2 Corinthians 4

Kinzi pâri-tamâta nde sitogo kulo mwasina

1Maro Kindeni nde kalo-sukâŋa warika, aku ŋana duvi ŋinde kâ i wurâta ŋine ilua maka ŋana katula pâri ara kâ. Mine nde lâ zo ndia malia ipâŋga pama, ande nema kalo-tawana ikeno kaika nâ.

2Mao nâ, maka kapu mulima ndo pa vetâŋa sakamao kie-kie rârâni kinzi tamâta uru sipavea ku siveta ŋinde. Maka kakai laŋeŋa panzi tamâta tia ndo, aku maka kalele Maro Kindeni kawa ŋgua ipâŋga kie toŋge tia ndo. Maka uru katula ŋgua mao nâ ipâŋga nia yo. Mine nde kinzi tamâta sisama maka kilalama pwataki tu maka kaveta wurâta sondo ndo lâ Maro Kindeni nao.

3Mao nâ, kelekele toŋge ipono tamâta pinde ilonzi kalonzi, kala sisama pâri ara maka uru katula ŋine duvi pwataki, ande tia. Andeta kinzi ŋinde nde tamâtani ndaina kala soka nzâla ŋinde ilâ pa yââ ŋalae ne mbââ. Kinzi ŋinde nâ sizizâla ŋana pâri ara duvi kâ. 4Kinzi kalonzi tawana tia, ŋana tu Sadana, ina tâno ŋine ne maro laŋeŋa sakamao, ande ipono ilonzi kalonzi marumbu lâ. Mine nde pâri ara ŋana Kirisi kâ ne sinâla isinala ilonzi kalonzi, ande tia. Kirisi ina itula Maro Kindeni kilala ara ŋinde pwataki. 5Miki kaloŋo ŋga; maka ŋandai uru katula ŋgua ŋana warakama nema vetâŋa ŋga. Ŋgua maka uru katula pwataki ŋinde nde mine; Yesu Kirisi i nde Maro Ŋalae, aku maka kapaipa kuku i lâ kala kamo miki nemi wurâta tamâta. 6Nia ndoyo Maro Kindeni iporo itu kaika pa sinâla tu, “Sinâla ipâŋga lâ nia kondoma!”, aku sinâla ipâŋga lâ. Aku inani kala iveta ne sinâla ipane maka iloma kaloma lâ. Mine nde maka kasama Maro Kindeni kilala pwataki lâ, ŋana tu i kilala ŋinde ipâŋga nia yo lâ Yesu Kirisi tini.

7Opopo, pâri ara ŋinde nde kelekele ara ndo! Andeta Maro Kindeni io pâri ara ŋinde imâ pa maka tamâta kaa nâ ŋana katula pwataki kâ. Ŋinde itogo Maro Kindeni ikai kelekele toŋge kulu ŋalae tina, ku izeze lâ kulo kaa nâ ilo. Mine nde kinzi tamâta sikura tu sisama mine; walo kaika ŋine kala uru ipâŋga nia yo lâ maka nema wurâta tini, ande ŋinde ŋandai maka nema walo ŋga. Ŋine nde Maro Kindeni tamwata ne walo kaika.

8Malia kie-kie uru ipâŋga pa maka ikura nia ndoni, andeta malia ŋinde ŋandai ipu maka ndue ndo ŋga. Ikura zo rârâ maka iloma kura tia, andeta maka ŋandai kapile nema kalo-tawana ŋga. 9Tamâta rârâ siveta kenzi sakamao pa maka, andeta Maro Kindeni ŋandai ipile maka ŋga. Zo pinde kinzi sipu maka pâta lâ, andeta kinzi ŋandai sipolema ŋga. 10Ikura zo rârâni maka kasama tu kinzi kazâŋa tamâta situ sipu maka pâta kamâte, itogo muŋga sipu Yesu pâta imâte mine. Andeta maka kamo viama kamo ŋai yo, aku ŋinde itula pwataki tu Yesu kala imo via mine nâ. 11Maka kapaipa kuku Yesu lâ. Mine nde ikura zo rârâni maka kamo viama yo, kinzi kazâŋa tamâta situ sipu maka pâta kamâte. Andeta tia. Mine nde maka karaema kaa ŋine itula pwataki tu Yesu kala imo via mine nâ. 12Mine nde mateŋa ikai wurâta ŋana izavaru maka, aŋga via nde ikai wurâta ŋana ivila miki.

13Ŋgua ikeno lâ wâŋgiŋa paneâŋa kâ ne pepa tini mine tu, “Naŋa kaloŋgu tawana Maro Kindeni; mine nde aporo atula ŋgua pwataki lâ.” Aku kalo-tawana kie taituni mine kala ikeno pa maka tona. Mine nde maka kala mine nâ kaloma tawana ku katula ŋgua pwataki, 14ŋana tu Maro Kindeni ipaŋo Maro Ŋalae Yesu imandi sânda imo via kilo, aku maka kasama tu inani ma ipaŋo maka mine nâ, ku ma ikai maka wa miki wa talâ kuku Yesu tamandi Maro Kindeni nao. 15Naŋa asama tu malia kie-kie kala ipâŋga pa maka ŋinde nde ŋana ivila miki kâ. Mine nde muli ŋga Maro Kindeni ne wisi-wisi ma ilâ lee ipâŋga panzi tamâta pinde rârâ tona, kala kinzi ŋinde rârâni ma kalonzi tawana ku ma kawanzi ndaŋge ŋalae pa Maro Kindeni sipanea i.

Kinzi pâri-tamâta nenzi kalo-tawana nde ikeno kaika lâ

16Ŋana duvi ŋinde kâ maka ŋandai iloma malia kala kapile nema wurâta ŋga. Mao nâ, karaema ŋine nde ilâ ŋana nao tia kâ, aŋga iloma nde uru ikai walo wasaseki ikura zo zo. 17Naneŋgu ŋgua ŋinde nde duvi mine; malia kie-kie uru ipâŋga pa maka, andeta ŋinde nde kelekele kiri-mwata nâ, aku ma ikeno ikura zo mbwana-mbwana nâ. Ambo maka ma kamandi kaika ŋana kakale malia ŋinde kâ, ande muli ŋga maka ma kamo ara kuku Maro Kindeni ku kamo nâ. Maka ma kamo ara ndo, aku ŋinde ma ipole tâno ŋine ne malia rârâni ndo lâ. 18Mine nde maka ŋandai kalea ilâ pa tâno ne kelekele ŋine kinda tamora lâ matânda ŋga. Maka kalea kaika ilâ pa samba ne kelekele ŋinde kinda takura tu tamora lâ matânda tia. Ŋana tu kelekele uru tamora lâ matânda ŋinde ma ikeno zo mbwana-mbwana nâ, aŋga kelekele arara takura tu tamora lâ matânda tia ŋinde, ande ma ikeno mine ku imo nâ.

Copyright information for `XSI