Luke 23

Yesu Paléti ka u ngwo ńuw:o ngópu

Mátiyu 27:1-2, 11-14, Mak 15:1-5, Njon 18:28-38

Kada pini yintómu yi ngwo a ghêêdî dniye, Lóma lede yoo yi kada pini ndîî Paléti ka Yesu ńuw:o ngópu, p:uu yipe tee kn:ââ yi ngwo a chaa ngópu, kwo, Ala pini aténgê dp:o mgîmî, pi knî ye ala kópu a tpapê ngê, yipu, Kada pini n:ii Lóma wunê tóó, tákisi u kwo namê pywupwi. Kwo, Yi kópu mbêmê pi yilî da pyidu té, u yoo vy:o u ngwo dê kaa té. Kwo, Ala kópu ye mye tpapê ngê, Chóó Lémi ngê a ngmidi noo, nmyi king ngê wunê pyépi nê. Paléti ngê p:oo ngê, kwo, Mumdoo nyi Nju tpémi yi king? Yesu ngê kwo, Ṉ́yóó kîchi vyi. Wod:oo Paléti ngê kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, pi yilî yi k:ii, yepê, Ala pini u kpadakpada u kópu d:oongmê pyw:ângo. Ngmênê Paléti ka dyaa dnye chedêchedê, kópu, Pi yilî wunê pyidupyidu too, dnyinté wunê tpyuu té. Kópu, Nkálili Wee u kwo kn:ââ a chópu, Njuda Wee u kwo p:aani p:aani yoo myemênê pyidu too, u dî ala Njedusalem myimî ta. - 2 Luukî 20:20-26* - 3 1 Tim 6:13*

Paléti ngê Antipas Helodi ka Yesu u ngwo dy:ââ ngê

Dini ghi n:ii ngê Paléti ngê yi kópu yi nyongo, pi knî ye póó wo, yepê, Mumdoo ala pini Nkálili pi? Kwo, Nyââ, Nkálili a ndê wo. Dini ghi n:ii ngê Paléti ngê a w:ee ngê, apê, Yesu Helodi kóó k:oo pini ngmê, wod:oo Helodi ka dy:ââ ngê, mwada p:aani pee. Yi ngwo Helodi Njedusalem naa têdê myedoo ya. Helodi ngê Yesu yi módu, u gha mb:aamb:aa ngê pyodo, mu kópu u dîy:o u pi ló dini a nyongo, dye ghi daadîî u yi u ngwo doo kwo, Nî m:uu, mbwudu a ngópu ngmê chaa ngê. Wod:oo Helodi ngê Yesu doo póópóó, ngmênê Yesu ngê kópu u kwo daangmê vyu. 10 Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, dêêpî pyu yoo mye yi k:ii, dpodombiy:e ghê dniye, Yesu p:uu yipe tee kópu yilî t:ee ngópu. 11 U kuwó dini ghi ngê Helodi u lede knî yi k:ii, Yesu dnye nkwitinkwiti, d:ud:umbiy:e daa châpu ngópu. Kpîdî mb:aa u mbwo ngmê t:ee ngópu, Paléti ka u ngwo mê dy:ââ ngópu. 12 Yi wéni ngê Paléti pini dê Helodi numo pyipe ngê mê pyaa knopwo, mu kópu u dîy:o Paléti ngê Helodi châpu ngê, kóó k:oo pini u kwo ngmê dy:ââ ngê. Mwiyé noko dpîmo a diya. - 7 Luukî 3:1* - 8 Luukî 9:9*

Paléti ngê Yesu u vyee têdê u ngwo dy:ââ ngê

Mátiyu 27:15-26, Mak 15:6-15, Njon 18:39-19:16

13 Paléti ngê kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo, yoo yi kada pini yoo, pi yilî mye yi k:ii, nipi mêdê danê ngê, 14 yepê, Ala pini a ka kîdmyinê ńuw:o ngmê, a ka kîdmye vyi ngmê, a ka nyimu, Yoo yilî kîyedê pyidupyidu té, chóó u pee ngê ka kapî té. Yepê, Wunê nmyi ngópu kîdî kóté kwolo, pwopwo u kópu p:uu d:oongmê pyw:ângo, 15 Helodi ngê yinté kópu p:uu myedoo pyw:ângo, a ka kîmêda dy:ââ. Yepê, Pwopwo u kópu p:uu daa t:a mo daa t:a. 16 Yepê, A lede knî y:oo a kpakakpaka ngmê, yed:oo n:aa pw:iipw:ii. 17 M:ââ k:oo Nju tpémi yi naa ndîî u dye ghi ngê, yélini mbwa k:oo dnyimo kwo, Paléti ngê ngmêdpîmo pw:iipw:ii, apu, Nju tpémi yi nuw:o dmi mb:aamb:aa ngê paa pyaa we. Pini n:ii u pi pi knî y:oo u kwo dnyimo tpapê, yini yidpîmo pw:iipw:ii. 18 Paléti ngê u yi doo kwo, Yesu nî pw:ii, ngmênê pi yintómu dpodombiy:e u kwo mbó dniye, kwo, Daanyi pw:ii. Kwo, Vya ngi. Kwo, Mbadapas yi pw:ii ngi. 19 (Yi Mbadapas ngê u yi doo a kwo, Lóma lede yoo nmî ngm:ii kalê té. U yoo yi kada mwiyé a ghê wo, Lóma lede woni a vya tumo, u l:êê dîy:o u yoo knî yi k:ii mbwa k:oo u ngwo kee dniye.) 20 Paléti ngê u yi doo kwo, Yesu nî pw:ii, wod:oo pi knî ye mbwolo, yepê, Kêle. Yepê, Yesu vyîlo yinî pw:iipw:ii, 21 ngmênê pi knî y:oo dpodombiy:e kwo, Kîdosi ńedê t:ee ngi. Kwo, Pw:oo we, daadî ya.

22 Paléti pyolombó ye mê póó wo, yepê, Ló dono kópu ndîî ngmê d:uu ngê? Yepê, Pwopwo u kópu p:uu d:oongmê pyw:ângo. Yepê, A lede knî y:oo a kpakakpaka ngmê, yed:oo n:aa pw:iipw:ii. 23 Ngmênê Paléti ka dêdnye ng:aa, dpodombiy:e u kwo modnye kââ, kópu, Kîdosi ńedê t:ee ngi. Yinté dnye kââ ee, u dî yi pono mî vyápê wo, 24 lede knî ye yepê, kîdosi ńedê nyi t:ee yó. 25 Paléti yi pono vyápê wo. Pini n:ii l:êê pyu ndîî Mbadapas, pi vyee u l:êê dîy:o mbwa k:oo mwiyé a kee wo, pwopwo y:i doon:aa t:âât:ââ, yi pini pw:ii ngê, ngmênê Yesu u vyee têdê dy:ââ ngê.

Yesu kîdosi ńedê u ngwo t:ee ngópu

Mátiyu 27:32-44, Mak 15:21-32, Njon 19:17-27

26 Lóma lede knî y:oo Yesu u vyee têdê ńuw:o ngópu. Maa p:uu pi ngmê m:uu ngópu, u pi Saimon, Sadéni pi, Njedusalem doo lêpî. Lede knî y:oo yi pini mgîmî ngópu, Yesu u kîdosi u kîgha yé ngópu, kwo, Kî pini u kîdosi dnyinê ngi. Wod:oo Yesu u kuwó doo kwo, u kîdosi doo dnyinêdnyinê.

27 Pi yilî yi kuwó doo kwo, dnye yâmuyâmu dé. Pyââ knî yi vy:o my:oodoo kwo, Yesu u l:êê dîy:o dnye mbê. 28 Yesu ye mênê diyé wo, yepê, Njedusalem pyââ yoo. Yepê, A l:êê dîy:o mbê mu yé yó, nmyi chóó nmyi l:êê dîy:o dmyinê mbê, nmyi tp:ee dmââdîma yi l:êê dîy:o myedmyinê mbê. 29 Yepê, Dye ghi ngmê kîyedê pyiyé knî, yi ngwo nmyi kpadakpada ndîî wanmyinê pyw:ee ngmê. Yepê, Dini ghi n:ii ngê nmyi tp:ee dmââdîma nmyi ngópu adnyi vyee dé, ala kópu wanmy:uu vyi ngmê, anye, L:omo m:aa tpamê wo, a tp:ee l:omo m:aa tpyó. 30 Yepê, Yi ngwo nkîngê ngê y:ay:a wanmyi pwiyé dmi, u yi nmye adî kwo, anye, Mbu nmî pwo a vyuwó dniye, lîmîlîmî ngê u ngwo p:oo pw:oo dmi. 31 Yepê, Ala lede yoo yi p:uu dênoo d:uu, ngmênê dono a nga a d:uud:uu ngmê. Yepê, Dini ghi n:ii ngê yi p:uu anmyin:aa d:uu, angêntoo dono u nkwo nmye angmê d:uu ngmê.

32 Pi mê miyó yi vyee têdê mye ńuw:o dumo, pi dono dê. 33 Kwéli lee dniye, yi ghi u pi Mbodo Dînê. Yesu kîdosi ńedê y:i mî t:ee ngópu, pi dono dê kîdosi ńedê y:i myimî t:ee dumo, woni u wéni pee t:ee ngópu, woni u t:anê pee t:ee ngópu. 34 Yesu ngê u mî ka kwo, M:aa. Kwo, Kî yéli y:oo kópuni a nga dê d:uu ngmê, daa yi lama dê d:uu ngmê. Kwo, Yi kópu m̱odo kn:ââ vyuwo dpî kéé ngi, mênangê ngî. Yesu u kpîdî yêê tumo, yi kpîdî knî yi l:êê dîy:o dnye ng:oo, noko yepê, Alani nanê wa a ngî, woni nanê wa a ngî? 35 Yélini y:i doo kwo, yi yéli y:oo dnye y:enê. Yi ngópu Nju tpémi yi kada pini knî y:oo dnye nkwitinkwiti, noko yipu, Mumdoo Chóó Lémi ngê kî pini a ngmidi ngê, yoo ntee doo ngêêpî dé, ye chóóchóó yinté mye ngee ngê. 36 Lede knî y:oo myednye nkwitinkwiti, k:omo ngê wain u kwo dnye dp:eedp:ee, 37 kópu, Mumdoo nyi Nju tpémi yi king, ṉ́yóóchóó mê ngee ngi. 38 U pwopwo u nt:u kópu kîdosi ńedê u pwo t:ee ngópu, apê, Nju tpémi yi king.

39 Pini n:ii dê u nkîgh:ê t:ee dumo, ngmê ngê kwo, Chi dîpî. Kwo, Nyi lónté kada pini. Kwo, Mumdoo Chóó Lémi ngê a ngmidi nyoo, ye ṉ́yóóchóó mê ngee ngi, mye ngee nyédi. 40 Ngmênê woni ngê yi kópu u kwo kwódu ngê, kwo, U kwo kidimê mbumu. Kwo, Lukwe, Chóó Lémi ka d:ii nkîngê? Kwo, U ngmidi ngmê u pi vyîlo y:ii nkwitinkwiti. Kwo, Nipi nganmo mgînî vyîmî té. 41 Kwo, Kópuni nyi kn:aadi too, u dîy:o nye mgînî vyîmî mo, ngmênê kî pini ngê kópu daangmê kn:aadi ngê. Kwo, Lukwe dîy:o nye nkwitinkwiti. 42 Yesu ka kwo, Yesu, dini ghi n:ii ngê king ngê anyi pyódu, ṉgêê k:oo dpî kaa nédi. 43 Yesu ngê kwo, Ndê kópu ṉga ngmên:aa tpapê, awêde ghi mb:aa nipi nye lêpî mo. - 30 Hos 10:8, Tpyuu 6:16* - 34 Mát 5:44, Psalm 22:18* - 35 Psalm 22:7-8*

Yesu kîdosi ńedê u ngwo pwene

Mátiyu 27:45-56, Mak 15:33-41, Njon 19:28-30

44 Yi dini ghi ngê kââdî mbóó ńuknîńuknî p:uu doo kwo, yi dyámê pee mbêmê mgîdî a ghay wo. Dini ghi n:ii ngê kââdî ngê liy:aa pyile a kuwo ngê, mê wa wo. 45 Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u ngomo k:oo kpîdî ndîî n:ii doo ya, yi kpîdî ngê yoo yi maa dpîmo nkokonkoko, apê, Chóó Lémi u yâpwo ghi k:oo daapaa nî dniye. Yesu kîdosi ńedê dini ghi n:ii ngê pwene, wod:oo yi kpîdî chóó mînê chaa wo, châpwochâpwo ngê nkwodo a yaa wo, knâpwo dî. 46 Yesu kîdosi ńedê modoo ya, u mî ka dpodombiy:e ka wo, kwo, M:aa, a ghê dmi ṉga d:a kê, a ngini. Yi kópu yi vyu, wod:oo pwene. 47 Lede n:ii knî y:oo Yesu kîdosi ńedê t:ee ngópu, yi lede yoo yi mââwe ndîî kîdosi u nkîgh:ê doon:aa kwo. Dini ghi n:ii ngê Yesu u ngópu pwene, Chóó Lémi chaa kwólu, apê, Kî ndêndê ngê pi mb:aa, u kn:aadi te kópu daa tóó. 48 Pi yilî, n:ii knî y:oo Yesu u pwopwo têdê dnyen:aa y:enê, dini ghi n:ii ngê yi ngópu pwene, yi nuw:o dmi dono ngê pyodo, u l:êê dîy:o dnye yii, yi p:aa pee p:aa pee mê diyé dniye. 49 Yélini Yesu u lama dnye ya, daa chono dnya a kwo, y:i dnya a y:enê. Pyópuni yoo Nkálili Wee u kwo Yesu p:uu mwiyé a kaa dniye, u k:ii Njedusalem lee dniye, yi yéli yi vy:o myednye kwo. - 44 Luukî 18:31, Amos 8:9* - 45 Hipîlu 9:2-3,6-8*

Yesu ntóó u ngwo kmênê ngópu

Mátiyu 27:57-61, Mak 15:42-47, Njon 19:38-42

50 Kada pini ngmê, u pi Njósép, Adamátiya pi. Yi p:aani Njuda Wee u kwo a tóó. Yi pini pi mb:aa, apu, Chóó Lémi ngê nmî y:enê kn:ââ lîmî k:ii ngê paa chaa ngê. K:omo tpile kada pini knî yi vy:o doo kwo, ngmênê Yesu u pwele châpwo têdê, u vyee têdê yi vy:o daa ghê wo. 52 Yesu dini ghi n:ii ngê pwene, yi pini Paléti ka loo, Yesu ntóó u kwo mînê ch:ee ngê. 53 Paléti ngê kwo, U ntââ, wod:oo Njósép loo, Yesu ntóó kîdosi ńedê a ngópu, kpîdî pee ngê a kmongo ngê, ntóó ńuwo, kpomo u mênê mî yó. Yi kpomo pi knî y:oo t:aanî paa mwiyé a ché ngópu, pi ntóó kmênêkmênê u l:êê dîy:o. 54 Yi wéni Pîdade, womumo lîme wo.

55 Pyópuni knî y:oo Yesu Nkálili Wee u kwo dnya a yâmuyâmu, Njedusalem u k:ii myimî taa dniye, yi pyópu knî y:oo Njósép ngm:êê ngópu, Yesu ntóó kpomo u mênê yi ngópu mî kmênê ngê. 56 U kuwó dini ghi ngê yi p:aa pee mê diyé dniye, apê, Tpileni tuu mb:aamb:aa dé, knî ngmênmî nya, Yesu ntóó p:uu nm:uu d:ii té, ngmênê yi ngwo kââdî gho, yi lîme wo kn:ââ chópu, mêdaa lee dniye. Yi dêêpî kópu dyuu châpu ngópu, lîme wo ngê dnye lîme.

Copyright information for `YLE