Acts 17

Tesolonika numutoka wewenasi opa-napa ga lae.

Edimoya wiki Amapipoli numutoka ito Apoloniya numutoka asikaidanaki Tesolonika numutoka maya wiki hetaiye. Sakiya wiki yalo maya mudaibo maya, Juda wewenasida monoka numudanipo makoya neyoko mudaiye. Sakiya mudaikiki Polomamo emo suda lidanaki salele loweki makoki oko nowiyoko, aya monoka numuku yoweko nedanaki monoka bukuguti ga magoina lepiki liki minae. Sa-ikadanaki monoka ga luhuwa jebo ga malokawaya lidanaki sa-loko lo biye: Olisauti lilimitiye loko lo mololetaibo we maya helekoko sinatibo ne liki monoka bukuguya luhuwa ji moli-minabo maya ne. Lo nolibobo weya uliwa Jisesiya olisauti lilimitiye loko lo mololetaibo we maya ne. Loko liyoko, maloka wewenamasiya elikiki Poloko Saelasikositoka maya wiki kolae. Ito Guliki wewena malokaya Omaimidana oliwa miki minabolawa ito mena yowi-minabolawa mukikiya nisiki kolae. Sa-ikayoko, Juda wewenasida ujapa wesiya dukau yowi hilikiki depalo molokaiyoko ahali wewena lahelamabosida maya dilipi nupa ikadanaki, Jasoda numukuti maya Poloko Saelasikosida maya wewena domudanipoloya hikula kohaidatune liki lowa jiki atedala maya jiki bebu lae. Sakiya leda jiki mudabo maya, aya we lowe maya numuku minamaiyoko mudaikiki Jasole ito wewena malokasida maya dadelo liki eleleha iki liki eba ujapa weloka maya lemedanaki sa-liki opa napa ga limi wae: Numuto namato wewenasida dilipi opa napa ikaka aibo we maya hetikaiyoko, Jasomamo dilipe wati okaiye. Ito Lomu we napa uliki welimo lo hukaibo ga maya li hulikiki uliki we ohatama mako Jisesi soto pekaiye liki likaka niaiye liki lae. Liki likadanaki, eba aholaki ito ujapa wemakiya ula molae. Sa-ikiki Jasoki wewenalakiya ju li bikadanaki, Poloko Saelasiko maya wisaibomuya dupa meina hilo likayoko ehada be. Sa-ikiya ehada bikayoko Poloko Saelasikosida maya doli hi hulae.

Beliya numutokaya waiye.

10 Sa-ikayoko, monoka elebo wewenasiya aya lubuka maya Poloko Saelasiko maya doli hi hulikayoko, Beliya numutoka waiye. Sakiya wiki Beliya numutoka maya hetikiki Juda wewenasida monoka numukuma yowiki monoka li beiye. 11 Sa-ikaiyoko aya numuto Juda wewenasiya eletune liki li lolowa ikaidanaki, Tesolonika numutoka wewenakidana minamiki asibitikiki monokaya enemane iki elikadanaki, Poloko Saelasiko laibo gaya wehe loko nehe ito suwa nehe likadanaki muki yupeka maya monoka bukuguti monoka monawamu ijaka ijaka hiki minae. 12 Sa-ikadanaki edimotokati Guliki mena maloka yowiminabolawaki ito we malokakiya Jisesikumuya eli elewole ae. 13 Sa-ikayoko, Polomamo Beliya numutokaki Omaimidana gala maya lo hutili okaiyoko, aya ga maya Tesolonika numutokaki wiyoko, Juda wewenasiya elikiki Beliya numutoka nisiki ula moliki lowa ga lae. 14 Sa-ikayoko, monoka elebo wewenasiya eliki li madonipou molikiki Poloda maya ilimi anu molikayoko, aya numuda maya hulikoko ela no ilikaloka nisiboya Saelasiko ito Timotiko maya Beliya numutoka minaiye. 15 Minaiyoko, Poloda ilimi-liki wabo wewenasiya Atena numutoka hulitae. Hulitikayoko, Polomamo sa-loko lobetaiye: Edimo li wili jiki likadeko, Saelasiko Timotiko maya enemane iki nisesiye. Loko lo bekaiyoko, emoki magoina nisebo wewena maya aku li wili jiki wae.

Polomamo Atena numuto monoka lo biye.

16 Sa-ikayoko, Polo maya Atena numutoka dewa o-minoko mudaibo maya omai nesahena wavu-leko neyoko mudakoko mulunauka jo lokaiyoko, 17 Juda wewenasida monoka numuku yowidanaki Juda wewenaki ito hetoka wewenaki Omaimidana oliwa miki minabo wewena malokakiya monoka gamuya ligi hagi ikaka ae. Sakoya muki yupeka maya maketiloka wewenahenama hotula noko maya monokagoya lo biye. 18 Sa-iboya, aya ebatoka wewena minaboya malokaya Epekuli monoka elikaka ae. Ito maloka wewenasiya Sitoiki wewenasi monoka elikaka ae. Sa-ikaka abo wewena minanako, aya wewenamaki ito Polomakiya ga li wilije kalije adanaki, malokasiya Polokumuya sa-liki lae: Osele ga adoha libo we mayalimoya nenae loko lo lemekaka noiye. Liki layoko, malokasiya sa-liki lae: Emoya omai nesa makomidana gala lokaka noibo ilekaiye. Liki laboya Jisesikumuki ito helenebokuti sinokaka nesamukiya lo bibomuya lae. 19 Sa-likiki Poloda maya ga elikaka eba mako uliwa Aleyopagowe loko nebotokaya ilimi-liki yowiki sa-liki lae: Emoya ohatama monoka lokaka noadawo maya nena gamuya lokaka noane. 20 Lemoya ma elamudawo monoka nolaniyo, monawaki lokadeko eletune liki lae. 21 Liki laboya, Atena eba aholaki ito wenoka wewenakiya muki ohatama ga maya elikiki aya galogo eliki minikaka abomuya lae.

22 Sa-ikayoko Polo maya Aleyopago ga elikaka ebatoka woko nedanaki, wewenasida maya sa-loko lo biye: Atena wesi, nemoya monawatipoya sa-oko nomudaoe: Edimoya aha yatoka omai nesa mukimuya olinipo adoha ikaka niae. 23 Saina mako sa-oko neyoko mudakoko noloe: Numudatipoloka woko niseko odanaki omai nesatipo mudaoboya, namabeta makomaloya sa-liki luhuwa ji-minayoko lepoe: Elamudawo omai nesa mako netibomuye. Aya omai nesamidana elamiki edimo aha opa napa monoka li mikaka niabo wemu lo libituyo, elilo. 24 Omailimoya mikaya le soto molokadanaki mupilaloya sainahena nebo nesahenaya lolo oko suwiye. Sa-iboya, aya weya yowaya okulumaki ma mikakiya We napanipoya nenako, emokaho ya monoka numuda napa wewenasi vabokuya minoko leko amekolaiye. 25 Emokahoya muki wewenasida weunipo ito muki nesateya lemekaka noinako, lemo ladeutiya saina-mainamu ohu jamiye, keke. Sa-onenako, lemo wewenalika saina maya yowanu lekoko ohu jeko le soto molokoko metudawo nesa mako minamiye. 26 Sa-oneboya, wewena makoko le soto molokadanaki liyoko, emokutiya muki lemo numuto namato wewenaya he hutili oko soto pemo wune. Ito lemo he hutili oko minatudawo onawaki lakawakiya emokahogo mololetonebo maya ne. 27 Yamuya obohateloti ohu jeko woko eimola muda-elatune loko sa-iye. Sa-iboya, aya weya hoto minamiye. Luwawatipouya ne. 28 Lemoya emolada ilauka minudanaki sainahena oko moloko okaka noune. Edimotokati nama luhuwa jikaka abo we malokasiya sa-liki lae: Lemoya Omailokatiya soto pune. 29 Lemoya Omailokati nisudanaki, wewenasi data eledanaki lemoya golidunuhe siluwadunuhe ito ehadadunuhe lolo abo nesakidana ne loko lamekolune. 30 Omaimo emokumu elamiki lahelamibo nesa lolo iki minabo onawaloya muda hulikadanaki, nasahili oletoko neboya, olotiya numuto namato wewena mukisitoka obohanipo li wili jiki lahelamibo nesa aku lolo amitae loko lo bekaiye. 31 Emoya numuto namato wewena monawate le soto moloko lihima limitibo onawa lo molokadanaki, makoko aweyaha oko limitibo wemuya ohu jeko le soto one. Aya ga maya numuto namato we mukisitoka eli wehe liki elitae loko aya we maya helenebokuti ilime sinokaiyoko ne.

32 Polomamo helebokuti sinikaka ga libo maya maloka wewenasiya osele-pasele ikadanaki ija itae. Ito malokasiya yu mako aya aya aku lideko eletune liki lae. 33 Liki likayoko, Polomamo hulobetokadanaki wiye. 34 Sa-okaiyoko, maloka wesiya emotoka wiki kolikiki eli elewole ae. Aya wewenautiya Aleyopago ga elikaka ebatokaya kanisole mako neboya, uliwa Tionisiyo, ito mena makoki aya ebatoka neboya uliwa Tamaliyaki maloka wewenakiya minae.

  • 24-25 1 Kin 8:27; Apo 7:48
Copyright information for `YBY