Psalms 17

Tamâta ara ne noŋa

Daviti ikai noŋa ŋine

Yova Kindeni, kupaloŋo pa naneŋgu sarawâŋa. Naŋa amandi noko nao atogo tamâta sondo ndo. Naŋa kawâŋgu laŋeŋa tia ndo. Mine nde naŋa iloŋgu tu noko ma kupaloŋo pa naneŋgu noŋa. Naŋa iloŋgu tu noko ma kulea sondo pa naneŋgu vetâŋa, aku kutula pwataki lâ ŋgua nia tu naneŋgu soki toŋge ikeno pana tia. Ilo-kalo ndia ikeno naŋa iloŋgu kaloŋgu, ande ŋinde noko kusama lâ. Ambo noko ma kumâ pa naŋa lâ mbo ŋana pwai samâŋa pana, ande noko ma kumora tu ilo-kalo potomule ikeno pa naŋa, ande tia. Tamâta pinde uru siporo ŋgua sakamao, andeta naŋa ŋandai aveta mine ŋga. Naŋa apono muli sondo pa noko kawa ŋgua, aku apu muliŋgu pa kinzi nzanzare tamwatanzi nenzi vetâŋa. Ikura zo zo naŋa uru ayoka noko ne nzâla, aku naŋa keŋgu nde kaika nâ.

Maro Kindeni, noko uru kupaloŋo pa naneŋgu noŋa. Mine kala ŋine naŋa ano pano. Kutambira taŋa sondo pa naŋa kawâŋgu ŋgua, aku kuveta pana ikura naneŋgu noŋa ŋine. Naŋa iloŋgu tu noko ma kutula ne tini-mwasa ŋalae ŋinde kilala pwataki. Noko uru kuvilanzi ne tamâta, kinzi ŋinde simâ pano tu simuna ŋananzi nenzi kazâŋa tamâta. Naŋa ano pano tu pwatonana, itogo tamâta ikatona i tamwata mata mine. Kuvea naŋa sondo, itogo tatareko tina igogonzi natu simo mbani kalo mine. Kuvea naŋa ŋananzi tamâta sakamao, kinzi ŋinde situ sizavaru naŋa ndo lâ. Kinzi sikai kazâŋa ŋalae pa naŋa, kala simâ siŋge naŋa mbwaliu lâ.

10 Kinzi kalonzi sukâŋa ŋananzi tamâta pinde tia ndo. Kinzi uru kawanzi pakâe sipasuka warakanzi nâ tininzi. 11 Kinzi sitaŋgula naŋa lee, kala ŋine simâ siŋge naŋa mbwaliu lâ, aku sio ŋana sipu naŋa pâta kâ. 12 Kinzi sitogo mbwâmbwa saka “leve” putole ipu kala imuna io ŋana simbi tu ma ipu ika kâ. 13 Yova Kindeni, kumâ kupara kunzi naneŋgu kazâŋa tamâta, aku kupunzi ndue! Pwai ne pila kazâŋa kâ, aku kumâ pwai naŋa piti lâ kinzi tamâta sakamao mbaunzi ilo! 14 Yova Kindeni, kusuŋa mbau ndue ku pwaina piti lâ kinzi mbaunzi ilo. Kinzi simo sitogo mbaliŋa warakanzi lâ tâno ŋine kulu. Naŋa iloŋgu tu noko ma pwatu nenzi vetâŋa sakamao kulu panzi, ikura noko muŋga kupatea tu ma kuveta mine, aku kuveta nâna mine nâ panzi tamâta ŋinde natunzi-timbunzi tona. 15 Aŋga naŋa aveta vetâŋa soki tia, aku muli ŋga naŋa ma amandi noko nao. Lâ zo ŋana naŋa ma amandi sânda kâ, ande naŋa ma amo kuno, aku ŋinde ma iveta iloŋgu ndeka ŋalae.

Copyright information for `XSI