Luke 18

Dupulapi mate koko gladlalo oplami mate

1Yesu matle ya꞉ alotle tlalo so watle wayu i mate imaiyo, yia꞉tapo alila hapuloma hutulli mate inoma sumha꞉ha꞉mama posusukallalo wekelepo depame. 2Epammama ya꞉ta epo atlaiyo, “Mo hale dla koko gladlalo oplami halaiyo. Epapeleye ya꞉ta Godye powota꞉lalo halemama opa ma pomalamalalo halaiyo. 3Epame mo hatlo medla dupulapi hale ma me-halaiyo. Epeleye a꞉ya itapo alila hapuloma koko gladlalo oplami hema puame otomama epo atlemdiyo, ‘Wa꞉ na꞉ gademama na꞉ dla opahale demhala oplami ya꞉ kokoye gladene,’ demdiyo.

4Amasiyama koko gladlalo oplamita ka꞉yapa a꞉ya i gadloweye posolotamdiyo. Epapele tlope a꞉ya itapo alila hapuloma ya꞉ dla pumhallati natipame epo malamaiyo, ‘Na꞉ Godye powota꞉semde epame opa mape pomalamasemde. 5Amasiyama na꞉ a꞉ya i ya꞉ yu dalemhala pta sukalema. Epapedeme ya꞉tapo mamisika꞉ na꞉ aya dla populalo wekelepo depame ya꞉ gadlowepo,’ diyo.”

6Epapedeme Lodta epo atlaiyo, “Koko batalipo gladlalo oplami koko i natipame woloma malamale haiya. Adipalati, koko gladlalo oplami ita ka꞉yapa a꞉ya i gadloweye alimhalepame ma alotle ya꞉ gaduwapo. 7Epapedeme poka꞉deta꞉, Godta ya꞉ta sesalemale sota ya꞉ dla utula꞉la mate alila mate otele himha꞉ha꞉la natipame pogadlalo wekemdi? Epame ya꞉ye yia꞉ta inoma sumale yu dalepame asiyama hamiloweye dekelemdi? 8Amasiyama na꞉ta wua꞉ dla mikadepe kokoye atlema. Godtapo ya꞉ opata ya꞉ dla otele himila natipame ya꞉ hapele solotamale mate yia꞉ gademdepo. Amasiyama Opa Yamita ma ilame puale oloma edla ya꞉ ta꞉lamo hema mikadepe dle kokota ella natipa꞉?”

Pa꞉lisi oplami mate ta꞉kis mani halomalalo oplami mate

9Opa opitapo yiskamu yia꞉ tlo ka꞉ka꞉dena depame asiyama opa opi tlo bobtalimana dlalo so dla Yesutapo wayu iye atlaiyo. 10“Opa dapiyamte Pa꞉lisi oplami mate epo ta꞉kis mani halomalalo oplami mate Yu so aiyalma aya dla inoma sumala hetaiyo. 11Pa꞉lisi oplamitapo sila꞉time halemama ipo inoma sumaiyo, ‘God, na꞉ wa꞉ dla siyele yu atlema. Adipalati, na꞉ye opa opi pe-epapena. Ame adipalati, yia꞉tapo upo alisisi halomdepo, epame poka꞉ka꞉dle koko halomdepo, epame upo opa mate upo wola꞉ mate uhalomdepo. Epame na꞉ ma wa꞉ dla siyele yu atlema. Adipalati, na꞉ ta꞉kis mani halomalalo oplami hala pe-epapena. 12Adipalati, na꞉ Sande hatlo dla alila dapiyamte dulu dla inoma sumhalemama dayaye aiyalma depo halemde. Epame na꞉ta alisisi halomde oloma dla na꞉ 10 alisisi dulu dla hatlo tlo wa꞉ watle hamimde,’ diyo.

13Amasiyama ta꞉kis mani halomalalo oplamitapo alo ikadepe tle sila꞉time ya꞉skamu ya꞉ yilo dupa kolle mate heodepo halemama epo inoma sumaiyo, ‘God, na꞉ye batalimale oplami ikadepe. Epedeme wa꞉ na꞉ gadene,’ diyo.

14Epedeme na꞉ wua꞉ dla ikadepe kokoye atlema. Ta꞉kis mani halomalalo oplami itapo ya꞉ aya dla ilame tamama God mila꞉pi tle ka꞉dle oplami depo tauwapo. Amasiyama Pa꞉lisi oplami dla ipapeleta pe-elana. Epapedeme yiskamu di dla halopo hetlalo soye asiyama Godta yia꞉ye isili dla halopo tutula꞉lepe. Amasiyama yiskamu isili dla halopo tutula꞉lalo soye asiyama Godta yia꞉ye di dla halopo hetlepe.”

Yesu mate yimlala yimka꞉sikili mate

(Ma꞉t 19:13-15, Maka 10:13-16)

15Opa opitapo yia꞉ yimlalaye Yesu hala dla elempumulaiyo, Yesutapo yia꞉ye ya꞉ do mate u-umamelepo depame. Epalati ya꞉ alotle tlalo sota koko e natipame yia꞉ye humatlaiyo. 16Amasiyama Yesuta yimlalaye sisilapame ya꞉ alotle tlalo so watle epo atlaiyo, “Yimlalaye na꞉ hala dla pumula diya, yia꞉ humatlemiya. Adipalati, ipapele sotapo God ya꞉ mo koko dla u-ulapo tulupe. 17Epapedeme na꞉ wua꞉ watle mikadepe kokoye atlema. Oplami antapo yimlala yimka꞉sikili ipapele so some God ya꞉ mo kokoye pohalalo wekelepiye, ya꞉ mo edla po-ulatuluwa.”

Alisisi pasatale oplami

(Ma꞉t 19:16-30, Maka 10:17-31)

18Dokopala oplami haleta Yesu watle puame epo atlaiyo, “Ka꞉depo imalalo oplami, na꞉ apa koko hapo, halepo halepo pasakalo hapa꞉?” diyo.

19Epalati Yesu asiyama ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ adipalati na꞉ye ka꞉dle oplami dema꞉? Oplami haletapo ka꞉dle oplami pohalasema. Amasiyama hatlo God tlo ka꞉dle halapo. 20Epedeme wa꞉ di aiyalma kokoye mo-wa꞉malamana. Upo a꞉ya uhala aiyalma, epame ya꞉mkale yumula aiyalma, epame upo alisisi uhala aiyalma, epame wa꞉ amkale hi mate mala-atla aiyalma, amasiyama wa꞉ a mate wa꞉ wai mate yia꞉ yu dla heodepame salladepo sela꞉lepe.”

21Amasiyama oplamita Yesu watle epo atlaiyo, “Na꞉ta yimka꞉mala tle sila꞉tiwaye na꞉ aiyalma koko hapuloma eye mo-dolumpuwapo,” diyo.

22Epalati Yesuta ya꞉ yu dalepame asiyama epo atlaiyo, “Wa꞉ dla ala koko hatlo tlo hotepo halapo. Epedeme wa꞉ tame wa꞉ alisisi hapulomaye opa opi watle hapipame asiyama mani tlo hapo puame atali so dla hapine. Epalati Pepele dimo dla alisisi pasataletapo wa꞉ hi mate ellepe. Epame wa꞉ ma na꞉ dolumpuane,” diyo.

23Oplamitapo Yesu yu i dalepame sikemte dupa koliyo. Adipalati, ya꞉ye alisisi sikemte pasatepo halaiyo. 24Oplamita ma ilame tla omhalemama Yesuta ya꞉ alotle tlalo so watle epo atlaiyo, “Alisisi pasatale oplamitapo God ya꞉ mo koko dla ulatuluweye pta kokalena. 25Epedeme ka꞉mol aliyatapo tluka dedlemalalo tuwale opokoko tle ulatuluweye ka꞉deta꞉? Hao, po-ulatuluwa. Epedeme e ma epapena, alisisi pasatale sota God ya꞉ mo koko dla ulatuluweye pta kokalena,” diyo.

26Amasiyama ya꞉ alotle tlalo sota imale i dalepame epo atlaiyo, “Ame epo kokalleye anta ulatupa꞉?” diyo.

27Epalati Yesuta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Oplamita meyelo ya꞉ pasakalo gadloweye po-ala꞉na. Amasiyama God tlo ala꞉na. Adipalati, ya꞉ta koko hapuloma haloweye pokokalena,” diyo.

28Epalati Pitata Yesu watle epo atlaiyo, “Di wa꞉ dolumpumama di alisisi hapulomaye salepo pumulalepo,” diyo.

29Yesu asiyama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ ikadepe kokoye wua꞉ watle atlema. Oplami antapo God ya꞉ mo koko yilo ya꞉ aya mate epo ya꞉llu mate epo ya꞉ bapadulo mate epo ya꞉ eidulo mate epo ya꞉ a mate ya꞉ wai mate epo ya꞉ yimlala mate salepame pulupiye, ya꞉tapo wata oloma hema asiyama pato halepe. Epame ma alotle ya꞉tapo halepo halepo pasakaloye halepe,” diyo.

Yesu matle ya꞉ta polowe koko atlale

(Ma꞉t 20:17-19, Maka 10:32-34)

31Epalati Yesu matle ya꞉ alotle tlalo so 12 tlo hohopo alikili dla elemtame halemama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Di wata Yelusalem dla me-hetapo. Epapedeme God tle yu hapame molo atlamalalo sota ka꞉yapa Opa Yami koko dla hatitimale koko hapulomatapo edla wowoyamelepe. 32Epalati ya꞉ye po-Yu so dla homellepe. Epalati yia꞉tapo ya꞉ dla tetlemyemama putlopo atlamyelepe. Epame ya꞉ dla mitikape tilitimyemama tuwale dea mate hopolepame yumilipe. 33Amasiyama ya꞉ye wabasi dulu dla powame elepame ma dapahatlope alila dla ma pasakalo depame sila꞉tilipe,” diyo.

34Amasiyama Yesu ya꞉ alotle tlalo sota yu e dalepame ya꞉ dulu kokoye woloma pohana.

Yesuta inoma pa꞉le oplami ka꞉dle

(Ma꞉t 20:29-34, Maka 10:46-52)

35Yesuta Yeliko mo mateka꞉pi dla pumhallati inoma pa꞉le oplamitapo Yesuta pua api duka dla polomama opa watle mani otompolaiyo. 36Epammama ya꞉tapo opa alumale patota yuhampula dalepame opa opi watle, “apa kokota woyama꞉,” depame dalla natiyo. 37Epalati opata ya꞉ watle atlemama epo atlaiyo, “Yesu Nasalet oplamitapo opa mate tamama amma,” diyo.

38Ya꞉ epela dalepame yu teta꞉le mate epo sisilamaiyo, “Yesu Deibidi Yami, wa꞉ na꞉ polowamama na꞉ gadene,” dempolaiyo.

39Amasiyama itapu tlalo sotapo ya꞉ watle yu itiyamale mate epo atlaiyo, “Wa꞉ yu dimi polane,” diyo. Amasiyama opata ya꞉ watle epo atlamyelati ya꞉tapo yia꞉ yu podallalo ma sikemte yu teta꞉le mate epo atlempolaiyo, “Deibidi Yami, wa꞉ na꞉ polowamama na꞉ gadene,” dempolaiyo.

40Epalati Yesu ya꞉ yu dalepame medla hedepo halemama opa opi watle epo atlaiyo, “Oplami eye hema sempuaiya,” diyo. Epapeleye inoma pa꞉le oplamiye Yesu hala dla mo-seme puame ha꞉ha꞉lati Yesuta ya꞉ watle epo atlaiyo, 41“Wa꞉ na꞉ta wa꞉ watle apa koko halepo depo solotama꞉?” diyo.

Epalati inoma pa꞉le oplamita asiyama epo atlaiyo, “Lod, na꞉ inoma ka꞉dene. Na꞉ ma natilowe solotama,” diyo.

42Epalati Yesuta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Epedeme wa꞉ wata wa꞉ inoma mo-towanatine. Adipalati, wa꞉ta mikadepe dleta wa꞉ye ma-ka꞉dlepo,” diyo. 43Epalati pakasiyamalalo ya꞉ inomatapo ma-ka꞉ka꞉diyo. Epalati ya꞉tapo Yesu alotle tamama God dla siyele ta꞉demtaiyo. Epame koko i natili so hapuloma ma God dla siyele ta꞉demtamalaiyo.

Copyright information for `XLA