Psalms 60

Tamâta ino pa Maro Kindeni tu ma isukanzi Isrel ŋgu ŋana sipole paraŋa kâ

Daviti isia wâŋgiŋa ŋine, lâ zo ŋinde Isrel sipara kunzi Aram ŋgu.

1Maro Kindeni, noko kupu muli pa maka marumbu lâ, kala kusâu panzi kazâŋa tamâta tu sipole maka. Noko wisi nâna pa maka kala kuveta mine. Andeta ŋine naŋa ano pano tu kutaulo kumâ ku kuvila maka kilo. 2Noko kuveta maka nema tâno ririŋo lâ. Noko kundawea tâno kala mbââ ŋalae ipâŋga lâ. Kala ŋine nema tâno nde ipâŋga sakamao lâ. Ara, ŋine maka iloma tu noko ma kuveta tâno sondo kilo. 3Noko kuo malia kie-kie imâ pa ne ŋgu maka. Mine nde maka kakai nâna ŋalae, kala kakura tu koka sondo tia. Ŋinde itogo noko lââ kaika kulama kanu lâ, aku kapâŋga kadauda ŋalae. 4Aŋga maka pinde nde kamege ŋanano, aku noko kusona mbila toŋge itâra ŋana kuvila maka kâ. Maka kakura tu kakâwa ŋananzi kazâŋa tamâta ku kalâ pa mbila ŋinde ŋana kamo ara kâ.

5Maro Kindeni, noko ilo ndo keno pa maka, aku ne walo nde ŋalae tina. Mine nde maka kano pano tu kupaloŋo pa nema noŋa ku pwaima piti lâ kazâŋa ilo, ŋana ma kamo ara kâ. 6Maro Kindeni imo i tamwata ne luma sapâŋa ilo, aku iporo tu, “Naŋa ma apole paraŋa, ŋineŋga ma andeka ŋana akisi keri lâ Sekem lawea tava Sekot ŋgu nenzi nia kawa ŋinde panzi naneŋgu tamâta. 7Kinzi Ruben ŋgu aŋga kinzi Gat ŋgu nde naŋa warakâŋgu neŋgu tamâta, aku kinzi Manase ŋgu kala simo naneŋgu tamâta mine nâ. Kinzi Efraim ŋgu nde sitogo naneŋgu sambara kaika ŋana paraŋa kâ, aŋga kinzi Juda ŋgu nde sitogo koipu ŋalae ne tukâla ŋine uru ikeno naŋa mbauŋgu ilo. 8Taitu naneŋgu morâŋa ikeno mine ŋananzi naneŋgu kazâŋa tamâta; kinzi Moap ŋgu nde ŋgu kaa nâ, itogo kondo naŋa uru apua mbauŋgu lâ ilo mwasina. Aku kinzi Idom ŋgu kala simo ŋgu kaa nâ tona, kala naŋa uru keŋgu nâ apalenzi. Naŋa apolenzi kinzi Filistia ŋgu lâ paraŋa ilo, kala andeka nâ akai lolove.”

9Maro Kindeni, tiambo noko tini pwâka tu pwai naŋa alâ apara kunzi ŋgu ŋinde simo lawea ŋalae ilo, laweani ndaina ne ŋgumbi kaika iŋge mbwaliu lâ, tiya? Tiambo noko tini pwâka tu pwai naŋa alâ apara lâ Idom nenzi tâno, tiya? 10Tiambo noko tamwata kupu muli pa maka marumbu lâ, tiya? Tiambo noko tini pwâka tu kuvilanzi nema zugu tamâta sipole paraŋa, tiya? 11Maka kasama tu kinzi tamâta nenzi pavilâŋa nde kelekele kaa nâ. Mine kala maka kano pa noko tu kuvilama ŋana kapolenzi nema kazâŋa tamâta kâ. 12Mao nâ, ambo Maro Kindeni ma ivila maka, ande maka ma kapole paraŋa. I tamwata ma izavarunzi nema kazâŋa tamâta ŋinde.

Copyright information for `XSI