Matthew 24

Monoka numuda napama li lahelamibo lolo itabokumu ohuwa hukoko libo.

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

1Jisesima monoka numuda napa maya hulikoko nowiyoko unala ipalale yuha lemosiya monoka numuda napa maya ilopikiliya amaitoka nisune. 2Sakoya nonisuniyoko, sa-loko lo limiye: Edimoya muki numuda maya mudai-minahe. Agae, nemoya wehe loko lo libituyo, elilo. Monoka numudamidana ehadawaya muki posikiki leda jiki hulikadeko, mupilalo mupilalo iki moli-liki yowebokutiya, jeko hululuka jeko lemeko suwekolaiye. Sa-okadeko, jiki lana mina ikiki li hutili iki hulakilae.

Miluma eletudawomidana ada nesala.

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Loko lokoko Jisesima Oliwi bolau maya yoweko neyoko, unala ipalale yuha maya emogo minabotoka yowekoko loka otoko sa-loko lune: Emoya lo lemo. Oloti nesamuya ladawoya nena yupekama soto pitiye. Ito mikauka nesa suwetibo onawa ito emoya aku le wili jeko nisekoladakoma nena anema mudakoko onawaka maya alili iye loko yalotiya mudako eletune. 4Loko loka otuniyoko, Jisesima lonoto leko sa-loko liye: Ehe, ujapa ilo. We makolimoya dokepa jekatiyo. 5Wavu-liki wewenasiya nemo nulinelo nisikiki Omailimo lahelamibo nesauti dilimitiye loko lo mololibetaibo we maya minune liki dokepa jiki litabo ne. 6Edimoya aito aito lowamidana onowaya elikiki ito lowa hikilae liki lideko gala maya elikilae. Sa-itaboya, edimo ehetipoe. Sakiya sa-ideyama mulutipouti hugili amideyo. 7Yatokamidana nesa soto pitiboya, muki nesa suwetibo onawaya owaha ne. Numuto namato wesiya ulanipolo wesida lowa hi nibidekoma, numuto namato duliki we napa makomidana wewenalaki ito makomidana wewenalakiya lowa hikilae. Ito aito aito mikaukaya nodekumu helitabo onawa maya mino-loko yowideko muki mikaukaya mima napa-napa noideko, miluma nesa soto nopideko, menasi oluho etakili miluma elikaka niabomidana oko soto pekolaiye.

9Sakiya ya onawaloya dadelo likiki miluma elitabo obiya ilibitakilae. Sakikiya edimokuti maloka wewenasida maya kohaidi helikilae. Nemo nuline maya edimotoka nebokumuye liki mesaha jilibitakilae. 10Sa-ideko, aya onawaloya muki wewenasiya eli elewole ikaka niabo nesa maya hulakilae. Sakoya makomalimoya makomamidana mimi ideko makomamidana mimi ideko yautiya emo olisa lekani emo olisa lekani likilae. 11Sa-nideko muki suwa omaimidana epaloti ga likaka we maya nisikiki muki wewenasida maya suwaki namaki li bikilae. 12Sakoya lahelamibo nesalimoya hutili noideko, muki wewena maya duka Omailoka molikaka nesa maya lepa hekoliye. 13Wewena mako onawanipo suwetibotoya monoka hulamiki elewole iki li-minatabo wewena maya Omailimoya dilipekolaiye. 14Ito Omai oholamidana gala laloya ma mika okana maloka maloka muki numuto namato wewenasi elikiki emesalo molatahe liki wetome iki suwikilae. Sa-ikadeko onawa maya suwekolaiye.

  • 9 Mat 10:2213 Mat 10:22

Miluma elekaka onawa napa.

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15Edimoya omusepatipo yoweko lahelametibo nesalimoya eba le lahelametibo nesamuya hapaya Omaimidana epaloti ga lokaka we Deniyolokahoya libo nesalimoya eto onebo numukuya sinonedeko mudakilae. Maya aya lepitadawo wewenalikaya le madokauya molo. 16Sa-ideko aya onawaloya Judiya mikauka minatabo wewenalitaya oli li bolaukagoya yowitanage. 17Ito wewena mako hetoka liwanaukaya limiki minatabototiya aku li numukuka yowiki uvaminanipoya lamitanage. 18Ito wewena malokaya mijakuka nimonitabototiya lupalo kolatudawo nesatemae liki nisiki ma numukutiya lamitanage. 19Kee, oluhonipoki minatabo menakipa ito oluhonipo aida amida ninatabo menakipasiya, nenaha itahelae. 20Edimoya nolobo nesaya go jitibo onawalohe ito holi onawalohe oli etudawo onawaya soto pametiye liki Omailokaya likigo minalo. 21Ya onawaloya edawaki nesa soto pitiboya maya mikaya ohatamalo nebotoya, yamidana nesa soto pamiyoko mino-loko yoweko oloti onawaloya soto pamiye. Sa-iboya oloti maya nolobo onawaloya soto pekoko alika aku soto pamekolaiye. 22Sa-oneboya, Omailimoya aya onawaya le minawa ametiboya muki wewenaya domuda lamikilanako, Omailimo dilipe eto ibo wewenamuye loko aya onawa le minawa ekolaiye.

23Ya onawaloya wewena makolimoya mudalo, lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetaibo we maya ya ebatoka maya ne, ito ma ebatoka maya ne loko nolideko elikikima emesalo molamilo. 24Ya onawaloya suwaki namaki loko lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetaibo wekidana nisikilae, ito suwa omaimidana epaloti ga likaka we soto pikiki wewenasi lepoka litae liki suwa ganehena lolo iki Omailimo dilipe eto onebo wewenasida maya dokepa jetune liki aha yatoka aweyaha itabo ne. 25Elilo, aya nesahenaya owaha soto pamiyoko maya gaya lo noliboe. 26Ito wewena malokasiya Omailimo lahelamibo nesauti dilimitiye loko lo mololibetaibo we maya niseko ya ebatokama ne liki litabotoko wamilo. Ito mudalo, aya we maya yowaya numukuya halukone liki lidekoma, edimoya demesalo molamilo. 27Okulumaloya go pana kitiboya ho noyowibokutiya yowekoko ho nolimibokuya lemekolaiye. Okulumauti we uti nemoya yamidana oko nonisoyoko edimo mukisiya mudaneli suwikilae. 28Wewena helebo onawaloya nama osuwehaya enemane iki nisiki limi esa ikilae. Ayamidana oko ma mikauka wewenasida dukauya nuwama nesalimo waitetibo onawaloya enemane iki obi ikilae.

  • 15 Den 9:27; Den 11:31; Den 12:1117 Luk 17:31
  • 21 Den 12:1; Lev 7:1426 Luk 17:23-2428 Luk 17:37

Okulumauti we uti aku le wili jeko nisitibo ga.

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29Aya onawaloya edawaki nesaya suwokadeko, ho maya yowekoko enemane oko lubu nojideko, ukada maya lameda lamideko, sonohi maya ululutiki limi nijidekoya, okulumaloti elewole nesahena mukiya momoga iki suwikilae. 30Sa-ikadeko, okulumauti we uti nemo ane maya okulumalo soto nopideko, mikauka wewena mukiya wavu-liki wije nama ikilae. Sa-nideko okulumauti we uti nemoya elewoleyaneki ito lamedanekiya okuluma ijopa mupilaloya lemoyoko muda-nelakilae. 31Okananipoki wesida maya doli hekoyoko, pikuli maya huhu nilideko, onowa napa nomoladekoya, Omailimo dilipe eto ibo wewena okana malokati malokati ho noyowibotokati ho nolimibotokatiya dilipi nupa ikilae.

  • 29 Aes 13:10; Joe 2:10,31; Joe 3:15; Lev 6:12-13; Iji 32:7; Aes 34:4
  • 30 Den 7:13; Lev 1:7

Sigolo yalo koha moloko libo ga.

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32Edimoya sigolokidana yalo koha moloko libo ga maya eli wehe liki elilo. Yamidana akawau nouvala wavu-leko minokoko aila uluma siliyoko mudaikiki howai onawa maya aloya alili okaiye liki likaka niae. 33Sa-ikaka nianako, asaiki maya nolobo nesaya soto nopideko mudaikikima we napate maya nisekolo ateto sinone liki lilo. 34Nemoya wehe loko lo libituyo, elilo. Oloti maya onawalo minabo wewenaya heliki suwamideko muki nolobo nesahenaya soto pekolaiye. 35Mikaki ito okulumakiya wiki suwisaibo neha, nemo ganeya woko aha nesa lolo oko suwamekolaiye.

Onawa napamuya elamune.

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)

36Sa-oneboya, aya onawamuya wewena malokasiya elamae. Okulumauya okananipoki weyaki aya onawamuya ma elamae. Nemo Omaimidana ipalakiya ma elamoe. Ahone makoko eimolago elene. 37Okulumauti we uti nemo onawaneya alili noidekoma, Nowada onawalo lolo abo nesa liki lolo ikilae. 38Hapa yeikalaya no napaya owaha ilamiyoko, ya onawaloya ataina napa-napa adanaki, mena bi yolalo malo iki yogo-yogo jiki minayoko, Nowa maya noku lapeuya menakipa oluholalekiya yowe. 39Aya wewenamasiya Nowada gala may elamiki minayoko, no napaya ilekoko niseko muki wewenasida maya nolimo kohaido esa iye. Sa-ibo nenako, okulumauti we uti nemo nisitubo onawaloya muki wewenasiya asaiki sa-ikilae.

We lowema mijakuya yowanu nileiye.

40Aya onawaloya we loweya mijaku yowanu nilisaibototiya, makomalamidana ilimekoko makomalamidanaya huloetakolaiye. 41Mena lowema nodenesa koha jisaibototiya, Omailimo makomalaya ilimekoko makomalamidanaya huloetakolaiye. 42Sa-onenako, we napatipoya nisitibo onawaya edimo ma elamayo, edimoya ujapa lalo nesa iki minalo. 43Edimo maya aya elilo. Numuda aholalimoya ukelelo we nisitibo onawamuya elenetiboya, ujapa o-minadeko ukelelo welimoya niseko numudala hukoko uvaminala lametibo ne. 44Sa-onenako, nemo okulumauti we uti nisitubokumuya newa iki minamitabo onawaloya nisitubo nenage, edimoya li lolowa iki minalo.

  • 37 Jen 6:5-839 Jen 7:6-2443 Luk 12:39-40

Omaimidana gala le emesalo moloko elekele wela lolo etudawo.

(Luk 12:41-48)

45Elekele oluho makolimoya ele wehe lonetibo ito yowanu le emesalo moloko leko netibo weya ujapa welalimoya eimola numudalauya ujapa oko minoko yowanulo we malokasida nodenesa natabo onawaloya ona moloko bitibo wemidana monawala lo libituyo. 46Ujapa we maya nisekoko aya elekele oluhomidana omutoko lotaibomidana oko yowanu nolideko mudakokoma, aya elekele oluhomuya elideko lahelepa etibo ne. 47Sa-onebo nenako, nemoya wehe loko lo libituyo, elilo. Ujapa wemamoya sakoya ujapa lalo ibo wemidanaya muki nesaloya ujapa we lolo oetakolaiye. 48Sa-oneboya, aya oluhoya elekele oluho lahelamibo netiboya, nemo ujapa wene maya enemane oko nisamekolaiye loko madonauka elekoko, 49yowanulo we malokasidaya kohaidoko nodenesa ataina oko noko ito ekesa nolo we malokakiya magoinaya miniki sipaki no niki minatabo ne. 50Sakiya minadeko, aya oluhomidana ujapa wemamo aya oluho maya ewa oko minametibo onawaloyahe, ito ujapa oko elametibo onawaloya nisekoko, 51aya elekele oluho maya upala kohaowe hukowe oko suwa likaka we depa uluma lowe nebo we minabokuya ilime molakolaiye. Sa-ideko yaukaya woko minoko miluma-aluma eleko epa tala-mitala oko minakolaiye.

Copyright information for `YBY