Psalms 86

Tamâta ino pa Maro Kindeni tu ma ivila i

Daviti isia wâŋgiŋa ŋine

1Yova Kindeni, naneŋgu kaika keno tia, aku akura tu apasuka warakâŋgu kâ, ande tia. Mine kala ano pano tu kupaloŋo pa naneŋgu noŋa. 2Naŋa uru apono muli sondo pa noko nâ. Mine kala ano pano tu kutiŋgi mateŋa piti iŋgeŋge ŋanana. Naŋa amo noko ne wurâta tamâta, aku kaloŋgu tawana noko nâ. Mine nde kumâ kuvilana. 3Naneŋgu Maro Kindeni, naŋa ano pano tu kalo sukâŋa ŋanana, ŋana tu naŋa uru akai noŋa pa noko ikura kari wa mbo wa. 4Maro Ŋalae, kuveta ne wurâta tamâta naŋa iloŋgu ndeka, ŋana tu naŋa uru akai noŋa pa noko simbo nâ.

5Maro Ŋalae, noko nde ara tamwata, aku kuzavaru naneŋgu kiesaka piti lâ tiniŋgu. Ikura zo zo, noko tini mwasa ndo panzi tamâta rârâni ŋinde uru sino pa noko. 6Yova Kindeni, kutambira taŋa pa naneŋgu noŋa. Naŋa asarâwa pano tu kuvilana. Kupaloŋo pa naneŋgu sarawâŋa! 7Noko uru kupaloŋo pa naneŋgu noŋa. Mine kala lâ zo ndia malia isânda kuluŋgu, ande naneŋgu sarawâŋa imâ pano.

8Maro Ŋalae, naŋa asama tu maro toŋge nde irerege kuku noko, ande tia ndo. Noko kupolenzi maro rârâni marumbu lâ. Maro toŋge ikura tu iveta vetâŋa itogo noko uru kuveta mine, ande tia ndo. 9Nia ndoyo noko kupulianzi tamâta ŋgu ndoni sipâŋga lâ, aku muli ŋga kinzi tinikoa ŋgu rârâni ma simâ sipare tukunzi pano, ku ma sipanea noko ŋa sisuka kâki. 10Ŋana tu noko ne walo kaika nde ŋalae, aku noko uru kuveta vetâŋa arara kie-kie. Noko simbo nâ nde Maro mao.

11Yova Kindeni, ambo noko ma kupananana ŋana vetâŋa ndia noko ilo tu naŋa ma aveta, ande naŋa ma apono muli pa pateâŋa ŋinde ikura zo rârâni. Kupananana sondo, ŋana naŋa ma ao iloŋgu ndo ilâ pa noko wa amege ŋanano wa. 12Maro Ŋalae, naneŋgu Maro Kindeni noko, naŋa apanea noko tava iloŋgu kaloŋgu ndoni. Naŋa ma awawano asuka noko ŋa kâki ikura zo zo. 13Opopo, noko ne tini-mwasa pa naŋa nde ŋalae ŋinde, aku kumo mine ku kumo nâ. Muŋga, ande mateŋa itu ikai naŋa, andeta noko kuvilana kala ŋandai amâte ŋga.

14Kinzi taŋa-kaika tamwatanzi nde simâ sipâŋga lâ, kala situ sikai kazâŋa pa naŋa. Kinzi uru siveta kenzi sakamao nâ panzi tamâta pinde, aku kala ŋine situ sipu naŋa pâta amâte. Kinzi ilonzi tu Maro Kindeni nde maro kaa nâ. 15Andeta Maro Ŋalae, noko nde kalo-sukâŋa warika wa wisi-wisi warika wa, aku noko uru wisi nâna walele, ande tia. Noko ne tini-mwasa ŋalae ŋinde uru ikeno mine ku imo nâ, aku noko uru kuveta ikura tamwata ne ŋgua pâŋa rârâni. 16Kupalele nao pana ku kalo sukâŋa ŋanana! Kuo ne walo kaika imâ pa ne wurâta tamâta naŋa ku kuvilana, ŋana tu naŋa uru apono muli pa noko nâ.

17Yova Kindeni, naŋa iloŋgu tu noko ma kuveta mâsi toŋge ŋana kutula pwataki pa naŋa tu noko nde ara tamwata. Ambo noko ma kuveta mine, ande kinzi kazâŋa tamâta ma sisama tu nokoni kuvila naŋa ku kupu tini kaika pana. Ŋineŋga kinzi ma mainzi ŋana nenzi vetâŋa soki kâ.

Copyright information for `XSI