Matthew 10

Jisesikaho 12-pala we dilipe molaibo.

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

1Jisesimamo unala ipalale yuha 12-palasida maya lesa molo lemekaiyoko, nisekuniyoko oloha dukau netibo wewenasida maya kohaidiki doli hitae loko, ito aito aito nesa delonetibo wewenasida maya dilipi lalo itae loko, ito aito aito nesa jeli-minabo wewenasida maya dilimiki delatibo nesa maya li haka libitatae loko elewoleya maya limiye. 2Aposolo 12-palaya sako minune: Makoya uli Saimoni ohatama uliwa Pitate, unala Endulute, ito Jebetida ipala lowe Jemisiko unala Joniko, 3ito Pilipite, Batolomiyute, ito Tomasi, ito nemo Matiyu takisi ehada lekaka we, ito Alopiyasida ipala Jemisi, ito Tadiyusi, 4ito Saimoniya Lomu gamanimidana oli he hulakolo ibo we, ito Kaliyoti ebatokati we Judasiya Jisesida ulala wesito ilime soto molaibo we.

Unala ipalale 12 monoka yowanulo wabo.

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)

5Lemo 12-pala wesida maya yowanulo loli nohidanaki sa-loko monoka lo limiye: Edimoya hetoka wewenasi mikaloka ito Samaliya mikaloka wamilo. 6Edimo Isilaelo wewenasikutiya sipisipi ja mako woko tolowa onebo maya edimokutigoya wiki mudatae. 7Sakiya niwikima Omailimo uliki we lolo olibetatibo onawa maya domudaloka nisekaiye, liki litayo. 8Sa-likiki saina delatibo wewenahena maya dilipi haka litayo, ito helebolawa maya dilipi sinatayo, ito mika ihi jelebolawasida maya dilipi olutitayo, ito dukau olohamidana weuna oluho yowiki minatabolawasida maya kohaidiki doli hitayo. Meinawa minamibo aha nesakidana monokaya limibo nenako, asako meinawa minametibo aha dilipi lalo itae. Ito ehadatipo lasolasi makoki owo jiki lamilo, keke. 9Anu witabotokaya uka jikaka owo maya liki wamilo. 10Ito owo lowe uka jamilo. Ito dilo su maya jamilo. Sakiya akisalo lamiki aha wilo. Sakiya wiki yowanu litabo welotiya nodenesa liki nataboya wehe loko ne. 11Ito anu makomaloka wiki hetikikima adaya eba aholamidana maya loka iki aya eba monawamuya elilo. Ito aya ebatokaya we makomidana monawala dowa letibo maya, aya wekiya udiki siniki iki miniki yalotiya hulitikiki wilo. 12Sakiya yowiki numuku maya miniki makuya edimotoka minadeyo liki li bilo. 13Numuda aholalesiya dilipi numuku molikadeko minikiya aya li bebomidana ihilawa maya soto pitibo ne. Ito sakiya minataboya, monawanipo lahelamideko maya makumidana gala maya aku le wili jeko edimotoka nisekolaiye. 14Ito eba makomaloti dilipi lalo iki gatipoya elamikadeko maya, aya eba maya hulikiki niwiki huka biki diloti mumusopa maya pu liki li hulikiki wilo. 15Nemoya wehe loko lo libituyo, elilo: Onawa napaloya Sodomu numutoka ito Gomola numutoka minabo wewenaya lihima napa litabo neha, edimo dilipi lalo amitabo wewenaya Sodomu Gomola wewenasida lihimanipomidana asitiki likilae.

  • 7 Luk 10:4-1210 1 Kol 9:14; 1 Tim 5:1814 Apo 13:51
  • 15 Mat 11:24; Jen 19:24-28

Ulana molilibitatabo onawaya soto pitiye.

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16Eli-minahe. Liwe jakidana minabo wewenasida luwawanipouya sipisipi jakidana iki hulu iki minatae loko doli nohoe. Sa-ominoyo, edimoya eli wehe likiki juna iki minalo. 17Edimosidaya dadelo likiki liki obilo wikilae. Ito monoka numudanipou monoka numudanipouya seida oijoya kohaidakilae. Sa-ikilayo, ehe, edimoya ujapa lalo iki minalo. 18Ito nuline edimotoka nebokumuye liki dilipi-liki duliki wesida ito kiyapesida domudaloya wikadeko ga yowanuya lilibitakilae. Sa-ikadeko maya muki hetoka wewenasida dowisalokiya nemo gane maya li soto molatayo. 19Edimoya nemo ganemuya dilipi-liki obilo witabo onawaloya aiyo, nenae loko letupe liki, ito nenae loko lata keko letudawo ne liki, data kideko eda delamideyo. Ya onawalo ga litaboya Omaimidana weuna oluholimoya depalo le aila jitibo neyo. 20Sa-ideko gaya lideko gatipoya lolo amekolaiye. Ahotipoda weuna oluholimoya madotipou ga lo nomoladeko litae.

21Ito yatolakaho unalada adelo lekoko leko woko obi oetadeko unalada maya kohai helikilae. Ito aholakaho ipalada maya adelo leko woko obi oetadeko ipalada maya kohai helikilae. Ito oluhonipolesiya donipole ahonipolesida maya obi ibitadeko, kohaidi helikilae. 22Ito muki wewenasiya nemo nuline edimotoka nebokumuya asolawaki nesa libitakili niaboya, maloka wewenasiya onawanipo suwetibotoya monoka hulamiki elewole iki li-minataboya, Omailimo dilimekolaiye. 23Ito eba makomalokatiya Omaimidana galamuye liki lahelamibo nesa lolo ilibitadeko maya, oli ikiki eba makomaloka witayo. Nemoya wehe loko lo libituyo, elilo: Edimoya monoka yowanuloya Isilaelo mikauka ito eba makomaloka owaha li biki suwamideko, nemo okulumauti we utiya enemane oko nisekoloe.

24Sukulu oluholimoya tisalasida asebetoko yoweko minamekolaiye. Elekele welimoya uliki welada asetokoko yoweko minamekolaiye. 25Sa-onenako, sukulu oluholimoya tisala oko moloko etibotoya makoko aweyaha oko minadeko wehe lekolaiye. Ito elekele oluholimoya uliki welamo oko moloko etiboto makoko aweyaha oko minadeko woko wehe lekolaiye. Ito nemokumuya oloha mako uliwa Belejebulo liki li-minabo nenako, oluho unamotakuse, nemokumuya dulitipoya liki mumusopa ji-liki wiki minakilae.

  • 17 Luk 21:12-1521 Luk 21:1622 Mat 24:9; Luk 21:17; Mat 24:13
  • 24 Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20
  • 25 Mat 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15

Lomodate wetibo we lilipibo.

(Luk 12:2-7)

26Yamuya edimo lahelamibo nesa lolo ilibitatabokumuya domodatipo wamideyo. Hitonetibo nesa makolimoya minoko tolowa amekolaiye. Aya yatoka nesaya minoko alikaya soto pe suwetiboto ne. Ito asako sunauka lolo i-minabo nesakiya soto peko suwekolaiye. 27Nemoya lubu jiboku minoko moletoko lo libobo gaya edimoya sakiya miniki alikaya li soto molatanage. Ito datauka musika loko lo nolibobo gaya alikaya edimosiya limiki numuda hetokaya miniki ga napauti li soto molatanage. 28Maloka wewenasiya dupago kohai helikilae. Weutipo kohai helitabo nesa lamiyo, sainama sainama itatabomuya domodatipo wamideyo. Ito weutipohena ito dupatipohena le nupa napa oko jo ebaku koha helekaka we Omaimugoya domodatipo wideyo. 29Nama somohenaya aha nesa minanako, ehada makokolotiya somo lowe meina hikaka nesa neboya, ahotipokahoya mudametiboyaki somo makokomaki lemo mikauka jamekolaiye. 30Edimoya madotipo yopalaya lepekaka nesa Omailimo makoko elene. 31Edimoya nama somokidana minamae, wewenae liki nesa maya minanako, Omailimoya ujapa olibetokaka noinako, saina makomuya domodatipo wamideyo.

  • 26 Mak 4:22; Luk 8:17

Jisesida uliwa lo soto molokaka ga.

(Luk 12:8-9)

32Wewena malokasida domudaloya nemo nuline li soto moliki nilimi napa itaboya nemo asako okulumauya ahoneda owisaloya dilipe napa etuboya ne, 33ito wewenasida dowisaloya nulineya jiwi hitiwi itaboya, asako nemo ahoneda owisalaloya dulitipoya jewo hitowo olibetatubo ne.

  • 33 2 Tim 2:12

Huluki ito lowaki le soto molatuwe loko limibo gamae.

(Luk 12:51-53; 14:26-27)

34Edimoya nemokumuya mikauka hulu le soto molatuwe loko lemenebo ne liki lamilo. Nemoya hulukigo minamoe. Lowaki le soto pituwe loko lemobo ne. 35Nemo lemobomidana ihilawaya, aholako ipalakosiya lowa moila hiki dokepa hoto-poto netibo ne. Ito dolako oluwakoya lowa moila hiki dokepa hoto-poto netibo ne. Ito omebalako omebalakoya lowa moila hiki dokepa hoto-poto netibo he. 36Ito makoko numukutihe ito edimo minatabo yuhautiya ula weutipo lolo ikilae. 37Ito edimo dotipole ahotipolesida duka moli bikiki nemodaya lasolasi moli nimitaboya nemo oluhone lolo itabo aweyahalo minamae. Ito oluhotipoloka duka moli bikiki nemotoka lasolasi moli nimitaboya, nemo oluhone lolo itabo aweyahalo minamae. 38Ito miluma nesa li ohilibitatabokumuya eli hulikiki nemo nemesalo moliki nisamitaboya, nemo oluhone lolo itabo aweyaha minamae. 39Ito maloka wewenasiya dukaya li amanapa iki li-minataboya, wiki opa itabo ne. Ito maloka wewenasiya nemokumuye liki dupa wina itaboya, alikaya minowa minowa okaka depa mutiwa suwametibo likilae.

  • 35 Mae 7:638 Mat 16:24; Mak 8:34; Luk 9:23
  • 39 Mat 16:25; Mak 8:35; Luk 9:24; 17:33; Jon 12:25

Meinawa letudawo ga.

(Mak 9:41)

40Ito wewena malokasiya edimo nasahili ilibitataboya, nemoda nasahili initabo elene. Ito nasahili nemoda initataboya, noli hibo wemidana nasahili itabo elene. 41Ito monoka lo lele we makomidanaya nemokumuye liki nasahili itataboya, nasahili itatabomidana ihilawa meinawa litabo ne. Ito we makoya monokalaki we netiboya, monokalaki wema nenae liki nasahili itataboya, meinawa litabo ne. 42Sa-onenako, nemoya wehe loko lo libituyo, elilo: Edimoya nemo wewenanele yuhautiya mako limiki minabokuti nemo ipane nebokumuye liki no hiki mitaboya aha nesa lolo amekolaiye. Meinawa litabo ne.

  • 40 Luk 10:16; Jon 13:20; Mak 9:37: Luk 9:48
Copyright information for `YBY