Psalms 102

Tamâta ikai malia kala ino pa Maro Kindeni

1Yova Kindeni, kupaloŋo pa naneŋgu noŋa! Naŋa asarâwa pano tu kuvilana. Kutambira taŋa pa naneŋgu tiŋa!

2Lâ zo ŋana malia itu imâ ipâŋga pa naŋa, ande noko ma kupavea ŋanana ndimo. Lâ zo ndia naŋa asarâwa pano, ande naŋa iloŋgu tu noko ma kuloŋo naneŋgu sarawâŋa ku kuvilana walele nâ.

3Naneŋgu via ŋine nde ilâ walele, itogo yââ ne mundo uru ikeno zo mbwana-mbwana nâ, ŋineŋga nao tia lâ. Aŋga karaeŋgu nde nâna ndo, itogo yââ ŋalae ikana mine. 4Kinzi sitawa naŋa ndue ndo, itogo tamâta kie nâ ipale leu ŋgâla-ŋgâla mine, aku naŋa tiniŋgu pwâka ŋana aka kâpwa kâ. 5Naŋa asama nâna ŋalae kala amo asarâwa nâ. Mine nde naŋa tiniŋgu râki-râki ndo. 6Naŋa amo ara tia ndo. Naŋa amo atogo malabogi imo nia bilimu, aku amo atogo sii toŋge uru imo kaa nâ lâ lawea toŋge muŋga sizavaru kala tamâta simo tia. 7Naŋa akeno kenoŋa nia, andeta matâŋgu pareŋge nâ. Opopo, naŋa simboŋgu nâ amo, atogo sii toŋge isaŋona luma kulu âta mine. 8Naneŋgu kazâŋa tamâta nde siporo ŋgua potomule pa naŋa ikura kari wa mbo wa. Kinzi siporo ŋgua pavaligiŋa pana, aku kinzini uru sipatu naŋa ŋâŋgu ŋineŋga situ nzâmbe sakamao tona.

9O, Yova Kindeni, noko nde wisi nâna ŋalae tina pa naŋa. Mine nde ikura zo zo naŋa aliŋi kââ kâki kuluŋgu, ŋana itula pwataki tu naŋa iloŋgu malia ndo. Mao nâ, matâŋgu sulu indu ndue ikura kari wa mbo wa. Noko pwai naŋa kâki ku kutambirana alâ nia ŋgaŋe, atogo kina mine. 11Naŋa ma amo viâŋgu ikura zo mbwana-mbwana nâ, itogo kari indue ku pararai lâ. Naneŋgu walo nde marumbu lâ, itogo unza ŋgâla-ŋgâla lâ mine.

12Andeta Yova Kindeni, noko kumo koipu ŋalae ku kumo nâ. Ikura zo muli rârâni, ande kinzi tamâta ma situla noko parina pwataki. 13Muli ŋga noko ma kumandi ku ma kalo sukâŋa ŋana Saion lawea kâ. Muŋga noko kupatea zo toŋge ŋana ma kuveta kie ara pa lawea ŋinde. Kala ŋine zo ŋinde nde imâ ipâŋga lâ. 14Kinzi sizavaru Saion lawea marumbu lâ, andeta noko ne wurâta tamâta nde ilonzi ndo keno yo papa lawea ŋinde. Mao nâ, lawea ŋinde nde zavaruŋa ndo lâ, kala noko ne tamâta kalonzi sukâŋa ŋana. 15Andeta muli ŋga tamâta ŋgu ndoni ma simege ŋana Yova Kindeni kâ, aku kinzi koipu ŋalaŋala rârâni simo tâno kulu ma siruru ŋana i ne kaika kâ. 16Lâ zo ŋana Yova Kindeni ma ipa Saion lawea kâki kilo, ande lâ zoni ndaina i ma itula ne walo kaika pwataki panzi tamâta. 17Aku kinzi ma simora tu i ipaloŋo panzi ne tamâta nenzi noŋa lâ, kinzi ŋinde muŋga ipilenzi kala simo sugorai nâ. Mao nâ, i ma tini pwâka kilo ŋana nenzi noŋa kâ, ande ma tia.

18Naŋa iloŋgu tu kinzi tamâta sipâŋga muli-muli ŋinde ma sipanea Yova Kindeni ŋa sisuka kâki mine nâ. Mine nde ara ŋana kinda ma taŋgere ŋgua ŋana Yova Kindeni ne mâsi ŋalaŋala ŋinde lâ pepa tini ilâ panzi mine tu, 19“Yova Kindeni imo tamwata ne lawea sapâŋa ikeno âta ŋinde, aku mata indue imâ. Ina imo samba ilo, aku mata indue imâ ilea pa tâno. 20I iloŋo kinzi tamâta simo luma sakamao ilo ŋinde nenzi tiŋa. Muŋga kinzi kazâŋa tamâta sipa ŋgua tu ma sipunzi tamâta ŋinde pâta simâte. Andeta Yova Kindeni iyautenzi piti kala siyâti silâ.” 21Mine kala muli ŋga, lâ zo ŋana kinzi tinikoa ŋgu rârâni ma sipile nenzi lawea lawea ku silâ sipasau lâ Jerusalem lawea tu siwâŋgi sipanea Yova Kindeni, ande kinzi ma sisuka i ŋa kâki lâ Saion tuu kulu, aku paneâŋa ma ikâki pa i lâ Jerusalem lawea ilo.

23Oyae, naŋa amo limoa yo, andeta Yova Kindeni iyaula naneŋgu kaika marumbu lâ. Mine nde naŋa akura tu amo viâŋgu zo ŋalae tia. 24Naŋa ŋandai koŋa ŋga, naŋa tamâta limoa yo. Mine nde noko ma pwai naŋa piti lâ tâno kulu ndimo. Andeta naneŋgu Maro Kindeni, naŋa asama tu noko kumo mine ku kumo nâ. 25Nia ndoyo, noko kupulia tâno ŋine kala ikeno kaika lâ, aku noko tamwata mbau nâ kupulia samba tava kelekele rârâni simo âta ŋinde tona. 26Samba tava tâno ŋinde ma muli naonzi tia lâ, aŋga noko Yova Kindeni ma kumo nâ. Mao nâ, samba tava tâno ma muli sakamao lâ, sitogo lalava siŋga râge-râge mine. Aku noko ma pwainzi piti, itogo tamâta ipasea ne pasawaŋa mine, aku ma naonzi tia lâ. 27Aŋga noko nde kumo mine ku kumo nâ. Noko ŋandai kupalele ŋga, aku noko ne mbwera ma marumbu, ande tia. 28Maka nde noko ne wurâta tamâta, aku kasama tu maka natuma ma simo ara nâ. Aku noko ma pwatonanzi natuma nenzi vâsa muli-muli mine nâ, aku kinzi kala ma simo ara lâ noko nao.

Copyright information for `XSI