Acts 10

Pitako Koniliyasiko.

1Sisaliya numutokaya imi wesida ujapa wenipo mako neboya uliwa Koniliyasi. Emoya Italiya ebakukaya imi we 100-sida ujapa wenipo ne. 2Sa-iboya aya welimoya Omaimidanamuya elewole oko eleko monoka ujapa weya nedanaki unala ipalale yuhakiya Omaimidana monoka liki minadanaki Juda wewenasida maya dilipeko uvaminanipo minamibo wewenasida maya uvaminalauti maya ona moloko beko ne. 3Koniliyasiya sakoya minokaka noiyoko, yu makoya ho maya le yoho notiyoko Omaimidana okanaki wela makolimo wamotoka uliwa loko ju noliyoko mudaibo maya muda wehe lamiye. 4Egenu heko mudako ololo okadanaki, We napanelika, nenaha iye loko lokaiyoko, sa-loko lo miye: Omailoka lokaka noadawo nesa ito wewena ebilisida uvaminaka ona moloko bekaka noadawo nesa maya Omailimoya mudaiboya wehe libo nesa lolo okaka noane loko liye. 5Sa-iyoko yamuya wewena mako leko doli hekadeko Jopa numutoka maya wiki we mako uliwa Saimoni Pitada maya ilimi-liki nisitae. 6Emoya bulumaka ja upawa le lalo-talo oko minokaka ibo wemidana numudala ela no ilikaloka abalada numuku nebo we maya ilimi-liki nisitae. 7Loko okanaki wemamo lo mekoko wokaiyoko elekele wela loweki ito imi welauti we makoya Omaidamu elewole oko eleko minokaka ibo wemidanaya ju lokadanaki, 8gahena lo bekoko Jopa numutoka maya doli hekaiyoko wae.

9Sakiya wiki lubu maya jekaiyoko udikiki go maya liyoko nekewa maya wiki anu maya li alili molakili niayoko holiga maya Pitamamo numuda mupilalo maya yowekoko Omailoka lokadanaki, 10nodekumu elokaiyoko nodenesa ataina itatae loko liyoko nodenesala ataina nitayoko omuda molonebotoka matokaya sako wamokidana nesa mudaiye. 11Okulumama golo notiyoko, lawo-lawo napakidana nesau matokaya lohu hikiki nalaloti onuwa maloka maloka maya nala jikayoko aya nesaya nolimiyoko mudaiye. 12Sa-iboya aya lohugu maya jahena namahena ito oletehahena Juda wewenasi nabo namabo nesahena maya aya lohugu maya waitoko neyoko mudaiye. 13Sa-okaiyoko ayauti maya ga mako sa-loko soto piye: Pitao, enemane oko kohaidoko namane. 14Loko lokaiyoko Pitamamo sa-loko liye: We napanelika sakoya minamiye. Mosekaka nesahenakiya nemo opa-napa nametubo nesa lene. 15Loko lokaiyoko onoto leko sa-loko liye: Omailimoya nomudaloka wehe lone loko libo nesahenaya mosamekolane. 16Loko lokaiyoko, aya ga maya onawa loweki makoki yupeka lokaiyoko enemane oko lohuwaki nesa maya okulumau yoweko wiye.

17Sa-okaiyoko, Pitamamo yamidana wamo mudamobo maya olotiya ada wamoya mudakonako, yamidana monawaya nenae loko nehelae lokoko ata etipa kiye. Sa-okaiyoko Koniliyasikaho doli hibo wemasiya Saimonida numudalamuya loka loka iki wiki li soto molikiki ateto maya miniki ju liki sa-liki lae: 18Saimoni ohatama uliwa Pitao loko nebo we maya yauya nehe minamiye liki layoko, 19Pita maya wamotoka ohatama nesa mudaibomuya ata kewa kewa oko neyoko, Omaimidana weuna oluholimoya sa-loko lo miye: We loweki makokisi emodamuya moniki ohu nije. 20Nemokahoya doli hekoyoko niniseyo, ataka lowe-lawe kamoko lemeko magoina emokiya demesalo moloko wo. 21Loko lokaiyoko, Pitamamo wewena minaboto maya lemeko sa-loko liye: Nemodamuya ohu nijitaboya maya minoyo, nenaha iye. 22Loko lokaiyoko maya wewenamasiya sa-liki li me: Imi we 100-sida ujapa wenipo uliwa Koniliyasiya uka laloki we Omaimidanamu elewole oko eleko nebo we nenako, Juda wewena mukisiya muda-eli lalo abo we maya ne. Sa-ibo weya nenako, Omaimidana okanaki welamamo ga lo mekaiyoko lemoda maya leko loli hekaiyoko emotokaya nonisune, ilime-loko numudateloka wuniyoko epautiya ga lo limideko eletune loko. 23Liki likayoko Pitamamo dilipe numuku molaiyoko udae.

Udikiki go maya lokaiyoko, Pita maya Jopa numutoka aya wewenakiya magoinaya wae.
24Sakiya wiki anuloka udikiki go libolawa maya wiki Sisaliya numutoka hetae. Wiki hetaboya Koniliyasi maya muki wewenalale yuhamakiya dilipe nupa okoko neyoko wiki mudai-minae. 25Sakiya wikiki Pitamamo Koniliyasida numudalau maya yowiyoko, Koniliyasimamo i bola he meko eke-woke loko lipe miye. 26Sa-oetokaiyoko, Pitamamo ilime sinokadanaki sa-loko lo miye: Sakoya samoko sino. Nemoya wewena emokidana maya minoyo. 27Loko liyoko, sa-liki ligi hagi ikaidanaki wewena muki li esa iki minabo numuku maya yowiki Pitamamo sa-loko lo biye: 28Edimoya lemo Juda wewena monawate maya alo mudaleli-minae. Lemoya Juda wewenaki ito hetoka wewenakiya magoina koloko nupa oko minametune liki liminaboma neboya, wewena makokumuya wehe labo minae ito wehe lamabo minae loko lametuwe loko Omailimo monawa maya nilipeko lo nemekaiyoko elekoe. 29Sa-onebo nenako, edimolitaya nemoda maya ju likayoko enemane oko maya nisoe. Sa-oneboya, nemoda ju labo maya nenahamuya lahe, olotiya monawa lideko elituwe.

30Loko lokaiyoko, Koniliyasimamo sa-loko lo miye: Nemo lene maya ho maya le yohotoko nolimiyoko Omailoka nolodanaki mudaoboya, we mako upaloka lameda libo welimoya niseko nemotoka hetiyoko mudaoe. 31Sakoya nomudaoyoko, aya wemamo sa-loko lo nimiye: Koniliyasiyo, emoya Omailoka ladawoya ito wewena ebilisida uvaminaka ona moloko bekaka noadawo nesa maya Omailimo muda-elaiboya ukalauka lahelepa adoha noiye. 32Sa-noinako, wewena mako leko doli hideko Jopa numutoka wiki we mako Saimoniya ohatama uliwa Pitada maya ilimi-liki nisitae. Aya weya abalada numudalauya bulumaka ja upala le lalo-talo okaka noibo wemidana numudala ela no ilikalokaya netiye. 33Loko liyoko emotoka doli hekoyoko wabo maya emokahoya nemo gane maya elekoko nisedawoya nemo nukaneuka lahelepa adoha noiye. Sa-onenako, olotiya We napalimo loetonetibo ga maya lideko eletune loko maya Omaimidana omudaloya le esa oko minune.

Pita maya Koniliyasida numudalau maya monoka lo biye.

34Loko lo mekaiyoko Pitamamo sa-loko liye: Omailimoya lemo muki wewena lupamuya eliyoko yoweko lemeko amiye. Sakoya sa-okaka noiyoko galo ele-minoe. 35Muki numuto namato wewenasiya Omaimidana oliwa iki etoha iki minataboya Omailimoya edimodamuya makoko aweyaha oko elitibo ne. 36Isilaelo wewenasitoka libo gaya alo eli-minae. Jisesi Kalaestiya muki wewenasida We napanipo nebo wemugoya eluniyoko muluteuya eha jitibo gaya, 37Jonikaho api oko noku udatae loko lo soto moloko liyoko Judiya ebakuka wewena maya liki liki mone. 38Ito Omailimo weuna oluhoya oli hiyoko Jisesi Naseleti numutokati weya amaitoka nedanaki abuha-wowo mekaiyoko Omailimoya ilime wati iyoko Jisesima muki numuto namato moneko yowanu lalo lidanaki Olohalimo muki wewenasida dilipe opa napa okaka ibo wewenasida maya dilipe lalo-talo oko nebo gaya eli-minabo ne. 39Ito lemo Juda wewena mikaukati ito Jelusalemu numutokakiya oko moloko ibo nesa maya lemokiya mudako elekune. Sa-nouniyoko yoho yaha yalo kohaikayoko heliboya, 40helekoko neyoko onawa loweki makoki oko wokaiyoko Omailimoya aku ilime sinaiye. Sakoya ilime sinokadanaki ilime soto molaiyoko mudaudawo maya ne. 41Muki wewenasiya Jisesida muda-elamaboya, helenebokuti sinokadanaki lemo magoina ouna jeko itiyeko nonudawo wewenasitoka Omailimo lilime eto ibo wewena lemogoya muda-eludawo maya ne. 42Ito Omailimo lo molaibotoya ipala Jisesikaho lomuda leminudawo wewena ito helebo wewenakiya muki le makokogo moloko ona mololetatibo we lolo ibo gawaya li soto moliki wewenasida maya li bitae loko Omailimoya loletonebo maya ne. 43Omaimidana epaloti ga likaka wesiya aya wemidana gala luhuwa ji-minabo maya sakoya ne: Emodamuya elewole iki elitabo wewenasidaya Omailimoya Jisesidamuye loko lihimatipo maya le hulolibetakolaiye.

  • 34 Dut 10:17

Omaimidana weuna oluho maya hetoka wewenasitoka limiye.

44Pitakaho sa-loko libo epaki elebo wewenasitoka maya Omaimidana weuna oluho maya limiye. 45Sakoya Omailimoya weuna oluho maya hetoka wewenasitoka doli hekaiyoko, 46aito aito dono jiki Omaimidana epoka nilayoko elikadanaki Juda wewenasikuti Jisesidamu elewole iki elebo we Pitaki magoina nisebo wesiya aiyo waiyo libitae. Sa-liki libitikayoko Pitamamo sa-loko lo biye: 47Omutoko lemotoka weuna oluho limibo nesa leko maya hetoka wewenasitoka maya lemekainako, noku udobetametudawoya wehe lamekolaiye. 48Loko lokoko lo biyoko, Jisesi Kalaestida uliwaloya noku udibitae. Sakoya noku udikayoko, Koniliyasimamo Pita maya onawa lasolasima edimoki magoina netiye loko liyoko magoinaya minae.

Copyright information for `YBY