John 18

Jisesida maya mimi okaiyoko adelo lebo ga.

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

Jisesimamo ga maya sa-loko lo lemeko suwokaiyoko, lemo wewenalale yuhakiya Kidoloni no maya sila okoko yola helegaloka woko ya yuha makomauya yowune. Aya ya yuhauya lemo Jisesile unala ipalale yuhaki le esa okaka noudawoku nenako, Jisesida mimi etibo we Judasikiya aya ebamuya elekoko, Jisesiya ayaloka netibo ne loko elekadaki, Omaitoka jokila hi mikaka niabo weki ito Palasisi wewena minabotoka maya woko Jisesida maya libekolobolae loko loka obetaiyoko, oo likadanaki, wavu-liki imi wehenaki ito monoka numuda napauti imi we malokasidaki maya doli hikayoko wewena wavu-liki lehena lepa ikiki lowa hikaka nesahenamaki li-miniki Judasidama emeke moliki Jisesi nebotoka wae. Nisiki hetikayoko, Jisesimamo eimola upalo yowitibo nesamu elekoko ya yuhauti maya lemekoko sa-loko lo biye: Edimoya ekahikumu ohu nije. Loko liyoko, lemoya Naseleti we Jisesidamu ohu nojune liki layoko, Jisesimamo nemo maya minobolae loko liyoko, mimi ibo we Judasi maya luwawanipou nedanaki emoki aya wewenamaki Jisesima libo gamuya oli demesalokati demesalokati niwadanaki, limiki mikau maya pou liki udimi wae. Sa-ikayoko, Jisesimamo loka obetoko akuya ekahikumu moniki ohu nije, loko liyoko, lemoya Jisesi Naseleti wemamu ohu nojune liki layoko, Jisesimamo nemo maya minobolae loko lo libekobolae loko liye. Sa-ominoyo, nemodamuya moniki ohu nijitaboya, matoka wesidaya hulibitikadeko aha numudanipoloka witae. Loko lokoko ga mako sa-loko ayaloya libolimoya woko ulolotiye: Nemotoka dilipe moladawo weutiya mako tolowa amiye. 10 Sa-iyoko, Saimoni Pitamamo sopolola owolauka maya lenebototi eleleha okoko Omaitoka jokila hi mikaka wesida we napamidana elekele oluhola Malokusida kohako lamawakaloka atala maya bolotoko hulikaiyoko, atala maya lemo mikalo jiye. 11 Sa-iyoko, Jisesimamo Pitada maya sopolo emitaka yaitaya aku le owolau owo jo loko lo miye. Ahonekahoya miluma nesa le ohitane loko lonebo maya nenako, emokahoya le ohametane loko sa-noape, loko liye.

  • 11 Mat 26:39; Mak 14:36; Luk 22:42

Omailoka jokila he mekaka weloma Jisesida ilimi-liki wabo.

12 Sa-okaiyoko, imiki wehenaki ujapa wenipoki ito Juda wewenasida imiki wenipolekiya nisiki Jisesida maya adelo liki nala je. 13 Sa-ikiki adelo likiki adaya ilimi-liki Kaiyapasi menalada ahola Anasiyo loko nebo weloka ilimikili wae. Kaiyapasiya aya melekeya niseko nowiyoko Omaitoka jokila hi mikaka wesida ujapa wenipo lolo oko minoko, 14 hapa yeikalaya Juda wewenasida maya data leko we makokolimo lemo heletudawoto maya lilime nupa oko helekadeko lemoya aha wati oko minatune loko libo we ne.

  • 14 Jon 11:49-51

Pitamamo Jisesida yuwawa moloetaibo.

(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)

15 Sa-okaiyoko, Saimoni Pitamamo Jisesida unala ipalale yuhauti we mako Jisesida emeke moloyoko woibo we maya Omaitoka jokila he mekaka noibo we napalimoya nemoda muda-nelonebo nenako, Jisesikiya magoina woko Omailoka jokila hi mikaka wesida ohonipouya yowe-minoiyoko, 16 Pitamamo oho ateto maya sinoneyoko, wela mako Omaitoka jokila hi mikaka niabo we napaya mudaelo-minobo nenako, nemokaho woko ateto ujapa onebo menamidana maya lo mekoko Pitada maya ilime-loko oho ulauya yowoiye. 17 Yowekoiyoko, ateto ujapa onebo menamamo Pitada maya sa-loko lo miye: Emoya aya wemidana unala ipalale yuhauti maya minape, liyoko Pitamamo nemo ya weya minamoe, aito we minoe loko liye. 18 Loko lokaiyoko, elekele wehenaki imi wehenakiya lasi delokaiyoko jo jiki lapi niabotoka maya Pitamakiya lasila elokaiyoko nenako, niseko sino-minoko jotoka maya lapi noiye.

Omaitoka jokila he mekaka we napalimo Jisesida maya loka oetaiye.

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)

19 Sa-noiyoko, Omaitoka jokila he mekaka we napalimoya Jisesida unala ipalale yuhasida maya api-napi obetokaka noibo gamuya loka oetaiye. 20 Loka oetaiyoko, Jisesimamo nemoya muki numuto namato wewenasida lo soto moloko lo bekaka noe loko liye. Nemoya numudatipou numudatipouya ito monoka numuda napauya Juda wewenahenaya muki li esa iki minayoko api-napi obekaka noe. Nemoya sunauka ga mako lo bamoe. 21 Emoya nenahamuya loka nonetane. Nemo gane lo bekoyoko eli-minabo wewenasida yaitaya nenae loko libo ne loko loka obetowo. Nemo lo bekaka noboya aya wewenasiya eliminayo. 22 Loko liyoko, imi we mako maloka sinonebo welimoya Jisesida maya adeloti nokohako sa-loko liye: Omaitoka jokila he mekaka we napa maya neboya emoya aya ga lo nomepe. 23 Loko lokaiyoko, Jisesimamo nemoya lahelamibo ga mako lominatubo maya lo soto molo loko aya wemidana maya lo miye. Ga lalo lo nolibobotoya emoya nenahamuya nokohanelane. 24 Loko liyoko, Anasimamo nalaloti Jisesida adelo nala jekoko Omaitoka jokila hi mikaka wesida we napanipo Kaiyapasima nebotoka oli hekaiyoko ilimi-liki wae.

Pitamamo aku Jisesida yuwawa moloetaibo.

(Mat 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)

25 Sa-niayoko, Saimoni Pitate joto maya jo lapi iki sini-minayoko sa-liki li me: Emokiya Jisesida unala ipalale yuhauti minape. Liki layoko, yuwawa moloko nemo minamoe loko liye. 26 Loko liyoko, Omailoka jokila he mekaka we napamidana elekele wela Pitakaho atala jeko bolotibo wemidana yuhauti we makolimoya loka oetoko emokiya ya yuhau minaniyoko mudaobo maya nehe, olo. 27 Loko liyoko, aku Pitamamo yuwawa nomolaiyoko yalo maya okele maya onowa liye.

Jisesida maya Paelati neboto ilimi-liki wae.

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)

28 Sa-ikayoko, Jisesida maya Kaiyapasida numudalauti maya ilimi hetoka molikiki ilimi-liki uliki wemidana numudalau maya wae. Wikiki udiki go maya lokaiyoko, Juda wewenasida esenipo vobetaibo holimidana nodenesala maya nakili Juda wewena amabo nesa lolo okoko lukate maya le huma jekatune liki uliki wemidana numudalau maya yowamae. 29 Sa-ikayoko, Paelatimamo hetoka maya lemeko loka obetoko sa-loko liye: Edimo maya weya nenahamuya ilimi-liki nisiki obi nitae, loko liye. 30 Loko liyoko, maya weya lahelamibo nesa lolo ametidanako adelo leko emotoka leko nisametine. 31 Liki layoko, Paelatimamo edimotipoya adelo liki wiki edimotipo li huki-minabo galoya obi italo. Loko liyoko, Juda wewenasida ujapa wenipolesiya, o'e, lemo gateya wewena mako kohaidi helamilo loko ne, liki lae. 32 Liki laboya, yoho yaha yalo wewena kohaidi helikaka nesaya Lomu wewenasida nesagoya minokainako, Jisesimamo yamidana oko helitubo ne loko libo ga maya woko ulolotiye.

33 Sa-iyoko, Paelati maya aku duliki wesida numuku maya yowekoko Jisesida ju lo meko emoya Juda wewenasida duliki wenipo napa maya minape, loko loka iye. 34 Loko liyoko, Jisesimamo eimokaya ata eleko gaya nolape, ito wewena makolimo nemokumuya sa-loko lo emekaiyoko nolane. 35 Loko liyoko, Paelatimamo sako minamiye. Nemoya Juda we minoyoko nolape, eimoka wewenakauti ito Omailoka jokila hi mikaka wekiya ilimi-liki nemotoka nisiminabo maya neyo, nena nesa lolo aniyoko ilimi-liki nise. 36 Loko liyoko, Jisesimamo nemo nuliki we minatubo monawaya ma mikaukati monawa emesalo molametiye loko lo miye. Maya mikauka nebo nesa minatidanako, Juda wewenasida ujapa wesida dadeuya nilimi molikatae liki unanele ipanele yuhasiya lowa li soto molatidawo neboya, nemo nuliki we minatubo monawamoya ebaneya ma mikauka we suda minamiye. 37 Loko liyoko, Paelatimamo sa-loko noladawoya, nuliki we minoe loko nolape, loko liye. Jisesimamo nemoya nuliki we minoe loko eimokaya lo soto molokadawoya, nemoya ga ulawa lo soto molatuwe loko ma mikau lemoboya donekaho etokaiyoko maya minoe. Ga ulawa elikaka niabo wewenasiya nemo nepauti gaya elikaka niae. 38 Loko liyoko, Paelatimamo ga ulawae loko noladawo gaya nena gamae.

Loko lokoko hetoka maya lemeko Juda wewenasidaya maya wemidana lihimalamuya ohu joboya minamiye loko lo biye.
39 Sa-okaiyoko noloyo, edimotipoya monawala sakoya ne. Esetipo vobetaibo holi onawau maya we makomidana uli likayoko, nala numukuti maya doli he hula doli he hula noyoko, edimotoka wikaka niabo maya ne. Ito ga maya elideko woko wehe lidekoma, Juda wewenasida uliki wetipo maya nenako, esewa vomikoyoko edimotoka wetiyo. 40 Loko liyoko, aya wewenamasiya ai ai moliki ga napauti sa-liki lae: O'e, Emoya minamiye, Emoya minamiye. Balabasida maya esewa voeto, liki laboya Balabasiya wewena kohaidoko sainanipo ukele lekaka we maya nenae.

  • 32 Jon 3:14; Jon 12:32-33
Copyright information for `YBY