Luke 12

Jisesimamo suwa nesamu data libo ga.

(Mat 10:26-27)

1Sa-noiyoko muki wewenama nisiki dupalo dupalo iki li esa iki minayoko, Jisesimamo unala ipalale yuhasida maya sa-loko lo biye: Palasisi wewenasiya suwalo wewenasi iki moliki ikaka abo nesa liki iki moliki ikaka niaboya lahelamibo nesa likaka niae. Edimoya yamidana sa-ikatayo, ujapa ilo. 2Halukonetibo nesahena mukiya alikaya soto pitibotogo ne. Ito sunauka lolo i-minabo nesahena soto pe suwokadeko muki wewenasiya muda-elikilae. 3Sa-nideko lubukaya haluki-minatabo aya lameda lo suwideko muki wewenasiya elikilae. Ito numudanipou miniki musika liki labo aya hetokaya ga napauti lideko muki wewenasiya elikilae.

  • 1 Mat 16:6; Mak 8:15;2 Mak 4:22; Luk 8:17

Lomodate wetibo wemidana lilipibo ga.

(Mat 10:28-31)

4Nemo iwenele motase lo libekoloyo, eli-minalo. Maloka wewenasiya dupago kohaidi helikilae. Alikaya saina mako lolo ilibitatabo nesaya minaminako, sa-itabo wewenamuya domoda wamideyo. 5Sa-oneboya domoda wetibo we mako dilipituyo. Omailimo lupateya koha helekoko jo ebakuya lipiso hulatibo elewolewaya lene. Nemokahoya wehe loko lo noliboyo, elilo, emokumu domodatipo wideyo. 6Nama somoya aha nesa nenako laho ehadalotiya aya namaya aha meina hitabo nesa lene. Sa-oneboya Omaimoya nama somo makokomuya ata molamiye. 7Ito madotipo yopala lepikaka nesaya Omailimogoya elene. Edimoya nama somokidana minamae. Edimoya wewenae liki nesama minanako, Omailimoya ujapa olibetokaka noinako, saina makomu domoda wamideyo.

Jisesida unala ipala yuha minune loko lo soto okaka ito hitokaka.

(Mat 10:32-33, 12:32, 10:19-20)

8Nemokaho lo libituyo, elilo. Wewenasi domudaloya nemo nuliya li soto moliki li napa itabo wewenaya nemo okulumauti we uti asako Omaimidana okananipoki wesida dowisalo dilipe napa oko duli le sawa jekoloe. 9Wewena makomalikaya wewenasida dowisalo nemodamu jewo hitowo etadawoya asako Omaimidana okanaki welalesitoya jewo hitowo ekoloe. 10Ito okulumauti we uti nemokumuya liwi letiwi itaboya Omaimoya aya lihimaya aha le hulobetatibo anuwa neboya, Omaimidana weuna oluholamu liwi letiwi itataboya Omailimo yamidana lihimawaya le hulametibo nesa ne. 11Ito monoka numudatipou ujapa wemidana owisalo obi nilibitadekoma yalo maya nenae loko letune liki data etipa kamilo. 12Ayahasiloya edimo litabo aya Omaimidana weuna oluholimo lo libe libe ideko litabo neyo. Sa-etibo neyo, data etipa kamilo.

  • 10 Mat 12:32; Mak 3:2911 Mat 10:19-20; Mak 13:11; Luk 21:14-15

Nei uvaminalaki wemu koha moloko libo ga.

13Loko lokaiyoko li esa iki minabo wewenautima we makolimo Jisesidama sa-loko lo miye: Monoka ujapalo wene yamalae, emoya yaneda lo mekadeko ahotekaho mololetatibo uvaminaya ona moloko maloka nimitihao. 14Loko liyoko Jisesimamo sa-loko lo miye: We mageyo, uvamina ona mololetoko ito obi yowanu lelibetatane loko ekahimamo nilime eto okaiyoko nolane. 15Loko lokoko wewenasida sa-loko lo biye: Lupamidana uvaminala waitoko netibolimo lukamidana uvaminala le soto molametibo nenako, edimoya mudai dumu helikaka nesamuya ehetipoe. 16Loko lokoko koha moloko ga mako sa-loko lo biye: Ehada uvaminala wavu-leko netibo welimoya mikauka nodenesa wavu-leko le soto molaiye. 17Le soto molokoko mulunauya sa-loko eliye: Nodenesa le molokaka numuku nodenesaya waitonenako, maloka nodenesaya nenaha etuwe. 18Loko lokoko sa-loko eliye: Nodenesa le molokaka numudaya lukoko le napa-napa oko vetuyo lokoya eliye. Sakoko nodenesaneki ito maloka nesanekiya le aya numukugoya molatuyo. 19Le molokoko neimoneya sa-loko letuyo: Nemo nodenesaneya waitoko minokainako owahaya suwamideko meleke wavu-leko wekolaiye. Yamuya ake jeko nodenesa lalohenaya noko aso jeleko minakoloe. 20Loko liyoko Omailimo sa-loko lo miye: Emoya nei we minadanako oloti lubukaya emo weuka oluhoya lekoyoko helekolane. Sa-okadeko nodenesa uvamina le moladawoya emoka nesaka netihe ito wewenasi nesa elitiye. 21Loko lo mitibo nenako, sainapainalahena waitoko netibo we mako Omaimidana omudaloya sainala minametibo we netiboya, ayamidana nesaya emotokaya soto pekolaiye.

Mulute obohate yowekaka ga.

(Mat 6:25-34)

22Loko lokoko unala ipalale yuhasidama sa-loko lo biye: Sa-noiyoko sa-loko lo noliboe: Edimoya miniki liki itaboya nodenesa nakahaukati natupe ito lupalo nesaya nakahaukati le kolatupe liki data etipa kamilo. 23Nodenesaya saina lalo minamiye. Edimo miniki liki itabo nesaya saina lalo ne. Ito lupalo nesaya saina lalo minamiye, aha lupateya saina lalo ne. 24Ahanamamuya data eliki eli wehe lilo. Aha-namasiya nodenesa ma yuha amae, ito nodenesa o molaiyokoma ma liki wiki numudanipouka li nupa iki namae. Ito nodenesa li molatabo numudaya vamaboya Omailimogo nodenesanipoya bekaka noiye. Sa-okaka noinako edimoya nama minamae. Wewena ma minanako, nama mukiya limiki minayoko edimoya yowiki minanako Omailimoya sainahenatipoya aha le soto mololibetatibo ne. 25Edimokuti we mako ata etipa keko minoko sako etiboloti emolakaho meleke makoki kolo meko minoko sako etibo nehe, sako ma minamiye. 26Yaya lasolasi nesa neboya, edimosiya aya nesaya lamabo nenako, saina mako nenahamu data etipa nike. 27Edimoya sainahena uvawa oko minokaka noibo nesamidana monawaya ma eli wehe lamahe. Yotoka nesaya yowanu mako lamae. Ito lalo nesa mako oto iki li kolatabokumu data kamae. Sa-oneboya ga mako lo libituyo, eli-minalo. Hapa yeikalaya uliki onowelaki we Solomonikahoya onowela lalo le kolokaka oneboya, yaukati uvawaki nesalimo Solomonida upalo nesamidanaya asetoko ne. 28Ya nalauka nesaya olotiya uvawa okoko minoko hoya loko alala mekaiyoko hukiki jo jikaka niae. Sa-niaboya ya nalauka nesahenaya Omailimo liboto onowenipo li kolikaka nianako, edimo asolasi eli elewole iki eli-minabo wewenalitaya dupalo nesahenaya Omailimo aha le soto mololibetakolaiye. 29Edimoya nena nesama natudawo ne liki data etipa kamilo. 30Muki numuto namato wewena monokanipo minamibo wewenasiya aya nesamuya ohu adoha jikaka niae. Sa-niaboya ahotipokaho aya nesaya edimotoka minametiboya dupaya dowa lametibo ne loko elene. 31Edimoya aya nesamu nehekala Omaimidana oholamu duka data omutiki ki moladeko minadeyo. Sa-itaboya dupamidana nesalaya aha nesakidana libekolaiye.

  • 27 1 Kin 10:4-7; 2 Klo 9:3-6

Okulumauka uvamina le nupa okaka ga.

(Mat 6:19-21)

32Edimo maloka wewena sipisipi jakidana nupa i-minabolawalitaya domoda wamideyo. Ahotipokaho eimola oholamidana elewole uvamina le libekolo elowa nojiye. 33Yamuya uvaminatipo salimi ikiki meinawa likiki uvaminanipo minamibo wewenasida yaitaya bilo. Sa-ikiki ehadatipo owo jikaka owo hulupa jametibomidanaya li uka jilo. Sa-iki okulumauka suwametibo uvamina li nupa itabotoya, ukelelo wewena monamikilae, ito unakodalimo hukametibo ne. 34Ito uvaminatipo lalo netibotokaya data ki moladeko minatibo ne.

Elekele uluhosi ujapa iki minatabo ga.

35Edimoya lawolawotipoya li kolikiki ohatipolo ebetipoya li etoha iki jikiki leya liji molikiki minalo. 36Ujapa we makoya menala ada abo onawaloya aku le wili jeko numutoka nisitibokumu ewa iki miniki anulo maya niseko hoko-hoko lidekoma enemane iki anu siyetatune liki ewa iki minabo neyo, edimoya asaiki ewa iki minalo. 37Ujapa welimo niseko elekele oluholalesida udamiki siniki minikadeko mudaidatiboya, elowa jikilae. Sa-oneboya nemokaho ga mako wehe loko lo libekoloyo, elilo. Ujapa wenipokaho yowanulo nesama li olo jikiki nisiki miniki nodenesatipo nalo, loko lokoko eimolaya nodenesa wataina oko ona moloko bekolaiye. 38Aya weya lubuka udo wili jeko nisitihe ito okululuwa hokibolawaya niseko mudatiboya elekele oluholama aha ewa iki minadeko mudaidatiboya elowa jiki minakilae. 39Sa-oneboya, edimoya elilo. Yaya numuda aholalimo ukelelo we nisitibo onawaya eletidanako, ukelelo weloe loko ujapa onetibo nenako ukelelo weya niseko numudala jeko pasokoko uvaminala lametibo ne. 40Yamidana sako okulumauti we uti nemodaya newa iki minamitabo yulaka nisekoloyo, li lolowa ikigo minalo.

  • 35 Mat 25:1-1336 Mak 13:33-3639-40 Mat 24:43-44

Emesalo moloko Omaimidana elekele oetatudawo ga.

(Mat 24:45-51)

41Loko lokaiyoko Pitamamo sa-loko liye: We napatelika koha moloko noladawo aya lemodamugoya nolape ito muki wewenamu usi gaya nolane. 42Loko lokaiyoko We napamamo sa-loko lo miye: Elekele oluho makolimo ele wehe loko elenetibo ito yowanu le emesalo moloko litibo weya, ujapa welalimo emola numudalauya ujapa oko minoko yowanulo we malokasidama ujapa oko netiye loko ujapa we lolo oetokadeko nodenesa natabo onawalo maya ona moloko bitibo wemidana monawalamuya lo libituyo. 43Yowanulalo ujapa wela maya nisekoko omutoko libotoma emesalo moloko nolideko mudakoko aya yowanulo welamuya elideko lahelepa etibo ne. 44Sa-onenako nemoya wehe loko lo libituyo, elilo: Ujapa welamoya sako ujapa lalo ibo wemidanaya muki nesalo ujapa we lolo oetakolaiye. 45Sa-etiboya aya yowanulo welimoya nemo ujapa wenema onawa hana minokainako enemane oko nisamekolaiye loko elekoko yowanulo wehe menahe kohaidokaka noko nodenesa ataina oko noko minoko biya no noko nei moloko netiboya, 46aya yowanulo wemidana ujapa welama nisekoko ujapa welamu ewa oko minametibo onawalo ito elametibo onawaloya niseko upalahena kohako huko nako oko oli he huladeko yowanumu elewole iki data elamitabolawa minatabokuya woko magoina minakolaiye. 47Yowanulo we makolimo ujapa welamidana epalauti aya elekoko le lolowa oko minamoko ujapa welamo letibotoya emeke molamideko maya ujapa welalimoya wavu-leko nokohadeko obi yowanu napa litibo ne. 48Sa-etiboya yowanulo we makolimo ujapa welamidana epalauti ga mako elamoko obi oetatibo nesa lolo idekoma ujapa welalimo moletokogo kohakolaiye. Omailokati uvamina wavu-liki li-minatabo wewenaya Omailimo aku li welepa jiki nimilo loko letibo nenako, akuya mikilae. Ito Omailimo we makomidana saina waitoko molatiboya Omailimoya oha obe-loko nemo loko lekolaiye.

Jisesida monokamuye loko potoko le maloka maloka etudawo ga.

(Mat 10:34-36)

49Nemo ma mikauya jo dupalo jituwe loko lemoboma ne. Ito muki wewenasida lahelamibo nesanipo jo jituwe loko olotiya letidanako dowa lokoe loko letine. 50Nemodaya miluma nesa napa makoya li ohinitakilae. Muluneu okohu iyoko mino-loko woko minoyoko alikaya suwonetatibo ne. 51Edimosi nemokumuya ma mikauya hulu nesa le soto molatuwe loko lemene liki nilahe. Yaloya lemamoe. Nemoya luwaku potiki li maloka maloka iki ona molikaka nesa le soto molatuwe loko lemoboma ne. 52Oloti onawaloti asolasima mino-loko yoweko numuda makokouya wewena 5-pala minataboya, nemo monokanemuye likiki sa-oneboma ne sa-oneboma ne liki makomidanahe ito lowesidamuhe lowa moila hiki ulanipolo we lolo iki dokepalo dokepalo iki monikilae. 53Sakikiya sa-iki luwakuya potikilae. Aholako ito ipalako mini maloka maloka iki luwaku potikilaiye. Ito dolako oluwakosiya asaikilaiye. Ito omebalako omebalakosiya asaiki sa-ikilaiye.

  • 50 Mak 10:3853 Mae 7:6

Oloti onawamidana monawa ele wehe lokaka ga.

(Mat 16:2-3)

54Jisesimamo sa-loko lokoko li esa abo wewenasidama sa-loko lo biye: Edimoya limu mako ho omudalo nohitaiyoko mudaikiki maya goma jekolaiye liki likaka niae. Sa-liki laboto hekaka noibo maya ne. 55Ito okuluma lubuhago le esa noiyokoma howai onawa nenako otaga lekolaiye liki likaka niaboto hekaka noibo nesama ne. 56Sa-likaka niaboya edimo suwalo wewenalita ma mikaki ito okulumaki monawanipo ona molikaka niaboya, oloti maya nemokaho oko moloko okaka nobomidana monawaya nenahamuya eli wehe lamae.

Obi yowanu letatibo wemidana odalau ho.

(Mat 5:25-26)

57Ito sabo weutipolotiya maya monawaya wehe lonetiboya nenahamu ona molamae. 58Sa-itaboya we makolimo obi yowanu legetakolo ilime-loko obi numuto obi napa le helekaka welo ilime-loko nowideko anulokaya magoina niwiki ukalauka lalo etiye loko sainahenama mo. Samoko aya nesamaki le-loko aya obi le helekaka we netiboto wisaiboya obi elekaka welimoya imi wesida lideko imi wesi ilimi-liki wiki nala numuku huligitikatae. 59Sa-onenako nemoya wehe loko lo libituyo. Omaimidana nala numuda muliguya lihimaka napa lasola netiboya pasoko suwametadawoya, ayauya huloetokadeko mino-loko woko minakolane.

Copyright information for `YBY