Mark 14

Monoka ujapa wesiya Jisesida maya kohakiliya gala lae.

(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)

1Juda wewena latanipolesida esenipo vobetaibo holiguya lulu jamibo beleti nikaka abo onawa alili okaiyoko, onawa lowe maya aha neyoko, Omailoka jokila hi mikaka weki ito monoka monawa api-napi ibikaka wekiya sa-likiya lae: 2Wewenasiya lowa napa hiki kohalelikatanako, holiguya Jisesida kohametune likikiya aya yupeka maya Jisesida adelo lamiki hulikiki aha suna iki kohatabo gahenagoya liki minae.

  • 1 Eks 12:1-27

Beteni numuto Jisesida nuwala dowa libo netupa hiletaiye.

(Mat 26:6-13; Jon 12:1-8)

3Jisesi maya Beteni numutoka woko Saimoniya mika ihi jelekoko neyoko ilime haka libo wemidana numudalauya yoweko minoko nodenesa nonaiyoko, mena makolimoya ehadakidana oda mako maya leko niseko auvena siyekoko ayautiya nuwala dowa loko wibo netupa meinawa yoweko nebo netupa makoya nadiyae loko netupaya Jisesida madonauya kisetaiye. 4Sa-okaiyoko, maloka wemasiya depalo molokaiyoko, edimonipolokaya netupa lalo maya neboya, nenaha iyoko le latila ihelae liki lae. 5Aya netupaya aha minatidanako meinawa 300 kina lekoko sainanipo minametibo wewenasida betine. 6Likiki auha likayoko, Jisesimamo elekoko edimoya nenaha iyoko maya auha miki edawaki ga nilitae, hulitikalo, aya menalimoya wehe libo nesa lolo onetokaiye. 7Sainanipo minamibo wewenaya edimokiya mini-liki wiki minakilanako, dilipe lalo etune liki maya alikaya dilipi lalo itabo neboya, nemoya edimoki hana-pana yupeka minamekoloe. 8Aya menalimoya eimola sa-etuwe loko ata elibo nesa lolo okaiye. Alikaya nemoya helekoyoko, ono molikakakuya molinitadeko nupaloya netupa hilinitatabo maya nenako, yamuya ata kekoko leko niseko nupaloya hilenimikaiye. 9Nemoya wehe loko lo libituyo, elilo: Muki mikaukaya ga lalo nesa li soto moliki li bitabotoya, maya menamidana monawalamu elitae liki emo lolo onetaibo nesamu li soto moliki li bikilae, loko liye.

  • 3 Luk 7:37-387 Dut 15:11

Judasimamo Jisesida maya mimi etuwe loko lo molaiye.

(Mat 26:14-16; Luk 22:3-6)

10Sa-okaiyoko, we makoya uliwa Judasiya Kaliyoti numutoti weya Jisesida unala ipala weutiya neboya, emomamo Omaitoka jokila hi mikaka niabo wesitoka maya woko Jisesida maya mimi oko leko niseko edimo dadeu hulakoloe loko lo biye. 11Loko liyoko, aya we maya dukauka lahelepa oko ya nesamuya noludawo maya ne likiki omolu ehada emekolune liki lae. Sakoya ilipikayoko mudakoko Jisesida maya mimi ekoloya moneko mabada hiye.

Jisesi maya unala ipalalekiya esenipo vobetaibo nodenesa nae.

(Mat 26:17-25; Luk 22:7-14; 21:23; Jon 13:21-30)

12Lulu jamibo beleti nikaka abo holi onawamidana ada onawaya esenipo vobetaibo sipisipi ja akalewa kohaikaka abo onawaloya unala ipalalesiya Jisesidama sa-liki loka itae: Olohanipo esenipo vobetaibo onawa akuya data kiki holimidana nodenesala maya nakahauka wiki li lolowa initatae loko nolane. 13Liki likayoko, Jisesimamoya unala ipalale yuhauti lowe maya doli nohidanaki sa-loko lo biye: Jelusalemu numuto maya wiki mudasaibo maya we makoya mika somo nowaki hekoko leko nowideko, hotula ikikima aya wemidana emesalo moliki wiliyo. 14Sakiya wiki aya we maya le numuku yowekadeko maya, ayauya yowiki numuda aholamidanama lemo tisatemamo nemoki unanele ipanele yuhaki minoko olohate esenipo vobetaibomidana nodenesala natudawo lumuya nakahauka ne liki liliyo. 15Liki lisaiboya, aya numuda mupilaloya sainahena alo newelusa onetibo lumuya dilipidekoma yaloya natudawo nesaya li lolowa iliyo. 16Loko liyoko, aya oluhola lowemasiya wiki taonilo hetiki mudaibo maya Jisesimamo lo bibo nesa leko neyoko wiki olohanipo esenipo vobetaibo holimidana nodenesa maya li lolowa aiye.

17Sa-ikaiyoko, lubu maya jekaiyoko, Jisesi maya unala ipalalekiya li nupa iki nodenesa niki minayoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: 18Nemoya wehe loko lo libituyo, elilo. Lemo muki maya le nupa oko minoko nodenesa nonudawokutiya we makolimo nemodaya mimi ekolaiye. 19Loko liyoko, edimonipo miluma nieliki sa-liki li yolalo malo ikiki nemokumu nolape, ito nemodamu lamane, liki loka-mika itae. 20Sa-ikayoko, Jisesimamo edimo we 12-pala minabokutiya nemoki makoko lapeuti beleti leko nasibo welimoya sa-etibo ne. 21Ito nemo okulumauti we utimuya monoka bukugu luhuwa jiminabomidana oko helitubo anugu nowoboya, nemoda mimi etibo weya lihima napa lekolainako, dolakaho etametidanako wati oko minatine, loko lo biye.

  • 18 Sam 41:9

Lotisapa maya api oko biye.

(Mat 26:26-30; Luk 22:15-20; 1 Kol 11:23-25)

22Nodenesa maya ninadanaki, Jisesimamo beleti maya leko Omaimidana epoka lokoko posekoko nobidanaki, sa-loko liye: Liki nalo, maya nemo milawanemidana aweyaha maya ne. 23Loko lokoko, waeni no oda maya lekoko Omaimidana epoka lokoko kiseko biyoko ninayoko, 24sa-loko lo biye: Nemo oladane maya muki wewenasidamuye loko kisitubomidana aweyahawa maya ne. Wewena mukisida lihimanipo le hulatuwe loko oladaneloti ohatama ga lo mutihekaka ga le elewole etubone. 25Wehe loko lo libituyo, nemoya waeni ihilauti namoko mino-loko woko Omailimo uliki wetipo lolo olibetatubo onawaloya, aitomidana oko waeni noya natuwe.

  • 24 Eks 24:8; Jel 31:31-34

Jisesida maya Pitakaho muda-elamobo we ne loko yuwawa moloetatibomu ohuwa hukoko liye.

(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

26Loko lokaiyoko, monoka nama mako likiki limiki li Oliwi ya bolalokaya niyowiki, 27Jisesimamo sa-loko lo biye: Monoka bukuguya Omailimo libo ga sa-liki luhuwa ji-minabo maya ne: Ujapa weya kohakoyoko, sipisipi ja akalewa maya hutili iki oli ikilae. Liki ji-minabo maya nenako, edimo mukiya nemoda hulinitikiki oli itaboya, 28helekoyoko akuya ahonekaho nilime sinokadeko maya, Galeli ebatokaya woko le omutolibetatuwe. 29Loko lokaiyoko, Pitamamoya nemo huloetamekoloe, edimo mukiya eli elewole ikaka nesanipoya lemo jekadeyamaya, nemoya samekoloe. 30Loko liyoko, Jisesimamo wehe loko lo imituyo elo. Oloti lubukaya okole onowa loweya owaha lamideko, nemodaya yuwawa molonetatadawoya onawa loweki makoki lekolaiye. 31Loko liyoko, Pitamamoya emokumu sa-loko yuwawa molamekoloe loko pigi jeko liye. Kohaneli helikili maya emokiya magoina kohaleli helitaboki sa-ogetamekoloe. Loko liyoko, muki unala ipalale yuhamasiya asaikigo lae.

  • 27 Jek 13:728 Mat 28:16

Jisesi maya Gesameni mijaku minoko Omailoka liye.

(Mat 26:36-46; Luk 22:39:46)

32Sa-okaiyoko, ya mija makoya uliwa Gesameniyo loko neboya yuhauya wiki hetikadanaki unala ipalalesida maya edimoya maloya minadeko nemoya woko Omailoka omudane likatuwe loko hulobikoko, 33Pitale Jemisile Jonilesidakiya dilipe-loko widanaki Jisesi maya uka hekaiyoko miluma elekoko sa-loko lo biye: 34Nukau hekoko helitubo nesa lekaiyo, edimoya maloya ujapa iki minalo. 35Loko lokadanaki, lasolasima eba huloko mino-loko nowoko mikau lemeko okepa nohidanaki, ahonelika, edawaki nesa maya ohitubo nesaya emo elekadekoma oli onetatiye loko noloe. 36Loko nolidanaki, ahonelika, emoya muki lolo etuwe loko ata kedawo nesaya aha lolo etadawo ne. Edawaki nesa maya li ohinitatabo nesaya le olowe etadawo ne loko noeloboya, nemo nata elituboto nehekala, eimoka letadawoto soto pitiye loko noeloe. 37Loko lokadanaki, niseko unala ipalalesida maya mudaibo maya uvo udiminayoko mudaidokoko, Pitada maya ilime sinokoko sa-loko lo miye: Saimoniyo, udo-minape, sinoko nemoki minametape. 38Mulutipou hitabo onawa nisitibokumuya opa ikatayo, ujapa iki Omailoka domuda likiki minalo. Weuteya olo loneboya, lupalimo eda noiye. 39Loko lokadanaki akuya woko aya gaya Omailoka lokoko, 40aku niseko mudaibo maya, domuda hihi okaiyoko uvo udi esa iminayoko mudaiye. 41Sa-okaiyoko, onoto liki li mitabo gamuya ohu je. Sakiya sayoko, onawa loweki makoki okaiyoko Jisesimamoya edimoya aha aso jeliki udi-minahe. Sa-ikayo, eli-minahe. Okulumauti we uti nemoda maya mimi iki lihimanipoki wewenasida dadeu molatabo onawa maya alili okaiye. 42Loko lokoko sinadeko alo wetune. Mudalo, nemoda mimi etibo we maya aloya alili okaiye.

Jisesida maya mimi okaiyoko adelo le.

(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)

43Sa-loko lo beko neyoko, eimola unala ipalale yuhauti Judasi maya nisiyoko mudabo maya muki wewenama emesalo moliki mainahahena ito sopolo emitahena maya li-miniki nise. Edimo aya wewenaya Omailoka jokila hi mikaka wehena ito monoka monawa api-napi ibikaka wehena ito monoka ujapa ikaka wehenasiya yeimaloka doli hikayoko, 44niwiki mimi etibo wemamoya ga mako sa-loko lo biye: Sako nowoko maya we mako okepa liyeko nonoyoko mudaikikima aya we maya ne liki mudaiki adelo liki ujapa dowa liki itiki ilimi-liki wilo. 45Loko lo bekoko niseko Jisesi maya neboto enemane oko niseko oho, tisanemalae, lokadanaki enemane oko okepa hukoko naiye. 46Sa-iyoko, lowa wesiya nisiki Jisesida adelo maya li ikitiki le. 47Sa-inayoko, Jisesida amaitoka nebo weutiya we makolimoya sopolo hana mako owolauti maya eleleha okoko Omailoka jokila hi mikaka wesida we napamidana elekele oluholamidana koha helituwe loko aha atala maya jeko seko hulikaiye. 48Sa-okaiyoko, Jisesimamoya lowa wesida maya nemoya olisalo we ukelelo we minoyoko sopolohena ito mainahahenaki liki nisiki nadelo letune liki liki nisehe. 49Muki yupekaya edimoki magoina monoka numuda napau minoko monoka lo libekaka oboto maya sakiya nadelo lamabo nehe. Sa-ikaboya, hapa yeikala monoka bukuguya nemokumuya luhuwa ji-minaboto maya woko ulolotetiye loko saina maya soto nopiye. 50Loko liyoko, oluho unala ipalalesiya hulitikiki hutili iki oli wae.

  • 49 Luk 19:47; Luk 21:37

Makimamo oli wiye.

51Sa-inayoko, we owaha nemoya ukulo nesago nupalo olo jekoko Jisesida maya emeke moloko nowoyoko, nadelo lebo maya, 52olo jeko wobo ukulo lawolawoma ololotoko hulo dadeu okoko upane sapago oli woe.

Jisesida maya monoka kanisolesida domudalo obi itae.

(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)

53Sa-okaiyoko Jisesida maya Omailoka jokila he mekaka we napanipo nebotoka ilimi-liki yoweboya, Omailoka jokila hi mikaka we napaki ito monoka ujapa weki monoka monawa api-napi ibikaka weki li esa iki minabokuya ilimi-liki yowe. 54Sakiya ilimi-liki niwayoko Pita maya hoto apulu oko Jisesida maya emeke moloko woko Omailoka jokila he mekaka noibo we napamidana numudalau maya yoweko aya wemidana elekele oluholamakiya jo jeboto maya jo lapi oko ne.

55Sa-noiyoko, monokamidana kanisole wehena ito Omailoka jokila hi mikaka we napahenasikiya Jisesida maya kohatune liki olisa onetibo gahenamuya ohu jeboya, 56suwa labo wesiya ganipolimo lowa-sawa okoko li makokoto molamiki nenako, kohatabo gaya li soto molamae. 57Malokasiya sinikiki suwa ga mako Jisesidamuya sa-liki lae: 58Sa-loko liyoko eludawo maya ne: Monoka numuda napaya dadeloti viminabo maya jeko leda jekoko loweki makoki yupekaya nowideko aku nadeloti vametuha, aha galotiya vetubo ne loko lonebo ne, liki lae. 59Liki laboya, litabo ga li makokoto molamiki litabo ga minamiyoko, 60Omailoka jokila hi mikaka wesida we napanipo maya luwanipou sinokadanaki Jisesida maya obi nitabo galoya emokahoya le wili jeko letadawo gakaya nehe minamihe, loko loka oetaiye. 61Loko liboya, Jisesimamo ga lo mamoko epa moloikoko neyoko, Omailoka jokila hi mikaka wesida we napanipomamoya emoya Omailimo olisauti lilimitiye loko lo mololetokaibo we epoka lokaka noudawo Omaimidana ipala maya minape. 62Loko loka oetaiyoko, Jisesimamoya oo, aloya wehe loko lokaniyo, ito ga mako lo libituyo, eli-minalo: okulumauti we uti nemoya elewole wemidana ade lamawakaloka minoyoko, ito okuluma ijopa limu mupilaloya nolemoyoko alikaya muda-nelatae. 63Loko liyoko, Omailoka jokila hi mikaka wesida we napanipomamoya eliboma wehe lamiyoko, upalo nesala maya jeko bolotoko le hulikoko wewenalalesida maya emo gala eli-minatabo wewenasidaya aku nenahalo ju lokoko gala lideko eletune. 64Omai pulekolo libo gaya aloya elikae. Edimoya eleboya nenaha iye. Loko liyoko, muki wewenasiya oijo natibo ga maya lokainako, lina koha heletune likiki, 65malokasiya etehu niitiki dadeloti maya okepalo nikohaiki emoya Omaimidana epaloti ga lo soto molokaka we minatadawoya, ekahimamo nokohaelaihe, lo soto moloko lo lemowo, liki layoko, monoka numudamidana elekele oluholasiya okepalo wasa jeboto maya dadeloti kohae.

  • 58 Jon 2:1962 Den 7:13

Pitamamo Jisesida maya muda-elamobo we ne loko yuwawa moloetaiye.

(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)

66Sa-noiyoko, Pita maya numuda lekaloka maya neyoko, Omailoka jokila hi mikaka wesida we napanipomidana oluwa makolimo niseko mudakoko, 67Pita maya jo lapi oko neyoko, muda-eloko wenu-kenu noidanaki sa-loko liye: Naseleti numutoti we Jisesimaki magoina monikaka niaibo we maya minane. 68Loko liyoko, Pitamamoya ga ladawoya monawa ele wehe lamobo ga nolane. Loko lokoko ateto maya nolimiyoko okole maya onowa liye. 69Sa-noiyoko, aya elekele olumamoya muda-elokoko li esa iki minabo wewenasida maya sa-loko lo biye: Maya weya Jisesida unala ipalale yuhauti maya ne. 70Loko liyoko akuya yuwawa molaiye. Sakoya yuwawa molokoko lasolasi onawa neyoko, ayalo magoina sini-minabo wewenasiya Pitada maya emoya Galeli we maya minadanako, Jisesi maya nebokuti wehe loko minane. 71Liki layoko, Pitamamo Omaimidana omudaloya wehe loko noloe, suwa letuboya Omailimo nilime olisau molokatiyo, edimo nilabo weya nemo muda-elamobo wemuya nilae, loko liye. 72Loko nolibo epaki okolemamoya aku onowa liye. Loko liyoko, Pita maya Jisesimamo lo mibo galo maya okolemoya lowe yupeka owaha lamiyoko, nemodamuya yuwawa molonetatadawo yupekaya onawa loweki makoki ekolaiye loko lo mibo galo maya elekoko wije napa-napa iye.

Copyright information for `YBY