Psalms 41

Pukoŋa tamâta ne noŋa

Daviti isia wâŋgiŋa ŋine

Tamâta ea kinzi uru kalonzi sukâŋa ŋananzi sugorai tamwatanzi kala sisukanzi, ande kinzi ŋinde sikura tu sindeka, ŋana tu lâ zo ndia malia ma imâ ipâŋga panzi, ande Yova Kindeni ma ivilanzi. Yova Kindeni ma ikea ŋananzi ku ikatona nenzi via. I ma ivetanzi simo ara ndo lâ nenzi tâno, aku ma isâu pa nenzi kazâŋa tamâta tu sizavarunzi, ande ma tia. Lâ zo ndia kinzi tamâta ara ŋinde sikai pukoŋa, ande Yova Kindeni ma isukanzi ku ma iveta tininzi ara kilo.

Naŋa warakâŋgu asama ŋine kala aporo mine tu, “Yova Kindeni, muŋga naŋa aveta kiesaka pa noko. Kalo sukâŋa ŋanana, ku kuzavaru pukoŋa ŋine piti lâ tiniŋgu.” Naneŋgu kazâŋa tamâta nde ilonzi sakamao pa naŋa. Kinzi siporo tu, “Ara ŋana i ma imâte walele nâ ku nao tia lâ.” Zo katiŋe kinzi nawalanzi pinde simâ sikalele naŋa, andeta silâŋe ku siporo ŋgua kaa kaa pana. Kinzi situ siloŋo tapâriŋa ŋana naneŋgu pukoŋa sakamao ŋine, ŋineŋga siyâti silâ ku situ naŋa laginâŋgu panzi tininzi pinde.

Naneŋgu kazâŋa tamâta rârâni silâ taitu ku siporo ŋgua sakamao ŋana naŋa kâ. Kinzi ilonzi tu vetâŋa sakamao ndo ma iyaula naŋa. Kinzi siporo mine tu, “Pukoŋa sakamao nde ikai i kaika lâ. Mine nde i ma kura ŋana imandi kilo lâ kenoŋa nia, ande ma tia. I ma imâte nâ.” Aku niŋgu-nambwe sondo, inani muŋga imo ilo taitu kuku naŋa ku ika kuna, ande i kala ikai kazâŋa pa naŋa mine nâ.

10 O Yova Kindeni, kalo sukâŋa ŋanana ku kuzavaru pukoŋa ŋine piti lâ tiniŋgu, ŋana naŋa ma kura tu apare nia panzi naneŋgu kazâŋa tamâta ŋinde. 11 Lâ zo ŋana noko ma kupaloŋo pa naneŋgu noŋa ku kupono nzalanzi, ande naŋa ma asama tu noko ilo ara pana. 12 Mao nâ, naŋa uru aveta ikura noko ne pateâŋa mine, aku ŋana duvi ŋinde kâ noko kuvilana ku kuo naŋa amandi noko nao ikura zo rârâni, ma amo mine ku amo nâ.

13 Mine nde ara ŋana kinda ma tapanea Yova Kindeni tasuka i ŋa kâki. Ina Isrel ŋgu nema Maro Kindeni. Paneâŋa ma ilâ mine nâ papa i ikura zo zo. Mao ku mao kanaŋo.

Copyright information for `XSI