Mark 11

Yesuta Yelusalem dla tuwale koko

(Ma꞉t 21:1-11, Luk 19:28-40, Yon 12:12-19)

1Yesuta ya꞉ alotle tlalo so mate Yelusalem dla tamama Olipi tamali kikiwi isili dla mo yimlala Betapage mate epo Betani mate mateka꞉pi dla puame woyamaiyo. Yia꞉ edla puame ha꞉ha꞉mama Yesu ya꞉ alotle tlalo so dapiyamte taiya demama epo atlaiyo, 2“Wua꞉ mo yemala itapu pola huma taiya. Wua꞉ mo edla tame donki aliya amkota꞉le kikitama himomeleme halla natilipe. Ya꞉ye opata di dla ala popopa꞉lalo wekelalo. Epeleye wua꞉ta kikitama towastepo hema sempuaiye. 3Epapele dulu dla wua꞉ta epo sempulati oplami haleta wua꞉ watle atlemama, ‘Wua꞉ adipalati donki aliya kikitama towastepo semtama꞉?’ dlatiye, wua꞉ asiyama ya꞉ watle atlemama, ‘Lodta aliya i solotamuwo, epame ma alotle ilame semtaiya dloweyo,’ dlepe.”

4Epalati ya꞉ alotle tlalo so dapiyamteta mo edla tame natilati aliya eye aya hale alikili dla himomeleme hallati kikitama towastaiyo. 5Yia꞉ aliya kikitama towastamha꞉ha꞉lati opa opita puame yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ adipalati aliya kikitama towastamha꞉ha꞉ma꞉?” diyo. 6Epalati ya꞉ alotle tlalo sota asiyama yu atlemama Yesuta ipo atlaiye dleye epo atlaiyo. Epalati opata aliyaye yia꞉ watle me-semtaiya diyo.

7Yia꞉ aliya seme puame Yesu hala dla woyamaiyo. Epame yia꞉ kapumale tluka uptipame donki aliya dimsisi di dla kolumalati Yesutapo di dla hetame polaiyo. 8Opa hapulomata Yesu watle sisiyemama yia꞉ kapumale tluka uptipo api dla yalemtlati opa opita usi kolepame Yesuta tlowe api dla yalemtaiyo.

9Epame Yesuta ma-tamhallati itapu dla tamha꞉ha꞉le so opa mate epo Yesu ko tle pumha꞉ha꞉le so matetapo yu teta꞉le mate epo atlamtamalaiyo,

“God hi di dla ta꞉diya.
Lod hi tle pua oplami dla sisiyeiya.
10Epedeme wua꞉ God ya꞉ mo koko dla sisiyeiya.
Adipalati, ya꞉tapo di mama Deibidita omhaluwa mo koko epapeleye hampuapo.
Di ikadepe dla hallalo God dla sisiyeiya,” demtamalaiyo.
11Epame Yesu Yelusalem dla tame Yu so aiyalma aya dla hetame woloma tlamsela꞉iyo. Epo ma-apomtlati ya꞉ alotle tlalo so 12 eleme ma Betani mo dla taiyo.

Yesuta pigi dlomoko dali dla yu atlale

(Ma꞉t 21:18-19)

12Yesu Betani dla elepo ma Yelusalem dla pumama daya ta꞉iyo. 13Ya꞉ daya ta꞉le mate pumama natilati pateka꞉mu dla pigi dlomoko dalita upa asipo halla natiyo. Epalati ya꞉ dlomoko tlo dlowedeme dlomoko mipo halema꞉ depo natila tuwaiyo. Amasiyama ya꞉ tame natilati dlomoko pomilalo upa tlo asipo halaiyo. Adipalati, oloma eye pigi dlomokota pomilimolowe alila. 14Epalati Yesuta pigi dlomoko dali dla epo atlaiyo, “Wa꞉ matle dlomoko pomimhallowa,” diyo.

Yesuta epo atlati ya꞉ alotle tlalo so ma me-daliyo.

Yesuta opaye Yu so aiyalma aya tle dodolomsalle

(Ma꞉t 21:12-17, Luk 19:45-48, Yon 2:13-22)

15Yesu Yelusalem dla puame Yu so aiyalma aya dla hetaiyo. Ya꞉ hetame natilati opata alinepi mate alisisi opi mateye asiyama mate halomyela natiyo. Epela natipame alimama ya꞉tapo aya dulu dla hutiyele alisisi yia꞉ adulo mate epo alisisi e halomalalo so opa mate alikili dla dodolomsaliyo. Epo mani mila꞉pi meyelope meyelope dle omha꞉ha꞉lalo sota mani kolumalaloye dodokotipo pololiyo. Epame opata seselema tea halopo puame hatitimalalo mape dodokotimaiyo.

16Yesu ma epo halemama opa watle epo atlaiyo, “Oplami haleta ma alisisi halopo pumama di aiyalma aya dulu itle olomasepele potuwa demha꞉ha꞉lowa,” diyo. 17Epammama opa watle ma ipo imaiyo, “God yu bukata epo atlapo,

‘Na꞉ aiyalma ayaye opa hapulomata inoma sumalalo aya demha꞉ha꞉lepe.’
Amasiyama epapele tlope wua꞉tapo God ya꞉ aya iye ma uhalalo aya dlepo.”

18Epalati aiyalma aya dokopala so mate epo aiyalma imalalo so mate yu i dalepame wowota꞉mama Yesu yumuluwe api totamaiyo. Adipalati, yia꞉ natiyo, opa hapulomata ya꞉ta imale koko dalepame woloma haiyo.

19Epame tamila꞉la edla Yesuta ya꞉ alotle tlalo so mate Yelusalem saliyomtaiyo.

Yesuta pigi dali tle imale

(Ma꞉t 21:20-22)

20Alila hale utulala ikadepe yia꞉ ma Betani tle Yelusalem dla tamalemama natilati pigi dali Yesuta atlaleta mo-powame halla natiyo. Yia꞉ta dali i natili dla dlo tle tulume dlosalo hapuloma haleta pasakalo pohalaiyo. 21Epalati Pitata koko i natipame Yesuta atlale yu malamaiyo. Epammama Yesu watle epo atlaiyo, “Imalalo oplami, wa꞉ natine, dali tatla wa꞉ta isikimi yu mate atluwaye mo-powame halapiye,” diyo.

22Epalati Yesuta asiyama epo atlaiyo, “Wua꞉ God dla mikadepe diya. 23Epedeme na꞉ ikadepe koko wua꞉ watle atlema. Oplami antapo tamali watle atlemama ‘wa꞉ dokalamtame kaula dla tulune’ demama ya꞉ dupa dulu dla malamale potatlamalalo wekemama ya꞉ta atla yu dla mikadepe dlepiye, Godta koko e halepe. 24Epedeme na꞉ wua꞉ watle atlema, wua꞉ God watle apa koko otomama koko eye mikadepe ma-hana dlepiye, wua꞉ koko eye ma-halepe.

25Epame wa꞉ inoma sumama apa batalimale wa꞉ amkaleta wa꞉ dla ma hauwa, wa꞉ batalimale eye wellipe. Epalati wa꞉ A God Pepele di dla halata asiyama wa꞉ batalimaleye hiyostepo wellipe. 26Amasiyama wa꞉ta wa꞉ amkale batalimaleye powelilalo wekelepiye, asiyama wa꞉ A God Pepele di dla halata wa꞉ batalimale pohiyostepo welilowa.”

Yesuta itiyamale dla atlanatili

(Ma꞉t 21:23-27, Luk 20:1-8)

27Yia꞉ mo-puame Yelusalem dla woyapame Yesu aiyalma aya dla hetame sela꞉iyo. Ya꞉ edla hetame sela꞉lati aiyalma aya dokopala so mate epo aiyalma imalalo so mate epo Yu so dokopala so mateta ya꞉ watle puame epo atlaiyo, “Wa꞉ apa itiyamale tle koko i hamsela꞉ma꞉? Anta wa꞉ watle itiyamale i hamiwa?” diyo.

29Epalati Yesuta asiyama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ mape wua꞉ watle atlanatili yu hatlo atlowama. Anta Yon watle itiyamale hamiwa, opa yú dla ka꞉ka꞉timelepo depame? Godta itiyamale hamiwa, o oplamita itiyamale hamiwa? Epedeme wua꞉ta asiyama yu na꞉ watle atlepiye, epalati na꞉ ma asiyama na꞉ta itiyamale hamsela꞉ iye wua꞉ watle atlowepo,” diyo.

31Epalati yia꞉ta yu i dalepame yiskamu yia꞉ dulu dla esemyemama epo atlamyaiyo, “Di adipo atlepa꞉? Di Yonta itiyamaleye God tle puwa dlepiye, ma asiyama Yesuta di watle epo atellepe, ‘Ame wua꞉ adipalati Yon yu dla pomikadepe dlalo wekuwa?’ dlepe. 32Epame di ma ya꞉ta itiyamaleye oplami tle puwa dlepiye, ma asiyama opata dia꞉ dla siyalasiyaladlepe. Adipalati, opa hapulomata Yonye God tle yu hapame molo atlalo oplami ikadepe demdepo.” 33Epedeme yia꞉ asiyama Yesu watle epo atlaiyo, “Di podimalamana, Yonta itiyamale halë sitaliye,” diyo. Epalati Yesuta asiyama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ ma asiyama wua꞉ watle na꞉ta itiyamale hamsela꞉ iye po-atlowa,” diyo.

Copyright information for `XLA