1 Corinthians 15

Jisesima helenebokuti aku sinaibo ga.

Wewenanele yuha yamalae, gala lalo maya lo libekoyoko eleboma neboya, aya ga maya akuya lo libekoloe. Sakoya lo libewa libewa okoyoko aya galimoya ahodawatipo lolo onebo ne. Aya gamidana etoha iki lemo jamo liki li-minataboya aya galimo lahelamibo nesautiya dilimitibo ne.

Monoka aya yoweko nebo ga lo nimibo agoya sa-loko lo liboe: Kalaesti maya alikaya sako soto pekolaiye liki monoka bukugu luhuwa ji-minaboto lihimatemuya heliye. Sakoya helekaiyoko ale jitikayoko, monoka bukugu li-minabo nesa leko loweki makoki yupeka udokoko akuya sinaiye. Sakoya sinokoko omutoko Pitada omudaloya soto piye. Yaloti maya unala ipalale yuha 12-pala minabotoka woko soto piye. Yaloti maya wewenalale yuha 500 li nupa iki minaboto soto piyoko muki wewenasiya muda-eli suwae. Sabo wewenautiya malokaya domudaki minaha ito malokaya aloya helikae. Yaloti maya unala Jemisida omudalo soto piye. Yaloti maya aposolo mukisida domudalo soto piye. Yaloti maya nemodaya alika nomudaloya soto penebo nenako, nemoya aitomidana oko Omailokati soto pobo ilene. Nemoya Omaimidana aposolo wewenasikutiya lemeko minoe. Nemoya Omaimidana wewenalale yuhasida lahelamibo nesa lolo obetoko kohaidokaka noyoko, aposoloya lolo etane loko nuline molokaiyoko okeha napa-napa nelokaiyoko minoe. 10 Nemoya lahelamibo nukaki minoboya Omaimidana ukala lalolimo nilime lalo okaiyoko, gala wetome okaka weya lolo oe. Sakoya ukala lalolimo nemotoka niseko hataga amiye. Sa-okaiyoko nenako, nemoya yowanu lobolimoya aposolo malokasida asebetoko loe. Sako nemoya nenahaneloti loe. Omaimidana ukala lalo maya nemotoka neyoko yaloti yowanu le homusa oko loe. 11 Ito nemo yowanu loboki ito maloka aposolosi lebo yowanukiya ihilawa minamiye. Lemokahoya monoka lo libekuniyoko edimosiya elikiki emesalo molabo nesalimoya wehe loko ihilawa soto pekaka noiye.

  • 3 Aes 53:5-124 Sam 16:8-10; Mat 12:40; Apo 2:24-32
  • 5 Luk 24:34; Mat 28:16-178 Apo 9:3-69 Apo 8:3

Jisesi helenebokuti sinonebo nenako lemoki asako sinakolune.

12 Kalaestima helenebokuti aku sinone. Monoka sa-loko noloyoko maloka wewenalitaya helekakakuti sinokaka nesa minamiye liki likaka niaboya, nenaha iyoko likaka niae. 13 Heletudawokutiya sinatudawo ne liki likaka niabo aya wehe loko ga minametidanako, Kalaesti maya helenebokuti sinaibo aya wati ga minametidawo ne. 14 Kalaesti maya sinametidanako, monoka maya ahamu lokuniyoko edimosiya ahamuya eliki emesalo molatidawo ne. 15 Ito yagoya minamiye, lemoya Omailimo Kalaestida maya helenebokuti ilime sinonebo ne loko lokaka noudawoya, helebokuti sinokaka nesaya minametidanako, Kalaestidaya Omailimo ilime sinametine. Ito ga maya Omailoka lo moludanaki suwalo we lolo oko minudawo eletine. 16 Helebo wewenaya sinamitabo ne liki likaka niabo aya wehe loko minatidanako, Kalaestida ilime sinamibo ne liki likaka niabo aya wehe loko ne loko letine. 17 Ito Omailimo Kalaestidama helenebokuti ilime sinamiye liki laboya, wehe loko minatidanako, elewole iki data kiki emesalo nimolabo nesatipoya woko aha nesa lolo etine. Sakoya lihimatipo maya aha minatidawo ne. 18 Sa-ikiki Kalaestidamuya elewole iki data kiki minadanaki helebo wewena maya wiki aha nesa lolo etine. 19 Lemoya ma mikauka minudawo wewenalitaya ahamuya Kalaestidamu eleko ubolo o-minatudawoya ma mikau muki wewenasida domudaloya lina woko aha nesa lolo oko minatine.

Heletudawokuti sinatudawo maya magoinaya sinatune.

20 Sakoya minamiye, Kalaesti maya helenebokuti wehe loko sinokoko helebo wewenasida anu wilebetoko sinonebo maya ne. 21 Sa-ibomidana ne: We mako uliwa Adamuyo loko nebo weya anu lilipeko omutoko heliboya, yasuda leko we makolimo heletudawokuti sinatudawo nesa leko anuwa lilipeko le omutoko sinone. 22 Adamukiya magoina koloko minudanako Adamu ibo nesa leko helekaka noune. Yamidana oko Jisesikiya magoina minudanako aleuti maya sino suwekolune. 23 Hiki letiki sinakilae loko Kalaestikahoya le omutoletaidanaki sinone. Sa-onenako alikaya nisitibo onawaloya lemo wewenala yuhaya sinakolune. 24 Yaloti alikaya Jisesimamo muki duliki wewenasida ito olohamidana ito ma mikau wewenasida elewoleyanipoya asebetoko eimola oholau minabo wewenasida maya dilipe-loko woko ahola Omaimidana adelau hulokadeko aholakahoya ujapa oletoko minadeko onawa maya suwetiye. 25 Oloti maya onawaloya We napatemamo yowanu leletoko ujapa oleto-loko nowideko, Omaimamo lowa ulalalo wewenasida maya dilipe i heumauka moloko asebetokadeko yowanula maya leko suwetibo ne. 26 Sakokoya ulalalo wewena malokasida maya kohaidoko suwokoko lowa ulalalo wesida ahonipo napada maya alikaya koha helekolaiye. Aya wemidana uliwaya helekaka nesae loko ne. 27 Jisesikaho sa-etibo nesamuya monoka bukuguya sa-liki luhuwa ji-minabo ne:

Omailimoya muki wewenaki ito muki lowa-lawa nesahenakiya adeugo molo suwokaiye.
Loko libo aya elikiki maya Omaimukiya lonebo ga nehe liki elamilo. Omailimoya muki nesasidaya Kalaestida iuka dilipe nupa okaka noiye. Sakokoya emokahoya Jisesida iuka maya minamekolaiye.
28 Omailimoya lemoki muki nesahenakiya lilime ipalada iuka molokadeko minuniyoko, ipalakahoya aholada elekele oetatiye. Sa-ideko aholakahoya yoweko minoko aseletoko minakolaiye.

  • 25 Sam 110:127 Sam 8:6

Helekoko sinokaka nesamuye loko edawaki nesa le oheko minune.

29 Edimokutiya maloka wewenasiya helebo wewenamuye liki nokuya udikaka niae. Ito helekoko sinokaka nesaya minametiboya nenahamuya noku niudae. 30 Ito nemoya helebokutiya sinokaka nesa minamiye loko elewole oko elametidanako, asowalaki nesamidana mupilaloya edawaki nesaya ohametine. 31 Wewenanele yuhakuse, We napate Jisesi Kalaestikaho onowe le kololibetokoko dilime molokaiye. Sa-ibo nesamuya lahelepa nelokaiyoko, Omaimidana owisalaloya sa-loko noloe: Muki yupeka helekaka nesalimoya alili okaiyoko minokaka noe. 32 Nemoya Epesisi numutokaya liwe ulakidana wewenaki lowa heko minoboya, sakoya aha wewenasida onowe nesanipolo demesalo molatidanako, liwe ulakidana nesa mako nenaha ideko nemotoka soto petine. Aleuti sinametuboya maya edawaki nesamidana epalo minobo nesalimoya ula minametibo nesa lolo etine. Helekoko sinokaka nesaya minametiboya aijoya helekoloyo olotiya jahena kohako ono ehada jeko uvaleina noko elowa jeko minatune liki likaka niabo ga maya woko wehe letine. 33 Sa-iki ni-liki opa-napa nimonebo wewenasitokaya wiki omamilo. Dilipi opa-napa ikatayo. Wehe liki minakilabo nesa maya sakoya woko opa-napa okatiyo. 34 Edimoya yamidana nesaloya topa amiki demesa miki minalo. Edimokutiya maloka wewenasiya Omaimidanamu elamae. Sa-inabo nesa maya mudakoko owatipo luwitiye loko noloyo.

  • 32 Aes 22:13

Heletudawokuti aitomidana oko sinakolune.

35 Sa-oneboya, maloka wewenasiya helebo wewena maya nena nenaki sinatae liki loka itae. Ito helebokutiya dupanipoya nenamidana soto pitiye liki loka itae. 36 Sa-liki loka itaboya nei aya ne. Edimoya sainahena yuha ikaka niaboya mikaukatiya aha ayalogoya wilamiye. Esuwawa maya hulupa jekaiyoko ulautigoya potoko yowekaka noiye. 37 Yuha nesaya aito upakiya ne, ito potoko yowekaka noibo nesaya aitomidana ne. Saina mako kile yuhahenahe ito owi yuhahenahe yatokamidanaya ihilawago yuha okaka noune. Aha yuha odemidanaya yuha okuniyoko alikaya potoko yoweko aila jekaka noiye. 38 Sa-iboya Omailimoya ele wehe lokoko loetaibomuye loko aweyaha mibotoya wileko yowekoko aila jeko nodenesa o molokaka noiye. Sakoya ihilawaki nesaya aito aito aweyaha oko soto pekaka noiye. 39 Sa-iboya lupateya makoko aweyaha oko minamiye. Lemo wewena lupateya aitomidana oko ne, ito ja-ula aha namasidaki ito noku nesasidakiya aito aito dupanipo molone. 40 Okulumaloka nebo nesahenaya wavu-leko ne, ito maya mikauka nebo nesahenaya asako wavu-leko neboya, okulumauka nebo nesahena onowenipoya aito aweyaha oko ne. Ito maya mikauka nebo nesahenaya asako onowenipo aito aweyaha oko ne. 41 Hoya lamedala aito, ito ukadaya lamedala aito, ito sonohiya lamedanipo aito aito oko ne. Sa-onenako, makoko aweyaha oko mikamidana lupaki ito okulumamidana lupakiya aito-aitomidana oko ne.

42 Hele-minatudawokuti sinatudawomidana monawaya sako ne: Ale jekaka lupaya aha nesaya ne. Ito yaloti alika sinokaka nesalimoya woko aha nesa lolo amekolaiye. 43 Ale jekaka lupaya aseha lupa ne. Sinokaka lupaya onowelakiya ne. Ale jekaka lupaya lapa minamibo ne. Ito sinokaka lupaya abuha-wowolaki ne. 44 Ale jekaka nesaya mika lupaya ne. Ito sinokaka lupaya okulumauka lupakiya sinakolune. Mikauka lupakidanaya okulumauka lupaya netibo ne. 45 Yamuya monoka bukuguya sa-liki luhuwa ji-minabo maya ne:

Ada we Adamuya weunipoki wesida ahonipoya ne.
Ito alikaya Adamuya ulila Jisesiya elewole oko minokakamidana ahola lolo oko ne.
46 Okulumau lupaya le omutamiye. Maya mikauka lupa maya le omutokaiyoko, okulumau lupaya alikaya soto pekaka noiye. 47 Adaya maya mikauka weya mikadunu lolo ibo maya nenako, maya mikauka weya ne. Ito alika soto pibo we Jisesiya okulumauti we maya ne. 48 Ma mikaukati wewenalale yuhasiya maya mikauti aweyaha iki minae. Ito okulumauti ohatama soto pudawo wewenaya okulumauti limibo wekidana aweyaha oko minune. 49 Ito mikaukati wekidana aweyaha oko minudawomidana alikaya okulumauti limibo wekidana aweyaha oko minakolune.

  • 45 Jen 2:7

Jisesi nisitibo yupekaya okulumau lupate lekolune.

50 Wewenalese, ga mako letuyo, elilo. Mikauka lupakiya Omaimidana omudalaloya wamekolune. Ito mikauka hulupa jeko aha nesa lolo etibo lupalimoya saina elewoleya maya lamekolaiye. 51 Suna ga mako lo libituyo, elilo. Lemo mukiya heleko suwamekoludawoya, lomudaki minudawo wewenaya aha sakoya minuniyoko ito helebo wewenakiya makoko aweyaha oko lupate maya le wili jekolaiye. 52 Sakoya alikaya pikuli maya nojideko enemane oko opanakidana nojideko helebo wewena maya sinikiki hulupa jeko nuwama wametibo dupaki wati iki minakilae. Sa-ikadeko lomudaki minatudawolawalita maya le wili jekoko aito lupate le olo jekoko minakolune. 53 Ito oloti maya nuwama wokaka lupaki minudawoya ololotoko hulikoko lupalo nesakidana ohatama lupa maya le olo jekolune. Lupate helenetibo wewenalitaya elewole lupate le olo jekolune. 54 Ito nuwama wokaka nesalimo elewole oko minokaka nesa maya le olo jitibo yupekaya ga mako sa-liki monoka bukugu luhuwa ji-minabo ga maya niseko ulolotekolaiye:

Elewole oko minokaka nesalimoya helekaka nesamidana asetoko nebo ne.
55 Sakoya le asetokoko sa-loko liye: Helekaka nesalitaya abuhaka nakaha maya ne.
56 Lahelamibo nesalimoya helekaka nesamidana asowala lolo okaka noiye. Ito li hukabo gamuye loko lahelamibo nesalimo abuhalaki lolo oneboya, 57 Omailimo We napate Jisesi Kalaestida maya loetokaiyoko, lahelamibo nesamidana asetatudawo elewoleya maya lemekaka noinako, yamuya Omaimidana epoka letune.

58 Weguwo, sa-oneyo, yamuya edimoya siniki elewole iki minalo. Sakiya sini-miniki We napamidana yowanula maya muki yupeka abuha-wowo liki li-liki witayo. Sakiya We napatemuye liki yowanula maya ni-liki aya yowanumidana ihilawa maya woko aha nesa lolo amekolaiye liki eli-miniki lilo.

  • 51-52 1 Tes 4:15-1754 Aes 25:855 Hos 13:14
Copyright information for `YBY