Luke 23

Jisesidama Paelati neboto ilimi-liki wae.

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Jon 18:28-38)

1Liki likayoko, muki wewenasiya sinikiki Jisesida maya uliki we Paelatima nebotoka ilimi-liki wae. 2Ilimi-liki wikiki api iki obi itiki sa-liki lae: Maya welimo lemo Juda wewena lilime opa okaka noidanaki Lomu wewenasida gamani we napanipo Sisada maya takisi ehada mamilo loko lokoko eimoladamu nuliki we napa maya lahelamibo nesauti dilimitiye loko lo mololibetaibo we maya minoe loko lokaka noiye. 3Liki likayoko, Paelatimamo Jisesida maya sa-loko loka oetaiye: Emoya Juda wewenasida uliki wenipo napa maya minape. Loko loka oetaiyoko, Jisesimamo wehe loko lokadawoyae. 4Loko lokaiyoko, Paelatimamo Omaitoka jokila hi mikaka we napaki ito muki wewenasidamakiya sa-loko lo biye: Maya wemidana olisala ohu joboya ma minamiye. 5Loko liyoko edimosiya pelesa jiki sa-liki lae: Emokahoya muki wewenasida dilipe topa idanaki Galeli mikauka api o-loko woko Judiya mikaukaya wo suwokoko ga monawa api-napi idanaki sa-oloko oloti mayalo nisiye.

Jisesidama ilimi-liki Heloti neboto wae.

6Liki likayoko, Paelatimamo ganipo maya elekoko aya weya Galeli we nehe. 7Loko loka obikoko Jisesima i-liki we Helotikaho ujapa ibo ebatokati we neyoko mudakoko ito Helotima aya yupekaya Jelusalemu numutoka minaibo nenako, Heloti netibotoka ilimi-liki wilo loko oli hekaiyoko ilimi-liki wae. 8Sa-ikayoko, Helotiya Jisesida gala maya hapa yeikala eleneboto nenako, Jisesikaho adoha elewole nesa mako lolo okadeko mudakoko letunako loko ata kekoko Jisesida maya muda-elaibo maya elowa jibo ne. 9Sa-iyoko nenako, Helotimamo Jisesikaho muki oko moloko ibo nesamu loka oetaiboya, Helotikaho libo galo maya ma onoto leko le wili jeko lo mamiye. 10Sa-noiyoko, Omaitoka jokila hi mikaka we napaki ito monoka monawa api-napi ibikaka wekiya amaitoka sini-miniki helitiye liki dabuha moliki obi yowanu litae. 11Sakiya emo olisala ohu jiapulu iki Helotile muki maloka wewenasikiya lahelamibo ga litae. Sakiya lahelamibo gahena litikiki, uliki we napamidana upalo nesa lalo maya li kolimikiki, Helotimamo aku Paelatima nebotoka oli he molokaiyoko, akuya ilimi-liki wae. 12Sa-ikiki hapa yeikalaya Paelatiko Helotikoya ulanipolo we lolo iki minaibo neboya, yalotiya aku yowo moli niki ouna jeiye.

Jisesima helitiye liki obi itabo.

(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39-19:16)

13Sakikiya Paelatimamo muki we mena ito Omaitoka jokila hi mikaka we napaki ito monoka ujapalo wesidamaki dilipe nupa okoko sa-loko lo biye: 14Edimoya maya wemidana ilimi-liki nemoto nisiki muki wewenasida dilipe topa okaka noiye liki laboya, edimotipokiya magoina minoko domudaloya olisalamu ohu joboya, edimosi olisa ibokumu obi noetune liki laboya olisala ohu joboya ma minamiye. 15Helotikahokiya asakoko olisalamu ohu jiboya minamiyoko, nemotoka oli hekaiyoko nisiye. Sa-okaiyo, elilo: Aya welimo lahelametibo olisa nesa mako lolo etidanako, koha hulatipa, sako minamiyo, 16nemokaho letubotoya seida oijoloti kohaikiki numudalaloka oli hideko wetiye loko liye. [ 17Ito Paelatimamo esenipo vobetokaka holigu melekeu melekeu maya nala numuku minabo wewenasida le hulobetatane liki duli maya likayoko aya wewenasida makoko makoko oko doli he hetoka hulokaka iyoko numudanipoloka wikaka ae.] 18Sa-onebo nenako, edimosiya imiya liki sa-liki lae: Maya weya okepa usitiye. Sa-idekoma Balabasida maya olutomikadeko aku numudalaloka wetiye. 19Liki laboya, Balabasiya Jelusalemu numutokaya gamani wewenaki lowahina lebotoka we makomidana kohako heliyoko, ilimi-liki nisiki nala numuku hulimikayoko nebo we ne. 20Sa-iyoko nenako, Paelatimamo Jisesida maya oli he hulatuwe loko aku loka obetaibo maya, edimosiya gala elamiki pelesa jiki, 21yoho yaha yalo helitiye, yoho yaha yalo helitiye liki lae. 22Liki likayoko, Paelatimamo aku sa-loko lo biye: Nenahamuye. Nena olisa okaiyoko helitiye liki nilae. Emo kohai helitabo olisala mako le soto molamoe. Sa-onenako, nemokahoya lokoyoko seida oijoloti kohaikiki oli hikadeko numudalaloka wetiye. 23Loko liyoko, aya wewenasi Paelati libo galo maya kohaki yoho yaha yalo nalawa oko teto liki labo galimoya Paelatimidana gala maya kohaiye. Sa-iyoko nenako, Paelatimamo libo ga maya mumu lamiye. 24Sa-iyoko nenako, Paelatimamo edimo laboto demesalo molatuwe loko liye. 25Loko lokoko omutoko gamani wewenaki lowahina leko we mako koha heliyoko nala numuku huliti-minabo wemamidanaya oli he hulikoko edimonipo data kitabo nesa lolo itatae loko Jisesidama imi wesida dadeu molaiye.

Jisesidama yoho yaha yaloma kohae.

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)

26Sa-okaiyoko, Jisesida maya kohakili ilimi-liki niwayoko, anulokaya we mako uliwa Saimoniya Sailini we neboya, ohugukati le taoniloka wetuwe loko nowibotokati anulo neyoko adelo likiki yoho yaha ya maya ohimikayoko ohekoko Jisesida maya emeke moloko wiye. 27Sakikiya niwayoko, muki we menaya emeke moliki niwadanaki menakipamasiya milumala elitikiki wije nama litimi wae. 28Sa-imi niwayoko, Jisesimamo mino wili jeko sa-loko lo biye: Jelusalemu menakipalitaya, nemokumu wije nama lamiki edimotipo oluhotipolesida ito edimotipolesidamukiya wije nama lilo. 29Onawa mako alili noinako, ya onawa soto nopideko maya sa-liki litayo: Oluhonipo etamabo menakipa ito oluho amida liyamabo menakipasidamuya wati iki minae liki litabo neyo. 30Liki likiki aya onawaloya bola napa makomidanamuya bola yowayalae, niseko jeko hitoletowo liki likilae. Ito bola lasolahenamukiya nisiki lemoda jiki hitilitalowo liki likilae. 31Loko lokoko sa-loko lo biye: Nemoya ohatama jokidana minoboya, nemodaya aha joku jitabo nenako, edimoya opatibo jo maya minanako, edimodaya aha joku jitabo nenako nenaha itahelae.

32Loko lokaiyoko, olisalo we loweki ito Jisesimakiya kohaidakili dilipi-liki wae. 33Sakiya dilipi-liki wiki eba makoya madonipo abuhawa ebae liki labotoya hetikiki, Jisesidama yoho yaha yalo nilimi itae. Sa-ikiki olisalo we lowesida maya mako maya ade lamawakaloka tiki ito mako maya ade atahakaloka titae. 34Sa-ikayoko, Jisesimamo ahonelika, eli wehe lamiki opa-napa nesa nileyo, lihimanipo le hulobeto, loko liye. Loko lokaiyoko Jisesida upalo nesa maya ekahoma litihe ekahoma litihe liki lopo-topo likadanaki kasikidana ono makoya molae, asitibo wemamo Jisesida upalo nesa maya litiye likadanaki. 35Sa-niayoko, muki wewena maya li esa iki miniki mudai-minae. Sa-niayoko, Juda wewenasida ujapa wenipolesiya lahelibo lahelamibo ga nilitiki emoya wewenasida dilimekaka we Omailimo nilime eto onebo we lahelamibo nesauti dilimitiye loko lo mololibetaibo wema minoe loko moneko lokaka ibo we maya nenako, eimolaya yowalotiya lemo mikalo matoka jeko wetinako, nenaha iyokoma noliye liki lae. 36Liki likiki imi wesiya lahelamibo ga litiki liwi letiwi itikiki ekesa waeni no ma natihe liki hiki nimiki, 37emoya Juda wewenasida uliki wenipo minokoma eimokadaya ilimowo. 38Liki ni-liki isa madonalokaya luhuwa mako sa-liki jikayoko nebo ne: Maya weya Juda wewenasida uliki wenipomae.

39Sa-niayoko, lahelamibo nesa likaka aibo we loweuti makomalamamo Jisesida lewo letowo oko sa-loko liye: Emoya lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetaibo wema minatadawoya eimokadaya noilimeko lemodakiya lilimowo. 40Loko liyoko, makomalamamo auha meko sa-loko lo miye: Emoki lemokiya obi nilitiki helitae liki lilitiminabo maya nenako, noheleko Omaimidanamu oli emamihe. 41Loko lokoko, sa-loko liye: Lemodaya lihimatemuya kohaleli niheleboya wehe loneboya, maya weya lihimala minamibo we neboya hakupa galoya kohai nihele. 42Loko lokoko Jisesida maya sa-loko lo miye: Jisesiyo, emoya uliki we napa lolo oko nisitadawo yupeka maya nemodamuya ata molametiye loko noloe. 43Loko liyoko, Jisesimamo sa-loko lo miye: Nemo wati gaya lo emekoloyo, ele-mino. Oloti eba lalou emoki ouna jeko minakoloiye.

  • 30 Hos 10:8; Lev 6:1634 Sam 22:18

Jisesima helibo.

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)

44Loko noliyoko, holiloya ho aha luwato neyoko muki ma mikauka maya lubu je suwokoko mino-loko woko 3 kiloku iye. 45Sa-iyoko, monoka numuda ateto Omaimidana owisalalo yowikaka ateto imaha molabo lawo-lawo maya yowa epaloti maya luwakuma boloto-loko lemeko le maloka maloka moloko pasiye. 46Sa-iyoko, Jisesimamo ga napauti ahone aliyo, nemo weunema adekauya nomoloe. Loko lokadanaki ahu lo nohuloko heliye. 47Sa-iyoko, lowa ujapalo wemamo soto pibo nesa maya mudakoko Omaimidana uliwa le sawa jeko maya weya wehe loko nebo we ne. 48Loko liyoko, aya nesa mudatune liki li esa iki minabo wewenasiya mudaikiki miluma napa elikiki ikinipolo jimi jimi numudanipoloka maya wae. 49Sa-niayoko, emo iwelaleki ito Galeli ebatokati emeke moliki nisebo menakipakiya alo hoto apulu iki sini-miniki aya soto pibo nesa maya mudae.

  • 45 Eks 26:31-3346 Sam 31:549 Luk 8:2-3

Jisesidama ale jitae.

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)

50Sa-ikayoko, we mako neboya uliwa Josepu. Emoya Judiya eba mako uliwa Alimatiyao loko nebo ebatoti we ne. Emoya we lalo ito wehe lonebo weya Juda wewenasida monoka kanisolenipouti we ne. 51Sa-iboya muki kanisolesiya Jisesida kohatune liki lowa jiwi moneyoko emoya ele bamibo welimoya Omailimo uliki we ilime soto pitibokumu ujapa oko nebo we ne. 52Sakoya nebo we nenako, aya welimoya Jisesida onowa lekolo woko Paelatidama loka oetaibo maya Paelatimamo oo lokaiyoko, 53emoki we malokaki yaloti maya pasiki li mikalo molikiki lawo-lawo ukulo lalo nesaloti wasa jimikiki liki wiki ehada numuku wewena owaha ono molamabokuya molitae. 54Falaideu maya liki wiki ale jitae, esenipo vibo holi onawa maya alili noiyoko. 55Sa-noiyoko, Galeli ebatokati Jisesida emeke moliki nisebo menakipasiya Jisesida maya nena-nenakoma ale jetatihe liki Josepuda emesalo moliki wiki ono molikaka ebato maya miniki mudai-minae. 56Sakiya mudaikiki numudanipoloka wiki onowalo maya nuwala wibo netupa hiletatune liki li lolowa ae.

Jisesima helenebokuti aku sinaibo ga.

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)

Sakikiya holiguya Juda wewenasi li huki-minaboto maya moletiki minaboya,

Copyright information for `YBY