Luke 6

Pa꞉lisi sota yia꞉ta inoma sumalalo alila koko dla Yesu mate yu topulolle

(Ma꞉t 12:1-8, Maka 2:23-28)

1Yu so inoma sumalalo alila hale dla Yesuta ya꞉ alotle tlalo so mate witi daya emale dulu tle tamalaiyo. Epame ya꞉ alotle tlalo sota witi dlomokoye hauwalepame kapala o-osomama moko dulu tlo dlomtaiyo. 2Epalati Pa꞉lisi so opita koko i natipame yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ adipalati dita inoma sumalalo alila dla dlowe alisisi hauwali? Wua꞉ di aiyalma ma-hauwokokomalepo,” diyo.

3Yesuta asiyama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ God yu buka dla Deibidi mate ya꞉mkadulo mate yia꞉ta daya teta꞉lati koko halëye posesa꞉semdi? 4Adipalati, Deibiditapo God ya꞉ aiyalma aya dla tuwame aiyalma dayaye hapame ya꞉mkadulo mate douwapo. Amasiyama aiyalma daya iye di aiyalma dolumama isikimi God ka꞉ epo opa ka꞉ duka dla ha꞉ha꞉lalo so siyapota dlomduwapo. Epapele tlope Deibiditapo di aiyalma postamama ya꞉ opa mate mepele daya eye dlomuwapo,” diyo. 5Yesu matle yia꞉ watle epo atlaiyo, “Opa Yamitapo wua꞉ta inoma sumalalo alilaye ya꞉ta dokopala depo halapo,” diyo.

Yesuta do seme powale oplami ka꞉dle

(Ma꞉t 12:9-14, Maka 3:1-6)

6Yu sota inoma sumalalo alila hale dla Yesuye inoma sumalalo aya dla hetame opaye imhalaiyo. Aya dulu edla oplami do seme powale ma me-polaiyo. 7Amasiyama aiyalma imalalo so mate Pa꞉lisi so mateta Yesuye woloma omsiyamaiyo, ya꞉tapo yia꞉ta inoma sumalalo alila dla do seme powale oplami ka꞉dla natipame ya꞉ye aiyalma postlalo oplami dlowedeme. Adipalati, yia꞉ aiyalma koko dolumama yia꞉ta inoma sumalalo alila dla esiyele oplami hale ka꞉dloweye aiyalmayo. 8Epapele tlope yia꞉ta malamaleye Yesuta momalanatipame do seme powale oplami watle epo atlaiyo, “Wa꞉ sila꞉time haliyamale hema puame halane,” diyo. Epalati do seme powale oplamita sila꞉time haliyamale dla tuwame halaiyo.

9Epame Yesuta Pa꞉lisi so mate epo aiyalma imalalo so mate dla epo atlaiyo, “Di aiyalmata dita inoma sumalalo alila koko dla apa koko atlema꞉? Alila edla ka꞉dle koko haloweta ka꞉pita꞉? O batalimale koko haloweta ka꞉pita꞉? Epame aiyalma koko eta di watle dita inoma sumalalo alila dla oplami pasakalo gadlowe koko atlema꞉? O oplami pasakalo yumuluwe koko atlema꞉?” diyo.

10Yesu yia꞉ watle epo atlepame ma yia꞉ dla omhalemama do seme powale oplami dla epo atlaiyo, “Wa꞉ do seme powaleye mo-dolene,” diyo. Epalati oplamitapo ya꞉ do powaleye mo-dollati ya꞉ dota ma-ka꞉diyo. 11Epapalati Pa꞉lisi so mate aiyalma imalalo so mate koko i natipame sikemte siyalasiyalademama yiskamu yia꞉ dulu dla Yesuye adipo hampo yumpa꞉ dle kokoye esemyaiyo.

Yesuta ya꞉ alotle tlalo so 12 hohomale

(Ma꞉t 10:1-4, Maka 3:13-19)

12Alila haletapo Yesu tamali di dla hetame utula꞉la patoye God dla inoma sumhalaiyo. 13Epame alallati ya꞉tapo ya꞉ dolumtamalale so opa hapuloma sisilapame ma yia꞉ dulu dla ya꞉ opa 12 tlo hohopame yia꞉ watle Taiya dle so hi hapiyo. Epedeme Yesuta Taiya dle so hohomaleye iwolopo. 14Saimon (oplami iye Yesuta ya꞉ hi haleye ma Pita diyo), epo Saimon ya꞉ ei Endulu, epo Yeims, epo Yon, epo Pilipi, epo Batolome, 15epo Ma꞉tiyu, epo Tomas, epo Alpiyes yami Yeims, epo Loum gamani so mate opahale demhalale oplami Saimon, 16epame Yeims yami Yudas, epo Yudas Iskaliyot (alotle Yesuye opahale so do tama dla homelle.)

Yesuta opa imhalemama opa hapuloma ka꞉ka꞉dle

(Ma꞉t 4:23-25)

17Yesuye tamali di tle ya꞉ alotle tlalo so 12 mate tulume tamali kikiwi isili wou mo dla ha꞉ha꞉iyo. Yia꞉ edla tulume ha꞉ha꞉mama natilati Yesu dolumsiyamalalo so hapuloma mate epo opa opi hapuloma Yudiya tle epo Yelusalem tle epo kaula pato peleyama pili dla ha꞉ha꞉lalo Taya mo mate Saidon mo mate tle pumulale so tlamaiyo. 18Yia꞉tapo Yesuta God yu atlati dallowedeme pumulaiyo. Epame yia꞉ dla esusulumale hutiyeye ka꞉ka꞉dlepo depame pumulaiyo. Epapele dulu dla Yesutapo opa dulu dla bataliya yimlalata wotiyalle hapimha꞉ha꞉leye ka꞉ka꞉diyo. 19Opa hapulomatapo Yesu kapalaye umuluwedeme solotamaiyo. Adipalati, yia꞉ natiyo, itiyamaleta Yesu tle woyapame opa hapulomaye ka꞉ka꞉demhallati.

Wua꞉ sisiyeiya

(Ma꞉t 5:1-12)

20Yesuta ya꞉ alotle tlalo so watle omhalemama epo atlaiyo,

“Alisisi pa꞉talo so, wua꞉ sisiyeiya.
Adipalati, God ya꞉ mo kokoye wuolepo.
21Daya teta꞉mha꞉ha꞉ so, wua꞉ sisiyeiya.
Adipalati, wua꞉ye daya susukallepe.
Epame dupa kolle mate a꞉lemha꞉ha꞉ so, wua꞉ sisiyeiya.
Adipalati, wua꞉ta eimelelowe alilata pulupe.
22Epedeme Opa Yami koko tle opata wua꞉ye allimama ayalemyelepiye, wua꞉ sisiyeiya. Epame yia꞉tapo wua꞉ye batalimale so depame wua꞉ putlomyelepiye, wua꞉ oloma edla sisiyele pato mate ha꞉ha꞉iya. Adipalati, Pepele di dla wua꞉ta halowe asiyama patoye wua꞉ hi mate ma-dinapopo elapo. Epapedeme wua꞉ malamaiya, wua꞉ dla wotiyalle hapimha꞉ha꞉ so yia꞉ mamadulotapo ka꞉yapa ha꞉ha꞉uwa God yu molo atlamalalo so dla wotiyalle mepapeleye halopimha꞉ha꞉uwapo.”

Ka꞉e wolomape!

24“Ka꞉e, alisisi poposatilimale so, wua꞉ wolomape!
Adipalati, wua꞉ta siyele kokoye ma-hauwapo.
25Ka꞉e, daya wata susukalemha꞉ha꞉ so, wua꞉ wolomape!
Adipalati, alotle wua꞉ dla daya ta꞉le kokota pulupe.
Ka꞉e, eimelemha꞉ha꞉ so, wua꞉ wolomape!
Adipalati, wua꞉ alotle dupa kolle mate a꞉lemha꞉ha꞉lepe.
26Ka꞉e, opa hapulomata ka꞉ka꞉dena demha꞉ha꞉ so, wua꞉ wolomape!
Adipalati, wua꞉ dla ka꞉ka꞉dena demha꞉ha꞉ so yia꞉ mamadulotapo biskapa God yu molo atlamalalo so dla mepo ka꞉ka꞉dena demha꞉ha꞉uwapo.”

Wua꞉ dla opahale demha꞉ha꞉ soye bokotiyapo malamha꞉ha꞉iya

(Ma꞉t 5:38-48, 7:12)

27“Anawolota na꞉ yu dalema꞉, na꞉ wua꞉ watle atlema, wua꞉ dla opahale demha꞉ha꞉ so dla bokotiyapo malamha꞉ha꞉iya, epame wua꞉ dla allilalo so dla ka꞉ka꞉dle koko halomha꞉ha꞉iya. 28Wua꞉ dla puputlomalalo so yilo inoma sumha꞉ha꞉iya. Epame wua꞉ dla wotiyalle halopilalo so yilo inoma sumha꞉ha꞉iya. 29Epame oplami haletapo wa꞉ damta dla heyulupiye, ka꞉dena, damta seme ma haiyeloweye. Epame oplami haleta wa꞉ kapumale tlukaye hamtlati ya꞉ watle wa꞉ sede ma me-hamine. 30Epame opa opita wa꞉ dla alisisi otlati yia꞉ watle isikimi me-hapine. Epame opata wa꞉ alisisi halopo tlati yia꞉ tle matle ilame halomli demiya. 31Wua꞉ apa kokoye opata wua꞉ dla halepo depo solotamelepiye, ka꞉dena, wua꞉ tatle yia꞉ dla epapele kokoye halepe.

32Wua꞉ isikimi wua꞉ bokotiyapo malamalalo so dla bokotiyapo malamha꞉ha꞉lepiye, opata wua꞉ye ka꞉ka꞉dle so depa꞉? Hao. Adipalati, batalimale so mape yia꞉ bokotiyapo malamalalo so dla asiyama bokotiyapo malamha꞉ha꞉mdepo. 33Epame wua꞉ isikimi wua꞉ dla ka꞉ka꞉dle koko halomalalo so dla ka꞉ka꞉dle koko halomha꞉ha꞉lepiye, opata wua꞉ye ka꞉ka꞉dle so depa꞉? Hao. Adipalati, batalimale so mape mepamdepo. 34Epame wua꞉ isikimi wua꞉ dla ma ilame hapilalo ala꞉le so dla alisisi hapimha꞉ha꞉lepiye, opata wua꞉ye ka꞉ka꞉dle so depa꞉? Hao. Adipalati, batalimale so mape mepamdepo. Yia꞉ta asiyama ilame halowe malamama yia꞉ alisisiye opa opi dla hapimdepo. 35Amasiyama wua꞉ye wua꞉ dla opahale demha꞉ha꞉ so dla bokotiyapo malamha꞉ha꞉iya. Epame yia꞉ dla ka꞉ka꞉dle kokoye halomha꞉ha꞉iya. Epame yia꞉ dla alisisiye isikimi hapipame matle yia꞉ dla asiyama halowa depo malamiya. Wua꞉ta ipapele koko tlo halomha꞉ha꞉lepiye, wua꞉ asiyama pato halepe. Epame wua꞉ye di dla hallalo God ya꞉ yimlala dlepe. Adipalati, Godtapo ya꞉ dla haiyalle yu po-atlalo wekelalo so mate epo bobtalimale so mate dla ka꞉ka꞉dle koko halopilalo halapo. 36Wua꞉ A Godye yimkadulo polowamalalo halapo. Epapedeme wua꞉ mape yimkadulo polowamale mate ha꞉ha꞉iya.”

Yimkadulo batalimale kokoye ase sikemte malamiya

(Ma꞉t 7:1-5)

37“Wa꞉ wa꞉ amkale kokoye isikimi glademhalemiya, epalati asiyama wa꞉ kokoye poglademhallowa. Epame wa꞉ amkaleye batalimale oplami demiya, epalati asiyama wa꞉ye pobatalimale oplami dlowa. Epame apa batalimaleye wa꞉ amkaleta wa꞉ dla hauwa, wa꞉ ya꞉ batalimale eye weline. Wa꞉ta epapelepiye, asiyama wa꞉ batalimaleye wellipe. 38Epedeme wa꞉ isikimi hamilowe tlo hapimhallepiye, wa꞉ ma asiyama halepe. Wa꞉ta opa opi dla hapimhallepiye, Godta wa꞉ dla asiyama pato hamilipe. Epapedeme Godta wa꞉ dla hamili koko itapo wa꞉ dla pasatamama alikili dla kulumhallepe. Wa꞉ta adisowaye wa꞉ amkale watle hamilipiye, asiyama Godta mesowaye wa꞉ watle hamilipe.”

39Epame Yesu matle wayu i atlamaiyo, “Inoma pa꞉le oplamita ya꞉mkale inoma pa꞉le semtlowe ka꞉deta꞉? Hao. Adipalati, yia꞉ta madipatata munamu hatlo medla teteyulupe. 40Epedeme ala malamale hamhallalo maseyemalata ya꞉ imalalo oplamita malamaleye potla꞉mtame halasema. Hao. Amasiyama ya꞉ imalalo oplamita maseyemalaye woloma ipo gudlepiye, eta maseyemalata malamaleye imalalo oplamita malamale mate ma-ala꞉lepe.

41Wa꞉ adipalati wa꞉ amkale inoma dla hakaka yemala ela tlo sikemte natimama asiyama wa꞉ inoma dla sokotalo patota tuwame ela tlo ponatilalo wekemdi? 42Epame wa꞉ inoma dla sokotalo pato elaye ponatilalo, wa꞉ ma adipalati wa꞉ amkale dla atlemama, ‘Wa꞉ inoma dla hakaka yemala elaye holahamastali,’ demdi? Wa꞉ ikadepe wa꞉skamu pepemalalo oplamipo. Adipalati, wa꞉ ka꞉dena, wa꞉ inoma dla sokotalo pato ela tatle holamastloweye. Eta wa꞉ amkale inoma dla hakaka yemala elaye woloma natipo holamastlepe.”

Dlomoko tle dali malanatimdepo

(Ma꞉t 7:16-20, 12:33-35)

43“Epedeme dlomoko dali ka꞉dletapo dlomoko batalimale pomisemde. Epame dlomoko dali batalimaletapo dlomoko ka꞉dle pomisemde. Hao. 44Adipalati, dlomoko dali hapulomaye yia꞉ dlomoko tle malanatimdepo. Epapedeme pigi dlomoko mate gla꞉pi dlomoko mate biskapa dali dla pomilimasemde. Hao. 45Epedeme ka꞉dle oplamitapo ka꞉ka꞉dle koko ya꞉ dupa dulu dla hutiyeye ya꞉ mati tle halopo wowoyamdepo. Epalati batalimale oplamitapo ya꞉ dupa dulu tle bobtalimale koko hutiyeye halopo wowoyamdepo. Epapedeme adipapele kokota oplami dupa dulu dla pasatepo ellepiye, ya꞉ mati tle epapele kokoye atlamelepe.”

Opa dapiyamteta aya halomale

(Ma꞉t 7:24-27)

46“Wua꞉ adipalati na꞉ dla ‘Lod, Lod,’ demha꞉ha꞉mama asiyama na꞉ta atla kokoye pohalalo ha꞉ha꞉ma꞉? 47Oplami antapo na꞉ dla puame na꞉ yu dalepame salladepo sela꞉lepiye, ya꞉ye ipapena. 48Ya꞉ye oplamita aya hamama munamu sikemte mumuwalepo alumiti kellepo aya halë epapele some halapo. Adipalati, yúta pupo tulumama aya dla heyulati ayata podokalamhamastana. Ayata me-ka꞉pi kokalepo poluwapo. 49Amasiyama oplami antapo na꞉ yu dalepame posalladlalo sela꞉ma꞉, ya꞉ye oplamitapo aya hamama munamu pase mumuwallalo wekele epapele some halapo. Adipalati, yúta pupo tulumama ya꞉ aya dla heyulati ayata pokokallalo dokalamhamastauwapo.”

Copyright information for `XLA