Luke 13

Tolowa okatune liki duka li wili jilo.

1Aya onawalo ayalo minabo wewena malokasiya Galeli wewenasida ganipo Jisesidama sa-liki li me: Edimoya Omaimidana uda ji meyoko Paelatimamo nokohaidadanaki Omaimidana uda ji mebo nesamidana oladalaki ito aya wewenasida oladanipoki le opa napa iye. 2Liki li mikayoko edimo laboto sa-loko donoto leko lo biye: Muki Galeli wewenasikuti sa-iki helebo wewenasida lihimanipo napa-napa neyoko weunipo wamibo anu wikae liki nielehe. 3Sako minamiye loko lo noliboe. Edimosiya sa-iki duka li wili jamitaboya edimoki sa-ikigo wiki opa ikilae. 4Ito Siloamu numutokaya numuda hana hana makoya lemeko udoko wewena 18 kohaido heliboya Jelusalemu ebaku nebo wewenauti asaiki helebo wewenasida lihimanipo napa nebo wewenae liki nilahe. 5Sako minamiye loko lo noliboe. Edimokiya asaikiya duka li wili jamitaboya edimoki asaikigo wi opa ikilae.

Juda wewena duka li wili jamabomu koha moloko libo ga.

6Loko lokoko Omaimo Juda wewenamu osele elaibomu koha moloko ga mako sa-loko liye: We makoya ohuda ya sigolo yuha okoko alikaya niseko ihilawamu ohu jiye. Niseko mudaibo maya aya ya maya ihilawa jamiyoko aya mijalau yowanu lekaka wemidana sa-loko lo miye: 7Meleke loweki makoki maya wokaiyoko maya yamidana ihilawa maya liyekolo nisobo maya gaya yamaya ihilawa jamiye. Mika nouvala ahamu nokatiyo, kohako le huliko. 8Loko lokaiyoko mijalau ujapa welamamo sa-loko lo miye: Ujapa wenelika, oloti melekeuya moneko monaukaya ohu leko le wati okoko bulumaka jasida esenipo maya heko leko niseko molatuwe. 9Sa-okoyoko alika melekeloya ihiwala jitiboya dowa lokoe. Ito ihilawa jamidekoma kohako le hulo loko lideko kohako le hulatuboya, wati okoe loko liye loko Jisesimamo liye.

Anu monamibo menamidana holiguma ilime anu molaiye.

10Holi onawa makomauya Jisesimamo monoka numuku ga maya lainimi obetaiye. 11Sa-noiyoko mena mako nebotoya Olohamidana weuna oluho makolimo ukauya yowekaiyoko meleke 18-pala saina napa-napa nesa jeleko minokaka iye. Sa-okaiyoko aya mena sino wehe loko netibo nesa lamoko abuhala minamiyoko nebo ne. 12Sa-iyoko Jisesimamo sa-loko ju lo meko liye: Ma menalae elaibo nesaya aloya le haka loetokoe. 13Loko nolidanaki aya menamidana madonalo maya ade noleko le lalo noetaiyoko ayahasiloya maya menama sino wehe lokadanaki Omaimidana epoka liye. 14Sa-iyoko monoka numudalo ujapa we napamo holi onawa napauya Jisesikaho maya menamidana ilime haka libokumu mulunauka lahelamibo elekoko ayalo minabo wewenasidama sa-loko lo biye: Yowanu lekaka onawa 6-pala nenako, saina lelaibo wewena lilime haka letiye likima holi onawau nisamiki yowanu onawaugoya nisilo. 15Loko liyoko we napamamoya sa-loko liye: Edimo suwalo we depa uluma lowe nebo wewenalitaya, holi onawauya bulumaka jatiposida numukuya wikiki no natae liki aha wina iki dilipi wikaka i-minaboma ne. 16Yamidana maya nenako Juda mena maya Olohalimo ukauya ilime lahelamibo lolo okaiyoko meleke 18-pala le huloko neboya elaibo nesamidanaya holi onawau le huloetatuboya wehe lonehe wehe lamone. 17Loko noliyoko ulalalo we maya owanipo napa-napa hele. Sa-iyoko muki wewena maya oliwaki nesa lolo ibokumuya elowa adoha je.

  • 14 Eks 20:9-10; Dut 5:13-14

Masteti yuha nesalo koha moloko libo ga.

(Mat 13:31-32; Mak 4:30-32)

18Ito Jisesimamo sa-loko lo biye: Omaimidana oholau wiki minatabo wewenaya nena nena ikima minae. Ya nesakidana iki minae loko nenahalo lo moloko letuwe. 19Mastetiya ihilawamidana iki minae. Wewena makolimoya masteti ihilawaya asolasi neboya makokosi leko woko mijalau yuha iboya wileko yoweko napa okaiyoko namasiya nisiki akawaloya numuda vaboma ne.

Beleti lulu jekaka alo koha moloko libo ga.

(Mat 13:33)

20Loko lokoko akuya sa-loko liye: Omaimidana oholau wokaka nesamuya nenahalo lo moloko letuwe. 21Beleti lulu jekaka nesakidana ne. Mena makolimo beleti lulu jekaka nesaya palauwaki le opa napa okoko ataina okaka noiyoko beleti lulu jeko napa iye.

Anu ateda lasolau yowekaka ga.

(Mat 7:13-14,21-23)

22Jisesimamo Jelusalemu numukuka wekolo noidanaki eba lasolauka ito napauka yoweko lemeko oko monekolo monoka monawahenama lainimi obetoikaka omo wiye. 23Sa-noiyoko we makolimo sa-loko lo miye: We napane yamalae, Omailimo wewena amanamasi dilimitibo nehe. Loko lokaiyoko Jisesimamo sa-loko lo beko liye: 24Ateda asolasiguya yowikilima abuhatipoukaya li elewole ikiki yowitae. Nemoya sa-loko lo noliboe: Muki wewenasiya yowetune liki litaboya yowamikilae. 25Sa-nideko numuda aholalimoya anuya vobetokadeko atetoya sini-minikiya sa-liki atetoya hoko-hoko liki ju likilae: We napate yamalae, anuya siyeletowo. Liki lideko nemoya sa-loko lo libekoloe: Edimoya mudaidamobo wewena minayo, edimoya nakaha numutoti wewena minae. 26Loko lokoyoko sa-liki li nimikilae: Emoki magoina minudanaki magoina lemo numudateuti noko lemo numudateloya woko monoka monawaya lainimi oletoko lemo mudalelo-minadawoma ne. 27Liki li nimideko nemokaho sa-loko lo libituwe: Edimoya nakaha ebatoti wewena minae loko aloya lo libekoe. Edimoya lahelamibo nesalogo monikaka abo wewenalitaya nenahalo nise, alo wilo, loko lo libekoloe. 28Loko lokoyoko mudataboya Aebalahamule Aesikile Jekopule ito Omaimidana epalauti ga likaka wewenaya Omaimidana oholauya minadeko mudaidakilae. Sa-iki mudaikadeko edimodaya doli he hulikoyoko hetokaya miniki depa tala-mitala iki miluma eliki wije nama adoha liki minakilae. 29Sa-nideko wewena ho yowibotokati ito ho limibotokati ito okana maloka malokati nisiki li esa iki Omaimidana oholau nodenesa niki elowa jiki minakilae. 30Sa-oneyo, edimoya elilo. Oloti onawalo omutiki nisebo wewena malokasiya mini alika ikadeko, alika minabo wewena malokasiya mini omutikilae.

  • 27 Sam 6:828-29 Mat 8:11-12; Mat 22:13; Mat 25:30
  • 30 Mat 19:30; 20:16; Mak 10:31

Jisesimamo Jelusalemu wewenamu wije nama libo ga.

(Mat 23:37-39)

31Aya onawaloma Palasisi wewena mako nisikiki Jisesidama sa-liki li me: Emoya maya ebaya hulikoko wo. Uliki we napa Helotimamo kohaelo helekolaiye. 32Liki likayoko emomamoya yowanu le-loko woko suwokoko alika helitibokumu ohuwa hukoko sa-loko lo biye: Edimoya wiki aya liwe ula weunaki wemidanaya sa-liki li midekoya elideyo: Olotiki aijokiya minoko olohalimo dukau yowibo wewenasida olohasida kohaidoko doli he huloko ito saina delaibo wewenasidaya dilipe haka lobetokokoya mino holi molatuwe. 33Sa-oneboya aito ebatoka Omaimidana epalauti ga lokaka we mako kohaidi helitaboya etamiye. Jelusalemu numutokagoya sa-itae liki li-minabo maya nenako, olotiki aijoki okokiya nemo anunelokaya wekoloe. 34Ke, Jelusalemu wewenalitaya, Omaimidana epalauti ga likaka wewenasida ito Omailimo edimotoka yowanulo doli hibo wewenasidaya ehadalotiya huli moliki kohaidi helikaka niae. Nemokaho edimodaya okolelimo oluholalesida le okanauka molaibokidana muki yupeka le muluneuka molakolo okaka noboya edimoya eli nemamae. 35Sa-ikaka niayo, elilo. Omaimoya dilipe hulikadeko ebatipoya ame numuda minakolaiye. Nemokaho sa-loko lo libituwe: Edimolitaya nemoda muda-nelamiki miniki alikaya sa-liki nemodamuya litae: We napamidana galalo nisekane. Omailimo maku imitiye liki litabo ne, lokoya lo biye.

  • 35 Sam 118:26
Copyright information for `YBY