Luke 9

Unala ipalale yuha 12-pala monoka yowanulo wabo ga.

(Mat 10:5-15; Mak 6:7-13)

1Jisesimamo unala ipalale yuha 12-pala dilipe nupa okoko wewenasida dukautiya oloha ulama kohaidiki doli hitae loko ito saina delaibo wewenasida dilipi haka libitatae loko yamidana elewolewa biye. 2Bekoko Omaimo muki wewenasida uliki wenipo lolo etibo gala maya li biki saina delaibo wewenasidaya dilipe haka litae loko doli nohekoya 3sa-loko lo biye: Anu witabotokaya sainahenaki liki wamilo. Akusa uka jekaka owoya beletiya ehadaya lamiki ito owo loweya uka jamiki wilo. 4Yowitabo numukuya udiki mini-liki wikiya aya numutotiya witayo. 5Dilipi lalo amidekoma aya ebama hulikiki niwikima huka biki dilotiya mumusopa tili i hulikiki wilo. 6Loko lo bekaiyoko numuto namatoka wadanaki Jisesida gala lalo maya li bikaka iki saina delaibo wewenasidaya dilipi haka lae.

  • 3-5 Luk 10:4-115 Apo 13:51

Noku udobetokaka we Jonima helibo ga.

(Mat 14:1-2; Mak 6:14-29)

7Sa-niayoko uliki we Heloti maya aposolosi elewole anehena lolo niabo ga maya elekoko ata etipa kiboya, maloka wewenasiya Joniya helenebokuti ilime sinokaiyoko ne liki layoko, 8maloka wewenasiya Ilaija maya Omailimo ilime sinokaiyoko niseko ne liki layoko, maloka wewenasiya hapa yeikala Omaimidana epalauti ga likaka weuti maya makomamidanaya Omailimo ilime sinokaiyoko niseko ne liki layoko, 9Helotimamo elekadanaki sa-loko liye: Jonida enolama hukokoboma nenako, maya nesa lolo noibo weya ekahidamu nilitae loko liye. Loko lokoko Jisesida maya muda-elatuwe loko eliye.

  • 9 Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19

5000 wewenasida nodenesa beko naibo ga.

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-13)

10Aposolosiya yowanulo doli hibototima akuya nisedanaki edimotoka iki moliki abo nesahenama wetome iki Jisesidama li me. Sa-ikayoko dilipe-loko numuda eba mako uliwa Betisedae loko nebo numutokaya wiye. 11Sa-iyoko muki wewenasiya elikiki Jisesidama emesalo moliki niwayoko, dilipe nupa okoko Omailimo muki wewenasida uliki we lolo etibomidana gala lalo maya wetome oko lo beko saina delaibo wewenasidama dilipe haka haka liye. 12Sa-iyoko ludaka maya homa lemekolaiyoko unala ipalale yuha 12-palamasi nisikiki sa-liki li me: Lemoya ametoma minuniyo, maya wewenasidaya doli hideko numuda napalokaki asolalokaki wiki nodenesamu ohu jiki nikiki udataboma ne. 13Liki layoko Jisesimamo edimotipoya nodenesa biki nalowo loko liyoko, sa-liki onoto liki lae: Beleti lade maloka suwiyoko ito lahawa lowemakigo maya molo-minudawolae. Sa-ominudanako lemoya woko maya wewenasida nodenesanipo meina hebetatune loko nolape. 14Liki labolawa maya yalo li esa iki minabo weya 5000 minayoko elikadanaki sa-liki layoko Jisesimamo unala ipalale yuhasidama sa-loko lo biye: Muki wewenaya 50 50 iki mini nupa ika mini nupa ika ilo liki li bilo, loko lo biye. 15Sa-liki li bikayoko muki wewenama mikalo minayoko 16Jisesimamo beleti lade maloka suwokomaki ito lahawa lowemakiya lekoko okulumaukama omuda hulo moloko Omaimidana epoka lokadanaki beletima posekoko aya nodenesama liki moniki bitae loko unala ipalale yuhasidama biye. 17Sa-iyoko muki wewena maya niki dohumanipo ikiki nodenesa lumawa nebolawama li nupa iki manoda lape 12-pala owo jiki waitokaiyoko li molae.

Pitamamo Jisesida monawala lo soto molaibo ga.

(Mat 6:13-19; Mak 8:27-29)

18Yu makoya Jisesimamo Omailoka loko nedanaki unala ipalale yuhama edimonipogo minabotoya sa-loko loka obetaiye: Muki wewenasiya nemokumuya ekahima ne liki likaka niae. 19Loko liyoko sa-liki li me: Noku udobetokaka we Jonima aku soto peminane liki likaka niae. Ito maloka wewenasiya Ilaijama hapa okulumau yowenebo we maya akuya lemeko minane liki likaka niae, ito malokasiya hapa yeikala Omaimidana epalauti ga likaka weuti mako maya aleuti sinokoko minane liki likaka niae. 20Liki likayoko Jisesimamo loka obetoko edimotipoya nemokumuya ekahima ne liki likaka niae. Loko liyoko Pitamamo onoto leko emoya Omailimo lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetaibo wema minane.

  • 19 Mat 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8
  • 20 Jon 6:68-69

Jisesima helitibomu ohuwa hukoko libo ga.

(Mat 16:20-28; Mak 8:30-9:1)

21Loko lokaiyoko Jisesimamo lo hukoko sa-loko lo biye: Oloti maya lo nolibobo aya wewena makosida li bamilo. 22Okulumauti we uti nemodaya Omailoka jokila hi mikaka we napaki monoka monawa lainimi ikaka weki ito monoka ujapalo wesiya muki edawaki miluma nesaya li ohinitikiki mudaneli hulikadeko kohaneli helikadeko onawa loweki makoki yulaka minokoko aleuti aku sinakoloe.

23Loko lokoko muki wewenasida sa-loko lo biye: Wewena mako nemoda nemesalo molatune liki eli-minikima dupalimo elekaka noibo nesaya eli hulikiki muki yulakaya miluma nesa libitiki kohaidi helitabomuya eliki oli libamideko eli hulikiki nemesalo moliki nisilo. 24Ito wewena mako dukanipo li amanapa ikiki minatabo wewena maya dukanipoya woko opa-napa ekolaiye. Ito wewena mako nemokumuye liki dukanipo wina itaboya elewole depa mutiwa likilae. 25Wewena malokasiya ma mikamidana mupilalo nesahenaya li suwikadeko edimonipo dukanipoya tolowa etiboya, mikauka uvaminalimoya nena nena okoma dilipe lalo etibo ne. 26Wewena mako ulinemuhe ito monokanemuhe wetome itabomu owanipo helitaboya, okulumauti we uti nemo lamedane ito ahoneda lamedalakiya mupilaneloya yowekadeko okanaki welale maya dilipe-loko limitubo onawalo owatipo helebomidana nemokiya ulinipo le sawa jitubomu owane helekoloe. 27Sa-onenako nemoya wehe loko lo libekoloyo, eli-minalo. Edimoya oloti minabokutiya malokaya helamiki aha miniki Omailimo uliki we lolo oko ma mikau wewenasida ujapa etibo onawaya soto pideko mudakilae, loko lo biye.

  • 23 Mat 10:38; Luk 14:2724 Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25

Jisesida upalama aito aweha ibo ga.

(Mat 17:1-13; Mak 9:2-13)

28Jisesimamo ga maya lo beko suwokoko onawa 8-pala yamidana oko wokaiyoko Pitale Jemisile Jonilesidama Omailoka letuwe loko dilipe-loko bolauma yowiye. 29Yoweko Omailokama liyoko okepa omudalama le aitomidana okoko upalo nesama ukulo haepae tibo nesaya le olo jekoko ne. 30Sakokoya neyoko alinali we lowe Moseseko ito Ilaijako maya okulumauti nisiki domudalo soto pikiki Jisesilemaki alo-nalo iki minayoko, 31okulumau onowe liki minikaka niabo nesaki minaiyoko Jisesi maya Jelusalemu numutoka heleko Omailimo lo molaibo nesa maya lolo etibomuya ligi hagi ikiya minae. 32Sa-niayoko Pitale yuha maya domuda hihi okaiyoko udi-minabokuti maya sinikiki mudabo maya we lowemaki ito Jisesi maya lamedalaki neyoko mudai-minabo ne. 33Mudaikayoko we lowe maya hulimikiki wikili niaiyoko Pitamamoya sa-loko Jisesidama lo miye: Monoka ujapa wene yamalae, maloya minudawoya dowa liye. Sa-okainako, olowala numuda loweki makokiya volibetatune, makoya emodae, makoya Mosesedae, makoya Ilaijadae loko liboya opa aya liye. 34Loko nolibo epaki limulimoya lemeko je hitobikaiyoko nenako domodanipo wiye. 35Sa-noiyoko ayautima ga mako sa-loko soto piye: Ipane maya ilime eto ominoboma neyo, emo gala maya eliki emesalo molalo. 36Loko lokaiyoko mudaboma Jisesima eimolago neyoko mudai-minabo ne. Sa-ikiya mudabo nesamuya depaya hiki li likiki wewenasida maya wetome iki li bamabo ne.

  • 32 2 Pit 1:17-1835 Luk 3:22

Jisesimamo oloha lahelamiboki nebo ipamidana ilime lalo ibo ga.

(Mat 17:14-21; Mak 9:14-29)

37Udikiki goma lokaiyoko bolautima limiki minayoko muki wewenamasiya nisiki Jisesileki hotula-patula ae. 38Sa-ikiki ayauti maya we makolimo ga napauti sa-loko ju loko liye: Monoka ujapalo wene yamalae, nemo ipane makokomidana niseko muda-elatane loko noloe. 39Olohamidana weuna oluho makolimo muki yulakaya ukauya yowekoko neyoko opa-napa ga lokaka noiye. Sa-okoko aya nesalimoya ilime momoga okaka onoiyoko epauti etehu ilakila okaka noiye. Sa-oko kohaowa kohaowa oko minoko enemane oko huloetatibo nesa lamiye. 40Ito unaka ipakalesidama aya Olohamidana weuna oluhoma kohaiki oli hitae loko lobo maya sa-itabo nesa lamiye. 41Loko lokaiyoko Jisesimamoya sa-loko lo biye: Edimoya eli elewole amiki eli amanapa ikiki minabokumuya oselene nelokaiye. Edimoki muki yupeka minowa minowa oko minoyoko eli elewole itahe. Sa-ikayo ipakadama maloya ilime-loko ano. Loko lokaiyoko oluho maya Jisesima nebotoka nonisiyoko Olohamidana weuna ohuhomamo aya oluhomidanama ipisiyoko lemeko mikaloma pou loko udokoko ilime momoga iye. 42Sa-iyoko Jisesimamo Olohamidana weuna oluhoma auha meko oli he hulikoko aya ipamidanama akuya le lika oko aholatokama oli he hulaiyoko wiye. 43Sa-iyoko muki wewenasiya Omaimidana elewoleyalamuya epoka lae.

Jisesima helitibo onawamu aku ohuwa hukoko libo ga.

(Mat 17:22-23; Mak 9:30-32)

Sa-ikiki Jisesimamo oliwaki nesa elewole lolo ibo nesamuya aiyo wuye nilayoko unala ipalale yuhasidama sa-loko lo biye:
44Edimoya maya aloya data eliki minalo. Okulumauti we uti nemodaya ulanelo wesida dadeu nilimi molakilae, kohanelatae liki. 45Loko liboya yamidana monawa elikatae loko data golotamibo nenako loka oko ele wehe letune liki saboya neha, domodanipo wokaiyoko loka itamae.

Muki wewenasikutiya ekahimamo aseletoko ne.

(Mat 18:1-5; Mak 9:33-37)

46Sa-okaiyoko unala ipalale yuhama lowa-sawa iki lemokutiya ekahoma aseletoko uliki we netiye liki lae. 47Sa-liki dukauka nilaboya mudakoko Jisesimamo oluho asolasi mako ilime-loko nisekoko amaitoka maya ilime sinokoko sa-loko lo biye: 48Wewena malokasi nemokumuye liki oluho asolasi maya nasahili ibitikaka itaboma nemoda nasahili itabo elene. Ito nemoda nasahili initataboya ahone noli hibo wemidanaki nasahili itabo ilekaka noiye. Edimokutiya we makolimo lemeko minoe loko letibo weya Omailimo ilime we napa lolo ideko aselibetoko minakolaiye.

  • 46 Luk 22:2448 Mat 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20

Ulatipolo weya minametiboya edimokuti we mako minakolaiye.

(Mak 9:38-40)

49Loko liyoko Jonimamo sa-loko lo miye: Ujapa wete yamalae, we makolimoya ulikalo loko Olohamidana weuna oluho lahelamabosidaya wewenasida dukauti kohaidoko doli nohiyoko mudaudawoya lemesalo molamibo we nenako, auha mune. 50Loko lokaiyoko Jisesimamo li hoipa itamilo, wewena mako ulatipolo we minamitaboya edimo wetipole minakilae loko lo miye.

Samaliya wewenasi Jisesidama ilimi molamae.

51Omailimoya Jisesidama aku ilime-loko okulumau yowitibo onawa maya alili okaiyoko Jisesimamo Jelusalemu numutoka wetune loko elewole okoya ataya kiye. 52Sa-okadanaki we makoma doli hekaiyoko Samaliya ebakuka eba makolokaya Jisesi nisitibomu li wati ikili wiki hetaiboya, 53Jisesimamo Jelusalemu numutoka wekoloe loko libomu osele delokaiyoko ilimi molamayoko, 54unala ipalale yuhautima Jemisiko Jonikomasiya mudaikiki We napate, lemokaho lokuniyoko okulumautima jolimo lemoko maya wewenasida kohaido esa etiye loko nolape. 55Liki laiyoko Jisesimamo mino wili jeko auha biye. 56Sakoya auha bekaiyoko aito ebatoka magoinaya wae.

  • 54 2 Kin 1:9-16

Jisesidama emesalo molabototi hulitikiki wabo wewena.

(Mat 8:19-22)

57Anulokama niwayoko we makolimo Jisesidama sa-loko loka oetaiye: Wetadawotoka nisitadawotoka nemoya emesalo emesalo moloko monekoloe. 58Loko liyoko Jisesimamo sa-loko lo miye: Mikaya golotonebokuya ahasiya yowikaka niae. Ito namaya numudanipo neboya, okulumauti we uti nemoya udatubo numudane ito madonelo oseleho moloko udatubo nesa minamiyoko ohu nojobo nenako, magoina wesiye loko nolape. 59Loko lokoko we mako sa-loko lo miye: Emoya niseko nemesalo molo. Loko lokaiyoko aya wemamo sa-loko lo miye: We napane yamalae, emoya nenae loko elekoko nolane, nemoya woko ahone le ale lijemikoko niseko emesalo molatuhao. 60Loko liyoko Jisesimamo sa-loko lo miye: Helitabo wewenasida ale jibitikaka yowanuya duka helenetibo wewenasida yowanunipo ne. Emoya woko Omailimo wewenasida uliki we lolo etibomidana gala lalo maya lo soto moloko lo bo. 61Loko liyoko we makolimo sa-loko liye: We napane yamalae, emodaya emesalo molakolo noboya, woko nemo numudaneu minabo wewenasida maya minalo loko lo bekoko letuwe. 62Loko liyoko Jisesimamo wewena makolimo nemo yowanuneuti mino wili jitiboya Omaimidana yowanulauya woko yowanu litibo nesa lamiye loko liye.

  • 61 1 Kin 19:20
Copyright information for `YBY