞉ powua꞉malamata꞉, opa ewoloye wua꞉ mamadulota potimuwapo. 48Wua꞉tapo wua꞉ mamadulota koko halomuwaye ka꞉dena depame yia꞉ta potimale so wabasi diye wua꞉ta dinamha꞉ha꞉po. 49Epapedeme Godta wua꞉ta koko halomha꞉ha꞉ kokoye ya꞉ tatle ma-natipame epo atluwapo, ‘Na꞉tapo God tle yu hapame molo atlamalalo so mate epo taiya dle so mate Isalael so dla taiya dlowepo. Amasiyama yia꞉tapo opi tlo potimama opi tlo isikimi wotiyalle tlo hapilipe,’ duwapo. 50Epedeme ta꞉lamo kotiyamale tle pumama wua꞉ mamadulotapo God tle yu hapame molo atlamalalo soye potimpuwapo. Epammama yia꞉tapo Eibol tle yumuluwe kotiyapame potimpuame Sekalaya yumpo guduwapo. Adipalati, yia꞉tapo Sekalayaye aiyalma aya ka꞉ epo God dla alinepi poyupo halomalalo tile ka꞉ duka dla yumuwapo. Epapedeme wata ha꞉ha꞉ so wua꞉tapo wua꞉ mamadulota ka꞉yapa God tle yu hapame molo atlamalalo so potimpuwa yia꞉ batalimale asiyamaye wua꞉ta halepe. Epedeme na꞉ ikadepe kokoye wua꞉ dla atlema. Adipalati, wua꞉tapo wua꞉ mamadulo batalimale asiyama halepe.

52Epapedeme ka꞉e, aiyalma imalalo so, wua꞉ wolomape! Adipalati, wua꞉ta God ya꞉ mo koko malamolowe kokoloma eloye wua꞉ta hemele hatiyomeleme ha꞉ha꞉po. Epo wua꞉tapo opata kokoloma etle tulala depame himomelepame ma muwolo potumulasema.”

53Yesutapo Pa꞉lisi so mate aiyalma imalalo so mate dla atlemhalepo gudlati yia꞉tapo sikemte siyalasiyaladepame Yesu watle atlanatili kokalle atlamyaiyo. 54Adipalati, yia꞉ solotamaiyo, Yesutapo asiyama yu atlale dulu dla Mosesta aiyalma hatitimale hale postlati ya꞉ye hampame wotiyalle hamilowedeme. Amasiyama Yesuta yia꞉ saliyome ma-taiyo.

Copyright information for `XLA